އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނެރެން ޖެހޭނީ ސާފު ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެފައި ވާތީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ގާސިމަށް ރައްދެއްވާ ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "ސާފު ކެންޑިޑޭޓް ހޯދުމަށް އީސީ އެދައްކަވާ ތިނޯހެއްގެ ފަގައިގެ މިންވަރަކީ ދިވެހިންނަށް ޙައްޤު މިންވަރެއް ނޫން. ދިވެހިން ބޭނުންވާ މީހާ ދިވެހިންގެ ވެރިކަމަށް ދިވެހިންނަށް ގެނެވެން ޖެހޭނެ. ސާފު ނުސާފު ނިންމާނީ ރައްޔިތުން." ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގައި އެމްޑީޕީ އިން އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތަކާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މީގެ ދެ ރޭ ކުރިން ގާސިމް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ނަޝީދަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) ނެރެން ވާހަކަދެކެވޭތީ ގާސިމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ވާން ޖެހޭނީ ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި މައްސަލަތައް ފައިލް ކުރެވިފައި ނެތް އަދި ޕީޖީ އާއި ކޯޓުގައި ވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ސާފު ބޭފުޅަކަށް ކަމަށެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ހަމަޖައްސައި، ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕޭން ކުރަމުން އަންނަނީ ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތި އެވެ. ސާފު ނަމެއް ހުށަހަޅައިގެން މަޝްވަރާކުރަން ވެސް މިހާތަނަށް އެމްޑީޕީން އެއްބަސްނުވާ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުތު ހަމަނުވަނީސް ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯއްދަވައިގެން ކެމްޕޭން ކުރައްވާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

44 ކޮމެންޓް

 1. ސިނެކް

  ގާސިމް އަކީ މިގައުމުގެ ހަލާކު

 2. ކެނެރީ

  ނުސާފުކަމަށް ރައްޔިތުން ނިންމީމަ ދޯ ދައުރު ހަމަނުވަނީސް ކަލޭ ބޭރުކޮށްފަ ތިހުރީ. ދެން ދޭ ލައިލާ ައަލީ ގޮވައިން ލަންޑަން ގައި ދަނޑު ހައްދަން

 3. Anonymous

  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެން ފެންނަނީ

 4. Anonymous

  ގަންޖާއިން.ބޭނުމެއް ނޫން

 5. ކަރުންމަތީގެ ޑޮކްޓަރު

  ކޯލިޝަން އޮތް ގޮތަށް އޮއްވާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕިން ގޯސް ހެދީ. ނަޝީދަށް ހަމަރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ވޯޓް ކަރުދާހުގައި އޭނާގެ ނަން ނޯންނާނެކަން. ރާއްޖެ ހަމަ އަންނަ ތަނުން ބިޑި އަޅުވައިގެން ޖަލަށް ގެންދާނެކަން. ދުވަހަކުވެސް ތިޔަ އެމްޑީޕީ ރައްޔިތަކަށްވެސް ގާސިމަކަށް ވެސް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ.

 6. އަހުމަދު

  މިކަލޭގެ މީ ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މުސީބާތެއް.

 7. އެއްކަޅި

  ނަޝީދު ޤާސިމަށް ޤާސިމް ނަޝީދަށް

 8. އަހަދު

  ތިޔާކޯލިޝަންނަކުތިބީ އެމްޑީޕީސަރުކާރު ވައްޓާލި ބާގީން ، ގާސިމާ އިމުރާނާ މައުމޫނާ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް އެމްޑީޕީއަކު ނޯންނާނެ, މޮޔަފުޅުވެގެން ނޫޅޭތި, އެމްޑީޕީ ނުދުވާނެ ތީންއެއްވެސް ޕާރޓީއެއްގެ ފަހަތުންނެއް ، ކަލޯމެން ބަދަލެއްބޭނުމިއްޔާ އެމްޑީޕީ ބުނާގޮތް ހަދައިގެން މަޑުންތިބޭ ވައްސަލާމް ، ވަގުތޭމެން މީތިޖަހާލަދެއްޗޭ ބާގީންނަށް ދައްކާލަން

 9. ރހހ

  ދިވެހިންނައް ހައްގުވަނީ ފަރަންޖީންރުހޭ، ގާޒީންވަގައްނަގާ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ގާތްމީހުންނައް ބަހާ، ތިމާނުރުހޭމީހުންނައް ތިމާގެ ނުލަފާކަންދައްކާ، އިސްލާމްދީން ނޫންދީންތައް ފަތުރާ، ތިމާނޫން މީހަކުވެރިކަމުގެ ތަހުތުގަ އިންދެގެންނުވާ، ނަމުގަ އޯގާތެރި ހަމައެކަނި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގަ ރޭޑިޔޯ ހިތޯބަކުން ގައުމުގަ ބޮޑެތި ތަރައްގީ ކޮއްދޭ، ޓެކްތައް ނަގައިގެން އެންމެނައް ޢޮޅުވާލައިގެން އެންމެން ދަރަނި ކުރި ވެރިއެއްތޯ

 10. މިލިޓަރީ

  ޤާސިމްމެން ލައްވާ ޑުރާމާކުލުވާފަ ނަޝީދު މީގެފައިދާމިނަގަނީ.

 11. ކަޅުމަރިޔަނބު

  ޒިނޭކޮށްގެން ރަށްމެދަށް ވިހޭމީހާގެ ސާފުނުސާފުވެސް ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުން އުތަ!

 12. އަބްދުއްލާ

  ނަސީދަކީ ސަރުތު ހަމަވާމީހެއްނޫން އަދި ކުފޫ ހަމަވާމީހެއްވެސް ނޫން .ކުފޫ ހަމަނުވާކަން ވެރިކަން ލިބުނީމަ އެގިގެންދިޔަ .މުސާރަތައް ބޮޑުކޮށް ނުހިފެހެއްޓިގެން ކުޑަކުރީ ގާބިލްކަން ނެތިގެން 16 ބިލިއަން ގެ ދަރަނިނަގާ ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް ހަރަދުނުކޮށް ރިކަރެންޓް ހަރަދަށް ހުސްވީ ގާބިލްކަންނެތުމުން .ކުރިއްސުރެ ހުރި ހަރުމުދާ ވިއްކަންޖެހުނީ ވެސް ގާބިލްކަންނެތީމަ. ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓް 11 މިލިއަން ޑޮލަރާ އަތޮޅާރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގެ ފައިސާ އެއްވެސް ތަނެއްގަ ނުޖެހި ދިޔައީވެސް ގާބިލްކަންނެތީމަ. މިފަދަ މީހަކު އަދިވެސް . ރައްޔިތުން ވިސްނާ ވަޑައިގަންނަވާ

 13. ށަމްސު

  ދެން ދެމީހުން ތަޅައިގަނޭ.

 14. ބުއްޅަބޭގެ އައްޕަ

  ހަގީގަތަކީ މިރާއްޖެދެކެ ލޯބިވާ އެއްވެސްމީހަކު ބޭނުމެއްނޫން މިގައުމުގެ ރައީސަކަށް ބުއްޅަބޭ ގެންނަން، ކުރިންވެސް ވެރިކަން ލިބުނީ އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރެއިން، މިހާރު އެއޮޅުވާލުން އޮޅުވާލެވޭވަރަށްވުރެ ހޭލުންތެރި:

 15. މުނީރުލްޙާކިމް

  ދެން ހާދަ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް

 16. ވެރިމޮޔަ

  އީސީ ފަހަތައްޖެހޭނެ ކެންޕޭނު ކުރިޔަށްގެންދޭ. ހަހަހަހަ.

 17. ނުރަބޯ

  އީސީއަކުން ތިނޯހެއްގެ ފަގައިގެ މިންވަރެކޭ ނުކިޔާ. އީސީން ބުނަނީ ކިބުރުވެރިކަމާއެކު ފައުޅުކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ކުށްސާބިތުވެ ޖަލުޙުކުމެއް އައިސްފައިވާ ކެރަފާނަޝީދު އަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނޭ. މިއީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ވަކިކަހަލަ އަޅުވެތިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެ ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ބާރުކެނޑިފައިވާ ބަޔަކު ބޭނުންވިޔަސް ވެވެން އޮންނާނެ ކަމެއްނޫން.

 18. ާައަލީ

  ސާބަހޭ ނަޝީދު އެއްގޮތަކަށްވެސް ގާސިމް އަކަށް ބައިއަތު ހިފާކަަށް އަހަރުމެން ނޭދެން... ތި ގާސިމް އަަށް އަަށް ބައިއަތު ހިފުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރުގެ ވެރިމީހާ އަށް ބައިއަތު ހިފުންވެސް މާ ރަނގަޅު ވާނެ ތި ގާސިމް އަކީ މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ހަލާކު. ވަރަށް ސަލާމް

 19. ބޮއްބޮ

  ތިޔަ ދެމީހުންނަކީވެސް ނުސާފު މުޑުދާރު ދެމީހުން.

 20. އަންނި

  ދިވެހިންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ދިވެހިން ނިންމަން ދިވެހި ފަސްގަނޑަށް އާދެބަލަ، ތިހިސާބުގަ ހުރެގެން ދިވެހީންނޭ ކިޔާފަ އަނގައެއް ނުހުޅުވޭނެ،،،

 21. ފެންނަނީ

  ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލެވޭނީ މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި. މަމެންގެ ވެރިކަމުގައި އޭނަ ޖެހޭނީ ދެފައި ދަނޑި އަށް ކޮއްޅަށްހުރެ ސީލާން އެކަން މިހައރު އޭނާ އަށް އެފެންނަނީ

 22. ދިބާ

  ނަށީދަށް ބޮޑަށް ފައިދާކުރާނީ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރުންތޯ ނުވަތަ ގާސިމާ ބައިއަތު ހިފައިގެން ހުރުމުންތޯ؟ މީ މިދަނޑިވަޅުގައި ކޮށްލަން އެންމެ ސަޅިސުވާލެކެވެ. ނަށީދަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ވިޔަސަް އަދި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި މިފަސްގަނޑުގައި ފައިދާއެއް ކުރަންއޮތީ ސަރުކާރަށް ޔެސް އޭބުނެގެން. ނޫން ނަމަ އަބަދަށް ޕާޓީ ގަނޑުވެސް ކަފުން ވެންދާނެ ކަން ވަރަށް ސާފެވެ. ދެން ހުރީ ލެއްވިހާ އެއްޗެއް ކަށިޖަހައި އެންމެ ފަހުން ވިހަލާ އެއްޗެހި މަރުވާ މީހާ ގާސިމް. މީ އެއްމެ ފުރަތަމަ ވެރިކަން ވައްޓަން ނިކުންނަ ލައިސަން އޮންނަ ހަމައެކަނި މޯލު. ޓެކްސް ނުދީ މުއްސަނދިވި ކަލޭގެ މީނާއަށް މިގައުމުގައި އުފަލެއްނެތް މީހެއް އަދި މޮޅަށް ފާހާނާ ސާފްކުރާ ހަނގު އަނބި ލޮޓިދިން ކަލޭގެ. ދެން ވިސްނާ.

 23. ރަސީދު

  އަލްކަހޯލު ލީމަ ސާފުވާއެއްޗެއް މިހާރު ހުއްނާނީ ސާފުވެފަ

 24. ބުރާންތިބޭ

  މީ 2008 ނޫު

 25. ތިލަފަތް

  އިދިކޮޅުން ނެރޭ މީހާ އަކީ ނަސީދައް ކޮންމެހެން ވާކައް ނުޖެހޭ ތިނޯހުގެ ފަގައިތެރޭ އަހަރުމެން އެމްޑީޕީ މީހުން ތިބޭތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެ އަހަރުމެން މަގުމަތީތިބެ އާއިލާތައް ބިކަވެއްޖެ އެންމެފަހުންވެސް މަނިކުފާން ސަލާމަތް ކުރަން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބިންތައް ބޭރު މީހުންނައް ވިއްކޭގޮތައް ޔަމީނާ ހެދި ޑީލްވެސް ގޮވީ އަތައް ދެން ފުދި ބާކީވެއްޖެ ، އަހަރުމެން ބޭނުންވަނީ ގައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުކޮއް ކޮރަޕުސަން ން ނައްތާލަން އެކަން ވާނީ އާމީހަކު ގެނެސްގެން އިދިކޮޅު އެންމެން އިހުލާސް ތެރި ކަމާއެކު މަސަކަތް ކޮއްގެން އެނޫން ގޮތަކައް މިކަމެއް ނުވާނެ!

 26. Anonymous

  ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ގާސިމް އަކީ މިގައުމުގެ ހަލާކު

 27. މާމިގިލީ މީހާ

  ގާސިމް އެކީ ރާއްޖޭގެ ހަލާކު.. މީނާއަށް ވެރިކަން ނުލިބޭ ހާ އިރަކު. މިގައުމުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ވެރިކަން ކުރިޔަކު ނުދޭނެ... މީނާގެ ހުރިހާ މުދާތައް ވެސް ސަރުކާރަށް ނަގާންވީ.

 28. ަައެއްލަކިން

  ބަަލަ އީސީ އަކުން ނުކިޔާ ތިނޯހު ފަގައިގެ މިންވަރެކޭ
  ކުރީގެ 2 ފަަހަރު މަތިން ކުރިމަތި ލެވުނަސް މިފަހަރަކު ތިކަމެއް ނުވާނެ ތީ ނަޝީދު އާއި ކަލޭގެ ބަހައް ހެއްލިގެން އުޅޭ ބަަޔަކަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުއްހީއެއް ވަރަށް ސަލާމް

 29. ހުކުމޮ

  ޥެރިކަމާ ނުތޮލި ބަލަ ގާސިމޫ ތިހިރީ އިރުއޮއްސިފައި

 30. ޗިއްލޫ

  ސާފް ނުސާފް ކިތައްފަހަރު ރައްޔިތުން ނިއްމަވައިފިތޯ؟؟؟ މުޑުދާރު ގޮތުގަ ވެރިކަންކުރާތީ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ވެރިކަމުންބޭލި!!! އަނެއްފަހަރު ލާދީނީ ވެރިޔަކު ނުގެންނަން ޔާމީނު ވެރިކަމަށްގެނައީ ބައިތުލްމާލު ދޮވެލާނެކަން އެނގިތިބެވެސް ލާދީނީ މުޑުދާރު އަމަލުތައްހިންގާ ވެރިޔަކަށް ނަޝީދުވީމަ، ދެން ކިތައްފަހުރު ނިންމީމަތޯ ގަބޫލުކުރެވޭނީ؟؟؟؟

 31. ދިވެހި

  ދިވެހިންބޭނުންވާ ކަލެއަށް އެނގޭތަ ދިވެހިން ބޭނުންވާ މީހާ އަބަދުވެސް ވެރިއަކަށް ހުންނާނީ

 32. އައްޑެ

  އަޅުގަނޑު ހުންނާނީ ހިޒްބުﷲ ގަ. އެއީ އެންމެރަންގަޅު ޕާޓީ. ބަލަ ވެރިކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާ އެމީހަކާ ޙަވާލުކުރައްވާ ވަރައްބޮޑު އަމާނާތެއް. ޖާސިމް އުޅެނީ ފިރުއަޢުނަށްވެގެން. އެސޮރު ގާތު އެތިބެނީ ހާމާނުންތަކެއް. ޖާސިމް ތިކަން ހުއްޓާލާފަ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ގިނަ މިސްކިތްއަޅާ އާޚިރަތް ލިބޭތޯމަސައްކަތްކޮއްބަލަ. އިންތިޙާބެއް އަންނައިރަށް ތިމީހުން މަސައްކަތްކުރަނީ ޖާސިމް ފެލާލަން. ހޭއަރާބަލަ!!!!

 33. ސަލްމާން

  ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ޝަރުޠު ހަމަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު އޮންނާނެ، އަދި އެކަމަށް އިލެކްޝަނުން އިންކާރެެއްވެސް ނުކުރެވޭ އަދި ނުވެސް ކުރެވޭނެ. ޤާނޫ އަސާސީ އާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއިބެހޭ ޤާނޫނުތަކުން ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓެއްގައި ހުރުން ލާޒިމު ކުރާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާ ބޭފުޅަކަށް ވޯޓު ދޭން އެބޭފުޅަކަށް ތާޢީދު ކުރާ މެމްބަރުންތައް ބޭނުންވިޔަސް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ، ރައްޔިތުން ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ބޭފުޅަކީ މިދެންނެވި ޤާނޫނު ތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އެ ރައްޔިތުން އެމަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭނީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން ބޭނުންވާ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުލުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނެތް ޤާނޫނުގެ ބުނާ ޝަރުޠު ތައް ހަމަވާކަމަށް ވާނަމަ، ނަމަވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުޞަޠު ތަނަވަސް ވެފައި ނުވާކަން ހިތާމަޔާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަން. ނަމަވެސް ސިޔާސަތަކީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވައި ޖެހޭ ގޮތަށް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ކޮޅު ބަދަލުވެދާނެ ކަމެއް، އެހެންކަމުން ފަހަރުގައި ފަހު ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ ވެދާނެކަމެއް.

 34. އެވްރީ

  ރާއްޖޭގައި ތިބި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތް ތަކުގެ ތެރޭން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ވިސްނާނަމަ އެއީ އެންމެ ތަންދޮރު ނުދަންނަ ކަނޑުކޮސް އުސޫލުން ވެރިކަން ކުރި އަދި ކަނޑުކޮހަކީ ވެސް އެހެންވެއޭ އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި ޑޮލަރު އަގު ބޮޑު ކޮށް އަދި ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ސްޕާ ބަންދުކުރީ އެއީ ރިއަލް އީގޯ އިން ނަކީ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު ތަންދޮރު ނުދަންނަ ކަމުންނޭ މަސްވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމަ އަގޭ ކިޔާ ރާއްޖޭން ވިއްކާ މަހުގެ އަގު ބޮޑު ކުރަން ހިފަނީ އެއީ ރާއްޖޭގެ މަހުގެ މާރކެޓް ކިލް ކުރުމޭ ވިޔަފާރީގެ ބޭސިކް ތިއަރީ އަކީ އަބަދުވެސް އުފައްދާ ޕްރޮޑަކްޓް ގެ އަގު ހެޔޮ ވުމޭ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދި އުފައްދާ ވޮލިއުމް ބޮޑު ކުރުމޭ ކޮމްޕިއުޓަރ އެއީ މިސާލޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއި ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދުގެ އަލިފުބާ ވެސް ދަންނަ މީހެއް ނޫނޭ. މަމެން ނަމަ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފިޝް ބްރީޑިންގް ފެކްޓަރީ އެއް ހަދައިގެން ދުވާލަކު ބިލިއަނުން މަސް މިއަދު އެކްސްޕޯރޓް ކުރާނަމޭ އެހެން ނަމަ ޑޮލަރުގެ އަގު ތިރިވާނެއޭ. މީއޭ އިނޮވޭޓިވް ބައި ވާރކް ވުމަކީ ޕްރޯ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު އާއި އޭނާގެ އާއިލާ އުމުރު ހުސްކުރި ނަމަވެސް އެމެންނަށް ނޭގޭނެއޭ މިފަދަ އިނޮވޭޓިވް އުސޫލުން ކަންކަން ކުރަން ސަބަބަކީ އޭނާ އަކީ އެއީ ދުވަހަކުވެސް އަތުން ފައިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅުނު މީހެއް ނޫނޭ ކީޕް ޓްރައިންގް އިޓް ބޭބީ ބޭބީ ބޭބީ ޕްލީޒް ކަމޯން ސްޓޭންޑް އަޕް ފްރޮމް ދަ ޗެއަަރ އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 35. ދީދީ

  ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް ޤާނޫނު ތަނެއްނުދޭ އިންތިޚާބުގައި ގައިދީއަކަށް ބައިވެރިވުމަށް، މައްސަލައަކީ އެއީ، ފުރަތަމަ މިނިވަނަކަށް ވާންވީ ދެން ތިކަމަށް ފޫގަޅަންވީ، ޖަލުން ފިލީމަ މިނިވަންވީއެއްނޫން، ކުށުގެ މައްޗަށް ކުށްއެކުރެވުނީ، ޤާސިމްގެ ވިސްނުން ރަގަޅު

 36. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  ފެށުނީއްސުރެ އަހަރެން ބުނަމުން މިގެންދަނީ ތިޔަ އެމްޑީޕީ އަކާއެކު ކަލޭމެންނަށް ކުރެވޭނެ އެއް ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެއޭ. ގާސިމާއި މައުމޫނާއި ދެން ތިބި ބަޔަކު މޮޔަ ވެގެންނޭ ތި އުޅެނީ. ތީ ބޮޑު ގޮށްރާޅެއް ކަހަލަ ބައެކޭ. ތިމީހުނާ ވައި އެޅެންވެސް ހެޔޮ ނުވާނެއޭ. ކޮބާ ކިހާ ވަރެއްވި.

 37. ވޮޗިންގް

  ރާއްޖޭގައި އިދިކޮޅު ކްރިޓިކްސް އިން މިއަދު ވާދަ ކުރަން ޖެހޭނީ އެއީ ކޮންމެހެން ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން އަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެން ނޫނޭ ޕްރޯ އެބުނާ ގޮތަށް އިނޮވޭޓިވް ބައި ވާރކް މިއުސޫލުން އާ އިކޮނޮމިކް ފްރަންޓިއަރސް ތައް ޑިސްކަވަރ ކުރާ މީހުންނޭ ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރަން ޖެހޭނީ އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީން އިނޮވޭޓިވް ބައި ވާރކް ކުރާތީއޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ފަޅުތައް ހިއްކާ ރިސޯރޓްސް ތައް އެހަދަނީ އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި މަަސައްކަތް ކުރުވާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތައް މެދުވެރިކޮށް ފްލެޓްސް ތަައް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާ ކުޅުދުއްފުށި އެއާރޕޯރޓް ވެސް އެންމެންނަށް ޗެލެންޖް ކޮށްފައި އެއަޅަނީ. އިންޑިއާ ވެސް އިންޑިއާގެ ސައިޒުން ކަނޑާ ތިރިއަރުވާލާ އެމެންނާއި ނުލާ އުޅެވޭނެ ކަން އެމެންނަށް ދައްކަނީ އެއީ އޭ އިނޮވޭޓިވް ބައިވާރކް ވުމަކީ. އެއީ އޭ ޕްރޯ އުގައިލް މެން އެކިޔާ އެއްޗަކީ. އެވްރީ ސްޓެޕް ޔޫ ޓޭކް އެވްރީ މޫވް ޔޫ މޭކް ވީ ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ޔޫ ވޮޗިންގް ޔޫ...

 38. މުޙައްމަދު އަޙުމަދު

  ރައްޔިތުން ނިންމި ނިންމުމެއް ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ. ޤާނޫނު އަސާސީއަކީ. އެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނަނީ މުޖުރިމުންނަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގައި ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެޔޭ. ދެން ޖެހޭތަ އަންނިއަށް ކުރިމަތިލެވޭތޯ ނޫންތޯ ރައްޔިތުންކައިރީ އަހަން ޢާއްމު ވޯޓެއް ނަގަން. ވެރިކަން ބޭނުންވިޔަސް ބޮޑުވަރު. އަންނިއަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެވިއްޖިއްޔާ އޭގެ ފަހުން މި ރާއްޖޭގައި އޮންނަންޖެހޭނީ ޖަންގލަީގެ ހުކުމް. ކަނޑުގެ ހުކުމް. އިންތިޚާބެއް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. ޑެންމާކްުގެ ސިފައިންނާއެކީ އަންނި އައިސް މާލޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ޗާރޗް އަކަށް ބަދަލުކޮށްލީމާ އެ ނިމުނީ.

 39. ފަޚްރިއްޔާ

  ނަޝީދުވެސް ދެތިން އަހަރަކު މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކޮށްލެވުނީމަ ވެރިކަމުގެ ޖާހާ ލައްޒަތުގައި ޖެހި އެނޫން މީހަކު ދެން ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ގޮތް ނިންމާނީ ރައްޔިތުންނޭ މިކިޔަނީ ކީކޭތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނަޝިދު ފޯމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ޖަހާނެ އެއްގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެ ދެން ޕާރޓީން އެހެން މީހަކު ލިޔަނުދީ ހުރިހާ ކަމެއް ޚަރާބުގެ މަގުން ގެންދަން ތިޔަ ދިމާކުރަނީ ކޮންމޮޅެއް ވާނެކަމަށްބާވަ އެވެ.

 40. ޚަލޯ

  ޥެރިކަމާހެދިހޭބަލިނުވޭ

 41. ލަތީ

  ގަސިމް އަނެއްކާ ވެސް ދެންވާނީ ބާގީ އަކައްތަ ކިހިނެއްތަ އެމްޑީޕީން ނަން ފާސްކުރަނީ ޒަކާތް ބަލާދާންވާެިރައް ކޮންމެވެސް އެއްނަމެއްގަ އޮތީމަދޯ ޒަކާތުން އެލިބޭ އެތިކޮޅުވެސް ލިބޭނީ

 42. އަހުމަދު

  ނަޝީދު އަކީ ގައުމުގެ ހަލާކު

 43. ފަރީމާ

  މުޅި ގައުމުގަ ހުޅުޖަހާ ރޯކޮށް އަންދާލީމާ ހުންނާނީ ސާފުވެފަ.

 44. އަބްދުއްލާ

  ގާސިމް ބުނީ ތެދުވާހަކައެއް ކިތަންމެ ކެމްޕޭނެއް ކުރިޔަސް މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓް ކަރުދާހުގަ ނަސީދުގެ ނަމެއް ނޯންނާނެ. އެހެން ނޫނަސް ނަސީދުގެ ޓްވީޓުން ދޭހަވަނީ އޭނައަކީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީއާ ގާނޫނަށް ވުރެވެސް މަތީގަ ހުރި މީހެއްކަމަށް މިފަދަ މީހަކަށް ގައުމެއްގެ ވެރިކަން ހަވާލުކުރުމަކަށް އިސްލާމްދީންވެސް ހުއްދަ ނުކުރޭ