ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެންއައިސީޔޫގައި އޮތް ތުއްތު ކުއްޖަކު ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

އެ ކުއްޖާއަކީ މީގެ ފަސް ދުވަސް ކުރިން ވިހެއި ކުއްޖެކެވެ.

އެ ކުއްޖާ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:30 އެހާކަންހާއިރުއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ އޮފް ހެލްތް ސަރވިސަސް އަހުމަދު ދާއޫދު ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމަށާއި އެމައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގަން އުޅެނީ، އެ މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމުން، ބަލަމުންދާ މައްސަލަައަކަށް ވާތީ އިތުރު މައުލޫމާތު އަދި ހިއްސާ ކުރެވެން ނެތް". ދާއޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުއްޖާއަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އިތުރަށް ޓެސްޓުތައް ދަނީ ހަދަމުންނެވެ.

އެ ކުއްޖާ ވެއްޓިފައިވަނީ އެންއައިސީޔޫގެ ކުދިން ބާއްވާ ކޮއްޓެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އަދި ބޭރު ފުށުން ކުއްޖާއަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ފެންނާކަށް ނެތް ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

38 ކޮމެންޓް

 1. ގެރި

  މި ސަރުކާރު އައިފަހުން ބޭބީ ކުދިންނަށްވެސް ކުރަނީ އަނިޔާ.. ގެރި ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ

  92
  44
  • ކަލޯ

   ބަލަ ސަރުކާރުން ކުރި ކަމެއްތަ އެއީ 😂

   26
   11
  • ޢަހޫ

   ޥަގު ސަރުކާރު ކުދިން ހާދަ އަސަރެއްކުރޭ ވައްކަންނުކުރެވޭތީ.

   15
   9
 2. ގުބޯ

  މި ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން މުސްކުޅިން ފެށިގެން ނިއުބޯރން ބޭބީ ކުދިންނާ ހަމައަށް.. މި ސަރުކާރަކީ ޖެހިފައޮތް ބަލާވެރިކަމެއް

  85
  41
  • މީނަގެ

   ގަރަ ހިތަ އަކީ ވަރަށް ހަނދާން ބަލިއެއްޗެއް.

   15
   3
  • ޙަކިންބެ

   މިހާރު ހަމަ ކޭއާރުއެޗު ގެ ހާލަތުތި، ބޭބެ ފައި އޮޕަރޭސަން ކޮއްލަންވީމަ ވި ނިކަމެއްޗެއްވިއްޔާ މާލެޔަށް ކޮންމެކަމަކުވެސް

   12
 3. ސިކުބެ

  މިއީވާ ސިކު ސަރުކާރެއް

  83
  32
 4. އެޖެންޑާ ގެރި

  ދެން ބުނޭ މިވެސް ރައީސް ޔާމީން ކުރި ކަމެކޭ.

  106
  27
  • މައުމޫނު

   ކިތަންމެ ރުޅި އަޔަސް ޔާމީނު ހަމަ ފަޅުރަށްތައް ވިއްކީ

   14
   25
  • ޞުރި

   ސަރުކާރު ރައީސް ޔާމީން ކޮންމެ ދޭތެރެއަކަށް ނުކޮއްޕަ ބަލަ

   20
   6
 5. ފަރުވާ

  އަނެއްކާ ފިރުކޭ ކުއްޖެއްތަ ހާދައަވަހޭ ފަސްދުވަހޭވިޔަ ތިބުނީ
  އަނެއްކާ އެން އައިސީޔޫގަ ސަމާސަ ކުރަންފެށީތަ

  18
  2
 6. އެރަށު ރައްޔިތެއް

  މިކަމަކީ ސިޔާސީ ކަމެއްނޫން. އެހެން ނޫނަސް އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގިނައީ ޕީޕީއެމް އަށް ތާއިދު ކުރާ މީހުން.

  14
  14
 7. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ކަލޭނޭ ދެންކީކޭތަ އަހަރެމެން ކިޔަންވީ މިވަރަކަށްތާ ދެން އޯގާތެރިވެވޭނީ ސުއްބުނާ ސޯލިބޭގެ އިބުރާހިމާ ތުއްތު ކުއްޖާ އޭ ތިވައްޓާލީ އެއަށްވުރެ މިވެރިކަން ވަޢްޓާލިނަމަދޯ ...

  12
  7
 8. އާއިލާއިން

  ކުއްޖާ ވެއްޓުނުކަންވެސް ފުރަތަމަ ވަނީ ސިއްރުކޮށްފަ. ކުއްޖާއަށް ބުއްދޭން ވެގެން ދިޔައިރު އެއްވެސް ހަރަކާތެއްވެސް ނެތް. ބުއް ޖެއްސީމަ ދަމައެއްވެސް ނުލާ. އެތައް ވަރަކުން އުޅެގެން އެންމެ ފަހުން އެނގުނީ ކުއްޖާ ވެއްޓުނީކަން.

  17
  2
  • އެރަށު ރައްޔިތެއް

   އާއިލާގެ އަޅާލުން ކުޑަ ވީމަ ވީގޮތެއްތީ. ގާމު އަހުރެންގެ ދަރިންވެސް ވިހެއި ހަމަ ތި ހޮސްޕިޓަލުން. ތިކަހަލަ ކަމެއް ނުވޭ.

 9. ހިއުމަންސް

  ވަރަށް ދެރަ.

  18
 10. ބީތާ

  މިތާ ކޮމެންޓް ކުރާގިނަމީހުން ނަފްސާނީ ގޮތުން އެހީ ހޯދުން މުހިންމު....

  23
  7
 11. ވައްޓަރޭ

  ދެން އަވަހަށް އެންމެން ނިކުމެ ހޮސްޕިޓަލް ތަޅާ ބިމާ ހަމަކޮއްލާ އޭރުންދެން އެކަހަލަ ކަމެއް ނުވާންނުން.....ކަމަކީ ދެރަ ކަމެއް އެހެން ނަމަވެސް އެކަހަލަ ކަންތަށްވެސް ވާނެދޯ....ހުރިހާ ކަމަކުންވެސް ހަމަނުޖެހުމާއި ބްލޭމް ކުރުން ދޫކޮއްލަ ބަލަ....

  12
  10
 12. ވަކިލާރި

  އަހަރެމެންގޯތި އަހުމަދު މެން މިހާރު ހޮސްޕިޓާ ވަރަށް ހިންގާލައިފި، ތިވަރު ކުޑަކުއްޖާވެސް އެއުޅުނީ ދެދުވެގެން ހިގަންވެގެން

  11
  2
 13. އހުމާލު

  ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ ނުކޮށް ބަލަ ތީ ސަރުކާރުގެ އިހްމާލެއް ނޫން. ތީ އެކުއްޖާ އަށް ހިދުމަތް ދޭން ތިބި ތި ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުން ގެ އިހުމާލެއް... ރަގަޅު ތހުގީގެއް ކުރަންފެނޭ....

  18
  4
  • ނުރަ ބޯ

   ކޮންމެ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރު ނުކޮށްޕަ ބަލަ.. ސަރުކާރުތަ އެ އަދަނަށް ވަދެ ކުއްޖާ ވައްޓާލީ.. ބޯ ގޯސް ގޮލާ މެން

 14. ރާޑޯ

  ކޮބާތަ ވިހާތަނުންދޭން ބުނި ހަދިޔާ

  17
  2
 15. މޯދީ

  ގެނޭ އަހަރުން ގައުމަށް

  11
  1
 16. ޙަކިންބެ

  މިހާރު ހަމަ ކޭއާރުއެޗު ގެ ހާލަތުތި، ބޭބެ ފައި އޮޕަރޭސަން ކޮއްލަންވީމަ ވި ނިކަމެއްޗެއްވިއްޔާ މާލެޔަށް ކޮންމެކަމަކުވެސް

  5
  2
 17. ހުސައިން ރަޝީދު ހދނޮޅިވަރަމް ނެޝަނަލް

  އެއީ ކޮންމެ ވެސްބައެއްގެ (މީހެއްގެ) އިހްމާލުން ވީކަނެއް އެބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވެން ޖެހޭނެ 😢😢😢😢😢

 18. ހުސައިން ރަޝީދު ހދނޮޅިވަރަމް ނެޝަނަލް

  އެއީ ކޮންމެ ވެސްބައެއްގެ (މީހެއްގެ) އިހްމާލުން ވީކަމެއް އެބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވެން ޖެހޭނެ 😢😢😢😢😢

  6
  2
 19. ޙހހހ

  ކުރީ ސަރުކާރުގައި މިކަހަލަކަމެއް ހިނގިޔަސް ހަޖަމްނުވާ ރީނދޫކުދިން ބުނާނެ ސަރުކާރޭ

  11
  1
 20. މޮހޮނު

  ތިތަނުގަ ތިބޭމީހުން ނުހުންނާނެ ބަލިމީހުންނަކަށް އެއްވެސް އަޅާލުމެއް އަބަދު ތިބޭނީ ރުޅިއައިސް ފުއްޕާފަ މި ހަގީގަތް

 21. ސައްތަ

  ހަމައެކަނި ބުނާނީކީވެސް ނޫން މަގުމައްޗައް ނުކުމެ މަގުތައްވެސް ހަލަބޮލި ކުރާނެ ތިއެމްޑީޕީ

 22. އަލީ

  ވިހޭތަނުން ދޭންބުނި ހަދިޔާ ފޮށި މިލިބުނީ އަދިއެއްމެ ކުއްޖަކައްތާ.

 23. މަނިކ

  e beybee ah avas sifaaakah edhen

 24. މަރީ

  މިވެސް ސަރުކާރު ކުރިކަމެއްނުން. އިބޫގޮސް ކުއްޖާ ވައްޓާލީ!!
  ހުރިހާކަމެއް ސިޔސީ ނުކޮއްބަލަ. ހަމަ ކަމެއްވާއިރައް މަސްލަހަތު ގޯސްކުރަންވީ. ބައެއްމީހުން އުޅޭ ފާޑެއްދޯ!

 25. ޏިޔާ

  ޙަހަ އިބޫ ސޯލިހް ބުނެގެންތާ ތިކަން ތިކުރީ ކޮމެންޓް ލިޔަނީ ކޮންމެހެން ރަގަޅު ނިޔަތެއްގަ ނޫން ދޯ؟ ހަމަ ސަރުކާރާ ބެހިލާ ހިތުން

 26. ބުލިހޭ

  ކޮންމެ ކަމަކާ ސަރުކާރާ، ވެރިކަމާ، ދީނާ ނާޅުވާ...

 27. ޢަދުގެ ރާއްޖެ

  4 ގަޑި އިރު މަސައްކަތްކޮށްފަ 22 ހާސް ރުފިޔާ ގެޔަށް ގެންދަން ލިބޭބަޔަކު މިއަށްވުރެ ފަރުވާތެރިވާ ޖެހޭ.

 28. ކޮންމެސްމީހެެއް

  ސަރުކާރާ މިކަމާ އޮތީ ކޮންގުޅުމެއްބާ. މަ ވެސްމީ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ މީހެއްނޫން އެކަމުވެސް ސަރުކާރުން ކުރިކަމެއްތަ މީ ހޮސްޕިޓަލްގަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ އިހުމާލުން ވީކަމެއްނޫންތަމީ؟ ހަމަ އަޖައިބު ވާވަރުވޭ މި ކޮމެންޓްތައް ކިޔާލީމާ. ދެބޯބުރާންތިންތަ އުޅެނީި މިގައުމުގަ ކޮންމެކަމެއް ސަރުކާރާ އަޅުވާ ދަމަނީ.

 29. ޟަލާ

  އަދި އެމީހުންބުނިކަމަށް ވަނީ އަހަރެމެނަށް މިކަން ސިއްރުވެސް ކުރެވުނީހޯ، އެކަމް މީވެސް ހުވައެއް ކޮށްގެން ތިބޭބައެއް

 30. ާަްްއަތޮޅު ސޮރު

  ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލްގަ އުޅޭ ނަރުހުންނަކީ ވަރަށް ނުލަފާ ބޮޑާ ބައެއް ބަލިވެގެން ދާ މިީހާއަށް ހިތުގެ އޯގާތެރި ކަމާ ކުލުނު ވަކިނުވާ ބައެއް ތިކަހަލަ ކިތަށްމެ ކަމެއް ހިނގާނެ.