ގާޒީއަކު "ވަގަށް ނެގުމުން" ނަޝީދަށް ދިނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެން ބޮޑު އަދަބެއް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނޭކަން ހާމަކުރައްވައިފައިވާ އުމަރު ނަސީރު "އާފަތިސް" ނޫހާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ނަޝީދަކީ ޝަރުއީ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް ސީދާ އެމްޑީޕީން ވެސް ގަބޫލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"ނަޝީދު އެކަނި ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރި ކުރުވައިގެން އެމަނިކުފާނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އަރުވައިފައިވަނީ ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގޭ" އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވީ ގާޒީއަކު ވަގަށް ނެގުމުން ނަޝީދަށް ދީފައިވާ އަދަބަކީ އެކަށީގެންވާ އަދަބަކަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއްކަމާށާއި އެކަމަކު ހުކުމެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ނަޝީދު ވާދަކުރައްވަން އުޅުއްވި ހިސާބުން ފެށިގެން އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމްޑީޕީއަށް އެންގެވި އެންގެވުމަކީ ރަނގަޅަށް އެންގެވި އެންގެވުމެއް ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމަރު މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ބައިވެރިވެވޭނެތޯ ކަނޑައަޅުއްވާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށެވެ.

އެކެއް ފެބްރުއަރީގައި ސުޕްރީމްކޯޓުން ނެރެފައިވާ ހުކުމުން ވެސް ނަޝީދު މިނިވަންވެފައިވާ ކަމަށް އެޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެފަހުން އެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް ހުކުމް ނެރެފައިވަނީ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފުލް ބެންޗުން ނޫން ކަމަށްވާތީ އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ޙުކުމެއް ނޫން ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ.

ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ޕްރައިމަރީ ބާއްވައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައިސް ނަޝީދާ ހަވާލުކުރި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ ކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ބަލައިނުގަންނަން ނިންމާފައެވެ.

ކުރިއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގައި ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކުރި ނަމަވެސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރަވަން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ނަޝީދު ޖެހިލުންވެއެވެ. ސަބަބަކީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި ނަމަ އެ މަނިކުފާނު ދާން ޖެހޭނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަން ޖަލަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

33 ކޮމެންޓް

 1. ރޮކް

  ނަޝީދު ކުރިމަތި ލައިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާއިރު ނަޝީދަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައިފިއްނަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އިތުރު މީހަކު ނެރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނީ ގެއްލިފައެވެ. ސުވާލަކީ މި ރިސްކު ނަގަންވީހޭ!

 2. ބަރުގޮނު

  ޢުމަރު ތިޔައީ ތިޔަހާ ބަރާބަރަށް ކެރުމާ ހިތްވަރާ އެކު ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅެއްނަމަ ، ނަޝީދަށް ހުކުމް ކުރި އިރު ޢުމަރު ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވާފައި ތިޔަ ވާހަކަ ނުދެއްކެވީ ކީއްވެ...؟؟

 3. ޑީޑީ

  ޢުމަރާ މޮޔަނުގޮވަ އުމަރުތީ އެހުކުން އިއްވުގައި ބައިވެރިމީހެއް މަށައް ކުޑައީ އެހުކުން ނަސީދަކީ މުޅިގައުމުގާ ހުޅުޖެހުމުގެ ފަހަތުގާހުރި އަނިޔާވެރިއް ދީނަށް ފުއްސާކުރުމާ މުޖްތަމައު ހަލަކުރުމާ ލާދީނީ ފިކުރު ފެތުރުން ވީމަ މަގޭ ހުކުމަކީ 15ވަރަކަށް އަހަރު ބުރަމަސައްކަތާ އެކު ޖަލަށް ލުން ހުކުމުގެ 3 ބައިކޮށްފަ 2ބައި ފުރުރިހަވުމުން ދޫކޮލާފަ ގޭބަންދައް ބަދަލްކުރުން

  • އެކޮއި

   ޢުމަރަކީފަނޑިޔާރެއްތަ؟؟؟

 4. ނަޝީދު

  އުމަރާ... ރިހާކުރުފުޅިއެއް ވަގަންނެގުމުންވެސް އިއްވަނީ 2އަހަރުގެ ހުކުމެއް.. އިންސާނަކު ވަގަންނއގީމަވެސް 2އަހަރުގެ ހުކުމެއްބާ އިއްވަންޖެހެނީ.. އަދިއެވެސް ގާޒީއަކު... ތިއުޅެނީ އެއްމެންގެ ރުހުންހޯދަން ޖައްސާ މަޅިއެއް... މޑޕގެ ޕޯޑިޔަމުގަ ތިހެންބުނުމުން އެމީހުންގެ ތާއިދުލިބޭނީ... މާގައުމީ ވެގެންއުޅޭމީހަކޯމީ.. އެކަމަކު މިގައުމަށް މިހާބޮޑެތި ބަލާޖައްސާ ބޭރުގެ މަދަދަށްއެދި މިރާއްޖެ ބައިބައިކުރާވާހަކަދައްކާ މިރާއްޖޭގެ ނިޒާމުފުޑާލަން ބުނާއިރުވެސް މިގަައުމަށް ދެރަދޭން އުޅޭއޮރުވެސް އެއްޗެބުބުނެ ހައްޕުކިޔާއިގެންހުންނަނީ... ރިޝްވަތުދީގެން މަޖުލިސްހަރާބުކޮށް ފަޑިޔާރުން ރިޝްވަތުނަގާއިގެން ގައުމު ބޮޑުއަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލިއިރުވެސް އެތަނެނުފެނި ގާސިމު ދައުލަތް ދަވާލާއިގެން ހުންނައިރުވެސް އެއީ ސަރުކާރުން ހަދާއިގެންދައްކާވާހަކަ ކަމަށް އުމަރަށްފެނުނީ... ދެންކޮން އަދުލުވެރި ވެރިކަމެ އުމަރަށް ކުރެވޭނީ... މިއަދު އެއްކަލަ ޖމއރ ވެސް އުމަރުމެންނަ ރަގަޅު.. ވެރިކަމާހެދި މީހުން ހޭބަލިވީމަ ވާނެތިހެން... ރައީސްއޮފީހުގެ ބޭރުގަ ހުންނައިރު ތިހެންވެދާނެ.. އެކަމަކު އޮފީސްއެތެރެއަށް ވަނީމަ ތަފާތުވާނެ ތިކަކަން.. މިބުނީ ޑިމޮކުރަސީއާ އަދުލުއިންސާފާ... އުމަރު ނަސީރު ސަބްމެރިންއެއް ދުއްވިއަސް ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ބޭނުންހާގޮތަކަށް... ހީކުރީތަ ޑިގުރީ ފާހެއް އޮތީމަ ލައްކައެކޭ... އަހަރެން ކުރިން އުމަރަށް ވަރަށް ތާއުދުކުރިން.. އެކަމަކު ތިޔަމައްތަރަށް ދެފުއްކެހެރިވާތީ މިހާރު ވަރަށްފޫހި... ތިޔައީ ޒާތީވާމީހެއް... ޕޮލިޓީޝަނުން ޒާތީނުވާނެ... މިހާރުވެސް ރޔާމީނާ އިދިކޮޅުގިނަ ލީޑަރުންނާ ގާތްގުޅުން އޮނަކަންއިގޭ އެމަނިކުފާނުގެ އަމަލުންނާ ވާހަކަތަކުން... އެކަމަކު ޕޯޑިޔަމުން ކޮއްމެ މަންޒަރެއް ފެނުނަސް... އެކަމަކު އުމަރަކީ ސީދާ މީހާޔާ ޒާތީވާމީހެއް... ބުއްދިޔަށްވުރެ ކުރިޔަށް ޒާތީހަސަދަ ނެރެނީ....

 5. Anonymous

  ހުކުމް ކުރާނެ ވަރާ މުއްދަތު އެނގޭނީ ގާޒީންނަށް. އުމަރު ކީކޭ މިހާރު މިކިޔަންފެށީ.

 6. Anonymous

  އެމް.އެމް.އޭ ތިޖޫރީ ވަގަށްނަގާވާހަކަ ގޮވާފަ މިހާރު ނަޝީދު "އިންސާނަކު" ވަގަށްނެގި ވާހަކަ ތިޔަނީ. އިންސާނެއްގެ އަގުމާބޮޑޭ އެމް.އޭގަ ވަޅުލާފަ ހުރި ތިޖޫރީއަށްވުރެ.

 7. އާބިދާ

  ގާޒީއަކު ވަގަށް ނެގުމުން ނަޝީދަށް ދީފައިވާ އަދަބަކީ އުމަރުމެން ދިން އަދަބެއްނުންތަ؟

 8. 3ނިރު

  ވެރިޔަކަށްހުރެފަ އެފަދަކަމެއް ކޮއްފިއްޔާމް 3ގުނަ އަދަބް ބޮޑުކުރަންޖެހޭނެ އެއީހައްގު އަދަބެއް

 9. ދޮންބެ

  ތިކަލެގެޔައް 13 އަހަރުވެސް މަދު 25 ވަރު ރަގަލު

 10. ކާޅު

  ނަޝީދަކަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ކިތައްމެ ވަރަކަށް ހޭރުނަސް ލާހިކެއްނޫން ސިފާޒު މެން ކަހަލަ ހަމަބުއްދި ފިލާފަ ތިބޭ ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ މީހުން ތިއުޅެނީ ކޮން ފުލްް ބެންޗެއް

 11. ޝިރޫ

  އުމަރަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން

 12. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  މިހާރު ތި ގޯސް ވަނީއޭ. އުމަރަށް ތާއީދު ކުރަނީ ނަޝީދުގެ ލާދީނިއްޔަތަށް ތާއީދު ނުކުރަނެކަމުގެ ޔަގީން ކަމުގައި. އެކަމަކު އޭނައަށް ހޭހަން ކުރަން އުޅެންޏާ ދެން ޖެހޭނީ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން.

 13. ހުސޭނުބޭ

  އަސްލު ވެފައި އޮތް ގޮތަކީ ހަރުގަނޑުގެ މައްސަލާގައި ޢުމަރަށް ދޭން އޮތް އަދަބުގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ބޯނަހުގެ ގޮތުގައި ނަޝީދަށް ދިނީ. މި ގޮތް ކަމުނުދަންޏާ 13 އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ވަނުމަށް ޢުމަރު ތައްޔާރުވޭ. އޭރުން ނަޝީދަށް ބޯނަހަށް ދިން 3 އަހަރު މަދުވާނެ.

 14. Anonymous

  އުމަރާ އަހަރެން މިފަހަރު މިހިރީ އުމަރައް ވޯޓު ދޭންވެގެން ދެނެއްނުދޭނައް އެއީ ނަސީދުއާ ތިހިފީ ބައިތު

 15. އަބްދުއްލާ

  ނަސީދަށް އިއްވި ހުކުމަކީ ގާނޫނުގަ އޮތް ހުކުމެއް . އަދި ގާނޫނުގާ އެހުކުމް އޮތީ އެއަށް ވުރެވެސް ބޮޑުކޮށް . ވީމާ އެއީ ބޮޑު ހުކުމެކޭ ނުބުނެވޭނެ. ދެން ގާނޫނުގަ އޮތީ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ގެން ދެވޭ 3އަހަރުގެ ހުކުމެއް . ނަސީދު އެހުކުމެއް ގާބޫލެއްނޫން އެއީ ކުނިކޮތަޅު ބަހައްޓާމީހާގެ ހުކުމަށްވާތީ .ނަސީދު ބުނީ ގާޒީއަކު ވަގަށްނަގައިފިނަމަ އެއީ ބޮޑުކުށެކޯ .އެ ކުށަށް ބޮޑު އަދަބު ލިބެންވާނެ ކަމަށް ދެން ދައުވާގެ ސީގާ ބަދަލުކޮށް ބޮޑު ހުކުމެއްކުރީ ހުކުމް ކުޑަވާތީވެސް ކަމަކު ނުދިޔަ ހުކުމް ބޮޑުވާތީވެސް ކަމަކުނުދިޔަ .

 16. ޖަމްޝީދު

  ބަލަ ނަށީދު ތި ވައްކަން ނުކުރަނީސް އޭނާ އަމިއްލަޔަށް އެކަން ކުރާނެ ވާހަކަޔާއި އެއީ މިގައުމުގާ އެހާތަނަށް ހިނގާނެ އެންމެ ބޮޑު ޝަރީއަތްކަމާއި ބޮޑު އަދަބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ކަމުގެ ކުރިޔަށް އެއްބަސް ވެގެން ހުރި މީހެއް. އަނެއް ކޮޅުން ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އާ އެކަމާ ހުރި ތަފާތު ޕޮލިޓިކަލް އުމަރަށް ކިޔާނުދެވޭނެ އެއީ އެންމެ ބޮޑެތި އަދަބު ދެވޭނެ ކަންކަން.

 17. ވޯޓުބޭނުން

  ސްޕްރީމް އަމުރު ކަޑަވާނެ

 18. ރީޒަން

  ބަދަލުވަމުންދާ ސިޔާސީ ފޮޓޯ ގައި މިހާރު އިދިިކޮޅު ކޯލިޝަން ގައި ނެތޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެއްވެސް ޗޮއިސް ނައު އިޓްސް ޓައިމް ޓު ބިލީވް އިޓް. ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަކީ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިގެން ހުރި އެކަކު ވެސް އޭނާ ވެރިކަމަށް ގެންނާން ގަބޫލެއް ނޫނޭ މާލޭގައި ވިޔަފާރި ކުރާ އެކަކު ވެސް އޭނާ ވެރިކަމަށް ގެންނާން ގަބޫލެއް ނޫނޭ ސިފައިންގެ އެއްވެސް މީހެއް އަދި ފުލުހުންގެ އެއްވެސް މީހެއް އަދި ސިވިލްސާވިސްގެ އެކަކު ވެސް އޭނާ ވެރިކަމަށް ގެންނާން ގަބޫލެއް ނޫނޭ ސޯ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ގާސިމް ވެސް އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ އުމަރު ވެސް އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ އާ ޗޮއިސް އެއް އެބަޖެހޭ މިހާރު ނެރެން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނަށް އެފަދަ މީހަކީ އެއީ ޕްރޯ އުގައިލް އޭ އޭނާގެ ރަނިންގް މޭޓް އަކަށް ވެސް ނެރެންވީ ސީދާ އައްޑޫ އަނެއް ބިތުން ނެރޭ އަންހެނެކޭ އެގޮތުން ބަލާއިރު ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އެއީ ޕްރޯ އުގައިލް ގެ ރަނިންގް މޭޓް އަކަށް ރަނގަޅޭ މަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރެ ދެކެ ނެއްޓި ނަމަވެސް އޭނާ ވެސް ކުރާ މަސައްކަތް ތަކަކީ އެއީ 24 ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަތެކޭ ރަނިންގް މޭޓްގެ ބޭނުމަކީ އެއީ ބުރަ ކޮށް މަސައްކަތް ގަޅުވަން ހުންނަ މީހެކޭ ވެރިކަން ލިބުމުން އެބަދަލު ވާނީ ރަމްޒީ މަގާމަކަށޭ އެއީއޭ އެކަން އޮންނާނެ ގޮތަކީ. އައި ވިޝް ދެޓް ޔޫ ކުޑް އަންޑަރސްޓޭންޑް އިޓް ވެލް އިނަފް އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަންސް ފޯރ ދިސް އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަަރ...

  • މަމެން

   މީ ހާދަ އުގައިލް ވެގެން އުޅޭ މީހެކޭ...ބަލަ އެއީ މާލޭ މީހެއް ނޫނޭ..ދަ ރާއްޖެތެރެ މީހެއް އެއީ.. އަބަދު ކިޔަމެއްނޫން..ރާއްޖެތެރެ މީހުން ގަމާރޭ.. ކޮން އުގައިލް އެއް ޔާމީން އެންމެ ބެސްޓީ.. ތީ އެންޓީ ކެމްޕެއިން ޖައްސާ މީހެއް މަމެން ޕިންކީން އޭ ކިޔާފަ...

   • މަހަށްދޭބަލަ

    ޕްރޯ އުގައިލު ވެސް ކުރިމަތިލާ ބަލަ ޗޮކުން ދުއްވާލާނަން އެކަލޭގެ ވެސް ރޭހަށް ނިކުތީމާ ނެކް ޓު ނެކް މަމެން ޖައްސާނީ. ޕްރޯ އަށް ވެސް ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެ ރާއްޖެ އަކު. ހަމަ މަހަށް ދާން ޖެހޭނީ ދޯ. މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ..

 19. މަހަށްދޭބަލަ

  ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ގިނަ ބަޔަކު ނިހާޔަތަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވާނަމަ އެކަން މަމެން ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލުކުރާނަމޭ ފައިނު އަކީ އެއީ މިހާތަނަށް ކުށުގެ ރިކޯރޑެއް އޮތް ރަށެއް ނޫނޭ ފައިނު މީހުން ތެދުވެރިވާނެތީ ނޫންތޭ ފެބް އެކެއްގައި އެމެންނަށް ވެރިކަން ވައްޓާނުލެވޭނެ އުސޫލުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ދިފާއު ކޮށްދިނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރޭ އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރޭ އެއީ މަމެން ވަރަށް އިތުބާރު ކުރާ ދެ މިނިސްޓަރުންނޭ ތަމެން ހަމަ ބޭނުންތަނެއްގައި އެއާރޕޯރޓް އެޅޭނެއޭ އެކަން ނުވެސް ހުއްޓުވޭނެއޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. ގިވްމީ ވަން ގުޑް ރީޒަން އެއާރޕޯރޓް ފައިނުގައި އެޅުމުން ތިމާވެއްޓަށް ވަނީ ކޮންގެއްލުމެއްތޭ.

 20. ޏދނނދނ

  ކަލެއަށް ތިކަން ރޭކާލީ ހާދަލަހުން. ކަލޭގެ ވެރިކަމުގަ ތަހުގީގުކޮށް ވެއްދި މައްސަލައެއް ތި. އަދަބު ބޮޑުވާގޮތަށް ކަލޭ ތަހުގީގުޖުރީމަވާނެއެހެން. ދެވޯޓު ހޯދަން މޮޅެތި ޥަހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. ހަރުގަނޑު މައްސަލަ ވެސް އެބައޮތް.

 21. ބާބާއި

  ބަދަލުވަމުންދާ ސިޔާސީ ފޮޓޯ އިން ދެން ފެންނާން އޮތް ފޮޓޯ އަކީ އެއީ ޕްރޯ އުގައިލް އޭ ސަބަބަކީ ޕްރޯ އުގައިލް އަށް އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ދިނުމަށް ފަހު އޭނާ އަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަން ދީފިނަމަ އޭނާ ނެެރެދޭނެއޭ އިގްތިސާދުގެ ކްރީމް ހުންނަ މެނިފެސްޓޯ އެއް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ އަށް ވަރަށް ސިމްޕްލް ކަމެއް ކަމުގައިވާ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދާ އެމެން ރަށަށް ފޮނުވާލާނެ ޖެނުއިިން ގޮތެއް ނޭގުނޭ އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ ކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ އެއީ އޭނާގެ އާއިލާ މުއްސަނދިވާ ގޮތަށް އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ބައި އެޅޭ ގޮތަށޭ މާލޭގައި ކުނި ނައްތާލަން ވެސް އިންޑިއާގެ ޓަޓްވާ އަށް އޭނާ ދިނީ އެއީ އިންޑިއާގެ ޓަޓްވާ އެއް ނޫނޭ އޭނާ ބޮލުގެ އިސްތަށި ގަނޑު ހާވާ މަމެން ބަލާލިއިރު އޭގެ އަޑީގައި އިނީ އެއީ އޭނާގެ އެކެބަނޑެ ބެއްޔާ އޭ ބޮޑަކަށް. ގިވް މީ ވަން ގުޑް ރީޒަން ކެނެރީގެ ނަޝީދު މިރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ގެންނަން ޖެހޭނެގޮތް ގިވް މީ ދަ ރީޒަން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއީ ކޮލޭޓްރަލް ޑެމޭޖް ވެފައިވާ ސިޔާސީ ބްރައިން ޑިސްޗާރޖް އެކޭ އޭނާ ޖެހޭނީ ޑިސްޗާރޖް ކޮށްލަން އޭ. ހެއި ބޭބީ ކަމޯން ނައު އިޓްސް ޓައިމް ޓު ޑިސްޗާރޖް ހިމް ބޭބީ ބާބާއި ބާބާއި ބާބާއި ބާބާއި ބާބާއި...

 22. ޔޫނޯ

  ބަދަލުވަމުންދާ ސިޔާސީ ފޮޓޯ ތަކުން ދެން އޮތީ ކޮން ފޮޓޯ އެއް ކަމަށްވާނަމަ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއީ އެ ފޮޓޯ އެއް ނޫނޭ އޭނާ އަކީ އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ޑިސިޕްލިންގް އެއް ހުރި މީހެއް ނޫނޭ އޭނާ އެއީ ފިރިހެންވަންތަ މީހެއް ނޫނޭ އޭނާ އެއީ ރަނޑު ވަންތަ މީހެކޭ އޭނާ ދައްކާ ވާހަކައިގައި ވެސް ހުންނަނީ އެއީ ރަނޑު ވައްތަރު ވާހަކަ ނޫންތޭ އޭނާ ކުޅުނު ދަކަނޑު ފައްތާ ފިލްމް ގައި އޭނާ ބުނީ ނާސާގައިވެސް އެންމެ ގިނައީ އިންޑިއާ ސައެންޓިސްޓުންނޭ ބުނި އިރު އޭނާ އަކީ ނާސާގައި ކުރާ ކަންކަން ބޭރު ފުށުން ވެސް އަދި އެތެރެ ފުށުން ވެސް އިނގޭ މީހެއް ނޫނޭ އޭނާ އަކީ އެއީ ނާސާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ބައިވެރިވެ އެކްސްޕްރިމެންޓެއް ހެދި މީހެއް ނޫނޭ އޭނާ އަކީ އެއީ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް މައިންޑެއް ނޫނޭ އަދި އޭނާއަކީ އެއީ އިނޮވޭޓިވް މައިންޑެއް ނޫނޭ އޭނާ އަށް އިނގެނީ ކޮޕީ ޕޭސްޓް ކުރަންްއޭ ކޮޕީ ޕޭސްޓް ކުރާ މީހަކު މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ގެނައުމުންނޭ ޓެކްސް ނަގަން ޖެހުނީ މަމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޓެކްސް ނަގަން ނުޖެހޭނެއޭ. އައި ޑޯން ވޮނާ މޭކް ހިމް އޭޒް އަވަރ ޗޮއިސް އަދި ވެސް މަމެން ދުވަހަކު ވެސް އޭނާ އަށް ރައީސް ނަޝީދު އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ނުކިޔަމޭ ސަބަބަކީ އެއީ ރައީސް ކަން ކުރެވޭނެ ގާބިލް ކަން ހުރި މީހެއް ނޫނޭ އޭނާ އަކީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދޭ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ އަދި އެމްޑީޕީ ގެ މަތީ ފަންތީގައި ނެތޭ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ޔޫނޯ ދިސް ކޭންބީ ރައިޓް.

 23. ބެޓަރ

  މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ނަމެއް ނުވެސް އޮންނާނެއޭ އަދި އޭނާ އަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއްވެސް ނޫނޭ އެމްޑީޕީން މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ގައި އެމެންގެ އެމްޕީ އެއް ވެސް ނޫޅެ ދެން ރަނޑު ފަތް ކަނޑާ އިން ދައްކާ ޒާތުގެ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އޭނާ ބެލީ ސަރުކާރުގެ މަސްކައިގެން ވެރިކަން ފޭރި ގަނެވޭތޯއޭ. ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ވެެރިކަމެއް ވައްޓާލާ ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި ހަވާލު ކުރަން އެކަނޑުކޮސް ބުންނޭ މާލެ ވޯޓަރ ކްރައިސިސް ތެރޭގައި. މީއޭ އޭނާ އަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އަކަށް ނުވާންވީ ކަމަކީ މީނާ އަކީ އެއީ ވެރިކަމާިއ ހެދި ކްރޭޒީވެފައިވާ ވެރިކަން ސިކްނެސް ސިންޑްރޯމް ޖެހިފައިވާ މީހެކޭ މިޒާތުގެ މީހުން ހެޔޮނުވާނެއޭ ގައުމެއްގެ ވެރިއަކަށް ގެންނާން. ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވެސް ޖެހޭނީ އެމްޑީޕީން ބޭރުއަރުވާލަން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީހުން ދެން ޕްރޯ އުގައިލު އަށް ދޭން ޖެހޭނީ އެމްޑީޕީން ޗާންސް ދިނުމަށް ފަހު އެނަން ޖެހޭނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އަށް ހުށައަޅަން އެނަމާއި ދޭތެރޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމެޓީ އަށް ފެންނަ ގޮތެއް ބަލަން. އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް ޝިފާޒު މެން އެއީ ބާރަށުން އައިސްފައި ތިބި މީހުންނޭ އެމެންނަށް ނޭގޭނެެއޭ ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާން ޖެހޭނެ މީހުން އެމެން ތިބެން ޖެހޭނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބޮނބި ތަޅަންއޭ އަބަދުވެސް އެއީ އޭ އެމެންގެ ލެވެލް އަކީ. ޔޫ ނޯ ދިސް ކޭންބީ ރައިޓް ހެއި ބޭބީ ކަމޯން ނައު އިޓްސް ޓައިމް ޓު ގިވް އަ ރިބާރތް ޓު ޔުއަރ ޑިސިޝަންސް އައި ޖަސްޓް ވޮނާ ޓެލްޔޫ ދެޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވިލް ނޮޓް ބީ ގިވް މީ ވަން ގުޑް ރީޒަން ވައި ހީ ޑިޒާރވްޑް ދަ ސީޓް. ލައިފް ވުޑް ބީ މަޗް ބެޓަރ ވިދައުޓް ހިމް...

 24. ނިޒާރު

  އެއްކަލަ ޢުމަރު އަގަ ފަޅައިފި މިހާރު އެ އުޅެނީ އަންނި ބޮލަށް ޗިޕް ޖަހައިގެން އަންނި އަށް ކުރިމަތި ނުލެވިއްޖެ ހާލަތެއް ދިމާ ވެއްޖެ ހިދެއްގައި އަވަހަށް އެދޭތެރެ އަށް ބޯ ކޮށްޕާލަނަ ވެގެން. ޔަޢުނީ ކުރި އަކުން އެވާހަކަ އެއް ނުދައްކާ!؟

 25. ޑޭންޖުރެސް

  އިދިކޮޅުގެ ސާފު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނީ އަދިވާންވެސް ޖެހޭނީ ޕްރޯ އުގައިލް އޭ ސަބަބަކީ އެއީ އަދި ސަރުކާރުގައި ނޫޅޭ މީހަކީ އިދިކޮޅުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭން އަދި ބޮޑު އާބާދީ އަކުން ވެސް އައިސްފައި ވަނީ ޕްރޯ އުގައިލު އޭ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫން އަދި އިބޫ ވެސް އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއްވެސް ނޫން އަދި ޝާހިދު މެން ސްޓިލް ލޯންގް ވޭ ޓު ގޯ. އިދިކޮޅުން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރުނު ނަމަވެސް ތަމެންނަށް މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބު ނުވާނެއޭ ސަބަބަކީ ވެރިކަމުގއި މިތިބީ އެއީ މަމެން ޕިންކީން ކަަމަށް ވާއިރު ދެވަނަ ބުރަށް ނުގޮސް މަމެންނަށް މިކަން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެއޭ މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ތިބި ފްލެޓްސް ބޭނުންވާ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްލާ ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުނި ތަަަކަށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ދައްކާ ގޮތަށް އެރަށުން ބިން ތައް 100 އަހަރަށް ދޭން މަމެން އިއުލާން ކޮށް އެލިޔުން އެހުރިހާ ކުންފުނި ތަކަށް ހަވާލު ކުރުމުން. މިކަން ކުރާނަމޭ މަމެން މިގޮތަށް އަދި މިގޮތަށް މިކަން ކޮށްގެން މަމެން ފުރަތަމަ ރައުންޑް އިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަމޭ ތަމެން ބަލަން ތިބެއްޗޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މިނޫން ގޮތެއް މިކަމުގައި ހިނގާތޯ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިޒް ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ ހީ އިޒް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް..

 26. ހީއިޒްނޮޓް

  ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ފޮޓޯ އެއް ނީންނާނެއޭ ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިފަހަރު. ދެން ރައީސް މައުމޫނުގެ 30 އަހަރުގައި ސަރުކާރުގެ މަތީ މަގާމް އަދާ ކުރި އެކަކަށް ވެސް މިފަހަރު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަން ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން މޮޅުވުން ނޫން ކޯސް އަކަށްވާންވީ ކޯސް އަކަށް ވާންވީ ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހަދަންއޭ އެގޮތުން ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހަދާއިރު ރާއްޖެ އަކީ އެއީ ދުނިޔޭގައި އޮތް ހަމަ އެކަނި ޓެކްސް ފްރީ ކަންޓްރީ އަކަށް ހެދޭތޯ ބެލުމޭ އެގޮތުން ހުރިހާ ޖީއެސްޓީ ވެސް އުވާލާ އަދި ބީޕީޓީ ވެސް އުވާލާ އަދި ޓީޖީއެސްޓީ ވެސް އުވާލާ ހުރިހާ ރިސޯރޓްސް ތަކުން ލޭންޑް ކުލި އާއި އަދި ފަޅު ތަކުގެ ކުލި އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ނެގުމުން ނިމުނީއޭ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ގުޅިފަޅު އެކަނި ހިއްކާލާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުން 1 ޓްރިލިއަން އަކަފޫޓް ކުއްޔަށް ދެވޭނެއޭ އެއީ މާލެއަށް ވުރެން ބޮޑު ތަނެކޭ އާކެންޑިޑޭޓަކަށް ފުރުސަތު ދޭންވީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިން. ކެނެރީގެ ނަޝީދަކީ އެއީ އެއްގޮތަަކަށް ވެސް ދިވެހިންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫން އެއީ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް އޭނާ އެއްގޮތަަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަކަށް ގެންނާން ހެޔޮ ނުވާނެއޭ އޭނާ މިގައުމު އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލާ ރައްކާވެސް ވެދާނެއޭ. ހީ ކާންޓް މޭކް ދިސް ކަންޓްރީ އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް އެން ހީ އިޒް ނޮޓް ދަ ޗޮއިސް ފޯރ އެނީވަން އޮފް އަސް..

 27. ދިސްވޭ

  ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫން އޭނާ ޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާން ދޫކޮށްލަން ޕްރޯ އުގައިލް އަށް ދެން ދޭންވީ އެމްޑީޕީން ފުރުސަތު އެމްޑީޕީގައި ގިނަވާނީ ވެސް އައްޑޫ މެމްބަރުން ކަމަށްވާތީވެ އެމްޑީޕީން ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެސް އައްޑޫ މީހަކަށް އަދި ނައިބް ރައީސް އަކަށް ވެސް އައްޑޫ މީހަކަށް. އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިފަހަރު އެނޫން ގޮތެއް މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެއޭ އެއިރުން ދެން އެމެންނަށް އިނގޭނެއެެއް ނޫންތޭ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސަޕޯރޓް އެމެންނަށް އޮންނަ ވަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އިދިކޮޅުން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުނަސް އެމެންނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެއޭ ވިޔަ ނުދޭނަން ވިއްޔާ ބިކޮޒް މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަަމެންގެ ގައުމު ދޯ. ފެބް އެކެއްގެ ފަހުން ދެކެމުން މިދާ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ މިލްކިއްްޔާތެކޭ މީ މިކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ.

 28. ޑީޑީޓީ

  ޑީޑީކިޔާއެއްޗެއް ކާކުއަޑުއަހާނީ ޑީޑީއަކީ ޑީޑީޓީއިންއުފެދިފާވާބޮޑުވިހައެއް.

 29. މާކިން

  އުމާރާ! ބުނަންތަ ރަނގަޅުވާހަކައެއް، ގާޒީއަކު ވަގަށްނެގީތޯ? ނޫނީ ތިޔަގާޒީގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާވާތީ އިއްޒަތާ ޝަރަފާއެކު މުޖުތަމައުން އެކަހެރިކުރީތޯ؟ މިރޯދަމަހު އައުގުރާނަގޮއްވަންނޫޅެބަލަ. ވަގުތޭމެން މީތިޖަހާލަދެއްޗޭ އުމަރަށް ދައްކާލަން. ......

 30. ހެ

  ޢެއްކަލަ އުމަރު ގޮތްހުސްވެގެން އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ތާއީދު ހޯދުމުގެ މަގުސަދުގަ ޖެއްސި ސްޓަންޓެއް