ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދުގެ ފޯނު ތަހްޤީގަށް ނުދިން މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހާއި ހަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ.

މިއަދު 1:00 އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކުރީ އެ މައްސަލައިގައި ހުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ. ނަމަވެސް ހުލާސާ ބަޔާން އިއްވައި ނިމުމުން ފަސް މިނެޓުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ހުކުމް ކުރުގެ މަޖިލީސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުކުމް އިއްވުމުގެ ކުރިން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި ގާޒީ ވިދާޅުވީ އެ ތިން ބޭފުޅުންނާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިބަސްތަކާއި ބަޔާންތަކަށް ބާލާއިރު އެ ބޭފުޅުންގެ ފޯނުތަކުގައި ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން ދެވޭ އެންމެ ބޮޑު އަދަބަކީ އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހާއި ހަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކަން ވެސް ގާޒީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ރައީސް މައުމޫޫންގެ މައްޗަށް 1 އަހަރާއި 7 މަހާއި 6 ދުވަހުގެ ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާއިރު ހުކުމުގައި ވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަކީ ދީނީ އަދި ގާނޫނީ އިލްމު ހާސިލް ކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި މުހިންމު މަގާތަކުުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ވެފައި އެފަދަ މަގާމުތަކެއްގައި ތިއްބަވައިގެން އެފަދަ އަމަލެއް ކުރެއްވުމުން އެބޭފުޅުން ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމަށާއި، ގާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމަށް އަހްލާގީ ގޮތުންނާއި ސުލޫކީ ގޮތުން އެކަށީގެން ނުވާތީ އެ ކަންތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަވެސް ބާތިލް ކުރާ ކަމަށެވެ.

އެ ތިން ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް މިއަދު ހުކުމް އިއްވާފައި ވާއިރު މިއަދަކީ ޖޫން މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަސް ކަން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކުރަމުން ދެއެވެ. މިކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ދަނީ މީގެ ކުރިންވެސް މައްސަރުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުކުމް އިއްވާފައިވާތީއެވެ.

މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުލާސާ ބަޔާން އިއްވީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުންނެވެ. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އައިޝަތު މުނާ ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި ބަޔާންތަކުން މައްްސަލަ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ހުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ވެސް ފުރުސަތު ދެވުނު ނަމަވެސް އެ ދެ ބޭފުޅުންވެސް ވިދާޅުވީ ބޭނުންފުޅު ވަނީ ވަކީލަކާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދަވަން ކަމަށެވެ. ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ފުރުސަތު ދެއްވިކަން ފާހަގަކޮށް ގާޒީ ވިދާޅުވީ މިއަދު އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅު ނުވާ ނަމަ ހުލާސާ ބަޔާން ނުދެއްވާ ކަމަށް ބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ.

މައުމޫންގެ ހުލާސާ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ދިޔައީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ޝަރީއަތާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ސިއްރު ހެކި ބަސް ދިނުމަކީ އޮން ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ނެތް ކަމެއް ރާއްޖޭގައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

71 ކޮމެންޓް

 1. ގިވްއިން

  މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުން 1 އަހަރާއި 7 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް އެމެންގެ ފޯން ދޭން ޖެހޭނެއޭ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އެއީ އެއްގޮތަަަކަށް ވެސް އެމެންނަށް ނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ އެއްޗެއް ނޫނޭ މިހާރު ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސް ކެވިފައޭ ދިސް އިޒް ދަ ފީލިނގް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެންް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

  • ހެޔޮނުވާނެ

   ހެހެހެހެހެހެ ޑާންސް ޑާންސް ހެހެހެހެހެހެ

  • ޕޮއް

   ކުށްކުރާ މިހާ ހެކި ހުށަހަޅާ ގޮތަކަށް ނޫން ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމް ބައްޓަންކޮށްފައި ވަނީކީ.
   އެއީ ފުލުހުން ކުރަން ޖެހޭކަމެއް.
   ކޯޓަކަށް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ފޯން ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރަން ހުކުމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެއީ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ހުއްސާއެއް އޮވެގެން ގަނެފައިވާ ފޯނެއް ނޫން.
   އެހެން ވީމައި ކޯޓުން އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ފޯން ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރަން ހުކުމް ކުރުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން.
   އާރާއި ބާރު އޮވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކުރެވިދާނެ.
   މިއީ އެކަމުގެ ރީތި މިސާލެއް.

 2. ޭައަދިވެސް

  ޔާމީން އިސްތިއުފާ!!!

  • ދޮހޮއްކޮ

   އެދިނީ. ރީތިދޯ.

   • އާލު

    ހިހީ ހިހީ.. ?

  • ޣަމާން

   އަދިވެސް ޔާމީނު ދޯއިސްތިއުފާދޭންޖެހެނީ ކަލޭ ހޭލަބަލަ ގާނޫނު ހިގާނެ

   • އަދިވެސް

    ޤާނޫނުގެ ބާރު ކަނޑުވާފައި އަތުގެ މުށުތެރެއަށްލާފައި އޮންނަ އިރުވެސް ޤާނޫނު ހިނގާނޭ ތިބުނަނީ. ވަކި ހުކުމެެއް ވަކި މީހަކަށް ކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުން އެނގުމުން އެވެސްވަނީ ޤާނޫނު ހިނގާކަމަށްތަ؟؟؟؟

    • Anonymous

     ކަލޭތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ގާޒީ އުތަ؟

 3. ޯޮޕީކޭ

  ޔާމީނަށް ލައުނަތް ހުރި

  • ރެޑޭ

   ލަޢުނަތް ހުރީ ކަލޭކަހަލަ މުނާފިގުންނަށް.

   • ބޯބުރި

    އިންޝާﷲ ވެރިކަން ނިމޭދުވަސް ކައިރިވެއްޖެ.

    • Anonymous

     އިންޝާ ﷲ 2 ވަނަ ދައުރެއް އަޅަމެންގެ ގައުމުގެ މިހާރުގެ ވަލިއްޔުލް އަމުރައް ދެއްވާނދޭވެ. އާމީން

  • ޙސަސް

   ބޭފުޅާ ވިސްނަވާފަ ތިކަހަލަވާހަކަ ދައްކަވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށްދިނަސް ނުކޮށްދިނަސް ވެރިކަމުގަ ހުރީ ޔާމިން އަހަރެމެން އިހުތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެ ވެރިމީހާޔަށް.

   • ކާމިނީ

    ވޯޓުން ތިއަށް ޖަވާބު ދޭނަން އިންޝާﷲ

 4. ކަމަނަ މުހައްމަދު

  މިއަށްވުރެ އުފާވެރި ހަބަރެއް ކޮބާ. ބޮނޑިބަތް ކައްކަންވީ އެއްއަހަރު ކެވޭވަރަށް.

 5. ސަކީބު

  އަލހަމަދުލިﷲ

 6. ކައްބެ

  އަރައިގަންނަންވީ.

 7. ޣާދިރު މަނަދޫ

  މައުމޫނު އައް ހީވާކަހަލަ މިގައުމުގެ ވެރިކަމަކީ މައުމޫނު އަމަޔާ ބަފައިގެ ތަރިކަ މުދަލެކޭ. މުސްކުޅިވި ދުވަހު ރީތިކޮއް ގޭގަ ހުންނަން ނޭގުނީމަ ވާނީ ތިޔަހެން.. ގާނޫނައް ވުރެ އެކަކުވެސް މަތި ނުވާނެ ކަން މި އަދު އެނގިއްޖެ.

  • ާއިންސާފް

   ގާނޫނަށްވުރެ އެކަކުވެސް މަތިނުވާނެ ވާހަކަ ބުނީމަ ލަދުގަނޭ.
   ޔާނު އަށް ވަރަށް ސަލާން.

  • ހައްގުތެދެއް

   މައުމޫނުގެ ބަފަޔަކީ ހަމަ ޔާނުގެ ބަފާ ކަންވެސް ހަނދުމަކޮއް އަރުވަމެވެ.

 8. މަހޭ

  ދެން ވަގުތުގެ ކުދިން ކޮޅު އަތް ޖަހަންވީނު!!!

 9. ސަމާލު

  މީ ޔަމީނުގެ އީދު ހަދިޔާ، ދެން އޮތީ އިދު ސަލާން ކުރުން.

 10. ނުރަބޯ

  ތިން ބާޣީން ހިންގި ޖަރީމާ އާއިއަޅާ ބަލާއިރު ތިޔައީ މާކުޑަ އަދަބެއް.

 11. މަހަށްދޭބަލަ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ހުންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ..

 12. ފިޔަވަޅު

  ފަނޑިޔާރު އުމުރާގެ އަޅުކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ދަމާހަލާ ގެނެސް ބޮޑު13އާއި ދިމާކޮށް އެފަނޑިޔާރު ލައްވައި ބޭއިންސާފު ޙުކުމެއް ނެރުމަކީ އަނިޔާގެ އިންތިހާއެވެ. މިއީ މިމާތް ރަމަޟާންމަހުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުންފަދަ ކަމެކެވެ.

 13. ޖޮއްބެ

  ކިބުރުވެރިކަމާ ޚިޔާނާތްތެރިކަން ބޮޑު ކޮންމެމީހަކަށްވެސް ލިބެންވީ ޙައްގު އަދަބު ތިޔަލިބެނީ. އަލްޙަމްދު ލިﷲ.

 14. ޙދ

  ތިއުފާވާ މީހުންންއް ދެރަކަމެއް ދިމާވީމަ ދެންލިޔާނީ ކީކޭބާ މީހަކައް ދެރައެއް ލިބުނޭމަ ނުވާނެ ތިކަހަލަ ބަސް ބުނާކައް

  • ނުރަބޯ

   ދެރަކަމެއް ލިބުނީ ކުށެއް ނުކޮށް ރީތިކޮށް ތިއްބާތަ؟ ޖަރީމާ ހިންގާއިރު އޭގެ ރައްދު އަންނާނެކަން ގަބޫލު ކުރަންޖެހޭނެ.

 15. ސްޕިންގް

  މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުން 1 އަހަރާއި 7 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އަދި މަމެން އުފާވާނީ އެމެން ބޮޑު ކުށްވެރިއަކު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހަދަން އުޅޭތީވެ އެމެންގެ ޕާރޓީ ގަނޑު ހައި ކޯޓަށް ހުށައަޅައިގެން އުވާލާ ދުވަހަކަށޭ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލޭންޑް ސްކޭޕް އިނޮވޭޓިވް ބައި ވާރކް މިއުސޫލުން ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ލޭންޑް ސްކޭޕް އަކަށް ބަދަލު ވާނީ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ބަލާއިން ސަލާމަތް ވެގެންނޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން އެެކަން ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާ ރަންރީނދޫ ޕާރޓީ ގަނޑު އުވާލަންވީއޭ އޯއް އޯއް އޯއް އައި ހޭވް ސްޕެންޓް ލައިފް ޓައިމް ލުކިންގް ފޯރ ސަޗް މާރވެލަސް މޯމެންޓްސް ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 16. ލަތީ

  މައުމޫން ގެ އިހުލާސްތެރިކްމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބޮވުނު ބޮނޑިއެއްމީ ފޯނުދައްކާން ނުކެރެނީ ކަމެއްވީމަ ދޯ.

  • މ

   ތެދެއް ތިބުނީ..ކަމެއް ނެތް ނަމަ ފޯނު ދައްކަންވީ ނުން ދޯ....!؟؟؟

 17. ޑިޒާއަރ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ އެއޮތީ މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުން 1 އަހަރާއި 7 މަހަށް ޖަލަށް ގަޅާލާފައޭ ދެން އޮތީ މަޖްލީހުގެ ފާރު މަތިން ވެލާ ފުރޮޅާލި ގޮތަށް ފޮރުޅާލި ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ފަތިފައްޗަށް އަތުރާ ބޭތިއްބުމަށް ފަހު ހުކުމް އިއްވާ ތަމެން ތަންޑާ އަރުވާލާ ތަމެންގެ އެމްޕީން ގެ ގޮނޑި ވެސް ފޭރިގަނެ އަދި ތަމެންގެ އެމްޕީން ވެސް ސަައިޒުން ކަނޑާ ތިރި ކުރުމޭ މިކަން ހިނގާނެެއޭ އޯއް އޯއް ޓްރައިޓު އަންޑަރސްޓޭންޑް މީ ދިސް އިޒް ދަ ޑިޒާއަރ ދޯ.

 18. އެއްކަޅި

  މައުމޫނަށް މިއަދުތޯ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ކިޔަން އެނގުނީ ވެރިކަމުގަ ހުންެނެވި އިރު ކޮބައިތޯ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް
  ޢޭރުގަ ކީއްވެގެންތޯ މީހުންނަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ އެއްގޮތައް ޙުކުމް ނުކުރެވުނީ އަމިއްލައަށް ފޭހި އިލޮށިގަނޑު އަމިއްލަ ލޮލަށް ތިހެރެނީ

  • ކަރައްޓާ

   ކަރެކްޓް ?

 19. އަޙްމަދް

  މަ އެއްމެ އުފާވީ ދީނޭކިޔައިގެން އުސަތާޒު ހެދިގެން ދީނުގެ ވާހަކަދައްކާ އެކެމަކު އަމިއްލަ ނަފުސުގައި ޢަމަލުނުކުރާ މައުމޫނުގެ ހުއްދަ ބާތިލުކޮށް ޙުކުމެއް ކުރެވުނީމަ الحمدالله.

  • ސައީދު

   ތެދުފުޅެއް -މައުމޫން އުމުރުދިގުކުރައްވާ ޖަލުގޯޅީގަ ގިނަދުވަހު ލަހަށްޓަވާށި*-

 20. މާމިގިލީ މީހާ

  ހާދަ ކުޑަ މުއްދަތެކޭ ތީ.. 30އަހަރަށް ލާންޖެހޭނީ.. 30އަހަރު ވެރިކަން ކުރިމީހާ..

  • ާއަލީ

   ޢަދި އޮތީ އަނެއްބައި މީ ފޯނުނުދިންމައްސަލަ

 21. ޑާޑާޑާޑާ

  މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުން 1 އަހަރާއި 7 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި ނަމަ ދެން މިއަދުން ފެށިގެން އެ 3 މީހުންގެ ޚަބަރު ތައް ރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓަރޑް މީޑިއާ ތަކުން ގެނެސް ދޭން ޖެހޭނީ އެއީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ އެއް ލިޔުމަކުން ލިބުމަށް ފަހުގައި ކަމަށޭ މަމެން މިދެކެނީ އެއީއޭ ގަވާއިދުގައި މިކަންއޮންނަ ގޮތަކީ ޑޯން ޔޫ ނޯ ދިސް އެއީ މަމެން ވަރަށް ކަންބޮޑު ވާކަމެކޭ މިކަން ޖެހޭނެއޭ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޑެޑް ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން މީ މަމެން ވަރަށް ކަން ބޮޑުވާ ކަމެކޭ މަމެން ވަރަށް ކަންބޮޑު ވާކަމެކޭ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 22. ނަން

  އަހަރެންނަށް ރަނގަޅީ މައުމޫނު ޖަލުގައި ހުރިން . އެއީ މިވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އެއްމެ ބޮޑު ހިތްވަރު

 23. މައުމޫން އަބަދުވެސް

  އުފާވެރިކަން ހުރި. ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ރޫހު އައުވެއްޖެ.
  ސިއްރުންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް މިފަހަރު ދޭންވާ ގޮތެއް އަންގާލަ ދެއްވާ

 24. ކާފަ

  ބޭބެއަށް ތިދިނީ ރަގަޅު ޢީދު ހަދިޔާއެއް ؟ ދެން އަތްޖަހާ؟

  • Anonymous

   ގާނޫނުގެ ބޭބެއަކީ މައުމޫނު ވީ ކޮންއިރަކު؟

 25. ހަމަ ބުނެލީ

  މައުމޫނު މައްސަލައިގައި އެކަންޏެއް ނޫން ސިއްރު ހެކިބަސް ދެނީކީ، އެކަމަކު މިއަދު މައުމޫނާ ޖެހުނީމަ މިބުނަނީ އިސްލާމީ ސަރީއަތުގައި އޮންނަކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އިސްލާމީ ސަރީއަތުގައި ނެތްކަމެއް ރާއްޖޭގައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް.ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް މައުމޫނާ ޖެހުނީމަ ކަންކަން އޮންނަގޮތް ތި ކިޔާދެނީ، މީގެ ކުރިންވެސް ކިތައް މީހުން ހުންނާނެ ސިއްރު ހެކިބަސް ދީފަ ??

 26. ރަށްދު

  ވަރަހ އުފާވެއްޖެ މައުމޫން ޖަލަށްލީމަ

 27. މީ

  އުއްމީދުކުރަން އިންޝާﷲ ރައީސް މައުމޫން އިސްލާހު ވާނެ ކަމައް ތި ދުވަސްތަކުގަ..

 28. ދިވެހިން

  މި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ކާމިނީގޭ އަބުދުއްﷲ ޔާމީން އަބުދުލް ގައްޔޫމް އަކީ ދިވެހިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ދެކެ ނުހަނު ލޯބިވާބޭފުޅެއް، ގާނުނު ނަގަހައްޓާ ދެމެހެއްޓުމަށް މިސަރުކާރުން ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެކަމެއްވެސް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ނިންމެވުމެެއް މިއަދު ނިމިގެެން މިދިޔައީ. ކޮންމެ މީހެއްކަމުގައިވިޔަސް ޤާނޫނަައްވުރެ މަތީގައި އެކަކަށްވެސް ނުހުރެވޭނެ، ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދުވަހަކުވެސް މިފަދަ ވެރިއް ދެންނުފެންނާނެ މިދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ވެރިންކަންކުރާނެ. ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޙާބުގއި އިތުރު ދައުރަކައް މިހާރު މިހުންނެވި ރައީސް އަށް ފުރުސަތެއްދިނުމަކީ މިއަދު ކޮންމެ ދިވެހި ފަރުދެއް އަންްނަން އޮތްޖީލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ.

 29. ސޯފާރ

  ރައީސް މައުމޫނު އާއި އަދި ކުރީގެ ބޮޑު ދެ ފަނޑިޔާރުން ނަށް އެއް އަހަރާއި 7 މަހުގެ ހުކުމެއް އައުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މިހެން މިކަން ދިމާވާން ނުޖެހުނީސް ނޫންތޭ ކުރިން ވެސް ތަމެން މަމެން ބުނި ގޮތަށް ފޯން ވެސް ދީގެން މަމެން ދޭ ބަޔާން ތަކުގައި ރީއްޗަށް ސޮއި ކޮށްލަ ކޮށްލާ ހުރި ނަމަ ދޯ. މިހާރު ދެން ތަމެންނަށް އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭހުގައި ވެސް ބައިވެރި ނުވެވުނީ އެއް ނޫންދޯ ތަމެން މިހާރު ތިޔާ ތިބީ އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭހާއި ވެސް ވަރަށް ދުުރުގައޭ އެމެން އެތިބީ ދަނޑަށް ނުވަދެވިގެން 43 ހާސް ބަދަލީ ދުންމާރި އެއް ހިފައިގެން އައިސް ސްޓޭޑިއަމް ބޭރުގައި ލައްގަޅޭ ލައްގަޅޭ މައިން ލައްގަޅޭ މަށަށް ލައްގަޅޭ އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭހުގެ ޓިކެޓެއް ކިޔާލާ ކިޔާލާ ދޯ ބަޓް ތަމެން ސޯފާރ އަވޭ ފްރޮމް އިޓް ސޯފާރ އައި ޖަސްޓް ކާންޓް ސީ އޯލް ރައިޓް..

 30. ސޯފާރ

  ތަމެން ޖަލު ތިން ބެއިން އެއް އަދަދެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއް 13 ވަނަ ދުވަހު އައުމުން އެއިން މަމެން ތަމެންގެ ފޯރޗިއުން ލައިން ބަލާލިއިރު ތަމެންގެ ފޯރޗިއުން ލައިން އުޅެނީ ވަރަށް ދަށުގައޭ ބިކޮޒް 13 އެއްކުރުމުން އަންނަނީ 4 އެކޭ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އަށް 2013 ގައި ލިބުނު އަންލަކީ ނަމްބަރަކީ އެއީ 4 އޭ ދެން 4 އިން 4 މައިނަސް ކުރުމުން އަންނަނީ އެއީ ސުމެކޭ ތަމެންގެ ފޯރޗިއުން ލައިން އުޅެނީ ވަރަށް ދަށުގައޭ ޔޫއާރ ސޯފާރ އަވޭ ފްރޮމް އިޓް ދޯ. އޯލް ރައިޓް..

 31. އޯލްރައިޓް

  މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުން 1 އަހަރާއި 7 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ދެން މިރާއްޖޭގައި އިދިކޮޅުން އުފެދޭ ސިޔާސީ ފިގަރސް ތަކަށް އިނގެންވާނެއެއް ނޫންތޭ މިހާރު ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ސަރުކާރެއް ގާނޫނުގެ ބޭރުން ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ބޭނުން ކޮށްގެން އެކަން ކުރާނަމަ އޭގެ ނުރައްކާތެރި ކަން ގައުމަށް ލައްވާލާ ގައުމު ސީރިއާ މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ގެންދަން އެފަދަ ސިޔާސީ ފިގަރސް ތައް ކުރާ މަސައްކަތް ތައް ޖެހޭނީ ނާކާމިޔާބު ކޮށްލަން ކަން އެކަން މިހާރު އެމެންނަށް އެފެންނަނީ ނޫންތޭ ވަރަށް ރީއްޗަށް. ދެން އެހެންވީއިރުން މިހުކުމްގެ ސަބަބުުން މިގައުމު ސީރިއާ މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ފެބް އެކެއްގައި އެެމެން ނެރުނު ދަ ނަހަލާލު ކޯޓް އަމުރުުގެ ސަބަބުން ގައުމު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ނުވެއްޓި ސަލާމަތްވީ ކަމަށޭ މަމެން މިދެކެނީ ސޯ މީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެކަކު ވެސް ހާސް ވާން ޖެހޭނެ ހުކުމެއް ނޫނޭ މީ އެންމެން އުފާ ކުރަން ޖެހޭނެ ހުކުމެއް ކަމަށޭ މަމެން މިދެކެނީ. އޯލްރައިޓް..

 32. އޯސަމް

  ބައްޕަޔަށް ހުކުމުން ކުރުމުން އާއިލާއަށް ލިބުނީ ޝޮކެއް ކަމަށްވާނަމަ އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހާސްވާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެކަކު ވެސް ބިކޮޒް ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރެއް ވައްޓާލަން ވެގެން ރިޝްވަތާއި ކަޓްގެ ފައިސާ ޖަހައިގެން ޖުޑިޝަލް ކޫ އެއް އެމެން ފެބް އެކެެއްގައި ގެނެސް ގެން އުޅުނީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ސަރުކާރެއް ނަގާ އެއްލާލާ އެމީހަކާއި އެމީހެއް ގޮތަށް އަމަލު ކުރަން އޭ އެމެންގެ ބޮޑު ދެހުކުމޭ މެން ކުރި ދަނަހަލާލު ކޯޓް އަމުރާއި އެއްގޮތަށް އެކަން ކުރިނަމަ މިއަދު މިރާއްޖެ އޮންނާނީ މިހާރު ސީރިއާ ނުވަތަ ލީބިޔާ އޮތް ހާލަތުގައި ނޫންތޭ ސޯ ގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލޮޓިއެއް ދޭން މަސައްކަތް ކުރި 3 މީހަކަށް އެމެން ކުރި ކުށެއްގެ ހުކުމް އައުން އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ޝޮކެއ ނޫނޭ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު އުފާވެރި ކަމަކަށޭ މަމެން މިދެކެނީ. އުފާވެރި ކަމެކޭ އުފާވެރި ކަމެކޭ އެއީ އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް.

 33. މުޖޭ

  މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ބަނގުރަލާ އޫރުމަސް ވިއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާފައި އޮތީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ކޮން ތަނެއްގައި އެކަން ހުއްދަކޮށްފައި އޮތީތީބާ؟

 34. ޙަފްޞާ / މާލެ

  އަންނިގެ ބޮނޑިދަށުވެއްޖެތާ!!! އަންނިގެ ޙީލަތްތެރި މަޅިން މައުމޫނު ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ ރައީސް ޔާމީން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި! އެކަމަކު ފައިސާއާ ޖާހުގެ އެދުމުގަ މައުމޫނު ގޮތް ދުލެއްނުކުރި! ވަރަށް ފާޅުކޮށް މައުމޫނު ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފްވީތަން ރައްޔިތުން ދެކުނު! ރައީސްޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މޫނަކަށް ކަނދުރާއަކަށް ބެލުމެއްނެތި ހަމަހަމގޮތެއްގައި ޤާނޫނުހިންގާތަން މިފެންނަނީ!! އަދިވެސް ޔާމީނަށްތަ އެއްޗެތިކިޔަންވީ؟

 35. ކާކީ

  ގާނޫނަށްވުރެ އެކަކުވެސް މަތިނުވާނެ ތީދޮގެ ކޮބާ؟ ޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާރި މީހުން

 36. ނަޖީބުބޭ

  ލިބެން އޮތް ދުނިޔަވީ ނިއުމަތެއްހޯދުމަށް ނަޖީބްބެ ދަމަާކަނޑާފަމިއައީ ބަރަކާތްތެރި ފަހު ދިހައިގެ އުމްރާއަށް ގޮސް އިހުރާމް ބަނދެ ނިމުނުތަނާ މާބާރުހުރި ފަރާތަކުން މިހުކުމް 13 ގަ އިއްވޭނީ ކަލެއަށް އާދެވިގެންނޭބުނެފި. ހަމަބުނާއިރަށް އޮނިހިރި 3 ރޭ ބާކީ އޮއްވާ އިހުރާމް މޮހެލާފަ އެނބުރެމުން ސެނބުރެމުން އައިސް އިއްވަދިން ތި ހުކުމުގެ އިނާމަކަށް "ހުޅުމާލެއިން ޕްލެޓިނަމް ފްލެޓާއެކު ވަޒީފާ މަރުވަންދެން ދާއިމީވުން ހިމެނޭ" މިކީ ކުޑަމިންވަރެއްތޯ

 37. ދިވެހި ޤައުމު

  ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުން ބާލާފަނޫނީ ރޯދަ ނުހިފަން ބުނި މީސްތަކުންނޭވެ.ރައީސް ޔާމީން އަކީ ެެއްމެންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރި ފުރަތަމަ ވެރިމީހާ ކަން މިއަދު މި އެންގި ހާމަވެގެން މިދިޔައީ.ޝުކިތިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން.އިންޝާ ﷲ ދެންވެސް ހަމަ މިރައީސް ހޮވާނީ.

 38. ކަމަނަ މުހައްމަދު

  މައުމޫނޫ
  1.އިސްލާމީ ސަރީއަތުގަ އޮވޭތަ އަންހެނުންގެ އައުރަ އަކީ ކޮބައިކަން؟
  2.އިސްލާމީ ސަރީއަތުގަ އޮވޭތަ ވެރިއެއްވީމަ މިސްކިތަށް ނާރާން؟
  3އިސްލާމީ ސަރީއަތުގަ އޮވޭތަ ރިސްވަތު ދޭން؟
  4. ޢިސްލާމީ ސަރީއަތުގަ އޮވޭތަ ބޮޑު ކާފު، ކުޑަ ކާފު؟
  5. އިސްލާމީ ސަރީއަތުގަ އޮވޭތަ ގައުމަކަށް އާއިލީ މީހުން ލައްވާ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާ ތަޢާރަފް ކޮށް ގައުމު ހަލާކު ކުރަން؟

 39. ޖަސްޓް

  ބައްޕައަށް ކުރި ހުކުމުން އާއިލާއަށް ލިބުނީ ޝޮކެއް ކަމަށް ދުންޔާ ބުނާ ނަމަ އެއީ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ އެއީ އުފާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ ބިކޮޒް ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ސައިލެންޓް ޑްރީމް ކާމިޔާބު ކުރާއިރު މިސްރުގެ ހިރަފުސް ސަހަރާތެރޭގެ ތަރައްގީ އެކަނި ދެކެފައިވާ މީހުންގެ މައިންޑަށް ވޭކް އަޕް ކޯލެއް ލިބުން އެއީ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ސައިލެންޓް ޑްރީމް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޓަކައި ލިބޭނެ މާސްޓަރޕީސް އޮފް މައިންޑް އެކޭ އާއް އެއީ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނޫން އާއް އެއީ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ ޖަސްޓް ޕްރޮމިސް ޔޫ ދެޓް ތަމެންގެ ތެރޭން ވެސް އަދި އެމެންގެ ތެރޭން ވެސް މަމެންނަށް ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ސައިލެންޓް ޑްރީމް ކާމިޔާބު ވިޔަނުދޭން އެކަކު ވެސް ހުރަސް ނާޅާނެ ކަމަށް ޖަސްޓް އޯޕަން ދަ ޑޯރ އެން ސީ އިޓް...

 40. ދެޓްޑޭ

  ބައްޕައަށް ކުރި ހުކުމުން އާއިލާއަށް ލިބުނީ ޝޮކެއް ކަމަށް ތަމެން ބުނާއިރު ތަމެންގެ ބައްޕަ ކިއެއްވެތޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ބޮޑު ދެހުކުމޭ މެންނަށް ކަޓް ދީގެން ދަނަހަލާލު ކޯޓް އަމުރު ނެރެން ޖެހެނީ ނެރެން ނުޖެހޭނެއޭ ތަމެން ތިބެން ޖެހޭނީ ވޯޓް ފޮށިން އެކަން ނިންމަން މައިތިރިވެއޭ ވޯޓް ފޮށިން ރައްޔިތުން ތަމެންނަށް ނޫނެކޭ ބުނާނެ ކަން ޔަގީން ވުމުން ޖުޑިޝަލް ކޫއެއް ބޮޑު ދެހުކުމޭ މެން މެދުވެރިކޮށް ގެނެސް ގެން މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލާނެ ކަމަށް ހީކޮށް އެމަގުން މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެންނަށް އަންނާނީ ވަރުގަދަ ޝޮކް އެން އޯވް ތަކޭ އެއީ އެނިޒާމް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތޭ މީގައި މަމެން ގެންގުޅޭނީ ޓިޓް ފޯރ ޓެޓް މަމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުގެންގުޅޭނަމޭ މާރސީ ފޯރ ޓެޓް މިއުސޫލު މަމެން ނުގެންގުޅޭނަމޭ މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅޭ އެއްވެސް ބަޔަަކަށް. މަމެން މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި ދުވަސް އެއީ ރީތި އަބަދުވެސް ރީތި ދުވަހެކޭ އެދުވަސް އެދުވަސް އެދުވަސް އެދުވަސް އިޓްސް ބިއުޓިފުލް ދޯ.

 41. ލަވްދަވޭ

  ބައްޕައަށް ކުރި ހުކުމުން އާއިލާއަށް ލިބުނީ ޝޮކެއް ކަމަށް ވުމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. މަމެން ޕިންކީން ނަށް މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ރައްޔިތުން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ހަވާލު ކުރީ އެއީ ވޯޓް ލާން ނިކުތް ރައްޔިތުންގެ %85 އިން އުފަލުން އެމެން ތިބެގެން ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރަންއޭ. މަމެންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހަދަމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަޅާތީވެ އެމެން ޖުޑިޝަރީ ތެރޭން ކޫ އެއް ގެނެސް ގެން އުޅުނީ މިގައުމު މިސްރުގެ ސަހަރާ އަކަށް ބަދަލު ކޮށްލަންއޭ އެގޮތަށް މަމެން ދުލެއް ނުދޭނަމޭ މީމަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމޭ. ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެއަރ އެން ވޮޗް އަސް ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް ލަވްދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް...

 42. ލަވްދަވޭ

  ބައްޕައަށް ކުރި ހުކުމުން އާއިލާއަށް ލިބުނީ ޝޮކެއް ކަން ދުންޔާ އަށް މިއަދު ފީލް ކުރެވުން އެއީ މަމެންނަށް ލިބުނު އުފަލެކޭ ފެބް އެކެއްގައި މަމެން ނަށް ލިބުނު ޝޮކް އެން އޯވް އާއި އަދި އޭގެ އާރފްޓަރ މާރތް އެއީ މަމެން ގެ ހިތުން ދުވަހަކު ވެސް ފިލައިގެން ނުދާނެ ކަމެކޭ ހިތުން ފިލައިގެން ނުދާނެ ކަމެކޭ. މަމެން ޕިންކީން ނާއި މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވޯޓް ލީ ރައްޔިތުންގެ %85 މީހުން ހަވާލު ކުރީ އެއީ ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރަންއޭ އެކަމަކު އެކަން ކެތް ނުކުރެވިގެން ކްރިޓިކްސް އިން ފެބް އެކެއްގައި ޖުޑިޝަލް ކޫއެއް ގެނެސްގެން ރާއްޖެ ޔަމަން މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ބަދަލު ކުރަން އުޅުމުން އެކަން އެގޮތަށް ވިޔަނުދިނީ އެެއީ މަމެންގެ ހިތްވަރާއި ގައުމު ދެކެވާލޯބި ބޮޑު ކަމުންނޭ. މަމެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި ދުވަސް އޮން ދަ ފަސްޓް ޕޭޖް އޮފް އަވަރ ސްޓޯރީ ދަ ފިއުޗަރ ސީމްޑް ސޯ ބްރައިޓް ދެން ދިސް ތިންގް ޓާރންޑް އައުޓް ސޯ އީވްލް އައި ޑޯން ނޯ ވައި އައިއޭމް ސްޓިލް ސަޕްރައިޒްޑް. ބަޓް މަމެންގެ ވެރިކަން ވިލް ބީ އޯލްވޭޒް އަވަރ ހީރޯ އީވެން ދޭ ހޭޓް އަސް. ނައު ދިސް ގްރެވުލް އިން އަވަރ ވޮއިސެސް ގްލާސެސް ޝެޓަރޑް ފްރޮމް ދަ ޓޭބަލް ޓޮޕް އިޓްސް ސިކް ދެޓް އޯލް ދީސް ބެޓުލްސް ކީޕްްސް މީ ކްރައި އޯލް ޓައިމް. ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެއަރ އެން ވޮޗް މީ ކްރައި ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް އޯއް އޯއް އޯއް އައި ލަވް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް ލަވް ދަ ވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް...

 43. ލަވްދަވޭ

  މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުން ދޮޅު އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުރުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ މިއިން ރަނގަޅު ލެސަން އެއް ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް. ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް މަމެން ބުނެލަން ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ އެއީ މީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމެއް ވެސް ނޫނޭ މީ ރައީސް ވަހީދުގެ ވެރިކަމެއް ވެސް ނޫނޭ މީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމޭ މަމެން ނުދޭނަމޭ ކުޑަވެސް ދުލެއް ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް މަމެންގެ ވެރިކަމުގައި މަމެންނަށް ޗެލެންޖް ކޮށްފައި މަމެންގެ މައްޗަށް މޮޅުވާނެ ކަމަށް ހީކޮށް ވަގު ވޯޓްސް ތަކެއް ލައިގެން ޕްރައިމަރީގައި ތިމަންނާ އަށް 43 ހާސް ވޯޓް ލިބުނޭ ބުނެ ތަމެން ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާން އުޅޭ އުޅުން ތަމެންނަށް އަންގާލަދޭނަން ވަރަށް ކްރިސްޓަލް ކްލިއަރ ކޮށް ތަމެންގެ ނަން ނޯންނާނެ ކަން 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގައި ނޯންނާނެއޭ ނޯންނާނެއޭ. ފެބް އެކެއްގެ ފަހުން މިހާރު ކަޑައްތު ކުރަމުން މިދާ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ މިލްކިއްޔާތެކޭ މިލްކިއްޔާތެކޭ. އޮން ދަ ފަސްޓް ޕޭޖް އޮފް އަވަރ ސްޓޯރީ ދަ ފިއުޗަރ ސީމްޑް ސޯ ބްރައިޓް ދެން ދިސް ތިންގް ޓާރންޑް އައުޓް ސޯ އީވްލް އައި ޑޯންނޯ ވައި އައިއޭމް ސްޓިލް ސަޕްރައިޒްޑް. ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެއަރ އެން ވޮޗް މީ ކްރައި ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް ލަވް ދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް. އޯއް އޯއް އޯއް ލަވް ދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް ނައު ދިސް ގްރެވުލް އިން އަވަރ ވޮއިސެސް ގްލާސެސް ޝެޓަރޑް ފްރޮމް ދަ ޓޭބަލް ޓޮޕް އިޓްސް ސިކް ދެޓް އޯލް ދީސް ބެޓުލްސް އާރ ވަޓް ކީޕްސް މީ ސެޓިސްފައިޑް ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެއަރ އެން ވޮޗް މީ ކްރައި ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވްދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް ލަވްދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް އޯއް އޯއް އޯއް ލަވްދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް ލަވްދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް...

 44. ލަވްދަވޭ

  ބައްޕަޔަށް އައި ހުކުމުން އާއިލާއަށް ލިބުނީ ޝޮކެއް ކަމަށް ދުންޔާ ބުނުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. މަމެންނާއި މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ރައްޔިތުންގެ %85 މީހުން ވޯޓް ލައިގެން ހަވާލުކުރީ އެއީ ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރަން އޭ އެކަން މަމެން ކުރަމުން އަންނަނި ކޮށް އެކަން ހުއްޓުވަން އިދިކޮޅު ކްރިޓިކްސް އިން ކުރި މަސައްކަތުގައި ރައީސް މައުމޫނު ބައިވެރިވެ ބޮޑު ދެ ހުކުމޭ މެންނާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ވެގެން ޖުޑިޝަރީ ތެރޭން ގެންނަން އުޅުނު ކޫ މަމެން ފަނާ ކޮށްލީ އެއީ މަމެންނާއި ރައްޔިތުން ގެ %85 ވޯޓްލިމީހުން އެދުނު ގޮތަށޭ. މަމެން ވެރިކަމަށް އައި ފުރަތަމަ ދުވަސް އެއީ އުފާވެރި ދުވަހެކޭ އޮން ދަ ފަސްޓް ޕޭޖް އޮފް އަވަރ ސްޓޯރީ ދަ ފިއުޗަރ ސީމްޑް ސޯ ބްރައިޓް ދެން ދިސް ތިންގް ޓާރންޑް އައުޓް ސޯ އީވްލް އައި ޑޯން ނޯ ވައި އައި އޭމް ސްޓިލް ސަޕްރައިޒްޑް. ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންްޑް ދެއަރ އެން ވޮޗް މީ ކްރައި ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް އޯއް އޯއް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް...

 45. ލަވްދަވޭ

  މައުމޫނަށް ޖަލު ހުކުމް، ގައްސާން ހިމޭނުން ހުރުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ގައްސާން ބުނެގެން ނޫން ރައީސް މައުމޫނު މެން ބޮޑު ދެހުކުމޭ މެންނާއި ގުޅިގެން ޖުޑިޝަރީ ތެރޭން ކޫ އެއް ގެނެސްގެން މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނީ. މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމޭ މަމެން މީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ފަދަ ކަނޑުކޮސް ރަނޑު މީހެއް ނޫނޭ މަމެން މީ ފިރިހެނުންނޭ މަމެން ނުދޭނަމޭ ކުޑަ ވެސް ދުލެއް މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅޭ އެކަކަށް ވެސް އެއަށް ވުރެން ހަޔާތް ކުޑަވާނެއޭ މަމެން. ބިކޮޒް މަމެން ވެރިކަމަށް އައީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް ލިބިގެންނޭ އޮން ދަ ފަސްޓް ޕޭޖް އޮފް އަވަރ ސްޓޯރީ ދަ ފިއުޗަރ ސީމްޑް ސޯ ބްރައިޓް ދެން ދިސް ތިންގް ޓާރންޑް އައުޓް ސޯ އީވްލް އައި ޑޯންނޯ ވައި އައިއޭމް ސްޓިލް ސަޕްރައިޒްޑް. ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެއަރ އެން ވޮޗް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް...

 46. ޓޯރން

  ބައްޕަޔަށް އައި ހުކުމުން އާއިލާއަށް ލިބުނީ ޝޮކެއް ކަމަށް ހީކުރެވޭނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މީ މަމެންގެ ވެރިކަމޭ މަމެން ވެރިކަމަށް އައީ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅޭ މީހުންނަށް ފުރުސަތެއް ދޭ ކަށް ނޫނޭ އެކަން މަމެން ކުރާއިރު އިންސައިޑް ހޯމް އިންނާއި އައުޓް ސައިޑް ހޯމް އިން އަންނަ މީހުން އެކަމަށް ކްރިޓިސިސައިޒް ކުރާނަމަ އެމެންވެސް ޖެހޭނެއޭ އެމެން ކުރާ ކުށްތަކަށް ލިބޭ ޕަނިޝްމެންޓް ގަބޫލުކުރަން. މައި އިންސްޕިރޭޝަން ހޭޒް ވަން ޑްރައިވް ދިސް އިޒް ހައު އައި ފީލް ޔޫއާރ އޯލްރެޑީ ލިޓިލް ލޭޓް އިޓްސް އޯލްރެޑީ ޓޯރން..

 47. Anonymous

  މައުމޫނަކީ އޭނާގެ ވެރިކަމުގެ 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހާދަ ބަޔަކު (ކުރިކުށަކާއިނުލައި) ޖަލަށް ގަޅާލި މީހެކެވެ. މިއަދަު އެފަދަ ކޮންމެ އާއިލާއަކުން އުފާކުރާނެއެވެ. ﷲ އެފަދަ އިންސާނުން ގެންދަވަނީ ދުނިޔޭގައިވެސް އެތަން ދައްކަވާފައެވެ.

 48. ޓޯރން

  ބައްޕަޔަށް އައި ހުކުމުން އާއިލާއަށް ލިބުނީ ޝޮކެއް ކަމަށް ދުންޔާ ބުނުމުން ޝޮކެއް ލިބުން އެއީ ފިލާވަޅު ތަކެއް ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ މިއުޅެނީ އެއީ ޕޮލިޓިކްސް ގެ ތެރޭގައޭ ޕޮލިޓިކްސް ގައި އަންނާނީ މުޅިން ވެސް ޝޮކިންގް ކަންކަމޭ އެހެންވެއޭ ޕޮލިޓިކްސް އެއަށް ކިޔަނީ އެގޮތުން އައި ވަރުގަދަ ޝޮކް އެން އޯވް އެއް ނޫންތޭ ފެބް އެކެއް އެއީ ފެބް އެެކެއްގެ އެއް އާރކިޓެކްޓަރ އަކީ އެއީ ތަމެންގެ ބައްޕަ ކަމުގައި ވުމީ އެއި ސިޗުއޭޝަން ދިޔަ ގޮތުން ނުވެ ނުދާނެ ކަމެކޭ އިލޫޝަން ނެވަރ ނެވަރ ޗޭންޖް ބައި ދަވޭ އައި ކޭންސީ ޔުއަރ ޕާރފެކްޓް ސްކައި އިޒް ޓޯރން ޔޫއާރ ލިޓިލް ލޭޓް އިޓްސް އޯލްރެޑީ ޓޯރން ޓޯރން ޓޯރން...

 49. ކުރޮޅި

  ނަހައްގުން ހުކުމްކުރަމުންދާއިރު ލޯމަރައިލައިގެން ތިބުމުގެ ނަތީޖާތިއީ! މިހާރު ތިބި މީހުންނަށްވެސް މިކަމާ މާގިނަދުވަހެއްނެތި ﷲގެ ހެޔޮރަހުމަތުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭނޭ!

 50. މސ

  ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ
  މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ޙުކުމަށް
  ތާއީދުކުރަމެވެ

 51. ރިޝްވާން

  ތިހެންދިމާވަނީ ލިބިލެއްވި އިއްޒަތާކަރާމާތަށް ޝުކުރު ނުކުރެވޭތީ
  ވެރިކަމަކީ އަދި އެހެންކަންތަކީވެސް ﷲ މިނަވަރުފުޅުގައިވާކަންތައްކަން ހަނދުމަފުޅު
  ބަހައްޓަވާ