"ﷲއަކްބަރު" ގޮވަމުން އެމްޑީޕީ މީހުން ނުކުމެ ފިޔާތޮށި ކުލަ ލާފައި ހުރި ރުކެއް ކަނޑާލި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑީއާގައި އާންމު ވެއްޖެއެވެ.

މީސްމީޑީއާގައި އެ ވީޑީއޯ ދައުރުވަމުން އަންނައިރު، އެއީ ސީދާ ކޮންރަށެއް ކަމެއް އަދި ސާފުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ރުށް ހުރި ސަރަހައްދުގައި ރީނދޫ ކުލައިގެ ޓީޝާޓު ލައިގެން ތިބި ގިނަ ބަޔަކު ތިއްބެއެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި ރުކުގައި ބައްދައިގެން ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރި މީހަކު ވެސް ހުއްޓެވެ.

ވަކި ވަރަކަށް އިރުވުމުން އެތަނުން މީހަކު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޓީޝާޓު ލައިގެން ހުރި މީހާ ރުކުގައި ބައްދައިގެން ހުއްޓާ އޭނާ ދުރުކޮށްގެން ގެންދިދާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. އަދި ކަރަންޓު ކީހެއް ހިފައިގެން ހުރި މީހާ އެ ރުއް ކަނޑާ ވައްޓާލިއެވެ.

އޭނާ ރުއް ކަނޑަމުން ދިޔަ ގަޑީ އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި މީހުން "ﷲ އަކްބަރު" ގޮވާ އަޑު ވެސް ވީޑިއޯއިން އިވިގެން ދިޔައެވެ.

މި ވީޑިއޯއަށް ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވާ ގިނަ މީހުން ވަނީ އެމްޑީޕީ މީހުންނަކީ "މޮޔައިން" ކަމަށް ބުނެ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ އިންޑިއާގެ ފާދިރީން ހަފްލާތައް ފާހަގަ ކުރާ ގޮތް ކަމަށާއި އެމްޑީޕީ ހައި "ގަމާރުން" ގިނަ ޕާޓީއެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. ބޯގޯސް

  ހަހަހަ ކޮހީވެސް ވަކިވަރަކައް ނޫ ންވިއްޔަ ނަސީދު ކަހަލަ މަރުމޯލު ން ވޯޓު ން ބަލިވީމަ އުޅޭ ފާޑެއްދެ ން

  140
  3
  • ގަމާރުން

   ހޭހޭ ތީ ހަހއިރާންވާންވީ ކަމެ އްނޫން ބޮލުރޮދިކެޑޮފަ އެތިބީ ވިސްނާ ފިކުރު ކޮށްބަލަ ޖާހިލުކަން ތިމާމެންގެ މަ އްޗަށް ވެރިވީމަ ވާނީ އެހެން ލޯކަލް ކަ އުންސިލް އިންތިހާބުގަ ތަންދޮރު ދަންނަ ހެވާނުބާ އިނގޭ މީހުން އމޑޕ އަށް ބުނީ ނޫނެކޭ އމޑޕ އަކީ ލާދީނީ ފަނާ ކުރުވަނިވި ފިކުރެ އްކަމަށް ރާ އްޖޭގެ ކުރީގަ އމޑޕ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ތަންތަނުން އެބުނީ ފޯކާދޫ ވީމަ އޯކޭ ގަމާރުން ވަރަށް ގިނަ ވާނެ އަބަދުވެސް ލަގަބެ އޮނާނެ

   54
   • ްއަހްމަދު

    ދެންޕީޕީއެމް މީހުންނުކުމެ ރީނދޫހެދުންލައިގެންމަގުމައްޗަށް ނުކުންނަހުރިހާމީހުންނާ ތަޅައިފޮޅަންވީތާ މީމިމީހުންގެހުކުން

  • ޙައްގުބަސް

   މިމީހުން ވެރިކަމަށް އަންނަންވެގެން ރައްޔިތުންނަށްވި އެއްވެސް ވަޢުދެއް ނުފުއްދޭ!! ނުފުއްދޭ ބައެއް ވަޢުދުތައް! 1- ބުނި ތިމަންމެން ވެރިކަމާ ހަވާލުވާތާ 3 މަސްތެރޭ މަރާލަފައިވާ ނޫސްވެރިންނާ އަފްރާޝީމުގެ މައްސަލަ ނިންމާ އެކަންކުރި މީހުންނަށް އަދަބުދޭނަމޭ! އެކަމެއްނުވި! 2- ސިފައިންނާ ފުލުހުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އަޅާނިމި ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތްވެސް ނިމި ފިނިޝިން މަސައްކަތް ނުނިމި ހުރި 300 ފުލެޓް ތިމަންމެން ވެރިކަމާ ހަވާލުވާތާ 1 އަހަރުތެރޭ ނިންމާނަމޭބުނި!! އެކަމެއްނުވި!! 3- އެއް އަހަރުތެރޭ އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮކުރާނަމޭ ބުނި! އެކަމެއްނުވި! 4- މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމައަގު ދޭނަމޭ ބުނި! އެކަމެއްނުވި! 5- ވެރިކަމާ ހަވާލުވާތާ 2 އަހަރުތެރޭ 1500 ފުލެޓް އަޅާނަމޭ ބުނި!! އެކަމެއްނުވި!! ދެން ކިހިނެތް ދުނިޔެއިން ބޭރަށް ކިޔަވަން ފޮނުވާނަމޭ ބުނި ވައުދު ފުއްދާނީ!! އެކަމަކު ވަރަށް ވަރުގަދަޔަށް ނުޙައްގުން ޔާމީނަށް އަނިޔާދީގެން އޭނާ ޖަލަށްލައިގެން ޔާމީން ޖަލަށްލާން ކުރި ވަޢުދު ފުއްދައިފި!! އެވެސް ނުޙައްގުން ޝަރީޢަތަށް ނުފޫޒް ފޯރުވައިގެން ހެކި އުފައްދައިގެން ދެ ފާސިގެއްގެ ހެކިބަހަށް!! މިއީ އިސްލަމީ ޝަރީއަށް ދަންނަކަމެއްނޫން ފާސިގުންގެ ހެކިބަސް ނެގުން!! ދެންކުރަނީ ވައްކަން! މިނާގާބިކް ވަގު އަނިޔާވެރި ސަރުކާރަށް އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ!! މިމީހުން ބޭރުކުރަންޖެހެނީ!! މިއީ އިންޑިޔާގެ ޕަޕެޓުންތަކެއް!! ގައުމު ވިއްކާލައިގެން އުޅޭ ގައުމުގެ ޣައްދާރުންތަކެއް!!

   12
   1
 2. ހައިސް

  ތަންދޮރު ނުދަންނަ ބައެއްތަ؟ ކޮބާތަ ތިޔަ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ތިމާވެށީގެ ބައްޕަ.

  127
  3
 3. ރާޑޯ

  ށ.ފޯކައިދޫ moya kudin

  84
  2
  • ދޯ

   ތީ ގުނޫތު ނުކީމަ ފަރުލު ނަމާދު ކުރަމުން ދިޔަ މިސްކިތް ބަންދު ކުރިބައެއްވިއްޔަ ކިހިނެއް ރަނގަޅުވާނީ

   10
 4. ޕޮގުބާ

  އެމްޑީޕީ މީހުންނަކީ ހަޔާތްކުޑަބައެއް ނާކާމިޔާބްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގައުމަށް ގެއްލުންދޭނެ

  115
  2
  • ޢަހޫ

   ޙަޔާތް ބޮޑު ވީމަތޯ ތަންތަނުގެ ބި އްލޫރިތަށް ތަޅަމުން އެދުވަނީ.

   6
   43
   • ހެހެ

    ބަލި ގަބޫލު ކޮއްބަލަ!

    12
    1
  • ހުޅުރާއްޖެ

   ހައްދުފަހަނަޅާފައިތިބި ބައެއް. ހުޅުޖެހުން، ރުއްކެނޑުން، ކަޅުތެޔޮޖެހުން، އަލިފާންބޯޅަ އުކުން، ބޮޑިބަތްޖެހުން، ކާޅުހިފައި ކޮށީގައި ގެންގުޅުން، ދުންމުޖުމަރާ ހިފައިގެން މުޅިމާލޭގައި ހިނގުން. އުސްފަސްގަނޑުގައި މާކަނޑަށް ފެންނަގޮތަށް ފާލަންއަޅައިގެން ކިޔެވުން. މިހެންގޮސް ނުކުރާކަށް ކަމެއް އެބައޮތްތަ!

   14
 5. މާމިގިލީ މީހާ

  ތީ އަސްލު ޖިހާދު ކުރުން. އަދި ކިރިޔާ ދިވެހިންނައް މި އެނގުނީ ޖިހާދު ކުރާން.

  50
  7
 6. އަބްދުﷲ

  މީ ތަންދޮރު ނޭންގި ޕާޓީ ސިސްޓަމަށް ސަޕޯރޓް ކުރުމުގެ ހިތިކަން. ކުދިކުދި ރައްރަށުގައި މިފަދަ އަމަލު ހިންގުމުން މުޅިރަށް ފުތުނައިގެ ތަނަކަށް ބަދަލުވޭ. މިރަށްރަށުގެ ވެރިން ކޮބައިބާ؟؟؟

  50
 7. ކޮބާ

  ރުއްކެނޑި ގަވައިދުންތޯ، ރާއްޖޭގެ ރުއްގަސް ހިމާޔަތް ކުރުން ކޮބައިތޯ..... ސުވާލުތައް ކޮބާ؟

  52
 8. ޒާ

  ގަމާރުންގެ ޕާޓީ

  53
  1
  • ރާގޮޑިރާޖަ

   ގަމާރުންގެ ޕާޓީ ދެން ވަގުންގެ ޕާރޓީ ދޯ.

   17
   18
   • Anonymous

    އެއީ އެއް ޕާޓީއެއް. މޑޕ ގަމާރު ވަގުންގެ ޕާޓީ

    10
   • ޜައްޔިތު އަހުމަދު

    ޥަގުންގެ ޕާޓީ އާއި ގަމާރު ޕާޓީއަކީ ހަމަ އެމްޑީޕީ. ޙަޖަމް ކޮއްލާ. ޚޮވިޑް ވައްކަމުން އެކަނިވެސް ވަގުކަން ޔަގީން ވޭ.

    15
 9. Anonymous

  ރަމަޟާން މަހެއްގައި ފިޔާތޮށި ކުލާގައި ހުރި ރުކެއް ކެޑުން މާ ސަވާބުކަން ބޮޑު ދޯ ގޭގައި ޒިކުރު ކުރުމައް ތިބުމައް ވުރެ؟

  45
 10. ގލޅ

  ދެ އުޅި އއއ އެ އްނުވާ ގަމާރުން ގިނަވާނީ އ އެހެންތާވާނީ
  ސަރުދާރަކީވެސް ދެބަން ދިހާރަ އެ އްވި އްޔަ.

  43
 11. އަހަންމަދު

  ޤަވާއިދާޚިލާފަށްރުއްކެޑިމީހާއަށްވަގުތުންފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ! ކޮބާފުލުހުން! ކޮބާކައުންސިލް!

  52
 12. Anonymous

  ކަމޭބެހޭފަރާއްތަކުން ތަހުގީގުހުރަންޖެހޭކަމެއްމީ މިފަދައެހެންކަމެއްދިމާުނު ވަނީސް ކާކުހުއްދަދީގެން ކަނޑާލިރުކެއްތޯމިއީ ސިޔާސީމަޖަލުގެތެރޭ ވެސްކުރެ ވެނީ ވަކިކަންތަކެއް އާއްމުންގެތެރޭ ތޫނުހަތިޔާރުބޭނުންކޮއް ސިޔާސީމަގުސަދެއް ހާސިލްނުކުރެ ވޭނެ ޕާޓީތަކަކައް ވެސް.

 13. ޢިއްތިހާދު

  ކަމޭބެހޭފަރާއްތަކުން ތަހުގީގުހުރަންޖެހޭކަމެއްމީ މިފަދައެހެންކަމެއްދިމާުނު ވަނީސް ކާކުހުއްދަދީގެން ކަނޑާލިރުކެއްތޯމިއީ ސިޔާސީމަޖަލުގެތެރޭ ވެސްކުރެ ވެނީ ވަކިކަންތަކެއް އާއްމުންގެތެރޭ ތޫނުހަތިޔާރުބޭނުންކޮއް ސިޔާސީމަގުސަދެއް ހާސިލްނުކުރެ ވޭނެ ޕާޓީތަކަކައް ވެސް.

 14. ފިދަނަ

  ރުއްކެޑީކީނޫން އެތަނުގައި ދޮން ރުކެއްއިންދަން ވެގެން ކުރިމަރުވެފާ އޮތް ރުއް ވައްޓާލީ!

  1
  5
 15. ހުޝާމް

  ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ރާއްޖެތެރޭ ބައެއް ރަށްރަށުގަ އަދިވެސް ބައިކުޅަނދު ހަމަނުވާ މީހުން އެބަތިބި.

 16. އާދަމުގެދަރި

  މިރާއްޖޭގައި ހަގީގަތުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައި ތިބީ މި ރީނދޫ މީހުން. މީގެ ކުރިން މިމީހުން ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގައި ހުޅުޖަހައި އެތައް ތަނަކާއި އެތައް މުދަލެއް އަންދާލާފައި. މިހާރު ތިޔަ ފެށީ ރުއްކަނޑަން. މީ ހަމަ ހައްދުފަހަނައަޅާފައި ތިބި ބައެއް.

  10
 17. ގެރި

  އެމްޑީޕީ އެއްޗެހިންނަކީ ގައުމުގެ ހަލާކު

  12
 18. ބޮޑުބެ

  މީ ސީދާ ފޯކައިދޫ ކޭ ދާއްބަ ހިންގާފައިވާ ޢަމަލެއް، ރުއް ކަނޑާލީ ފޯކައިދޫގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ކޮސް

 19. ޙހހހ

  ތާި ކަންދެއްކުން ، ކަލޭމެންދެން އަސުރާކުލައަކުން ސަލާމަތެއްނުވާނެ ، އެފިކުރުމާ ގަދަފަދަ