އެމްއެމްޕީއާރުސީ ފިލްމުގެ އިޝްތިހާރު އަންނަތާ މިހާރު ދެއަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެކަމަށާއި، އެކަމަކު އަދިވެސް ފިލްމު ނާޅުވާކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އުމަރު ނަސީރު މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައާއި ގުޅޭ އެކިއެކި ވާހަކަތައް މަޖިލީސްތެރޭގައި ދެކެވި، މި މައްސަލަ ބަލައި ނިމޭއިރު ބައެއް މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި އާއި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ މަޤާމު ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

"އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މި ފިލްމުގެ އިޝްތިހާރު އަންނަތާ ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ. އަދިވެސް ފިލްމެއް ނާޅުވާ،" އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނެނީ "ކިތައްމެ ބޮޑު މެންބަރަކަށް ވިޔަސް، ކިތައްމެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ވިޔަސް، ކިތައްމެ ބޮޑު އަމީރަކަށް ވިޔަސް" އެމައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައިގެ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު ގަދަވާން ފަށާފައި މިވަނީ މި މައްސަލަ އޮތް ހިސާބެއް ބެއްލެވުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށާއި، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށާއި އަދި ފުލުހުންނަށް ސިޓީއެއް އިއްޔެ ފޮނުއްވާފައިވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ އެތައް ބަޔަކަށް ބަހާލި ގޮތް ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ހެއްކާއި ގަރީނާއާއިއެކު ވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައި ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ބެލުން އެއީ ރައީސް ސޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. ނަމަވެސް އެމައްސަލަ އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ކުރިއަށް ނުދާކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ރައްދު

  ފިލް މު ނާލުވާނެއެވެ އެގޮތަށް ގޮތްދައްކާ ދައްތިބޭނީއެވެ
  ފިލް މުއަޅުވައިފިނަ މަމސޯޓް ބޭލޭނެއެވެ. ސާފްތާހިރުވާން ދިން
  ރިސްވަތަކީ މމ މމޕރސ އިން ވަގަށް ނެގިފައިސާ
  އެވެ ވެރިކަންހޯދަން ތަޅާބުރުއްސީ ވެސް އެފައިސާއެވެ.

  43
 2. 💯ވަގު ސަރުކާރެއް

  ޢު މަރު ކެތް މަދުވެފަ ނާޗަރަންގީ ފިލް މު ބެލު މަށް😁

  25
  4
 3. މަނީމަނީ

  އެފިލްމު ކުޅުނުމީހުންނަށް ފިލްލުމުން ވާގޮތް އެނގޭނެ

  23
  1
 4. ކޮވިޑް

  އުމަރުގެ ޑައިރެކްޝަން ސުލޯވީމާ ވާގޮތް މީ. މި ފިލްމުގަ ނަޝީދަކަށް ވެސް 6 ކުޅި ކުރިޔައް ކުޅޭކަށް ނުކެރޭނެ ބުރައިގެން ދާނީ މަޖިލީސް ރައީސް އާއި މި ޤައުމުގެ މިހާރުގެ ރައީސް ، އިންޝާ ﷲ

  43
  2
 5. އަލްޖިބްރާ

  އަހަރެމެން މިތިބެނީ "ހުދުވަލުގެ" ފިލްމްވެސް ފެނޭތޯ !

  16
  4
 6. ޖަހާމުގުރި

  މިހާރު މިސަރުކާރު ގެނެސް ރައްޔިތުން މަޖްލިސްދޭން ވޯޓް
  ދިންމީހުންނައް ރަނގަޅު ޢިބްރަތެއް ލިބިފަ ހުންނާނީ އެމީހުންނައް މިއަދު ރަނގަޅައް ވަގުންތިބީ ކޮންތާކުކަން އެނގޭނެ

  28
 7. އެމްއެމްޕީއާރސީ

  މީގެ ދެއަނހަރު ކުރިން އޭގެ ތްރިލައެއް ދެއްކި ފިލްމައް އޯޑިއަންސްވެސް ލިބުނު އެކަމަކު މިހާރު އޯޑިއަންސް އައްވެސް އެގޭ ސްކްރިޕްޓް ވަނީއޮޅުވާލާފާކަން އެހެންވީމާ
  އޯޑިއަންސް މިހާރުތިބީ އެފިލްމް އެގޮތައް އޮންސްކްރީންގަ
  ބަލާގޮތަކައްނޫން އަސްލު ކެރެކްޓަރ ނުފެންނަނަމަ ޕްރޮޑިއުސަރައްވެސް އެނގޭ އެފިލްމަކައް މާރކެޓް ނުލިބޭނެކަން އެހެންވީމާ ދެން އެފިލްމެއް އޮންސްކްރީންގަ ނާޅުވާނެކަމަން ވަނީ ހަމައެކަނި ނަން އޮންނަނީ

  22
 8. މަނިކެ

  އަޅެ ކަލޭ ކޮންތާކަށް ވަދެ އޮވެފަ ތި ނިކުތީ..؟!..ސިޔާސީ މީހެކޯ!..

  2
  1
 9. އާދަމުގެދަރި

  ކިހިނެތްތޯ ފިލްމު އަޅުވާނީ. ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ އިންނެވީ އިއްޒަތްތެރި ގޮނޑިކޮޅެއްގައި. ފިލްމުކުޅެން ސުޕަސްޓާރ ފޮނުވައި ހަދަންވީގޮތުގެ ހުރިހާ ހީލަތަކާއި މަކަރަކާއި ބުނެދީފައި. އެ މަކަރުވެރި ޖައްބާރު ނުބައި ނުލަފާ ޚުދުމުޚުތާރު ޑިކްޓޭޓަރު މީހާ އެ ގޮނޑިކޮޅުން ބާލުވައިގެން ނޫނީ ތިޔަ ފިލްމް ކުޅެފައި ފުރިހަމައަށް ނޭޅުވޭނެ. އެކަމަކު ވެދާނެ ގޮތެއް އެބައޮތް. ކަސައުޓީއެކޭ އެއްގޮތަށް އޭރަކު ބޭނުންވާ ތަންކޮޅެއް ކުޅެފައި މަޖިލީހައި އިންނަ އަންހެން ގޮއްޔެއަކު ލައްވައި ރޮއިރޮއިފައި ކުސްތަޅާލެވިދާނެ.

 10. އަނިލް

  ފިލްމް އަޅުވާފާނެ އެކަމަކުފިލްމުގެ ކުރީކޮޅުގައިއުޅޭމީހުންކޮޅު ހުރަގެއަށް ފޮނުވާލާނެ ފަހުބާއިގެ އުޅޭ މީހުންގެ ކަންތަކެއް ނުބެލޭނެ
  އެއީ މަޖްލީހުގައި ތިބި ލާދީނީ ބައިގަޑު

 11. ޢަހުމަދު1

  ކޮބާ މަރު ކޮމިޝަންގެ ފިލްމު ސީރީސް. ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގަދަޔަށް އެޅުވި ޓްރެއިލަރ އަކީ އެ ސީރީސްގެ. އެކަން ހިންގަން ބޭނުންވި ހުރިހައި ބާރެއް )އެކަޓަރުން ( އެހުރީ ހަމަވެފައި. ވައްތަރީ އިންތިޚާބަކާއި ގާތް ކޮށްފައި ރިލީޒްކުރާނެ ކަމަށް.

 12. މީނާޔަކީވެސް

  މިވެސް ނަޝީދު ކަހަލަ ޖޯކަރެއް މިހާރު.
  ބުރު މާގެ ޕަޕެޓެއް .
  މީނާބުނި ރުކަކަށް ވޯޓްދޭކަށް ނުޖެހޭނޭ..
  ކޮބާ ރުކަށް ވޯޓްނުލިބޭތަ؟

 13. Happy

  ކޮބާ އުމަރު ނުނަގަންތާ ލާރިކޮޅެއް🤭

 14. ޓިނު ދޮންބެ

  ބޮޑު މ،ުސާރަކައިގެން މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ކުރަނީ ކޮންކަމެއްހޭ؟ ރައްޔިތުން ވެއްޖެއްނު ގުބޯލުގެ ގޮތް ދޫކޮށް މާތްﷲ ދެއްވި ސިނކުޑިން ވިސްނާލަން އަމިއްލައަށް މިގައުމާމެދު.. ތެލިއަސް ..ސާބަހޭ މެރިއަސް ސަބަހޭ ދަންޖެއްސިއަސް ..ސާބަހޭ ކިޔުމުގެ ބަދަލުގަ

 15. ސަންފައްތަ

  އެފައިސާއިން ބައިއެޅުނު ގިނަ ބަޔަކު މީގެތެރޭގަވެސް ތިބީމަ ދެން ކިހިނެއްތޯ ތިކަމެއް ބަލާނީ؟ ތިކަންވެސް ކުރެވޭނީ ޢުމަރަށް.

 16. ހުދުވާ

  ވެރިކަން ހޯދަން އުޅޭތާވެސް ހާދަދުވަހެއް ވެއްޖެޔޭ ސިފައިންގެއިން ކެޑިގެން ފެށިގޮތައް އަދިވިސް ވޯޓްލާނެމީހަކުނުވޭ

 17. ރައްޔިތުން

  އެފިލްމުގައި ތަޅާ ފޮޅާ ތަން ވަރަށް ސަޅިވާނެ ބަތަލުންނާއި ބަތަލާއިންވެސް ، އަމްރީޝުޕޫރީ ހުންނާނެ އެންމެގެ އެތިފަހަރު އަރަން

 18. މަނީމަނީ

  އެފިލުމުގެ ބަތަލުވީ ޖަލުގަ