މާލެއާއި ހުޅުލެ ގުޅުވާލުމަށް ކުރީ ސަރުކާރުން އެޅި ސިނަމާލެ ބްރިޖްއަކީ ރައްޔިތުން އެދުނު ތަރައްގީއެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ވ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ގޮވާލާ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު ހުށައެޅުއްވި ގަރާރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަނދުން ވިދާޅުވީ ސިނަ މާލެ ބްރިޖްއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ މަޝްރޫއެެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރި މި ބްރިޖަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ މަޝްރޫޢުއެއްތޯ އަނދުން ވަނީ އިދިކޮޅު ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް މެންބަރުންނާއި ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެއީ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީތޯވެސް އަނދުން ހުސައިން ސުވާލު ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ، ބްރިޖުގެ ބަދަލުގައި އެހެން މުހިންމު އެހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގެން ޖެހޭކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ބުނެގެނެއް ނޫން އައިސް މިތާ ބޮޑު ބްރިޖެއް އެޅީއެއް؟ އޭގަވެސް 4 ލޭނު އޮންނަންޖެހޭ ތަނަކަށް 2 ލޭނު އަޅަފަ އެހާ ބޮޑު ހައިވޭއެއް އަޅާފަ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ދިނުމަށްވުރެމުހިންމުތޯ؟" އަނދުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރި ސިނަމާލެ ބްރިޖްއަށް އަނދުން ފާޑު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މިސަރުކާރުން އަންނަނީ މާލެއާއި ގުޅިފަޅު ގުޅުވާލުމަށް ބްރިޖެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

26 ކޮމެންޓް

 1. އެޖެންޑާ19

  ތިޔައީ ބޮޑު ގަމާރެއް

  33
  1
 2. ހިކާމް

  ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީއަކީ ގަދަކަނޑުތެރޭ ހުޅުލެ ހުޅުމާލެއަށް ދިއުން؟؟މިމީހުން އަމިއްލަ ލޯންޗްގައި.މޮޔަ ނުގޮވާ އަނދުނާ.

  32
 3. ވަތަނީ

  ގަޑިބުރުގަ އި ތިން ފީފާ ރީނދޫ ކުލަލާފަ ބެހެ އްޓި އްޖެ
  ނަމަ އެ އީ ރަ އްޔިތުންނަށް ނުހަނު ފަ އިދާހުރި ތަރަ އްގީ
  އ އަށް ވާނެ އެވެ. ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަން ބަދަލުކުރުމުންވެސް ހަ އިރާންވާ ވަރުގެ ތަރަ އްގީ ލިބި އްޖެ އެވެ
  ދެން އޮތީ މަސްމާރުކޭޓް ނަން ކަންނެލި ޖަގަހަ އަށް ބަދަލު
  ކުރުމެވެ.

  30
 4. ޕެޑް މޭން

  ޕެޑް މޭން ތިކަހަލަ ވާހަކަ ދެ އްކީމަ ހަމަ ހިނިހއަންނަނީ ޕެޑް މޭން ނަށް ވާނުވާ ނޭގުމަކީ ރަށްޔަތުންނަށް އެދޭ ތަރަ އްގީ އަށް ހުރަސް އަޅަން ވީ ކަމެ އް ނޫން.

  29
 5. މޫސަ

  ޕެޑް ހުސޭނު

  27
 6. މާމި

  މިހިރަ ޕެޑުމޭން ކަލޭ ފިހާރައައް މުދާގެން ނަނީ އަދިވެސް ފެރީގަ ދޯ؟ ލަދެއްވެސް ނުގަންނަ ބައެއް ވިއްޔާ

  27
  1
 7. ޕެޑްމޭން

  ހޭ ހޭ ބޯބުރާތިވެވެފަ ތިހުންނެވީ އެއީ ރައްޔިތުން މިބޭނުންވާ ތަރށްގީ ބޭފުޅާ މިސްޓަ ޕެޑްމޭން

  28
 8. އަލީ

  އަނެއްކާ އަނގަ ފެޅީތަ؟ ހޮޅިވާހަކަދައްކަން ނޫޅޭ.

  27
 9. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ވަރަށް ފައްކާ ކޮންކުރީޓަކީ ތަރައްގީއެއްނޫން ، ހ އަނދުންގެ ހަދާފައި އެހުރީ ޗަކައިން ރައްޔިތުންއެދޭ ތަރައްގީޔަކީ ތެޔޮބިނޑި ޔާ ޕެޑު ސާބަސް އަނދުންބުރި

  28
  1
 10. ތަރައްގީ

  މިސްޓަރ ޕެޑްމޭން ވެއްޖެނު ތިޔައްވުރެން ލޯބޮޑުއައިނެއްްއަޅަން ބަލަގަ މާލޭގެ ކޮންމެދިމާލަކައް ބަލާލިއަސް އެފެންނަނީ ކުރީސަރުކާރުގެ ތަރައްގީ އަތޮޅުތެރެއައްބަލާލިއަސް ހަމަ އެހެން ފަންސަވީސް ބުރީގެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެއް އެތައްހާސް މީހުންނަކައްއެރޭވަރުގެ ބޮޑުމިސްކިތެއް ކުރީސަރުކާރުންއެޅީތީ މިސަރުކާރައް ދޭންނުކެރިގެންއުޅޭ އެތައްހާސް ފުލެޓެއް ބޮޑު ރިންގް ރޯޑެއް އެތައް މައިޒާން ތަކެއް އިނޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންއެއް މިހެންގޮސް ކިޔިދާނެ އެތައްކަމެއް ދެންކިޔަމާ ފަސޭހަކަމާއެކު ދެކޮޅައް ތިއްތިދައްކަން ތިދުއްވާ ބްރިޖްގެވާހަކަ ތިކޔަން އެނގެނީ ހަމައެކަނި..........

  23
 11. ޟމ

  ތިޔަ ތަނުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންވެސް ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަހުރި ކަންކަމެއް ނޫން

  27
 12. ބަކުރުބެ

  ހުޅުމާލެބުރިޖަކީ ރަށްޔަތުންގެ ފޮނި ތަރަށްގީއެއް ހުޅުމާލެ ބުރިޖު ހުޅުވިދުވަހު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްޔަތުން ބުރިޖަށް އަރާހިނގި ދުވަހުގެ ފޮޓޯއެއް ކަލެޔަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ތަލިން ކުޅުހިކޭނެކަން ގެރަންޓީ ދެންކަލެޔަށް ތަރަށްގީއެއް ގެންނަން ބޭނުންނަމަ ޖައްވީ ސުޓޭސަނެއް ގާއިމު ކޮށްދޭންވީނު....

  23
 13. ހުސޭނުބޭ

  މީނަ ޕެޑްޖަހަންވީ އަނގަމަތީގައި! އޭރުން ބޯބުރާންތި ވާހަކަދެއްކުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަދުވެދާނެ!

  22
 14. ޕެޑްމޭނަ

  ޕެޑް މޭންގެ ވިސްނުން ނިމޭނީ ހަމައެކަނި ލެޔާ ހިސާބުން. މިފަދަ އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ ތަކުން ލިބިދޭ އިޤްތިޞޯދީ އަދި ޢިޖްތިމާޢީ މަންފާތައް ދެނެގަނެވޭނެ ތެތްކަމެއް ލިބިގެނެއް ނުވޭ. އެހެންޔާފަހެ މިބްރިޖަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު އިންސައްތައަކަށް ސާފު ބޯފެނުން ކަށަވރުކޮށްދޭ ބްރިޖ

  21
 15. އަޙްމަދު

  ކިތައްރައްޔިތުން ކާރިން އަހާފައިތޯ ތިހެންތިބުނަނީ! އެ ބުރިޖުގެ ފަސޭހަކަން ކަލޭވެސް ޤަބޫލު ކުރާނޭ! އަހަރުމެން އިންތިހާއަށް ޤަބޫލު ކުރަން!

  23
 16. ކާނަލް

  ތިޔައީ އނދުންހުއްޔެއް ކަލޭމޮޔަނުގޮވާ ރައީސްޔާމީންގެ ތަރަށްގީ މުޅި ގައުމުންފެންނަމުންދަނީ ލަދެއްހުޔާތެއްނެތި ތަރަށްގީގެ ބާނީ ޖަލަށްލާފަބެހެއްޓިޔަސް ރައީސްޔާމީންގެ ތަރަށްގީ ފޮހެއެއް ނުލެވޭނެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކަލޭގެ ވެރިމީހާ ޖަލަށްލާނެދުވަސް އެބަޖެހޭ އެދުވަހުން އޭނަ ނުރޯނެ ކަމަށް ހީކުރަން.

 17. ސޫލާސިރާޒު

  ތިޔައީ ގަމާރު ނަމްބަރެއް އަނދުން ޕެޑަށް
  ހަމަބުރިޖުވަރެއްނެތް ހުވަފެނުގައިވެސް ފެންނަނީ ބުރިޖު މަޖިލީހުގައިންނައިރުވެސް ހަމަބުރިޖު ލާމަސީލު ބުރިޖު.

 18. ފަރާ

  މީނަ ރާއެޖޭންބޭރަށާ އަތޮޅުތަކަށް ފުރަން އެއަރޕޯރޓް އަށްދަނީ ފެރީގަބާ. އަދިހުޅުމާލެއަށްދާ ގޮތަކާދޭތެރޭ ވެސް ވިސްނާލަންއެބަޖެހޭ. ދައްކާ ވާހަކަތައްވިސްނާލާފަ ދެއްކުން ބުއްދިވެރިވާނެ. ހަސަދަވެރި ކަމުން ބަޔަކަށް އެއީބޭކާރު ތަނެއްކަމަށް ހީވިއަސް ބުރިޖް އަކީ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކަށް ފަސޭހަތަކެއްލިބެމުންދާ ތަނެއް. ތަރައްޤީއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ކޮށް ކަންތައްތައްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް މަގުފަހިވުން. ބޭކާރުގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކާތީ ބޭޒާރުވެ ނޭގެންވާ ކިތަންމެ ސިއްރު ތަކެއް މިކޮމެންޓްތައްކިޔާލުމުން އެގިގެންއެބަދޭ.

 19. Anonymous

  އެހެންވެގެންތަ ކަލޯމެން ބުރިޖް ނާޅަށް ތިއުޅެނީ.

 20. މީން

  އޭ މީ ޕެޑް މޭން ދޯ. ތިވާނީ ޕީއެމްއެސް އައިސްގެން ރުޅިގަދަވެގެން ކިޔުނު އެއްޗަކަށް 😆

 21. ޓެކް

  އަޅެ މިސޮރު ހަމަތަ؟

 22. ހުސޭނާގެ ބަފާ ޕެޑުލަތީފު

  ޕެޑު ހުސޭނަކީ ކޮސް އަނގަތަޅާ ބޭކާރު މީހެއް އިލްމެއް ނެއްތަނުގަ ހިލްމެއްވެސް ހުރީނޫން ތިޔަ ދައްކާ ދެވުޅިއެއްނުވާ ވާހަކަ އަޑެއްނާހާނެ ކަލޭގެ ބަފާބެވެސް ކަލޭ ބަލާނުގަނޭ !!

 23. އުގުރި

  ކަލޭ ތިހުރީ ހަމާގަތޯ؟

 24. ނާޝިޒް

  ކަލޯ ގަމާރާ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ އޭ ކިޔާފަ ކަލޭމެންނައް ކޮއްދެވުނީ ކޮންކަމެއް ޤައުމު ދަވާލުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރޭ މަހިތައް އަރާ މީ ދެލޯވެސް ކަނުބައެއް ބާވައޭ

 25. އަލީ

  ތިޔާ ހަމަ ފައްކާ ބީތާވެފަ ހުރި ގަމާރެއް. މަހިތައް އަރާ މެންބަރުކަމައް ކާކު ހޮވާފަހުރި އެއްޗެއްބާއޭމީ؟؟

 26. އިންޑިއާ އައުޓް

  އަނދުންހުސޭނާ ކަލޭ ލަދެއް ހަޔާތެއް އެބަހުރިތަ ކަލޭތީ ކުނިއަޅަން ބަހައްޓާފަހުރި ހުސް ޓައްޕެއްތަ އެއްޗެއް އުނގެނި ދަސްކޮށް ހޯދާ ބަލާ ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްބަލަ މިހިރަ ގަމާރާ