މިހާރު ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތައް ބަލާއިރު އިންޑިއާ ސިފައިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފޮނުވަން ވަރަށް ގާތް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ހަވާލާދީ އެގައުމުގެ ވެބްސައިޓެއް ކަމަށްވާ "އޮސްޓްރޭލިއާ ނިއުސް" އިން ބުނެފިއެވެ.

"އޮސްޓްރޭލިއަން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕޮލިސީ އިންސްޓިއުޓް" އިން ބުނީ ޗައިނާ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާރުގަދަ ކުރުމަކީ އިންޑިއާ އިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ރާއްޖޭ އިން ފޮހެލުމަށްޓަކައި އިންޑިއާ އިން މިދަނޑިވަޅުގެ ބޭނުން ހިފާފާނެ ކަމަށެވެ.

"ޗައިނާ އިން އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ބާރުގަދަ ކުރުން އެއީ އިންޑިއާ އިން ވަރަށް ކުރިން ފެށިގެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ހާއްސަކޮށް އަސްކަރީ ބާރު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ޗައިނާ އިން ގަދަކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ." އޮސްޓްރޭލިއަން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕޮލިސީ އިންސްޓިއުޓްގެ ޑިރެކްޓަރު ޕީޓާ ޖެނިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާ އިން އެފްރިކާގައި އަސްކަރީ ބޭހެއް ގާއިމު ކޮށްފައި ވާއިރު ލަންކާ އާއި ޕާކިސްތާންގައި ޗައިނާ އިން ކަނޑުގެ ދެބަނދަރު ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރޯލް ޗައިނާ އަށް ލިބުމާއި އެކު މުޅި އިންޑިއާ ކަނޑު ޗައިނާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންޑިއާ އަށް އެބައޮތް ކަމަށް ޕީޓާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ސިފައިން ފޮނުވާ މަންޒަރު ބަލަން ޗައިނާ މަޑުން ނޯންނާނެ ކަމަށް ވެސް ޕީޓާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކު އިންޑިއާ ކަނޑު ހުރަސްކޮށް 40 މިލިއަން ފީފާގެ ތެޔޮ އުފުލާއިރު ކޮންމެ ގައުމަކަށް ވެސް މިސަރަހައްދުގެ އަމާންކަން ވަރަށް މުހިންމެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ތަޖުރިބާކާރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ޗައިނާގެ މަނަވަރުތައް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެމަންޒަރު ޗައިނާގެ މީޑިއާތަކުން ވެސް ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި ޗައިނާ ސިފައިން އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ރާއްޖޭގެ މައްސަލައިގައި އިންޑިއާ އަށް "އިންޒާރު" ދިނުމަށް ކަމަށް ވެސް ތަޖުރިބާކާރު ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ސިފައިން ފޮނުވަން ވަރަށް ގާތް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީޑިއާ އިން ބުނި ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ނުފޮނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިންޑިއާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބޭ

  ޗައިނާއިން އިންޑިޔާ ކަނޑަށް ގަދަވެގަންނަ ދުވަސް ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެ.

 2. ތުއްތަފާ

  ކެރަފާ އާއިލާ ދެމިގެންދާހާ ހިނދަކު ގައްދާރުން އުފެއްދުން ހުއްޓައެއް ނުލާނެ.

  • ވަކަހަންގަނޑު

   ގައްދާރުން އުފަންވަނީ ކެރަފާ ނުތުފާއިން ކަމަށް ދި އައިލެންޑް ޕްރެޒިޑެންޓް ބޯގޯސް ޔުނިވަސިޓިގެ 3 ދިރާސާއަކުން ޝައްކެއް ނެތް ވަރަށް ސާބިތުވެއްޖެ...

   • ޢަލީ

    ކެރަފާ ނުތުފާ... ހަހަހަ...ލޮލް.

    ތިނުތުފާ އުފައްދާނި ދެމެށިނަކުން ރޭގަޑު މީހުން ނިދާވަގުތު ކޮޓަރި ބޮކިނިވާލައިގެންތާ.....

 3. ަައަދުރޭ

  ޔާމީން އިސްތިއުފާ

 4. ކަންބޮޑޭ

  ތީ މިގައުމުގެ ޣައްދާރު އަރުވާ އަޑުތައް. އިންޑިޔާއަކުން ސިފައިންނެއް ނުފޮނުވާނެ. ތިމީހުން ދާނީ އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް. އެކަން އިންޑިޔާއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ

 5. ނުބުނި

  ހުސް ފޮނި ????????

 6. އަލީ

  ޗައިނާއިން ރާއްޖެ ހިސޯރު ކުރާކަށް ނޫޅޭ. ނަޝީދު އެވާހަކަ ދެއްކީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި. މިހާރު ނަޝީދު ކުރި ކަންތަކުގެ ސަބަބުން މިސަރަހައްދުގައި ސަރަހައްދީ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއަށް މިވަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖެ. ނަޝީދު މީ ހާދަހައި ނުލަފާ އިންސާނެކޭ.

  • ވަގުރައިސް

   ހަޖަމްކޮށްލާ. ކަލޭމެން ދެތިން ކޮހުން ބޭނުންވާހެނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަކާ ނުގެޅެވޭނެ

 7. ޖާން ހޭ

  އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެ ފޮނުވުމަކީ އިންޑިޔާ ކަހަލަ ނިއުކުލިއަރ ބާރަކުން ކުރާނެ އެންމެ ގޯސްކަންތައް. އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެ ފޮނުވައިގެން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަމަޔަކަށް ނޭޅުވޭނެ، ސަބަބަކީ މިހާރުވެސް އިންޑިޔާ ސަރުކަރުންވަނީ ވަކި ކޮޅެއްއިޚްތިޔާރުކޮށްފައި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައީސް މައުމޫނުވެސް އަދި ޤާސިމްވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު އާއި އެއްގަލަކަށް ނާރާނެ، އަދި މިހާރުގެ ރައީސް ޔާމީނުވެސް އެއްބަސްވެ ވަޑައި ނުގަންނަވާނެ، އެހެންކަމުން އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެ އައުމަކީ ރާއްޖޭގެ މުޅި އިޤްތިޞާދު ހަލާކުކޮށްލުން، އަދި އިންޑިޔާގެ އަޅުވެތިކަމުގައި އަބަދުމެ އުޅެން ޖެހުން، ވީމާ 21 ވަނަ ޤަރުނުގައި ޤައުމުތަކަށް ސިފައިން ފޮނުވައިގެން ޤައުމުތަށް އަޅުވެތި ކުރުމުގެ ސަޤާފަތަކީ ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއްނޫން، ވީމާ މިފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށް އިންޑިޔާއަށް އަންގާ ނަޞޭޙަތްތެރިވަން. މީގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތިވާނެ، ނުއުކުލިއަރ ހަތިޔާރު މިޤައުމުގައި ނެތަސް.

  • ވަގުރައިސް

   ލަލަލާ

 8. ކިންގފިޝަރ

  ޗައިނާއިން އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ބާރުގަދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުން އެކަމުގައި އޮސްޓްރޭލިޔާ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެނީ، އިންޑިއާ އާއި އޮސްޓްރޭލިޔާ މި ސަރަޙައްދަށް އަތްގަދަކުރުމުން އެކަމަށް ޗައިނާ ދެކޮޅު ހަދާފައިނުވާ އިރުގައި އަދި ޗައިނާއިން ޕާކިސްތާނާއި ލަންކާގައި ބަނދަރު ހެދުމުން އެކަމުގައި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމެއްނެތި ރާއްޖެއާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނުވަތަ ރާއްޖެ އަޅުވެތިކުރުމަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވަން ވިސްނައިދިނުމަކީ އޮސްޓްރޭލިޔާ އަދި އިންޑިއާގެ ޕޮލިސީތައް ނުކުޅެދޭ ކަމުގެ ހެއްކެއްކަމުގައި ވާތީ. މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެ ނިކަމެތިކޮށްލުމަށް ހުޅަނގުގެ ޑިކްޓޭޓަރުން (ޑިމޮކްރެސީގެ ނަމުގައި) ހިންގާ ޖަރީމާތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އިންޑިއާއަށް ބާރުއަޅާ ފިއްތަމުންދާކަމުގެ ހެކި މި ފެންނަނީ. ހުޅަނގުގެ ބާރު އޮންނަ އައި.އެމް.އެފް އަދި ވޯލްޑްބޭންކްއިން އިންޑިއާއަށް ކުރާ ޕްރެޝަރ މިއީ. އިންޑިއާއަށް ހުޅަނގުގެ އެހީ ނުލިބުނީމަތާ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޗައިނާގެ އޭ.އައި.އައި.ބީ އިން ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް އެނެގީ.

 9. ފޮނި

  މީހުން ބިރުގަންނަވަން

 10. ވަކަހަންގަނޑު

  އިންޑިޔާ ހޭއަރުވާލާ.. ތީ ސައިޒު އޮލިގެން އުޅޭ ގެރިތަކެއް

 11. އެދުރުބެ

  އިންޑިޔާ އިން އެއްވެސް ކަހަލަ އަޝްކަރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިނަމަ އެއީ އުދުވާނީ ހަމަލާއެއްކަމަސް ބެލެވިގެން ދާނެ. އެމްޑިޕީ އިން އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެ އަރަން ބާރުއެޅިޔަސް އެކަން އެހެން ދިވެހިން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ. އަދި ދިނިޔޭގެ އެހެން ބާރުތަކުންވެސް މަޑުން ނުތިބޭނެ.

 12. ސަންތި

  ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ހުރުމަކީ މިވަގުތަށް ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި އަންނިއަށް މިޤައުމުގެ ވެރިކަން ލިބުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހުރަސްއަޅާން ޖެހެއެވެ. އެހެންނޫނީ މިޤައުމު އަޅުވެތިވުމަކީ ވަރަށް ގާތް ކަމެކެވެ. މިސްނާށެވް! ސަމާލުވާށެވެ! އިހަށް ނުވި ރައްކަލެއް ފަހަކުން ނުވެވޭނެއެވެ!

 13. ޔާމީން

  ޔާމީން އިސްތިއުފާ

 14. ޔާމިން

  އިންޑިއާއިން މި ދަޑިވަޅުފައި ރާއްޖެއަށް ނައިސްފި ނަމަ، ފަހުގެ ޒަމާންތަކެއްގައި އެމީހުން ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭނެ. ވަރަށް ސާފު

 15. ދދ

  އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ އަންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ
  އައިސްގެން ނުވާނެ

 16. ސައިނީ

  އިންޑިޔާއިން ރާއްޖޭގައި އޮއް ޗައިނާގެ ބާރު ކަޑުވަން ރާއްޖެ އައުމަކީ ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ވެސް އަމިއްލަކޮށް ޗައިނާއަށް އެފައިސާ ދޭނަމަ އޯކޭ ނޫނީ އެފައިސާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަދާކުަން ވީމަ ކަޑައޭ މިހާރުވެސް ޓީ ބިސް އޮތީ ބިލިޔަނުން އަހަރުމެން ދަރާފައޭ

 17. ނާނީ

  މޯދީ ކަލޭ ހޭ އަރާ ހުންނާތި އިނގޭ. މި ޤައުމަށް ފޮނުވާ އަސްކަރީމީހުން އެނބުރި އިނޑިއާ އަށް ދާނީ ކަލޭ އެންމެ ރުޅި އަރާދީން އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލް ކޮށް ޚިތާނުވެސް ކޮށްގެން. އިންޝާ ﷲ.

 18. ސަދާ

  ޗައިނާ ހޮޕް ހޮޕް. ކަމޯން ޗައިނާ.

 19. ޙަނީފް

  އިންޑިއާ އަށް ލެވޭނީ ގެރި ނަޖިސް. އެއްކަމެއްވެސް ހަމަ ނުކުރެވޭނެ! ބަލަން ތިބޭ!
  މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކމަުގައި އިންޑީއާގެ ގޮޑިކޮއްކޮ އެއް އިްނޑީއާ އަސްކަރީ ބޭނުންކޮށްގެން ބައިންދާ ދުވަހަކީ މި ގައުމުގެ މުސްތަގްބަލްގަ ސިއްކަ ޖެހޭ ދުވަސް. އެހިސާބުން ގެރިގުއި ކާން ތައްޔާރުވޭ ދިވެހިން.

 20. އާދެބަލަ

  އިންޑިއާ ދުނިޔޭގެ ޗާރޓުން ފުހެލާ އެތަނުގައި އޮންނާނީ އިންޑިއާ ކަނޑުފެއްތި ސަރަހައްދު ކިޔާ ކަނޑެއް އިންޑިއާ މިހާރު ޗާރޓުން ފެންނަން އޮންނަ ތަނުގައި. އަދި ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތަނުގައި ތިބި އިންޑިއާ ހުރިހާ މީހުން ބަދަލުވާނީ ރެފިއުޖީން ނަށް ވަޒަނެއް ނެތް ބަޔަކަށެވެ. މިކަން ކަން ވާނީ މިހެން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ އަށް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ސަރުކާރުގެ ބަހެއް ނެތި އަތުވެއްޖެނަމަ. އިންޑިއާ އަޅިއަށް ހަދާލާނަން އިންޑިއާ ރާއްޖެ އަށް އަތުވެއްޖެނަމަ. ހަމަ އަޅިއަށް ހަދާލާނަން.

 21. ޑާޑާޑާޑާ

  ރިޔާސީ އިންތިހާބު ސެޕްޓެމްބަރު ކުރީކޮޅު ބާއްވަނީ ނަމަ އެއީ އުފާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ކުރިން މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދިފައިވާ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭނެ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށް އެއެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރަންވީއެވެ. އެއިރުން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން މަކަރާއި ހީލަތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލެލެސް ސަރުކާރެއް ވައްޓާލަން އުޅެގެން އެމެން ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން ކަން އެމެންނަށް އިނގޭނެ ނޫންތޭ. އެބަޖެހޭ މީހުންގެ ވިސްނުމުގެ ޑިރެކްޝަން ސިޔާސީ ކަންކަމުން އިގްތިސާދީ ޑިރެކްޝަން އަށް ފޯކަސް ކުރަންވީއޭ އެއިރުންނޭ ރަނގަޅު ވާނީ. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ ޓު މީ އައި އޭމް ބޮދަރޑް. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ދަބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރު ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ...

 22. މިލިޓަަރީ

  އިންޑިޔާ ބިރުގަންނާނެ ޗައިނާދެކެ.

 23. ފްރީ މައުމޫން

  އިންޑިއާ ސިފައިން ދިވެހިންގެ ނުރުހުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަރައިފިނިމަ އެމީހުން އކޮްނުނީ އެމީހުންގެ ކައްވަޅު އެމީހުންގެ އަތުން. ކަޝްމީރުގައި އެމީހުންކަންކުރާ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގައި ކަންކަމެއް ނުހިންގޭނެ. އެމީހުނަކަށް ދިވެހިބަހެއްނޭނެގޭނެ. އެކަމަކު އެމީހުން ވާހަކަދައްކާ ހިންދީ ބަހުން ވާހަކަދައްކާނަމަ ގިނަދިވެިންނަށް އެމީހުން ދައްކާ ގިނަވާހަކ އިނގޭނެ.. ހަމަލާދޭނެ ހަތިޔާރު ނެތަސް އޮއްގާ އުކަންވެސް ދިވެހިންތިބޭނީ އެކީގައި

 24. އެންމެން

  ޗައިނާއާއި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދެމެދު އޮންނަގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވަމުން ދާކަމަށް އިންޑިޔާ ގަބޫލުކޮށް ކަންބޮޑުވަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ އެކަން ދިވެހިސަރުކާރަށް ބިރު ދައްކަިއިގެން މޮޅުތަކެއް ނުވާނެ. ބިރުދެއްކުމުގެ ބަދަލުގާ ދިވެހިސަރުކާރަށް އަދި ދިވެހީންނަށް ހެޔޮހިތުން ކަމޭހިތަން ފަށާއިރަށް ހާލަތުބަދަލުވެދާނެ. މިހާރު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ކުރަނީ ފުރައްސާރަ. ދެކުނު އިންޑިޔާ އަށް ބޭސްފަރުވާ އަށާއި ތަޢުލީމީ ބޭނުންތަކަށާއި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އަދި ޗުއްޓީ ހަދާލަން ގިނައަދަދަކަށް ދިވެހީން ގޮސް އުޅޭ. މިމީހުންނަށް ވަރަށް ދެރަގޮތްގޮތް އިންޑިއާއިން ހަދަމުން ދޭ. މިކަމާހެދިގެން އިންޑިއާއަށް ދިވެހީން ކުރީން ހުންނަ ފޯރި ކެނޑި އެހެނިހެން ގައުމުތަކަށް ދިވެހީން މިސްރާބު ބަދަލުވާން ފަށައިފި. އިންޑިއާއިން ދިވެހީންނަށް މަރުހަބާ ނުކިޔަާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ދިވެހީންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ދިމަދިމާ އަށް ދިވެހީންގެ މިސްރާބު ބަދަލުވާނެ. މިއީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވަންޏާ މިބުނިކަންތަށްް ރަނގަޅުކޮށްލާ. އިންޑިއާ އަކީ ދިވެހީންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ތަނެއް. އެކަމަކު މިހާރު އެހާކަމުދާތަނަކަށް ނުވާން ފަށައިފި. ބިރުދައްކަން ނުއުޅެ މިކަންތަށް ރަނގަޅު ކޮށްލާ. ޢޭކުން އޯކޭވީ.

 25. މީމުހާ

  ސަރުކާރާ އެހީވުމަށްތަ؟ ނޫނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށްތަ؟. ބުނެލައގެން އުޅއްޗޭ. އެކިއެތި ވަކިވަކިން އަންނަންޏާ މައިތިރި އަރުވާލާނަށް.