ވެރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ހޮވައިގެން ފައިދާ ނުވިޔަސް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެނަމަ ތަފާތު ފެންނާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގަލޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާ ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުރިން ދެއްވި ވޯޓްތަކުން ރާހަތެއް ނުކުރި ނަމަވެސް އަދިވެސް އެމަނިކުފާނު ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. "ކުރީގައި ސަރުކާރަށްތޯ ވޯޓް ދީފައި އޮތީ. އެޖެންޑާ-19 އަށް ވޯޓް ދީފައިތޯ އޮތީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިތޯ އޮތީ. އެވޯޓްތަކުން މާބޮޑު ރާހަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ތިޔަބޭފުޅުން އަދި ވިދާޅުވަމުން ދިޔަސްވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަދިވެސް އަޅުގަނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަ އަޑު އަހާށޭ. އަޅުގަނޑުމެން ހަދަން މިއުޅެނީ ވަކި ބާވަތެއްގެ ވަޑާމެއް. އެއަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔަނީ ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް އޮންނާނޭ. އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށް ތެދުވެ ތިމާއަށް ތިމާގެ އާއިލާ ބެލެހެއްޓޭނޭ." ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަނީ ވޯޓް ލާން ނިކުތުމަށް މީހުންގެ ކިބައިން އެދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި މިހާރު ކެމްޕޭން ނިމިފައި އޮތް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބާރު ކުޑަވެ މަސައްކަތްތައްވެސް މަދުވާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލެއް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތްތައް ކުރަން ސަރުކާރަކުން އެކަން ކުރުމަށްވުރެ މާ ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ފުރިހަމައަށް ގާއިމްކޮށް ރާއްޖޭގެ އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މާލޭގެ ކަންކަން ލާމަރުކަޒުކޮށް ރަނގަޅުކުރަން، އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރަށް ވޯޓުލުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

73 ކޮމެންޓް

 1. ޢަހުމަދު1

  ޙަހަހަހަހަހަހަ ބަނޑަށް ތަދުވެއްޖެ ހީހީ

  127
  1
  • Anonymous

   ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު އެނގެންވާނެ، މޑޕ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަކުން އަދި މަޖްލިހަށް ހޮވުމަކުން ރައްޔިތުންނަށް ވާނެ ފައިދާއެއ ނެތްކަން. ދެން މުސްތަގްބަލްގަ މިކަން ހަނދާން ނެތި ނުކުރާތި.
   މޑޕ އަށް 2023 އިން ފެށިގެން ކައުންސިލްތައް ދިނީމަ ރަނގަޅުވާނެ. މިފަހަރު އެކަމަކު ނުދޭތި ނަމަނަމަ. މުޅި ގައުމު އެކީ އިންޑިޔާއަށް ދޭން ކުޅޭ ކުޅިވަރު މިހުންނަނީ. މޑޕ ކައުންސިލަރުންނަކީ ނުކިޔަވާތިބޭ، ރަށްރަށުގެވެސް އެންމެ ގޮތްނެތް މީހުންގެ ތެރޭގައިތިބި ބައެއް. ހަމައެކަނި ބޯތަކެއް. މައި ސަރުކާރުން އެންގީމަ ރައްޔިތުން ގަންހިނގަންވެސް ފަހަށް ނުދޭނެ. އެމީޙުންގެ ސިކުނޑިތަކެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ. މިލިޓަރީ އުސޫލު ހިނގާނީ.

   23
  • ޙަސަނު

   ބަނޑައް އެކަނިތަ ތަދުވަނީ ހީހީ ، މަގޭ ހުރިޔާ ގުނަވަނަކައް އެބަ ތަދުވޭ ، މީ އަޅެ ގައުމެއްގެ މަޖިލިސް ރައީސް އަކު ބުނަންހެޔޮވާވަރުގެ ބަހެއްބާވޭ ހިތައްއަތާ ، އަދި ވަކިން އެމް،ޑީ،ޕީ ގެ މީހުން

 2. އަކްމެޑް

  ރިޔާސީ ވައުދުތައްވެސް އޮތީ އޮތްތާ. މަޖިލިސް ވައުދުތައް ވީތަނެއް ނޭގެ. ދެން ކޮން ކައުންސިލެކޭ؟

  162
  1
  • މާޅޮސްކަލޭގެ

   ދޮގުހެދުން ޕީއެޗްޑީ ހަދާފައި ހުރި ޅޮހަކު ދައްކާ ވާހަކަ މިހާރު ގަބޫލުކުރާނެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެ. އެކަން ނޭގުމަކީ އަދި އިތުރަށް އެމީހާގެ ޅޮސްކަން އިތުރުވެ އިތުރަށް ދޮގުހަދާނެ ކަމެއްކަން މިހާރު ރައްޔިތުން ދަނޭ.

   20
 3. އަބްސީ

  މިހާރު ވާވަރަށް ދިވެހިންގެ ބޯ ކައިފި، ދެން ތިކަމާނޫޅޫ، ދުވަހަކުވެސް ދެން ރީދޫކުލައަށް ވޯޓެއް ނުލާނަން އިންޝާﷲ

  173
  1
 4. ރަދީފް

  ކަލެ ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން. ވ.ވެދުން

  136
  3
  • ސަކީ

   މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިންގެ ޝަރަފުވެރި މަސައްކަތެއް. އަންނި ކަހަލަ ވިޔާނުދާމީހަކު އެމަސައްކަތަށް ދާން ނުބުނޭ.

   101
   2
 5. ޔަހުޔާ

  ކަލޭމެން އަނގަޔަކުން ނާރާނެ. ..

  122
  1
 6. ޙހހހ

  އަދިބުނާނެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ދިނީމައޭވާނީ

  150
  1
 7. ވައިކިންގ

  މޮޔަ ގޮވެލި ގޮވަނީ. އެއްވެސް ކަމަކަށް ކަމުނުދާނެ ބައެއް. އިސްވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބީ ލާދީނިީ މީހުން.

  136
  1
 8. އެމަންޖެ

  އެނެއް ޗިޕް ޖަހަނީދޯ ރާއްޖޭގަ އުޅޭ ގަމާރު މީހުންގެ ބޮލައް. މޑޕ އައް ވާނެ ކަމެއް ގައުމު ކުރިއަރުވަން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހަތް ހަރާމުން ހަރާމް ، ގައުމު ފަސާދަކޮއް ހަލާކު ކުރެވިދާނެ %100.

  129
  2
 9. ޅަތީފާ

  ދެން ގައުމު ހިންގަން ވީ ކައުންސިލުންނާ ހަ ވާލުކޮއްގެނެއްނު ކީކުރާ ވެރިޔަކާ ކީކުރާ މަޖިލީހެއްތަ ބޮއެ ބޮއެ ގޮސް މިހާ ބުރާންތި ވެފަ ވިއްޔަ ހުންނަނީ

  113
  2
 10. ޏ

  މޑޕ އަށް މަޖި ލީހާއި މާ ލޫދު ހަރުގެއާ ހޮޅުއަށިތައް ދިނަސް
  ނެރެވޭ ތަރައްގީއެއް ނެތެވެ. ނުވެސް ނެރެވޭނެއެވެ ކުފޫ
  ހަމަނުވާ ގޭންގަކަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއްހޭ ހުރިހާ ގެއް ލުމެއް
  ބޮ ލުއަޅަން ޖެހެނީ ރައްޔިތުންނެވެ. ގޭންގު އިސްތިއުފާ!

  103
  1
 11. މުޙައް މަދު

  މިފަހަރު މީހަކީ މޭޔަރު ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު

  121
  2
 12. ކުރަގި

  މޮޔަނުގޮވާދެން ސަ ލާން،،،،،،

  79
  4
 13. މަސީހު

  ޅޮލލް

  53
  1
 14. އަސީ

  ލލޮލް

  48
  3
 15. މަބޭ

  އަހަރެމެންޑައިރު އުޅުނު ބޮޑުގޮހޮޑާވާހަކަކިޔާދޭ މީހެން ނަސީދަކީވެެސް ވާހަކަކިޔާދޭން ވަރައްމޮޅުމީހެއް

  77
  3
 16. 😂

  😂

  47
  2
 17. ކޮވިޑް

  ވެރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ކައުން ސިލް މުޅި ރާއްޖެ އެމްޑީޕީ އަށް ލިބުނީމަ ދެން ބުނާނީ މި ޤައުމު ގަ ނެތޭ މި ޤައުމު ތަރައްޤީ ކުރާނެ ބަޔަކު އެކަން ވާނީ އިންޑިއާ އަށް ދީގެންނޭ ކަލޯ ދެން އަނެއްކާ ވީ މި ޤައުމު އިންޑިއާ އަށް ދޭން .ހެޔެނުވާނެ ދެން މިޤައުމުން ފެއްސިގެން ދާން އުޅޭ،

  96
  2
 18. ސައްފަތު

  ހަމަ ރަނގަޅަށް ބޯ ގޮވާފަ. ކިތަންމެ ވޯޓެއް ލިޔަސް ކަމެއް ކޮށް ނުދެވޭނެކަން މިހާރު އެނގިއްޖެ. އިތުރު އެއްޗެއް ބުނާކަށް ބޭނުމެއްނޫން.

  81
  1
 19. އަޙުމަދު އެލެކްސް

  މުސްކުޅިން ބުނޭ އިހަށްނުވި ރައްކަލެއް ފަހަކުން ނުވެވޭނޭ

  85
  2
 20. އުގުރި

  ގޮނޑިއެއް ވެއްޖެއްޔާ ކަލޭ ހިފާ ތަޅާނެ.

  71
  1
 21. ބަރަކު

  މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް މުއިިިިިްޒު ކަލޭ ތެޅިތެޅި ހުޅުނބު ދިއުންކަމެއް ނޫނީ ނުވާނެ އިންޝާ ﷲ..

  80
  3
 22. ފާއިޒު

  މުޅި މިޤަރުނުގެ އެންމެ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކަ. ދެން މިފަހަރު ކައުންސިލަށްވެސް އެމް ޑީ ޕީގެ މީހުން ހޮވީމާ، އެއަށްފަހު ދެން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބުނާނީ ކުރިން ކޯލިޝަނަކުން ހޮވީމާ ކަމެއް ނުވިޔަސް އެމް ޑީ ޕީ ވަކިން ވެރިކަމަށް ހޮވީމާ ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ ފައްކާވާނެއޭ.

  73
  2
 23. ޖަޒީރާމަނިކު

  މާލެސިޓީގައި އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އާއި އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރެއް ހުންނަތާ 11 އަހަރު ވީކަން މިބީތާއަށް ނޭގެނީތަ؟ ކުރެވުނު ލާމަރުކަޒީއެއް އެބައޮތްތަ؟ މިހާރު ކަލޭގެ އަޑު އަހާކަށް ބޭނުމެއްނޫން. ތިމާމެންގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއްވެސް ކަމެއްވެސް ކޮށްނުދެވޭކަމަށް ތިޔަ އެއްބަސްވެވުނީ. އަދިވެސް ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދަން ތިޔަ އުޅެނީ.

  80
  2
 24. ކީކޭބުނާނީ

  ޢަދިވެސް މިކަ ލޭގެ ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫ ލުކުރާމީހުން އުޅޭތަ؟ ލޮލ ލް

  69
  2
  • ދިޔާނާ

   އާނ! ރީނދޫ ބައިގަނޑު އެތިބަ އަތްޖަހަނީއެއްނު. މިކަހަލަވާހަކަ މީނާ ބުނާއިރަށް ރީނދޫ ގުނބޯތައް ގަދައަށް ނަށަންފަށާނެ.

   15
 25. ޢަބްޅޯ ނެއިފަރު

  އެއްވެސް ތަފާތެއް ނުފެންނާނެ. ދާނީ ދަގުއި އަށް. އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބާތްވާ އެކަކުވެސް ހޮވާނެކަމެއް ނެތް.

  72
  1
 26. ހުސޭނުބޭ

  އެންމެ ފަހުން މިކަލޭގެ އއްބަސްވެއްޖެ ދޯ ވެރިަކަމާއި މަޖިލީހަށް ހޮވައިގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާނުވާކަމަށް!

  73
 27. ބަރޯ

  ޕޮށް

  45
 28. ކޮރަލް

  މީނަ މިއީ ހަމައެކަނި ޕާޓީގެ މަސްލަހަތާ ފައިދާ އަށް ވިސްނާ މީހެކެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ވާނެ ފައިދާ އަށް ނުވިސްނަ އެވެ.

  63
 29. ރަބަރޭ

  ތިޔާވި ދާޅުވާ ތާހިރު ދިރިއުމަށް ޖުނުބުން ހިނާތާހިރުވާނެ ފެންފޮދެއްވެސް ގަނެވޭނެ ވަރުނުވެގެން މިއުޅެނީ މަނިކުފާނުގެ ތިޔާބާވަތުގެ ވަޑާމަށް ﷲ ރަހުމަތްފުޅުން ހިލާހަމަ ނުކެރޭނެ އެންމެއް މޮހޮރެއްވެސް ދެންޖަހާކަށް މަކަރާ ހީލަތް ހެދުން ނޫން ކަމެއް މަނިއްޕުޅަށް ނުމެއެގޭމެޔޭ

  ‎އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައު

  60
 30. ލާ މަރުކަޒީ

  އެބަކިޔާ ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށް ސިޔާސީ މީހަކު ރައީސް އައްޔަން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަން އުޅޭކަމަށް، މީ ތެދެއްތޯ.

  38
 31. ކެންސަލް

  އާދޭސް ކޮށް ސަލާންޖަހާ ކަލާކޮށްޓަކާ ގޮވަނީ ކޮންކަމަކު. ހުކުރު ދުވަހުން އަޔަސް ނުލިބޭނެ ކަލޯމެންނަށް ވީކަމެއްދައްކަބަލަ ވެރިކަމާ މަޖިލީހާ ޖުޑީސަރީއާ ދެންހުރިއެއްޗެއްދީގެންވެސް ގައުމު ބިލިއަނު ދަރުވާ ޔާމީނު ބޭރަށް ފޮނުވަން ގަދަފައި ވިއްދުން ފިޔަވާ ކަލޯމެންނަށް ވީކަމަކީ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެއްސުން، ބާޒާރުގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލުން، ގެސްޓްމީހާދޭ ޑޮލަރުގެ އިތުރަށް ރާއްޖެއަށް މިތިންއަހަރު ހިލޭއެހީއާ ލޯނާ ދެންއޮތް މުންޖަކާ އެއްކޮށްގެންވެސް ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ޑޮލަރު ވަދެއްޖެ. އެވީތަނެއް އެނގޭކަމަށްހެދި އެއްބީތާއަކުވެސް ނެތް. ނެތީކީވެސް ނޫން ހުރިހާ އެއްޗެއް ބަނޑުއެޅީ. ދެންކޮންވޯޓެކޭ ކިޔާފެލޭކަށް. އަމާ ހޯދަން އާދެ

  10
 32. ރައްޔިތުމީހުން

  ހިނި އަންނަނީ....

  31
 33. މަލިކާ

  ތިމޮޔަ ސޮރު ދައްކާ ވާހަކަ ޤަބޫލުކުރާނެ އެކަކުވެސް ނެތް. އެމްޑީޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ ހައެއްކަ ފިނިހަކަ ތިދައްކާ ވާހަކަ ޤަބޫކޮށްފާނެ. ދެއުޅި ހަމަނުވާ ސޮރެއްތީ

 34. ނާޝިޒް

  ކަލޯ ގަމާރާ ސަރުކާރުން ކަމެއް ކޮއްދޭން ބޭނުން ނަމަ ކައުންސިލް އޮތަސް ނެތަސް ކޮއްދޭނެ ކަން އޮތީ ރައީސް ޔާމިން ސަރުކާރުގަ ސާބިތް ކޮއްދީފަ މިހާރު ސަރުކާރު ދަވާލާގެން ކޮއްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތިފަ ތިބޭއިރު ދެން އިތުރައް ކޮންކަމެއް ކޮއްދެވޭނި މުޅި ދައުލަތް ބަނޑު އަޅާލާފި..... ދެން ކޮސްނުގޮވާ .....

 35. ގަމާރު

  އެމް ޑީ ޕީ އަކީ ގަމާރުންގެ ޕާޓީ

  43
 36. މޫސަ

  ކައުންސިލް ތަކަށް ލިބޭނީ ސަރުކާރުން ދޭ ބާރެއް. އެހެންވީމާ ވެރިކަމުގެ ބާރާއި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު ދިނުމުން ރައްޔިތުންނަށް ނުވި ފައިދާއެއް ކައުންސިލްތައް ދިނުމުން ރައްޔިތުންންނަށް ވާނެކަމަށް ބުނުމުން ޤަބޫ ކު ކުރާރީ ހަމަ ތިޔަ ކަހަލަ ބޯގަޅިން.

 37. Anonymous

  ޑަސްބިންގ ނެގުމާ މޑޕ ހަވާލުވީމަ ރައްޔިތުންނަށް މާފައިދާވާނެ. ގައުމު އެކީގަ ކައިގެންނޫނީ މިވެރިންނަށް ކަމެއނުވޭ. ހުދުމުހުތާރުކަން އިންތިހާއަށް ގޮސް ނިމިފަ

 38. އެޖެންޑާ

  ހަހަހަ އަދި ބުނާނެ ރާއްޖެ އެއްކޮށް ހަހަލާކުކޮށް ޅަން ދިނީމައޯ ލާ ފައިވާން އަތަށް ލައިގެން ފީ ލާނީ

 39. ޕެޑް މޭން

  ރަށްޔަތުން ގުއިރޯނުގަ ޖަސަން ހާދަ ވަރެކޭދޯ މި އަރުވަނީ

 40. ހައިޖަންޕު

  މިހާރުވެސްކައުންސިލްއޮތީކަލޭމެނައް ކޮންކަމެއްވީ

 41. އަލީ

  ވެރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ހޮވައިގެން ވީފައިދާ އެއްނެތްކަމަށް އެންމެފަހުން އެއްބަސް ވެވިއްޖެ! ހެހެހެ. މޮޔަނުގޮވާ އަވަހަށް ފައިބާ.

 42. މަވެސްނުދޭނަން

  އެންމެހާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނޭ މިފަހަރު އެމްޑީޕީއައް
  ނޫނެކޭ(ވޯޓުނުދެއްވާ)ބުނަމާ ހިނގާ

 43. ނުލިބޭނެ

  ނަޝީދު ދެއްކި ވާހަކައިގެ ތަރުޖަމާ ވެރިކަމާއި މަޖްލިސް ތިމަންނަމެންނައް ދީގެންވެސް އެއްކަމެއްވެސް ނުކޮއްދެވުނޭ
  އެހެންވީމާ މިފަހަރު ކައުންސިލް ތިމަންނަމެންނައް ނުދޭށޭ

 44. ގަމާރު އަންނި

  ތީ ހާދަ ހެއްވާ ކަމެކޭ.

 45. ރީތި މޫސަ

  ނޫން ތިހެން އަބަދު ދޮގުނުހައްދަވާ މިޤައުމު ހަލާކުވެ ފަނާވެނުދަނީސް ސިޔާސީ މައިދާނުން ދުރަށްޖެހިވަޑައިގެން ޤައުމު ހަމަނޭވާލުމަށް ފުރުޝަތުދެއްވާ!

 46. ނަސީ

  ޢަޅެމީ މޮޔައެއްތަ

 47. އަބްދޫ

  ވެރިކަމާއި މަޖިލީހުން އެމްޑިޕީއަށް ވޯޓްދީގެން ހޮވީމަ ގައުމަށް ފައިދާ ނުވިކަން ދޭހަވާ އިބާރާތަކުން ނަސީދު އެވާހަކަ ދެއްކެވީ. ވީމާ ކައުންސިލް އެމްޑީޕީއަށް ދިނަސް ވާންފައިދާއެއް ނޯންނާނެ. ހަމަ ޔަގީން.

 48. އަހުމަދު

  ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ކިޔަސް އަތް ޖަހަން ތިބޭ އަޅު ކުދިން ކޮޅު ހުންނާނެތާ.. އަތްޖަހަން. އަންނިގެ އަޅުން ވ ގިނަވާނެ. އެމީހުން ގަބޫލު ކުރާނެ ..

 49. އަޙްމަދު

  މުޅި ޤައުމު ދިނަސް ވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ! ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ދޮންމީހުން ކާރީގައި ބުނެވޭނެ މުޅިޤައުމު ތިމާމެންނަށް ތާއީދުއެބަ ކުރައޭ އެހެންވީމަ ނެވެއްޓެނީސް އެއްކަލަ އެއްބަސްވީކަން ހަވަހަށް ކޮށްލަން ހިނގާށޭ!!!

 50. 👏👏👏

  ސާބަހޭ އަންނި 👏👏👏👏👏

  1
  7
 51. އެލެކުސް އޮބި

  ބޯބުރާންތިވެފަ ތިބޭ މީހިން ދައްކާކަހަލަ ވާހަކަ މަނިކުފާނު ދެއްކުމުން ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ފަހަރެއްގަ ބުއްދިފިލާފަ ތިބިބަޔަކު އަތްޖަހާފާނެ. ރައީސާ މަޖިލިސް މެންބަރުން ނަށް ނުކުރުވުނު ކަމެއް ކައުންސިލުތަކަށް ކުރެވިދާނެބާ؟

 52. Anonymous

  މީ އަޅެ ބީތާވެފަހުރި ހިމާރެއްތަ. ވެރިކަން ލިބި ބަކަރި ކޮށީގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުނީމަވެސް ވީކަމެއް ހަރާމް. ދެން ކައުސިލް ލިބިގެންވެސް ކުރެވޭނެ ހަމަ އެކަނި ކަމަކީ ލާދީނިއްޔަތު މެކުހައް ޖެހުން

 53. އިކުލީލް

  ވެރިކަން، މަޖިލިސް ދީގެން ނުވިކަމެއް ކައުންސިލްދީގެންވެސް ނުވާނެ.

 54. ގުނބޯ ހައްދަނީ

  އަޅެ ފަހެ ދެން ކީކޭ މީހަކު ބުނާނީ.. ރައްޔިތުން ހަމައެހާ ގަމާރީތާ؟؟

 55. ބޯހަލާކު 6 އޭޕްރީލް 2021

  މީ ސިކުޑީގެ ބަލި މީހެއް ބާ؟ މޮޔައިން ނަށް ހީވާނެ ތިހެން

 56. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ހަމަ ފައްކާ ހިޔަޅެއް މޭބިސްކަދުރު ނަސީދަށް މީރު

 57. ކަލޯ

  ކުރީގަވެސް ހިތައްއަރާހާ އެއްޗެހި ގޮވަމުން ވައުދުވަމުން ދުވާމީހެއް ކަލޭއަކީ އެކަމަކު މިހާރު މޮޔަގޮވަން ތިފެޝީމާމައްޗައް

 58. އެޓާނީޖެނެރަލް

  މީނަ ބުނެފާނެ ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ވެސް ލިބޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގޮލަޔަކާ ކައިވެނި ކޮށްގެންނޭވެސް

 59. މިސްކިތު ހުޅުޖެހިމީހާ

  ތިއޮތީ ނަޝީދަށް މިސްކިތުގައި ހުޅުޖެހި މީހާ ބޭޒާރު ވިގޮތައް އަމިއްލައަށް ބޭޒާރުވެ ފަލީހަތްވެފައި . ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ގެ ރައީސް ކަމުގައި ހުރެ ނަޝީދު ތި އިއުތިރާފްވީ އިބޫ ސާލިހައް ވެރިކަން ދިނުމުން އެމްޑީޕީ އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވުނު ކަމަށް. އަދި ކަސައުޓީ ކުޅޭ ރައްޔިތުން ގެ މަޖްލިހުގެ ސުޕާ މެޖޯރިޓީ ދިނީމާ ވެސް ކަމެއް ނުކުރެވުނު ވާހަކަ. ދެން ކިހިނެތް އެދެ ފަރާތައްވުރެ ބާރު ދައް ކައުންސިލް ގެ މެޖޯރިޓީ ދީގެން ކަމެއް ކުރެވޭނީ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަނެއްގައި ހިނގި ކަމެއްނަމަ ޕާޓީ ގެ ރައީސް ކަމުން ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދޭން މަޖުބޫރުވާނެ.

 60. ޙުސައިން

  ރަށްޔިތުންނޭ ރަގަޅަށްހޭލާތިއްބަވާ މިހެންމިބުނީ އިންތިޚާބެއްއޮތީމަ އަނެއްކާވެސްމިޒާތުގެބަސްތަކުން
  ރަށްޔިތުން ގުބޯހެއްދިދާނެކަންމީގެކުރީގެނަތީޖާތަކުންވެސްފެނިފައިވާތީމިފަދަކަމެއްގެފެށުމަށްމިކަންވެސް
  ވެދާނެ ވީމާ، ރަށްޔިތުން މިފަދަމަޅިތަކުގައިނުޖެހުމަށް ވަރަށްއާދޭހާއެކު ދަންނަވަން ވެރިކަމާ، މަޖިލީހަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ހޮވައިގެން ފައިދާނުވިކަމަށް އަމިއްލައަށް އެއްބަސްވެލައްވާ ކައުންސިލަށް
  ހޮވައިގެންވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެލައްވާއިރު ކައުންސިލަށްވެސް ކަމެއްކުރެވޭނީ އެކަމެއްސަރުކާރުން
  ކުރަންބޭނުންވެ އެހީތެރިވީމަނޫންތޯ؟ވީމާ ކައުންސިލްތައް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ދިނުމުގެބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެއްކޮޅަށް ދެމިއަސްވާމެއްނުވާނެ ވާންވާނީ ދެކޮޅަށްވެސްދެމީމަ ކަމެއްގޯސްކޮށްދާނަމަ
  އެކަމެއްރަގަޅުކުރުމަށް،އިސްލާހުކުރުމަށްއަޑުއުފުލާއެކަމަށްމަސައްކަތްކުރާބޭފުޅުންވެސް ތިއްބަވަގެން
  ވީމާ، ހުރިހާމުއަށްސަސާތަކެއް ރަށްޔިތުންވޯޓުން އެއްކޮޅަށްއޮތުމަށްވުރެ ރަށްޔިތުންނަށް ބޮޑަށް
  ފައިދާކުރާނީ ރަށްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތުކުރައްވާބޭފުޅުންވެސް ތިއްބަވައިކަންހަނދުމަފުޅު
  ބަހައްޓަވާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ސަރުކާރުހިންގާ މައިޕާޓީއަށް ލިބުމަކީ ރަށްޔިތުންނަށް
  އެކަމުގެ ނުރަގަޅުއަސަރު ކުރާނެކަށްބައްލަވާ ކޮންމެކަމެއް ވަރިހަމަނުކުރައްވާ އަބަދުވެސް
  ރަގަޅުގޮތަށް ބައްލަވާ

 61. މައި

  ތާކު ހުރި މަރުމޯލަ އެއް

 62. ތިހެން

  ތިހެން ނޫން އެހެން ޖޯކެއް ނެތްތަ؟

 63. ދިވެހިސޮރު

  ކަލޯ ރަތްމަހު ބޮލެއް ކާލާންވީނު..މާލޭރައްޔިތުންގެ ބޯނުކައި...

 64. ޓިނު ދޮންބެ

  ހިޔަޅު ކާލުހެއްދިހެން މާލޭ މީހުން ނުހެއްދޭނެ ނަސީދޫ

 65. އިބިލީސް ބުއްޅަ

  އިބިލީސް ދައްކާވާހަކަ އަށް ރައްޔިތުން ނުހެއްލޭތި ތީގެން އެއްގެރި އަކައްވެސް ވޯޓުނުދޭތި

 66. ކަބުލޮ

  ދުވަހަކު ވެސް މޑޕ އަށް ވޯޓުނުލާނަން އިންޝާﷲ އެކަކުވެސް ތިބައިގަނޑަށް ވޯޓުދޭނެ ކަމެއްނެތް އިންޝާﷲ ތިބައިގަޑަށް ހަމަސުމެއް އެއީ މޑޕ އަށް ޙައްޤު މިންވަރު

 67. ފަޒޫ

  މި ނަޝީދު ޖުހާ ވާހަކަހެން ބޮޑު ޖޯކަރަކަށް ވެއްޖެ. މި އެމްޑީޕީ ކިޔާ ބައިގަނޑު ރައްޔިތުންގެ އެއްޗިހި ހޯދަމުން ހޯދަމުންގޮސް ރައްޔިތުން އޮރިޔާން ކުރާނެ އަދި. ނުދޭނަން ވޯޓު

 68. ޙަސަނު

  އެޅެ މީނާ މިއުޅެނީ ރަތްޔިތުން ނަކީ މީ މޮޔަބަޔަކައް ހަދަންތަ ނޫނީ މޮޔަކޮއްލަންތަ.