ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހަތަރު ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމާއި އެހެން ދާއިރާތަކުން 1،000 ގޮނޑި އެމްޑީޕީ ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ރަށްވެހި ފަތިސް" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު އއ.ރަސްދު އަށް ހުޅުމާލޭން ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ދިގުދެމިގެން ދިޔަ ގޮތުން އިންތިހާބު ނުބޭއްވިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީ އަކީ އެއްވެސް އިންތިހާބަކުން ބަލިވެދާނެ ނުވަތަ އުނދަގޫވެދާނެ ކަމުގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ގެންގުޅޭ ޕާޓީއެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި އިންތިހާބުގައި 1،500 އެއްހާ ގޮނޑިއަށް އެބަ ކުރިމަތިލަން. އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން ކަށަވަރު އޭގެ ތެރެއިން 1،000 ގޮނޑި ނަގާނަން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޔަގީނުން ވެސް ކާމިޔާބުކުރާނެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޓީތަކުގެ މޭޔަރުކަމެވެ. ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހަތަރު ސިޓީއަށް ހަތަރު މޭޔަރުން އިންތިހާބު ކުރާނެއެވެ. އެއީ މާލެ އާއި އައްޑޫގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ.

"އައްޑު އިން ފެށިގެން އައިސް، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް، ފުވަމުލަކާއި މާލެ މި ހަތަރު ސިޓީގެ މޭޔަރުކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެމްޑީޕީން ފަސޭހަކަމާ އެކު ބޮޑުތަނުން ނަގާނަން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ފަހަރު މާޔޫސްކަން އިހުސާސް ވިޔަސް ފޯކަސް ގެއްލުވާ ނުލުމަށް ނަޝީދު އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުން އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުމާއި މިސްރާބު ގެއްލިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އިންތިހާބު ނިންމާނީ ކާމިޔާބުކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ 'ރަށްވެހިފަތިސް އަލިވިލުން' ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިރޭ، ރަސްދޫ ފަޅު ތެރޭގަ އެވެ.

މިއަދު ހުޅުމާލެ ޖެޓީ އިން ފުރި ހަތަރު ސަފާރީގައި، އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕާއި، ވަޒީރުންގެ އިތުރުން، އެ ޕާޓީގެ 120 މެމްބަރުން ބައިވެރިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީ އިން ބުންޏެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ﷲ ގެ ރަހްމަތްފުޅު ލާދީނިއްޔަތަޢް 1000 ގެެ 1/4 ވެސް ނުލިބޭނެ އާމީން

  70
  1
  • ކޮވިޑް

   އާމީން. އިންޝާ ﷲ ނުލިބޭނެ.

   20
 2. އަރީ

  މާލޭގެ މޭޔަރުކަން ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެހެނެއް ހިއެއްނުވޭ

  59
  • ކޮވިޑް

   އިންޝާ ﷲ މީ ޕީ.ޕީ އެމްގެ ފަހަރު

   20
 3. އ މ ރ ބ

  ދެން އިލެކްޝަން ބާއްވަނީ ކީއްކުރަން، ކަލޭގެ ނިންމުން ޝަރީފުލައްވާ އިއުލާންކޮށް އިލެކްޝަން ނިންމާލަންވީނު،

  49
 4. ޚެހިވެރި ފަތިސް

  . ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ގައި އޮވެ ، ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއްނުކޮށްދީ ،ފުލެޓް ނުދީ 3800 ރުފިޔާ އަށް ދޭން ޔާމީން ނިންމާފަ އޮތް ފުލެޓް ދެގުނަ އަގުބޮޑުކޮށް، ފުލެޓުންވެސް ވައްޖަންކުރި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަށް ހިތި ފެންނާނެ. ޢިންޝާ ﷲ.މި އަނިޔާވެރި ލާދީނީ ،ވަގުން ބަލިކުރައްވާދޭވެ! ޢާމީން

  57
 5. މިހާރު

  ބުނެފަ އެވަރަށް ގޮނޑި ނަގައިފިނަމަ،، އެކަން ބަލަންޖެހޭ

  40
 6. ސައްތާރު

  ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކީ އޭ ބުނި ނަމަ ދޯ !؟

  35
 7. ރައިހާނާ އަލީ

  1000 ގޮނޑިކާމިޔާބުނުކުރެވިއްޖެއްޔާ ؟

  23
  2
 8. އުތުރުން

  ކައުންސިލް ތަކުން މޑޕ އަށް ލިބޭނެކަމަށް ދިރާސާއިން
  ދައްކަނީ 250 ގޮނޑިއެވެ. ހުރި ހާ ސިޓީ ތަކުގެ ގޮނޑި
  ތައް ނަގާނީ ޕޕމ އެވެ. މޑޕ ފޭލްވާން ދިމާވީ ސަރުކާރު
  ތެރެއިންނާއި ބޭރުން ސިއްސިއްރާއި ފާޅުގައި ވައްކަން
  ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ލުއިފަސޭ ހައަށް އެއްވެސް ކަމެއް
  މިސަރުކާރަށް ކުރެވުފައި ނެތުމުންނެވެ.

  39
  2
 9. ބެއްޔާ

  އޭނާ އެބުނާގޮތެއްވާނެ.

 10. ޣަފޫރު

  ވަގަށް ނަގަން ތިއުޅެނީ. ނުލިބޭނެ

 11. ރަޖާ

  އެމްޑީޕީ ބޮޑުތަނުންބަލިކުރައް
  ވާންދޭ

  12
 12. ވެންޓިލޭޓަރު

  ﷲއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތިބުނިޢަދަދުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިވެސް ސައްހަ ވޯޓުން މިފަހަރަކު ތިޔަވަގު އެމްޑީޕީއަކައް ނުލިބޭނެ އެހެންނޫން ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ މަޖްލިސް އިންތިޚާބު ކުރިންވެސް ދަމައިގަތް ގޮތައް ދަމައިގަތްފިއްޔާ ފަނަރަސަތޭކަވެސް ލިބިދާނެ

  10
 13. ކޮވިޑް

  " ހަތަރު މޭޔަރުކަމާ އެކު 1000 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރާނަން: ނަޝީދު " ސުބުހާނަﷲ މިހިރީ ބުނެލާ ގަދަ ބަސް. ﷲ ގެ ވާގި ފުޅު މާ މަތިވެރި. ﷲ ކުޅަދުން ވަންތަ އެމް.ޑީޕީ އަށް މި އިންތިހާބު ނުކުރެވުން އިންޝާ ﷲ . ބަލަ ނަޝީދޫ ވޯޓުން ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ އެމް.ޑީޕީ އަކަށް މަކަރާ ހީލަތުން ގޮނޑި ވަގަށް ނަގަން ޖެހޭނީ.

  12
 14. ރީތި މޫސަ

  މިފަހަރު ބައިދަނޑިޔަށް ތިރިވާނެ ނުލިބޭނެ %20ވެސް ވަރަށް ސަލާމް

 15. މާމީ

  ﷲ އިރާދަ ފުޅުން ތިކަމެއް ނުވާނެ..

  13
 16. ހުސޭނުބޭ

  ނުލިބެއްޖިއްޔާ ތަލަ ޝަރީފް ސައްޕުޖަހާނަންދޯ!

 17. އެމަންޖެ

  މީހުނައް ދައްކަންތަ އިނތިހާބު ތިޔަ ބާއްވަނީ މިހާރު އަޑި އަޑިން ހުރިހާ ސަކަރާތެއް ޖަހާނިންމައިގެން ތިޔަ އަރަން ހުރި ފަތިހަކައް ނައްޓުވަނީ ނޫނތޯ.

 18. ޢަދުރޭ

  އިލާހީ ނިޔާ ކަނޑައެޅި ނިމިފައި ވަނީ . އެމްޑީޕީން މި ފަހަރު ނިދި ނަގާލާ ތި ކުރީ ބޭކާރުކަމެއް

 19. ނަނާހުވަފެން

  ނަނާ ހުވަފެން ދުށީމޭ، އާރަކަށް މަމެން ފެތޭތީ، ނަނާ ހުވަފެން ދުށީމޭ. ބާރަކަށް ގޮސް ބާރުތައް ދޫވާތީ، ނަނާ ހުވަފެން ދުށީމޭ.

 20. ނާޅި

  ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސު ވަކިކުލައެއް ލައިގެން ކެމްޕޭން ކުރުމަކީ ވަރަށްބޮޑު ގޯހެއް މަޖިލިސްގެ ރައީސަކީ ދުސްތޫރީގޮތުން ވަކިކުލައެއްގެ މަޖިލިސް ރައީސެއްނޫން ! ވަކިކުލައެއްގެ މަޖިލިސް ރައީސުން ތިބެނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމްގައި، ރާއްޖޭގައި އޮތީ ރިޔާސީ ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެއްގެ ނިޒާމް ދުސްތޫރީ ގޮތުން !

 21. ބޮޑޭބެ

  ދެރަކމެއް ލާދީނީ ޖަމާއަތެއްފޮރުވި، ވެންޓިލޭޓަރ ފައިސާލެވުނުތަން ނޭގުނު، ބައިމީހުންގެ ތެރޭތިބި ޖިންސީގޯނާކުރާމީހުން ފޮރުވައިފި މަނީލޯޑްރީކުރި ބައިމީހުންގެ ވާހަކަނުދައްކައި ވޯޓްނުދެވޭނެ

 22. ޙަހަ

  ނަސީދު ބުނެފިއްޔާ ވާނެ. ލޮލް

  1
  1
 23. އަޅިފުޅު

  ހާދަ ވަރެއް އެބަވެޔޭ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ދޮރު ހުޅުވާލެވޭތޯ ރަށްޔަތުންނިކަން ވިސްނަވާ މިޖަ ހާ ސަކަރާތް.

 24. ހުސެން

  1000 ގޮނޑި އާއި 4 މޭޔަރު ނުލިބެއްޖެނަމަ އިސްތިއުފާ ދޭނަންތޯ؟

 25. ހުސެން

  އިންތިހާބަށް 2 ދުވަހަށް ވީމާ ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަށް ބޭނުންކޮށްގެން ކެމްޕެިން ކުރުމަކީ ސީދާ ކޮރަޕްޟަން.އޭސީސީ ނިދަނީތަ؟އީސީ ޟަރީފު ކީއްތިކުރަނީ؟

 26. އަލީމޫސާ

  ޔަޤީން ވެއްޖެ . ނަގާނެ ކުރިންވެސް ނެގި ގޮތަށް. ތިކަމުން ކުރާނީ ފައިދާތޯ ގެއްލުންތޯ އެގޭނީ ވަގުތު ޖެހުމުން. ކުރިން ނެގި ނެގުމަށްވެސް މިދަނީ ގެއްލުން ފޫނުބެއްދޭވަރަށް ވަމުން.
  ޔާﷲ މިގައުމު ހުރިހާ ނުބައިވެގެން ވާމީހުންގެ ކުރާކަންތަކުން ސަލާމަތްކުރަށްވާށި.

 27. އަލީމޫސާ

  އަސްލު މި އިންތިހާބު ބާއްވަނެކަމެއްވެސް ނެތް . މީ ހަމަ މީހުންނަށް ދައްކަން ކުރާކަމެއް. މިކަންތައްގަޑު ވަނީ މާކުރިން ރޭވި ނިއްމާފަ.