މިއަދު އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިންތިޚާބުގައި ބަލި ކުރުމަށް މުޅި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އެމްޑީޕީ ގުޅިގެން އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ކުރި މަސައްކަތް ފަނުފުލުން ދުއްވާލާ ސަރުކާރު ސައިޒު ކުރުމަށް ފަހު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުއިއްޒުއަށް މިހާތަނަށް 9،548 ވޯޓް ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ގުނި ވޯޓްގެ 61 އިންސައްތައެވެ. ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީގެ އަނަސް އަބްދުލް ސައްތާރުއަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ 5،758 ވޯޓެވެ. އެއީ 37 އިންސައްތައެވެ. އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް އަލްހާން ފަހްމީއަށް ލިބިފައިވަނީ 265 ވޯޓެވެ. އެއީ އެއް އިންސައްތައެވެ.

މިއީ ދެހާސްއެގާރަވަނަ އަހަރު ތައާރަފު ކުރެވުނު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ބޭއްވި ކައުންސިލް އިންތިޚާބެއްގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަތީޖާގައި އެމްޑީޕީ ބަލިވެ ޕީޕީއެމްއަށް މި ވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގައި އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު، ޖުމުލަ ހަތް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ފުރުއްވި މުޢިއްޒު މާލޭގެ މޭޔަރުގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމެވި ދުވަހުން ފެށިގެން އެމްޑީޕީގެ އިސް ލީޑާޝިޕްގެ ފަރާތުން ވެސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފެނިގެން ދިޔައީ މުއިއްޒުއާ ދެކޮޅަށް "އެންޓި ކެމްޕޭން" ކުރި މަންޒަރެވެ.

މި ގޮތުން އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި އެކި ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި އެ ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބަހުގެ ގިނަ ހަމަލާތެއް މުޢިއްޒު ރައްދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މުޢިއްޒަކީ މާލެ "ހަލާކު ކޮށްލި" މީހެއް ކަމުގައި ސިފަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި "ހޮޅި މުޢިއްޒު" ނޫނީ "ވަށަފަރު މުޢިއްޒު" ގެ ނަން ފަދަ ނަންތަކުން ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.

މުއިއްޒުގެ ބައްޕައަކީ ހއ. ވަށަފަރު ބޭފުޅެކެވެ. ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް މުއިއްޒަކީ ވަށަފަރު މީހެއް ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީ އިން ވާހަކަދައްކަމުން އައީ މުއިއްޒު ދަށްކޮށްލުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ނަމަވެސް މުއިއްޒަކީ ވަށަފަރު މީހެއް ކަމަށް ބުނެ ދެއްކި ވާހަކައިން އެމްޑީޕީއަށް އިންތިހާބުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ހާސިލެއް ނުކުރެވުނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

88 ކޮމެންޓް

 1. ގުރީ

  ގަދަ!! ވަރަށް އުފާވެއްޖެ!!!!!!!!!!!

  306
  11
 2. Anonymous

  ކޮބާ ކެނިރިގެ ބުއްޅަބޭ ކިޔާ ރާބޮންޖާ

  269
  11
 3. ނޫސް ކިޔާމީހާ

  ﷲ އަކްބަރު.އަލްހަމްްދުﷲ

  347
  11
 4. ހައްވަ

  މަރުހަބާ މުއިއްޒު.. ބުއްޅަބެއަށް މިފަހަރުދޭނީ ހަތަރުރޭޒަރާއި އެންހާސް މޭޒު .. އޮންނާނީ ވެލިބޯންދީފަ!!

  227
  9
  • ރެފްރީ

   އަންނިގެސުންޕާކަން މިހުރިހާވެސްކަ މަކީ. އެ މްޑީޕީ މިހާބޮޑަށްބަލިވު މުގެޒިން މާ އަންނިނަގަންޖެހޭނެ!!

   59
   6
 5. ލަޔު

  މުއީޒު ގަދަވާނެ ދެން އެންޑީޕީ ލަލަލާ

  217
  7
 6. ނަސީ

  މަވެސް މުއިޒް އައް ވޯޓްދިނީ ކޮންމެހެން މުއިޒް ވީމަކާނޫން އެމްޑީޕީ އައް ހުރިހާ އެއްޗެއް ނުދޭންވެގެން ، މަޖިލސް ދީގެންވީ އެއްކަމެއްވެސް ނެތް

  269
  9
  • ރަދީފް

   ބަލިވީމަ ކޮސް ގޮވޭނެ.މަހަށް ދޭބަލަ.

   44
   5
 7. ފުވައްމުލަކު ޒުވާންޖީލު

  ކޮބާގޭބޮޑުވަޒީރުއެބުނާ 1000ގޮނޑި؟؟

  48
  2
 8. ޝުކުރު.

  ﷲ އަށް ހަ މްދާ ޝުކުރު. ޑރ. މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ! ރައީސް ޔާ މީނާ ޓީ މަށް ހެޔޮ ރަހު މަތް ލައްވާށި!

  85
  1
 9. ގޮނާރޮކްޔޫ

  މާލޭގެ މޭޔަރުކަން ބޮޑުތަފާތަކުން މުއިއްޒަށް ލިބިއްޖެނަމަ މީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ކޮބާ ކުދިންނޭ އައި ގޮޓާ ފީލިންގް ދެޓް ޓު ނައިޓް އިޒް ގޮނާ ބީ އަ ގުޑް ގުޑް ގުޑް ނައިޓް ޓު ނައިޓް އިޒް ދަ ނައިޓް ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ޕާރޓީ ރޮކް ޖައްސަން ސްޓޭޖް މައްޗަށް އަންނަންވީއޭ ކަމޯން ބޭބީ ސްޓޭންޑް އަޕް އެން މޫވް ޔުއަރ ބޮޑީ ލެޓްސް ޑޫ އިޓް ލެޓްސް ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް އޫއް ހޫއް އޫއް ހޫއް ހިއަރ ވީ ކަމް ހިއަރ ވީ ގޯ ވީ ގޮނާ ރޮކް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ލެޓްސް ޑޫ އިޓް ޑޫ އިޓް ޑޫ އިޓް ހިއަރ ވީކަމް ހިއަރ ވީ ގޯ ނައު ވީއާރ އޮން ޓޮޕް...

  25
  1
 10. މުސް

  ހާދަ ރީތި ސުރުހީއެކޭ....ތެންކިއު ވަގުތު

  74
  4
 11. އޮޅާލާއޮޅާލާ

  މާލޭގެ މޭޔަރުކަން ބޮޑުތަފާތަކުން މުއިއްޒަށް ލިބިއްޖެނަމަ ކުދިންނޭ ކުދިންނޭ އަވަހަށް ހިނގާ މިހާރުގެ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު މާތޮޑާ އަސްލަމް ސައިޒުން ކަނޑާ ތިރި ކޮށް އޭނާ ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީން ބޭރު ކުރަން އެއީ މާލެ އަށް ހުރި އަދުއްވެކޭ އޭނާއޭ ރަސްފަންނުގައި އަޅަން ނިމި ބިންގާ ވެސް އަޅާފައިވާ 2000 ކޮޓަރީގެ ހޮޓާ އޮޅާލާ ނަގާ ހޫރާލީ ހެއި ތަމެން ދެން ފެއްސެންވީއޭ މާލޭން ކަމޯން ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ދެން މާލެ ދަފްތަރު އުވާލަންވީއޭ ތަމެން ބަނޑޭ ކިޔާބަލަ އޮޅާލާ ދެން ތަމެން ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ...

  39
  1
 12. މަޜީ

  މުއިއްޒު ޖެހޭނީ ސައިޒު ވެފަހުންނަން. ޢެއްކަމެއްވެސް ނުވާނެ މުއިޒުއަކަށް

  9
  92
 13. ޟ

  މަރުހަބާ މުއިއްޒު އަލްހަމްދު ލިﷲ

  59
  2
 14. Anonymous

  އަލްހަމްދުލިﷲ. ﷲ އަށް ހާސްހާސް ފަށުން ހަމްދު ކުރަން. މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ސިކުނޑި މޑޕ އަށް ދޮވެނުލެވުނު

  59
 15. ކުނބު

  އަހަރެން ވޯޓުލާން ދިޔައީ މިއަދު 8 އަހަރަށްފަހު މޑޕގެ ނުބައިކަމާ މުނާފިގުކަމާ ދެކޮޅަށް.

  67
  3
 16. ސަފާ

  މމިއީ ލާދީނީ މީހާއަށް ދެވުނު އިންޒާރެއް. މި ގައުމުން ޔަހޫދިއްޔަތު ގަބޫލު ނުކުރާނެކަން. މުއިއްޒަކީ މާލޭ މމީހެއް ނޫނޭ ކިޔައިގެން ނަސްލީ އިމްތިޔާޒުގެ އުސޫލު ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރި ލާދީނީ ކަލޭގެއަށް ދެވުނު އިންޒާރެއް. ހަބަރުދާރޭ މާލޭ ރާއްޖެތެރޭ ކިޔަން ކަލޭ ދެން ނޫޅޭށޭ...ދެން އަންނަ އިންތިހާބުގަ ރާއްޖެތެރޭ ރައްޔިތުން ލާދީނީ ކަލޭގެއަށް ވޯޓެއް ނުދޭނޭ...

  57
  1
 17. ޕޮލިސ

  ވަރަށް އުފާވެއްޖެ.

  54
  2
 18. ވެންއިޓް

  މާލޭން އެމްޑީޕީ ބަލިކޮށް، މޭޔަރު ކަމަށް މުއިއްޒު ހޮވިއްޖެނަމަ މިހާރު ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ މަމެން ޕިންކީން ރިޖެނެރޭޓް ކުރާ ވާހަކަ ތަމެން ގާތު ބުނުމުން ތަމެން އެކަން ގަބޫލު ނުކުރުމުން ހުންނާނެ މިހާރު ތަމެންނަށް ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި މަމެން ގޭމް ޗޭންޖް ކޮށްލީ އިއްޔެއޭ އިނގޭތޭ ތަމެންނަށް ގޭމް ޗޭންޖް ވަމުން އަންނަ ކަން އިއްޔެގެ ނޫހުގެ ކޮމެންޓްސް ތަކުން ވެސް ފެންނާނެ ނޫންތޭ ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ބްލޭންކް ސްޕޭސް ކެމްޕެއިން ނޯ ވަން ނޯސް ވަޓް ވީއާރ ޑުއިންގް މިއަދުވެސް ތަމެންނަށް ފެންނާނެ ނޫންތޭ މަމެން ގޭގެ ސޯފާ ގައި ތިބެގެން ވެސް ކުރީ އެންޓިކެމްޕެއިން ކަން ތަމެންނަށް އެތަން ވަރަށް ރީއްޗަށް ފެންނާނެ ނޫންތޭ ޑޯންޓް ބީ ބްލައިންޑް އޮން ދިސް ބޭބީ ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ޑޯންޓް ބީ ބްލައިންޑް އޮން އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ނޯ ދިސް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޖަމްޕް ޖަމްޕް ޖަމްޕް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

  24
  1
 19. ޖުހާ

  އަލީ އާޒިމައްވެސް ފިލާވަޅެއް މިދިނީ މަވެސް އެމް ޑީ ޕީ އެކަމު ހީނުކުރައްޗޭ އަބަދު އަހަރުމެން ގުނބޯ ހެއްދޭނެއޭ

  58
  2
 20. ކާފޫރު

  ރައްޔިތުންގެ ގިނަބަޔަކު މުއިއްޒު އަށް ވޯޓުދިނީ މުއިއްޒު ވަކި ރަނގަޅުވެގެނެއްނޫން...ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފްލެޓް ދިނުމުގަ ހުސްމަކަރާ ހީލަތް އޮތީ..ނަމަވެސް އެމމްޑީޕީގެ މިވެރިޔަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ވާކަމެއް ނުކުރާތާ ކުރީސަރުކާރުގެ 7000 ފްލެޓް ބޭނުން ކޮށްގެއް ރައްޔިތުން ތަޅުވައި ނުހުރުއްޕާން ކުރުމުގެ ހިތި ނަތީޖާ މިފެންނަނީ.. މިނުބައި ރޭވުމުގެ މޭސްތިރި އަކީ ނަޝީދު.

  41
  9
 21. މާލޭ ރައްޔިތެއް

  ޔޭސްސްސް

  28
  2
 22. ﷲއަށްބިރުވެތިވޭ އަނިޔާވެރިންނާދުރައްދޭ

  ކާ މިޔާބަކީﷲދެއްވާއެއްޗެއްކަން ނިކަ މެތިއިންސާއަބަދުވެސް ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ އެކެއަނެކެއްގެ ފަރާތުންނޫންކަން ހަނދާންކޮށްދެން

  52
  2
 23. ﷲއަށްބިރުވެތިވޭ އަނިޔާވެރިންނާދުރައްދޭ

  ކާ މިޔާބަކީﷲދެއްވާއެއްޗެއްކަން ނިކަ މެތިއިންސާއަބަދުވެސް ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ އެކެއަނެކެއްގެ ފަރާތުންނޫންކަން ހަނދާންކޮށްދެން އަލްހަ މްދުލިﷲ

  36
  2
 24. Anonymous

  އަލްހަމްްދުﷲ

  48
 25. އާދަމުގެދަރި

  އެއީ ވަށަފަރު މުއިއްޒެއް ނޫން. އެއީ މާލޭ މުއިއްޒު. އުފަންވީ މާލެއަށް. މަޖީދިއްޔާ ނިންމާލީ މުޅި މަޖީދިއްޔާގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ ގޮތުގައި. އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގޮސް ކިޔަވައިގެން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ ހޯދީ. އޭގެ ގައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ތިރީހަކަށް އަހަރު ހޭދަކޮށްފި. ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް މާލޭގައި ހިންގައި ކާމިޔާބު ހޯދައިފި. ރައްޔިތުން މިއަދު އެ ބަލައިގަތީ މާލޭ މުއިއްޒުގެ އިލްމާއި ތަޖުރިބާއާއި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިން ޚިދުމަތުގެ އަގު. މާދަމާ ވަކަރުގޭގައި އޮންނާނީ މިކަމާ ހިތާމަކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުން.

  75
  3
 26. Anonymous

  މާޝާﷲ.
  މަރްޙަބާ ޑރ. މުޢިއްޒު.
  މަނިކުފާނުގެ ރީތި އަޚްލާޤަކީ މިސާލެއް އިނގޭތޯ.
  މިއަދު އެނގިގެން މިދިޔައީ ލާދީނީ ފިކުރަށް ދިވެހިން ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަން. ނަށާގުބޯ މިކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާތި. ދިވެހިން ބޭނުމީ ދިވެހިންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި
  ދިވެހިން ފަޚްރުވެރިވާ ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން .
  ސާބަހޭ ވޯޓްދެއްވި ބޭފުޅުން.
  އެއްބުރިޖް އެޅި މީހަކަށް ދެންވެސް ބުރިޖް އެޅޭނީ. ކޮތަރު ކޮށިތަކާއި، ބިރުވެރި ހޮހޮޅަތަކާއި އަދި ނުވިތާކަށް ވުޖޫދުގައިވެސް ނުހުންނަ ފުލެޓްވެސް. ﷲއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ.
  ހުރިހާވެސް ޝުކުރެއްހުރީ އެކަލާނގެއަށް. މާޝާﷲ

  64
  2
 27. މަހަށްދޭދޭބަލަ

  މާލޭގެ މޭޔަރުކަން ބޮޑުތަފާތަކުން މުއިއްޒަށް ލިބުމުން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މަމެން ތަމެން ގާތުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ތަމެން ޓްވިޓަރ ގައި ރިއަލީ ޖެނުއިން ކޮށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދަކަންޓްރީ ސައިޑް ވަން ސެންސް މިސިންގް ތިއަރީގެ ދަށުން އިންޖިނިއަރިންގްގެ ވާނުވާ ވެސް ނޭގޭ އިރު ހޮޅިއޭ ކިޔާ ޖޯކް ޖެހިއިރު އިންޖިނިއަރިންގް ފީލްޑްގެ ވާހަކަ ދެއްކުން އެއީ ތަމެންނާއި އަރާ އަރަފޯދިގެންވާ އަދި ތަމެންގެ ލެވެލްގެ ވާހަކަ ތަކެއް ނޫނޭ ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

  29
  2
 28. ޕޭބެކް

  މެކުނު ފުމުނަސް ގާހަކަ އަކަށް ނުފުމެވޭނެއޭ އެމްޑީޕީ އަށް މާލެ ތަރައްގީ ނުކުރެވޭނެއޭ އެއީ އެމްޑީޕީ ލެވެލްގެ ވާހަކަ ތަކެއް ނޫނޭ ތަމެން ދަ ކަންޓްރީ ސައިޑަށް ގޮސް އެމެން ގޮވައިގެން އެމެންގެ ހޮޅު އަށި ތަކުގައި މީސް މީހުންގެ މަސްކާ ވާހަކަ ދައްކާ އަދި އެއް ހިއްސު މަދުވާހަކަ ތަމެން ދައްކާ އެމެން ގާތު މާލެ އަކު ނެތް ތަމެން ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރާނެ ބަޔަކު ތަމެން ރަސްފަންނުގައި އަޅަން ހުރި 2000 ކޮޓަރީގެ ހޮޓާ ކެންސަލް ކުރި ޔޫ ގޮޓާ ހޭވް ޕޭބެކް އައި ރިއަލީ މީން އިޓް ޔޫ ގޮޓާ ހޭވް ޓު ޕޭ ބެކް...

  32
  1
 29. މުރާދު

  އަންނި އާއި މާރިޔާ ބައިގަނޑަށް ހީވަނީ މާލޭގެ ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުން އުޅެނީ ނާޗަރަންގީ ނުކުޅެވިގެންހެން. ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް ނޭގޭ ގޮފޮޅު ބައިގަނޑެއް. ރާކަނި މަސް ކެވިއްޖެއެއްނު ފިސާރި

  53
  2
 30. ވަތަނީ

  އަލްޙަ މްދުލިﷲ! ޙައްގަށް ނަސްރު ދެއްވާނެކަން އެއީ ޔަގީން ކަމމ މެކެވެ. ﷲގެ ރަހް މމަތާއިއެކު 2023 ގައި ރ. ޔާމ މީން ގައު މުގެ ހުންގާނަށް ވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ އދި ރާއްޖޭގައި މިއޮތަ ނުކުޅެދޭ ސަރުކާރު މުލުން ލުހެލައި މިސަރުކާރުގެ ވަގުންތައް ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް އަދަލު އިންސާފް ގާއި މް ކުރައްވާނެއެވެ.

  45
  1
 31. އަހްމަދު

  އިސްލާމް ދީނާދުރުބަޔަޔަކަށް ދެންވެސް ވޯޓްނުދޭނަން

  51
  2
 32. އޮޅާލީއޭ

  މާލޭގެ މޭޔަރު ކަން އެމްޑީޕީ އަށް ކާމިޔާބު ނުވީ އެއީ ސީދާ ރައީސް އިބޫގެ ސަބަބުންނޭ މާލެ އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށް ނުދީ މާލޭގައި ވަޒަންވެރިވެ ތިބި މީހުންނަށް ވެސް މަޖްބޫރު ކޮށްގެން އެމެން ރަށްފުށަށް ބަދަލު ކުރަން އަދި ވަކިން ސަރުކާރުން އެކަމަށް ފަންޑް ކޮށްގެން އެކަން ކުރިއިރު ވެރިކަން ކުރަން ކެރެނީ އެކަމަކު މާލޭގައި ހިންނަވަރުގައި ވެރިކަން ކުރަން ނުކުރުނު ދޯ އެކަމަކު މާލެ އަށް ހަސަދަވެރި ވެ މާލޭގެ ތަރައްގީ އަށް ހުރަސް އަޅާ ރަސްފަންނު ހޮޓާ ވެސް އޮޅާލީއޭ އޮޅާލީއޭ އޮޅާލީއޭ އޮޅާލީއޭ...

  29
  3
 33. ވާނުވާ

  ގަދަބާރުން ކަންކުރަން އުޅު މުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ފުރިހަ މަ އަށް މިފަހަރު އޑޕ އަށް ލިބޭނެ

  40
  1
 34. ގުގްމީ

  އެމްޑީޕީ އަށް މިފަހަރު ރައްޔިތުން ތިބިި ގޮތް ފެންނާނެ،

  37
  3
 35. ވަގުތުދަނީއޭ

  މާލެ އަކީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ކެޕިޓަލް ސިޓީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް މާލޭގެ މޭޔަރު ކަން ހޮވާއިރު ވެރިކަމުގައި ތިބެމެ އަދި މުޅި މަޖްލީސް ވެރިކަން ކުރާ ޕާރޓީގެ އަތް ދަށުގައި އޮވެމެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެއްވެސް ކުށެއް ނުކުރަނީސް އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޖަލަށް ގަޅާލައިގެން ތިބެ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކެމްޕެއިން ކުރަން ވެސް ޖާގަ ނުދީ އެމްޑީޕީން މާލޭގެ މޭޔަރު ކަން ފޭރިގަންނަން އުޅުމުން ވެސް އެކަމެއް އެގޮތަށް މެދުވެރިނުކުރެއްވިއޭ ތަމެންގެ ވަގުތު ދަނީއޭ ވަގުތު ދަނީއޭ ވަގުތު ދަނީއޭ ވަގުތު ދަނީއޭ...

  41
  2
 36. ޟަރ

  ދެން ލަލަލާ

  28
  1
 37. ހޮވިއްޖެއޭ

  ހޯއް މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް މުއިއްޒު ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ ހޮވިއްޖެއޭ

  32
  2
 38. ޥޯޓް

  ސާބަހޭ މުއީޒު އަށް!! ކެނެރީގެ ނަޝީދު ފޮަޑި ފުރޭނި ގަނޑެއް!

  27
  2
 39. ޖަޒީރާ ބޯއީ

  އަމަލުން ދެއްކުމަށްފަހު ވޯޓުންވެސް އެވަނީ ދައްކާފަ، މީ ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާވެސްމެ. ހެކިވާންތިބޭތި.

  37
  1
 40. އިނގޭދޯ

  ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ރީއްޗަށް ބުނެފައި މިއޮތީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުމުގައި ރަސްފަންނުގައި އަޅަމުން ދިޔަ 2000 ކޮޓަރީގެ ހޮޓާ ކެންސަލް ކުރުން އަދި ފިނޭންސް ބިލްޑިންގް ނޭޅުން އަދި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްސް ތަކުގެ ހައްގުވެރިންގެ އަތުން އެއަތުލާ ރައީސް އަށް ފެންނަ ދެއުއިޅި އެއް ނުވާ މީހުންގެ ކިރުބޯ ޅަދަރިން ލައިގެން ކޮމެޓީ ހަދައިގެން ފްލެޓްސް ތަކުގެ ހައްގުވެރިން އަތުން އެފޭރިގަތުން މީ އެކަމުގެ އަގު ތަމެން ވަޒަން ކުރަން ޖެހޭ ފަހަރު މިއޮތީ އައިސްފައި ކަން ތަމެންނަށް އިނގޭނެ ނޫންތޭ...

  35
  1
 41. ރަދީފް

  މުޅި ސަރުކާރާ ވާދަކޮށް މުއިއްޒު ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް މަރުހަބާ.ވ.ވެދުން

  50
  4
 42. މަހަލޭ

  މާލެއިން ރީނދޫކުލަ ފޮހެވެން ފަށައިފި. ދެން އޮންނަ އިންތިޚާބެއްގައި އެހެން ސިޓީތަކުންނާއި ރަށްރަށުން އެ ކުލަ ފޮހެވެން ފަށާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވޭ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވިސްނެން ފެށިކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލެއް. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރީނދޫކުލައަކީ ފަންކުރަނިވި ކުލައެއް ކަން އެއީ ސަޅިބައިސާކަން އެނގިއްޖެ.

  45
  2
 43. އަދު

  އެމްޑީޕީގެ ކިއްލާއެއްކަމަށްބުނާ ލަންކާވެސް ޗޮކުހުން، އަދިވެސް ބައިކުޅަ ލައިގެން ހާކާ

  34
  2
 44. އައިވިޝްއިޓް

  މުއިއްޒު އަށް މާލޭގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ވުން އެއީ މަމެން ޕިންކީން ކޮންމެ ރެއަކު ނިދަން ދިއުމުގެ ކުރިން ކުރާ ވިޝް އޭ އަދި މަމެން އަބަދުވެސް ވިޝް ކުރަމޭ އެމްޑީޕީގެ ދެވަނަ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ހިތް ކަމުގައިވާ މާލެ އަށް އަދި މާލެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެސް އިންވެސްޓެއް ނުކޮށް މާލޭން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައި އާމްދަނީ ނުލިބޭ އެހެން ދިމާތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ތަން އެކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުން އެއީ މަމެން އަބަދުވެސް ވިޝް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކޭ

  21
  2
 45. މުއީޒާ

  މުއިއްޒުވާނީ ހަމަ ބޮޓަކަަށް... ގޮނޑީގަ ބައިންދައިގެން ފިއްތާލާފަ ސައިކިޔާނީ ހަަމާ ކުލަ ޔެލޯ... 😂💛

  4
  57
 46. ޫޫޖޯލި ފަތި

  މަރުހަބާ. ޜައްވެހި ފަތިހަކަށް. ޜަސްފަންނުގަ ހުރި ޖޯލި ފަތިތަށް އަވަސް ގޮތަކަށް ހަދާލަ ދެއްވައްޗޭ.ފަތިހު މަރާމާތު ކުރިޔަސް އޯކޭ. ޢޮތީ ވީރާނާ ވެފަ. މަގުތަށް ވެސް. ފަތިހު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރައްވާތި. ބެސްޓް މޭން.

  36
  1
 47. އަބްސީ

  މި ނަތީޖާއިން ފެންނަނީ ދިވެހިން ބަދަލަކަށް ބޭނުންވެފަ ތިބިވަރު، މިސަރުކާރާއި ނުގަބޫލުވަރު

  37
  1
 48. ޅަބޭ

  ﷲއަކްބަރު ﷲއަކްބަރު ﷲއަކްބަރު. އުފާވެރިކަމާ ހިތުންވުމާ ގުލްޒާރުތަކާ މާބުރުތައް މާތަކުގެ ކަރުގަނޑުތެރެއިން ނުކުމެ ނަށާ ޑާންސުކޮއް ލަވަކިޔާ ހެނީ އެއްވެސް ހިފެއްޓުމެއްނެތި. ވެފައިހުރި އުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުން އަޅުގަނޑު މިރޭގެ ނިދިންވެސް މަހުރޫމް ވެއްޖައޫމް...

  34
  1
 49. ބަފާބޭ

  ތިހުރިހާ އެންމެން ސަރުކާރުން ގަނެލާނެ..

  2
  30
 50. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް އިބޫ ދެން އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  32
  2
 51. ސުކުރު

  الحمد لله شكر

  41
  1
 52. ހިސާން ޙުސައިން

  ސާބަސް ފިރިހެން ދަރިއެއްތީ...🇲🇻👏💯

  41
  1
 53. الحمد لله

  مرحبا ޑރ މުއިއްޒު

  41
  1
 54. ދެން ލަލަލާ

  އޫ ލައްލާ...ހަމަ ހިނި އަންނަނީ..

  29
  1
 55. ޝަފީން

  ޚުދު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންވެސް މި ސަރުކާރާއި މެދު ނުރުހޭ.. މިއޮތްފަަދަ ކޮވިޑުގެ ދަތިދުވަސްކޮޅުގައިވެސް ހަމަ ތިބެގެން ބޭކާރު ޚަރަދު ކުރުމާއި އަދި ވެލިޔުއެއްނެތް އަނގަތަޅައި ދެއުޅިއެއްނެތް ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ވަގުތާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި ރިސޯސަސް އިސްރާފުކުރީ. ނުވާތާކައް އަނގައިން އާވުއަރުވަމުން ނަށަނަށާފަ ޔޮޓުތަކުގައި ހިންގިޖަރީމާތަކުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގަވެސް މިވެރިން ވަނީ ފަލީހަތްވެފައި. ދިވެހިން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ މި ސަރުކާރެއް. މިހާރު ގިނަ ރައްޔިތުން އިންތިޒާރު ކުރަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބައް.. އެއީ މި މީހުން ވެރިކަމުން ބޭރުކޮއް ހަރުދަނާ ވެރިކަމެއް ގެނެސް ގައުމުގެ މިސްރާބު މިނިވަންކަމާއި އިގްތިސޯދީ ފާގަތިކަމާއި އަދި ރިވެތި އަޚްލާގާއި އިސްލާމީ އަގީދާއަށް އެބުރުވުމައް.

  40
  1
 56. މުސްތޯ

  ލާދީނީ ކޮބައިހޭ މި އަހަނީ....ފިލީހޭ ބޮނދަެިގެންހޭ ގޮޑި ދުއްވަނީހޭ....ކަލޭގެ ލަދު ހަޔާތް ކޮބައިހޭ މި އަހަނީ...އަޑު އިވޭތަ؟؟؟؟ އޮތްތަނަކުން ނިކުންނާށޭ ބުއްޅަބެއާ!!!

  18
  2
 57. ކިނބޫ

  ވަށަފަރު ހޮޅި މުއިއްޒު އަށް މަރުހަބާ! މާދަމާ މަގުމަތީ އޮންނާނީ ހުސް ހޮޅި.

  ނުހޮވުނީމަ ދެން ކައުންސިލް އުވާލާނީ ނޫން.

  5
  15
 58. ބޭރުމީހާ

  ވަށަފަރު މުއިއްޒު ކިޔަނީ ދެރަކޮށް ގަދަރު ކުޑަކޮށްލުމަށެވެ.
  ވަށަފަރު މުއިއްޒު މިހެންލިއުނު ބޭފުޅާއާ ސުއާލެއްކޮށްލަމެވެ.
  1- ވަކިރަށެއްގެ މީހަކަށްވީތީ ތަފާތުކުރުމެއް އެބައޮތްތަ؟
  2- ޑރ ނަމުކުރިޔަށް އޮތްއިރު އެލަގަބު ނުލާ ތިޔަލިއުނީ ކިހާލާރިއެއް ލިބިގެންބާ؟
  3- މިފަދަ ޢަމަލު ކުރާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ ކުރެވޭކަން ތިބާޔަށް އެނގޭބާ؟

  20
  3
 59. މަރުޙަބާ

  މަރުޙަބާ ޑރ މުޢިއްޒު

  41
  1
 60. Anonymous

  މުއިއްޒުއަށް މަރުހަބާ

  34
  2
 61. ދިސްކާރޑް

  އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މާލެ އަށް ބަދަލު ކުރެވޭނީ ކެބިނެޓަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސްގެން ފުރަތަމަ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު ކަނޑާލާ ގެއަށް ދެން ފޮރިނޭ ކަނޑާލާ ގެއަށް ދެން އިކޮން މިނިސްޓަރު ކަނޑާލާ ގެއަށް ދެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަނޑާލާ ގެއަށް ދެން ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު ކަނޑާލާ ގެއަށް ދެން ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓަރު ރައްކާވޭ މިހާރުން މިހާރަށް މީ ފުރަތަމަ ވެސް މަޖްލީހުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ މިކާރޑް މަމެންގެ ކާރޑް ޕްރިންޓް ކުރާ މެޝިނުން ނިކުމެފައި

  19
  1
 62. ބަކުރުބެ

  ހަހަހަ. އޮންނާނީ ބޮނޑި ބޮވެފަ....

  17
  2
 63. އައްޔު

  މުއިއްޒު ގޮޑިހޯދީ މުޅިސަރުކާރާއި ވާދަކޮށްގެން އަދި އޭނައާއި ވާދަކުރާއާއި ދެކޮޅަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ގޮޑިހޯދުމުން ބަޔަކަށް ހަޖަމްނުވިޔަސް އެކަންއެއޮތީ ފެންނަން ކިޔަވައިގެންތިބޭ މީހުން އަޑުގަދަނުކުރާނެކަން މުއިއްޒު ތިޔަ ދައްކުވައިދިނީ މުސްކުޅިން ބުނާހެން ފުރިފަހުންނަ އެއްޗެހި ގުޑުގުޑު ނާޅާނެ. ދެން ފެށޭނީ އެހެންބާބެއް ސަރުކާރުން މުއިއްޒުއަށް ޖެއްސުން ކުރުން

  20
  2
 64. ޞ

  ބޮޑު ބިޔަ ކޯލިޝަނަށް ރަތްޔިތުން ނޫނެކޭބުނީ އެވެރިން ބުނި ހުރިހާބާރެއްދީފަ ކުޑަކުޑަ ކަމެއް ކޮށްލަ ދިނުމަށް އެދުނީމަ އެކަން ނުވުމުގެ ސަބަބުން. ކަން ކުރެވޭވަރުގެ ޤާބިލް ބަޔަކު ނެތް ކަން ޔަޤީންވީމަ. މި ޤައުމަކީ ކިޔަވައިގެން ތިބި ޤާބިލް އެތައްބަޔަކު ތިބި ޤައުމެއް އެހެނަސް ވެރިކަން ކުރަން ބޮޑުބިޔަ ކޯލިޝަނަށް ދެއްކުނު މީހާއަކީ ލިޔެފަ އޮންނަ އެއްޗެއްބަލައިގެން ވެސް ކިޔަން އެގޭމީހެއްނޫން ދެން ވާނެ ހައެތި ތިވީ.

  18
  2
 65. ކަމަނަ

  މަރްހަބާ ޑރ. މުއިއްޒު! ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް މީ!

  21
  2
 66. ކޮތަރު

  މއަންނިލައްވާ މުއިއްޒުގެބުރިޖުން ކުނިކަހަން ދެއަތަށް ދެފިގަނޑުދޭންޖެހޭނެ!

  18
  3
 67. ފރހތ

  ސުވާލަކީ މާލޭ ކިތައް އިންސައްތަ އިން ހޭ ހޮވުނީ؟ ހެހެހެ.....

  3
  9
 68. އަލީރާޖާ

  އެމްޑީޕީއަށް ޖުމްލަ 235 ގޮނޑި. ޕީޕީއެމްއަށް ޖުމްލަ 102 ގޮނޑި. ދެން ކޮން މޮޅެއްތަ ވެގެން މި އުޅެނީ؟

  6
  20
  • ރަދީފް

   ވަޅުގަ އޮންނަ ބޮކަށް ނުފެންނާނެ ވަޅުން ބޭރުގަ ހިނގާ ކަމެއް.އެހެންވީމަ ވަޅުގަ އޮންނަ ބޮކުގެ މިސާލުގެ ގޮތުގަ ކަލޭ ހުރޭ.ވ.ވެދުން

   7
   1
 69. ޯހޫނު

  ޢޭ ކިހިނެ މިހާރުވެސް މެޖޯރިޓީ ލިބުނީ ސަރުކާރަށް ކަލޭ ހަ މަތަ؟؟؟؟؟

  1
  2
 70. ޙަލީލާ

  ކޮބާ މ.ޑ.ޕ ބައިވަރު ގަނޑާ ހީވެއްޖެތަ ކަ މެއް ހެން. 😂😂😂

  4
  1
 71. ީިދޯދި

  ޢިރާދަކުރެއްވީޔާ ކުރިއަށް އޮތް 6 މަސް ދުވަސް ތެރޭ ނޯ ކޮންފިޑެންސް ނަގާނެ އެ މް ޑީ ޕީ އާއި ނުކުޅޭތި ޢަދާ ހުލިވެދާނެ

  2
  9
  • ޙަހަ

   ޢަބަދުމެ އަންދަން ދަންނަ ޕާޓީ އެއް ދޯ!!!!! ހަޖަމް ކުރޭ ދެންމިފަހަރު ކެއްކުރޭ!!!!!😂

   2
   1
  • ޙހ

   ނުކުޅޭ ވަރު ޕާޓީ އެއްތަ މ ޑ ޕ އަކީ

   2
   1
 72. ީިދޯދި

  ނުކެރޭނެ އަޕްލޯޑު ކުރާކަ

  2
  1
 73. ރަދީފް

  ސާބަހޭ ވަގުތުއެމްވީ.ވަރަށް ސަޅި އިނގޭ ތި ޖަހާލި ސުރުހީ.

  8
  1
 74. ޖިނާ

  މުއިއްޒަށް ލިބުނުކާމިޔާބަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން އެމްޑީޕީގެ ބާރުދައްވީ ރައްޔިތުންތަފާތު ކުތެވިގެން ބޮޑެތިވައްކަންތައް ކުރަމުންދާއިރުވެސް އަޅައިނުލައި ތިބުމުން އަންނިއިސްތިއުފާ

 75. ibrahim

  Alhamdulillah

  6
  2
 76. ވިސްނާ

  އެއީ ވަކި ޕާޓީ އަކަށް ދިން ވޯޓެއް ނުން! މުއިއްޒު ގެ ގާބިލް ކަމަށް ދިން ވޯޓެއް! އަނަސް ނުން އހެން މީހެއް އެމްޑީޕީ އިން ނެރުނު ނަމަ އިގޭނޭ ތާއީދު އޮތީ ކޮން ޕާޓީ އެއްގަ ކަން! އެމްޑީޕީ އިން ރަގަޅު ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނެރޭތީ ވޯޓް ލާން ނުޑާ މީހުން ވެސް ތިބި!

  1
  4
 77. ލލ

  ބޮޑު ތަކުރުފާނުގެ ބޮޑު ތިލަދުންމަތީ ވަށަފަރު الشيخ حسين عبد الرحمن ގެ ދަރިފުޅު ޑރ محمد معيذ މާލޭ ސިޓީކައުންސެލް މޭޔަރުކަމަށް ކޮލި ލައިފި !

 78. ހައްދު

  ކޮބާ އަންނި ބުރޯ ރާކަނިމަސް ކެވިއްޖެ؟ ދެންވެސް ބަސްއަހައިގެން މަޑުން އިދެވޭތޯ ބަލާ. ޑރ މުޢިއްޒު ތި ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ!!

 79. ހައްދު

  ކޮބާ އަންނި ބުރޯ ރާކަނިމަސް ކެވިއްޖެ؟ ދެންވެސް ލިބުނު ނިޢުމަތައް ޝުކުރު ކޮއްގެން ބަސްއަހައިގެން މަޑުން އިދެވޭތޯ ބަލާ. ޑރ މުޢިއްޒު ތި ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ!!

 80. ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ބައްޕާފުޅުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު

  އަލްޙަމްދުލިﷲ. ﷲ އަކްބަރު. މަރްޙަބާ މަނިކުފާނަށް ބާއްޖަވެރިކަމަށް އެދެމެވެ.

 81. ސައުނު

  މަރުހަބާ މުޢިއްޒު.

 82. ޙަޖަމް

  ޥަގުތަކީ ސީދާ ޕޕއމ ގެ ބައެއް. ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށްލިޔާ އެއްވެސް ކޮމެންޓެއްވެސް ގެނެސްދޭން ނުކެރޭ ފިނޑި ބައެއް

 83. ކުޑަމާލޭ މޮހޮނދުބޭ

  ބަހައްޓާ! އެބައުޅޭ ބައިވަރު ކޭސްތަޢް. އެންމެ ކޭހެއްހުޅުވާލިޔަސް ކޭސް ބަންދުކުރާނީ ޖަލުގެތެރެޔަށް ވައްދާފަ.