މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ރެޕް އާޓިސްޓު، އިސްމާއީލް އިފްހާމް މުހައްމަދު (ޕެސްޓު) އާއި އަދި އޭނާ އާއިއެކު ހައްޔަރުކުރި އެހެން ބައެއް މީހުންގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ދައުވާތަކެއް ކޮށްފިއެވެ.

ޕެސްޓްގެ މައްޗަށް ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާއި އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި ސިއްރުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

ޕެސްޓްގެ އިތުރުން އެމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ލ. ގަން-ތުނޑި، އަބަދަށްއުފާ، މުހައްމަދު ސުއައިދުގެ މައްޗަށް ވަނީ ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާއި އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި ސިއްރުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

ލ. ގަން-ތުނޑި، ރޯޝަންހިޔާ، އަހުމަދު ހުސާމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ، ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ.

ލ. ގަން-ތުނޑި، ހަނދުވަރީހިޔާ، އަހުމަދު ޝަމްއޫންގެ މައްޗަށް ވަނީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާއި އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި ސިއްރުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

އަދި މ. އަސަރީހަދާން، އާއިޝަތު ހަސްނާ ނާހިދުގެ މައްޗަށް، ކެނެބިހުން މުއާމަލާތުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ވަނީ އުފުލާފަ އެވެ.

މިމީހުން ހައްޔަރު ކުރީ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ފެބްރުއަރީ މަހު ފަހުކޮޅު ހިންގިއޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ. މިއޮޕަރޭޝަންގައި މާލޭގެ ހަތަރު ގެއަކާއި ސައިކަލަކާއި ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ބޯޓެއް ބަލައިފާސްކޮށް ދެ ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތިވަނީ ހޯދާފައެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ބައެއް މީހުން މިހާރު ވަނީ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. އަލީ

  ކެނަބިހޭ؟؟؟ އަހަރުމެން ދިވެހިބޭހަކައް ދިވެހި ކުކުޅުބިހެއް ނުލިބިގެން އުޅޭއިރު މިމީހުން ފާޑު ފާޑު ބިސް ފޮރުވަފޮރުވައިގެން ވަގުވަގައް މިގެންގުޅެނީ!!!!!! ޕެސްޓެއް ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓެއް ކިޔާނެކަމެއްނެއް. އަދަބުދީ....

  36
  3
 2. ޕެސްޓް

  މިއަދި ބޯންދިނީ ކޯވަރެެއް

  29
  2
 3. އާދަމް

  ޕެސްޓަކަސް ވެސްޓަކަސް ދައުވާކުރު ަމކުން ނުވާނެ. އިސްލާ މީ ހުކު މަށް މައްސަލަ ސާބިތުކޮށް ހުކު މް ތަންފީޒުކުރީ މާ އެއްޗަކަށް ވާނީ.. އެހެންނޫނީ ހަ މަ މިމމ މީހުން މާދަ މެސް މިކަން ކުރާނީ.. ދިވެހި ޤައު މު ހަލާކުވާނީ.
  ދައުވާ ސާބިތުވީމ މާ ވަގުވަގުން ވެރިޔާ ކައިރިޔަށް ގޮސް ކަން ނިން މާލާތީ މިކަން ހައްލު ނުވަނީ.

  14
 4. ޕެސްޓްކޮންޓްރޯލް

  ފަރިކަމުން ތިބަލަނީ މަމީ ލޯގަނޑެއް ހޭ

  16
  1
 5. މިޒޫ

  އެއީ ޕެސްޓެ ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ގެންގުޅުނު އެއްޗަކަށް ވާނީ!!

  16
 6. ެޕެސްޓު ޕުރޯ މެކްސް

  ކޮއްކޮމެން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ނުލާއުޅެން ދަސް ކޮއްބަލަ، ބަސް އަހާބަލަ، ދެން ގޮޅީގަ އޮވެގެން ރެޕް ކުރޭ، ސަޅިވާނެ، ބޯދިން ކޯވަރުގެ ނުނިމި އިން ކޯވަރު ބޯލާ ދެން.

  14
  1
 7. އަންނި

  ހާދަ މީރު ބިހެއްގެ ވާހަކަ މިދައްކަނީ ، ބިހެއްގެ ސަބަބުން ޖަލަކައް ނުލެވޭނެ.

  8
  5
 8. މީހަކު

  މިއަދި ބޯންދިނީ ކޯރެެއްގެ ކޯވަރެެއް

  11
  1
 9. Anonymous

  އަދި ތިއީ ކޯރެއްގެ ކޯވަރެއް. 25 އަހަރައް ކަނޑާލީމަ ކޯރު އެއްކޮއް ބޮވޭނީ.

  10
 10. ހާލުފޮޅި

  ޕެސްޓް ކޮންޓޯލް ކޮށްލީ... ލޮލް

 11. ޞުލް

  މިގޮލާމެން ދޫވާނެ، އެވިޑެންސް އެއްނުވެގެން

 12. ރާއްޖެ

  ތިޔަމީހުން ދޫކޮއްލާނެ ނިކަން އަވަހަށް..ތިޔަ މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި މިހާރުވެސް ކުޑަކުދިން ތޮޔަ ކަމުގައި ޓްރެއިނިންގ ކުރަމުން ދަނީ...ކޮންމެ ސަރުލާރެއްގެ ވެސް ވެރިން ގެރިންނަށް ވެ ނިމިއްޖެ..