ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ދަނީ – ފޮޓޯ : މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ދަނީ – ފޮޓޯ : މަޖިލިސް

ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ފުލުފުލުގައި އެ ޕާޓީން ވަކިވާން ފެށުމާއެކު ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޮތް މެޖޯރިޓީ ގެއްލިއްޖެއެވެ.

ADS BY SHEESHA

މިއަދު ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވި މެމްބަރުން އުނިކުރުމުން ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގެ މިހާރު ތިއްބެވީ 40 މެމްބަރުންނެވެ.

އެއީ ޕީޕީއެމްގެ 35 މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީއޭގެ ފަސް މެމްބަރުންނެވެ.

މިއަދު ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންނަކީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާ މެމްބަރުންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނި 45 މެމްބަރުން ސޮޔާއެކުއެވެ.

މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަށް ވަނީ ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މީގެކުރިން ވެސް މަޖިލީހަށް ވެއްދިއިރު، އެފަހަރު މަސީހުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު އޮތްކަމަށް ފާސްވީ، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް 48 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

 

ADS BY SHEESHA

 

31 ކޮމެންޓް

 1. މެމްބަރުން ގެންދިޔައީ ދަޅަ ދައްކައިގެން، ގާސިމް ގެންނަން އުޅެނީ ބަޣާވާތެއް ކުރަން ކަމަށްވާ ނަމަ އެކަމާއި މެދު ކީއްވެގެންތޯ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު ނާޅައިގެން އުޅެނީ. ކުނޫޒު ކިއްލާ އިން ރެޑިކަލް އުސޫލުން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ފާޅު ކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ތިން ޓީވީ ސްޓޭޝަން އަކުން އެކަން ލައިވް ކުރާތީވެ އެކަން ކޯޓް އަމުރަކުން ވެސް ނުހުއްޓުވެންވީ އެއީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ. އެކަން ޖެހޭނީ ހުއްޓުވެން އެވެ. މިރާއްޖެ އަކީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ އަމިއްލަ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫން އަދި އޭނާގެ މައިން ބަފައިންގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ވެސް ނޫނެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް މާމިގިލިން މާލެ އަށް އައިސް ހުރި ގާސިމް އިބްރާހިމް ގެ އަމިއްލަ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫން އަދި އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ވެސް ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިކަން ކަން ގާނޫނީ އުސޫލު ތައް އޮންނާނެ ގޮތަށް ގައުމު ގައި އޯޑަރ އެން ސްޓެބިލިޓީ މެއިންޓެއިން ކުރުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުން ހަވާލު ކުރީ ސަރުކާރާއި އެވެ. ސަރުކާރުން ޖެހޭނެ މިކަން ޔަގީން ކުރަން.

 2. ރައީސް ދެންވެސް މެޑަމްގެ ޓީމް ބަދަލުކޮށްބަލަ ޕީޕީއެމް ގެ އޮފީހަކީ އެއް އޮފީހެއްކަމުގަ ހަދާބަލަ! މެޑަމް ތިކުރާކަމަކުންނޭ ރައީސް ތި ހަލާކުވަނީ އާދޭސް ކޮށްފަ މިބުނަނީ

 3. އެބަރަނގަޅުވޭ

 4. ނޮންސެންސް

  ޕީޕީއެމުން ވަކިވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޓޮމް ބުނާނަމަ އެއީ މަމެންނަށް އާކަމެއް ނޫނޭ. ރިސޯރޓް ތަކުގައި އުޅޭ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ވެސް ރިސޯރޓް އިން ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަ ނުވަނީސް ކެނޑިގެން ދާއިރު އެމެން ފޫޅު ކަނޑާލާނީ ރިސޯރޓްގައި ހުރި ކޮންމެވެސް ބޮޑެެއްގެ ބޮލަށް އެމީހާ ގޯސް ވެގެން ކަން ތިމަންނާ މިކެނޑެނީ. އެކަމަކު އެއްފަހަރުވެސް ނުބުނާނެ ތިމަންނާގެ ފެންވަރެއް ނެތިގެން އަދި އެހާ ހީވާގި ކަމާއި އަދި ފަރުވާ ތެރި ކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ނޭގިގެން ނޭ ތިމަންނާ ކެނޑެނީ. އެހެން ނުބުނާނެ ރާއްޖެތެރޭގެ 1000 މީހުން އެއްްކުރުމުން އެއިން އެކަކު ވެސް. ހަމަ އެގޮތޭ ޓޮމް އަށް ވެސް ތިޔާ ވަނީ ތިޔާ އީ މަމެންނަށް އާ ކަމެއް ނޫނޭ. އައި ޑޯން ވޮނާ ލިސިންގް ދިސް ނޮންސެންސް..

 5. ޕީޕީއެމުން ވަކިވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމަށް ޓޮމް ބުނާނަމަ ތަމެން އެކަމާއި ހިތް ހަމަޖެހުނަސް އަދި މުޅި މަޖްލީހުގެ ހުރިހާ އެމްޕީން އެކަމާއި ހިތް ހަމަ ނުޖެހުނަސް މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން އެކަން ކުރާނެއޭ ކުރާނެއޭ ކުރާނެއޭ މަމެން މީ ރައީސް މައުމޫނު އެއް ނޫނޭ އަދި މަމެން މީ އެއްވެސް ތަޖްރިބާ އެއް ނެތް ކެނެރީގެ ނަޝީދެއް ނޫނޭ އަދި މަމެން މީ ރައީސް ވަހީދެއް ނޫނޭ މާލޭގެ ސޯސަން މަގު އޮންނަނީ ހެންވޭރުގައި ކަން ނޭގޭ. ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް ދިނީ މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް ސަރުކާރަށޭ އަދި މުޅި ގައުމާއި މި ސަރުކާރު ރައްޔިތުން ހަވާލު ކުރީ އެއީ މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް ސަރުކާރާއި އޭ އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހާއި ރައްޔިތުން ހަވާލު ކުރި ޒިންމާ އެއް ނޫނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ކުޑާ ކޮށް ސައިޒު އޮޅިގެންނޭ ތިޔާ އުޅެވެނީ. ތަމެންނަށް ނޭގޭނެއޭ އަދި ބޯޅަ އެއްގައި ފައިން ތަޅަން އެގުނަސް ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސްގެ އެންމެ ފަހު ޑިފިނިޝަން ގައި ހިމެނޭ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތެއް. އެއިނގޭނީ ސަރުކާރަށް އެކަނިއޭ. މަޖްލީހުން މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރު ހިންގަން ބޭނުންވާ ސަރުކާރު ހިންގަން ބޭނުންވާ ގާނޫނު ތައް ހަދާ ނުދޭނަމަ މަމެން އެކަން ކުރާނަމޭ މަޖްލީސް މައިތިރިކޮށްގެން އެންމެ މަތީ ލީގަލް ބްރާންޗް އިން ގާނޫނު އަސާސީގެ 144 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ ގައިޑް ލައިން ނުވަތަ އިންސްޓްރަކްޝަން ޝީޓެއް ގެ ދަށުން ނަމަވެސް. ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް އެބަބުނޭ މިގޮތަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ކަން. މަޖްލީހުގެ އިދާރާ ވެސް އަދި ގޯތި ވެސް އެއީ މިހާރު މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން އަދި ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ މައިންބަފައިންގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނެވެ.

 6. މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަނީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމެވެ. މަމެން ޕިންކީންގެ މެޖޯރިޓީ އެއް މަޖްލީހުގައި ގެއްލިގެން މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް ނުބާއްވާނެ އަދި މަޖްލީސް އިދާރާ ގައި އެއްކަމެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެއް ކަމެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެއެެވެ. ވިޔަކަ ނުދޭނަމެވެ. ހަމަ ޖެހޭނީ ސުޕަރ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ދޭން. ނުދީ ހަދާނެ އެއްގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ އިދިކޮޅު ހުރިހާ އެމްޕީން ޖެހޭނީ އިސްތިއުފާ ދީފައި ގެއަށް ކަނޑާލަން އެވެ. މަމެން ޕިންކީންގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބެފައި އިސްތިއުފާ ދިން އެމްޕީން ނަށް އެހެން ޕާރޓީގެ މެމްބަރުން ކިިއެއް ކުރަން އަމިއްލަ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ވެސް މަޖްލީހުގެ ގޯއްޗަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ. އެޒަމާން ދިޔާ. އެފަދަ އިންސްޓްރަކްޝަން ޝީޓްސް ތަކެއް މަމެން ބޭނުން ސަރުކާރުން ނެރެދޭން އެންމެ މަތީ ލީގަލް ބްރާންޗް މެދުވެރިކޮށް. މިކަން ވާން ޖެހޭނެ މިގޮތަށް. އޯއް ޔޭއް. މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެ އިތުުރު އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ވެސް އަދި އިތުރު އެއްވެސް އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް. މިމަގުން މިކަން ހިނގަން ޖެހޭނެއެވެ. އެނިމުނީ އެވެ. ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް.

 7. ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ނުވަތަ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކޮށް، އެ ފިކުރު ޕްރޮމޯޓް ކުރާނެެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީގެން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް، މެމްބަރުކަން ލިބުމުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުން އެވެގެން ދާނީ ދަ ހަރާމް ކޯރުންނަށް ނޫންތޭ އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު އެވެ. ޓިޕިކަލް ދިވެހިންނަކީ އެއީ ގިނަ ދުވަހު އެއް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ ވެސް އަދާ ނުކުރެވޭ މީހުންނެވެ. އެއީ އޭ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ނުވެގެން އުޅޭ ކަމަކީ ވެސް. މި ބައި ބޮޑީ ވެސް ދަ ރާއްޖެތެރޭގައޭ. އެކަމޭ މިޔާ ވާރުތަ ކުރަމުން އަންނަނީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް. މިކަން ކަން އެމެންގެ ކިބައިން ވެސް ފިލުވާލެވޭނީ ރިސްޓްރިކްޓެޑް ބޭންޑްސް ތަކެއް އަޅުވައިގެންނޭ. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަން މަމެން ކާމިޔާބު ކުރަނީ އެއީ ވަރަށް ޖެންޓުލް މެން ސްޓައިލް ގައި ނޫންތޭ މި ފަހަރު މަމެންނަށް މިކަން ވެސް ދަ ކާމިޔާބު ވާނެއޭ. ރާއްޖޭގެ ޕޮލިޓިކަލް ހައުސް ކްލީނިންގް ޕްރޮގްރާމް ފުރަތަމަ ޖައްސަން ޖެހޭނީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ގެ މައްޗަށޭ އެގޮތުން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ 144 ވަނަ މާއްދާގެ ބާރު ލިބިގެން މަމެން ބޭނުންވެއޭ މައިގަނޑު 7 ޑިސިޕްލިން އެއް މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެން. އެގޮތުން ނެރެން ޖެހޭ ފުރަތަމ ޑިފިނިޝަން މީ ޕާރޓީ ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ޑިފިނިޝަން އަކީ. ދެން ދެވަނަ ޑިފިނިޝަން އަކީ މަޖްލީހުގެ މާލަމުގައި ޖަލްސާ ތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އަޅާ ފަރާތް ތަކުގެ ގޮނޑި ވެސް ގެއްލޭ ގޮތަށް އޮންނަން ޖެހޭނެ ވާރޑިކްޓެއް ނެރެވިފައި އަދި ހަމަ އެގޮތަށް މަޖްލީހުގެ ކޮމެޓީ ތަކުގެ ޖަލްސާ ތަކުގައި ވެސް ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް އަޅާ އެމްޕީ އެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލެން ޖެހޭނެ އުސޫލުން ވާރޑިކްޓްސް ތައް މަމެން ބޭނުމޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެދޭން ދެން ހުރި ޑިފިނިޝަންސް ތައް މަމެން ޕިންކީން މިދަނީ ބަލާ ދިރާސާ ކުރަމުންނޭ. އޯއް ޔޭއް. އައި ޑޯން ވޮނާ ވޭސްޓް އެނީ ޓައިމް އޮން ދެއަަރ ޕްރޮޕެގެންޑާސް. އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑަައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި ޑާއި.. އޯއް ޔޭއް އައި ރިއަލީ ލައިކް އިޓް. ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް.. އައި އޭމް ލުކިންގް ފޯރ ދަ ލަވް އޮފް ޔުއަރ އެން އަވަރ ލައި ލައި ލައި ލައި ލައިފް. އައި އޭމް ލުކިންގް ފޯރ ދަ ލަވް އޮފް ޔުއަރ އެން އަވަރ ލައި ލައި ލައި ލައިފް. ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް.

 8. ޕާޓީ ބަދަލުވުމުން މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދުން އެއީ މަމެން ޕިންކީން ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކެވެ. ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ސައިލެންޓް ޑްރީމް ދެކެން ކުރާ ހުރިހާ ދަތުރެއްގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 4 ފަހަރަށް އެކަމަށް ހުރަސް މިއަޅަނީ އެއީ މަޖްލީސް މެމްބަރުންނެެވެ. މަޖްލީސް ޖަލްސާ އެއް ވެސް ބޭއްވެނީ އެއް ނޫނެވެ. މަޖްލީސް މެމްބަރުން ހޮވަން ޕާރޓީ ތަކުގެ މެމްބަރުން ވޯޓް ދެނީ ވަރަށް މާތް މަގްސަދެއްގައެވެ. އެގޮތުން މަޖްލީހުގައި މިހާރު ތިބި ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ އަދި ޖޭޕީ ގެ ހުރިހާ އެމްޕީން ނަކީ އެއީ ސީދާ ޕީޕީއެމްގެ ފިކުރަށް ތާއީދު ކުރާ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ދީފައިވާ ވޯޓް އެވެ. އެވޯޓް ދިނީ 5 އަހަރު ދުވަހަށް ޕާރޓީ ތަކުގައި ތިބެގެން 5 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށް ނަތީޖާ ނެރެދިނުމަށް ޓަކައި އެވެ. މިއާއި ޚިލާފަށް އެމްޕީން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއް ނޫން ޖޭޕީ އެއްކޮށް ހިސޯރު ކޮށް ގެން ޖޭޕީގެ ބޮޑުން ވަނީ ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސް ވެސް ނުދައްކާ ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރު ބްލެކް މެއިލް ކޮށް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައޭ މަމެން ނަށް ބުނެވޭނެ ޖާގަ އެބައޮތެވެ. މިކަން ކަން އިސްލާހު ކޮށްގެން ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރެވޭނީ. މީ މަމެން ވަރަށް އުފާވާ އިސްލާހެއް އޭޖީ މިއަދު މިހުށައެޅީ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް. މަމެން އުއްމީދު ކުރަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން މަމެން މިދައްކާ ވާހަކަ ތަކަށް އަޑު އައްސަވާނެ ކަމަށް. އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި..

 9. ހަމަ ގޮޑި ގެއްލެން ޖެހޭ ރައްޔިތުން ނަށް ގަދާރުވާ މީހުންގެ

 10. މަސީހަކީ ފާޓީއަށް ވަފާތެރި މީހެއްނޫންކަން އެނގިގެން މިދަނީ.. މިވަރުވީމަ އިސްތިއުފާ ދިނީމަނިމުނީ؟ އަމިއްލަ އެދުމާއިގެން އުޅޭ މީހަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނޯންނާނެ ދުވަހަކުވެސް.

 11. ގޮނޑި ގެންލެންޖެހޭނެ

 12. ބައްޔެއްނު

  މި ކޯޑިނޭޓަރަށް ކިހާވަރެއް ލިބޭތީ ބާ މިވަރަށް ކޮމެންޓު ސެކްޝަންތަކުގައި އެކި ނަންނަމުގައި ކޮމެންޓުކުރަމުން ދަނީ! މިކަން އެނގޭ މީހަކު މިއުޑު ދަށުގައި ވޭބާ!!!

  • އޭއި މިހިރަ "ބައްޔެއްނޫން" ބަތާ ހަރާމީ އައްޑޫ ޓްވިޓަރޭ. މީތަމެން ގެ ރަށެއް ނޫނޭ އެކެބަނޑެ ބެއްޔާ ކިޔައިގެން މާލޭގައި އޮޅުވާލުމާއި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދަން. ތަމެން ދަގަ ތަމެންގެ މަތިކިބަ މާޅޮޙޭ އައި އެކު ސަމުސާ ޖަހައިގެން އެތިކޮޅުން ސޫޖި ބޮއްވަން ދޯ.

 13. ޕާޓީ ބަދަލުވުމުން މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދެފިއޭ ކުދިންނޭ. މަމެން އުއްމީދު ކުރަނީ މިއަދުގެ 12 ގެ ކުރިން މި ވާރޑިކްޓް އަންނާނެ ކަމަށޭ. ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ރާއްޖޭގެ ޕޮލިޓިކަލް ލޭންޑް ސްކޭޕް އެބަޖެހޭ ޑާރޓީ އިންޑިއަން ޕޮލިޓިކްސް އިން ކްލީން އެން ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސިންގަޕޯރ ގައި އޮންނަ ވައްތަރުގެ ޓޯޓަލިޓޭރިއަން ޕޮލިޓިކަލް ލޭންޑް ސްކޭޕް އަކަށް ބަދަލުވާން. މިބަދަލު ވާ ވަގުތު ބަޔެއް ކުދިންނަށް ހީވާނެއޭ ޕީޕީއެމް އަށް މަޖްލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލޭނެ ކަން އެކަމަކު ނުގެއްލޭނެއޭ ހަމަ ނުގެއްލޭނެއޭ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ރާއްޖޭގެ ޕޮލިޓިކަލް ލޭންޑްސްކޭޕް މަމެން ކްލީން މިކުރަނީ އެކަން ކުރަން ސީދާ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ފޮތުގައި އޮންނަ ގޮތަށޭ ކުދިންނޭ. ލައިފް އިޒް ލައިފް. ނައްނާނާނަނާ ނައްނާނާނަނާ. މަމެން ޕިންކީން އަނބުރާ ބާރު ހޯދާއިރު އިދިކޮޅު ބޮޑޭ ނަގާ އެއްލާލާނަމޭ މާސްގެ ގޮނޑަށް ދުނިޔެ އަށް ވެސް ނާދެވޭ ގޮތަށް ސިޔާސީ ގޮތުން. އެކަން އޭ މިހިނގަނީ މިހާރު. ލައިފް އިޒް ލައިފް. ކަމޯން ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ކޮއްޅަށް ތެދުވެ ނަށާލަންވީއޭ. ޔޭއް..

 14. ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ނުވަތަ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކޮށް، އެ ފިކުރު ޕްރޮމޯޓް ކުރާނެެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީގެން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް، މެމްބަރުކަން ލިބުމުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުން އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަމަކީ މީ މިވެރިކަން ފެށުނު އިރު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ނުކޮށް މިހާތަނަށް ލަސް ކުރެއްވިކަން އެއީ މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ގެ ދެން މާބޮޑު މައްސަލަ އެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. ސަބަބަކީ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ބުނާ ގޮތުން މިފަދަ ކަންކަމަށް ހައްލު ގެނެވޭނީ އެފަދަ ސިޗުއޭޝަން އެއް ރެއިޒް ވުމުންނެވެ. ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސްގައި ލެބް އަކަށް ބެލެވޭނީ އެއީ ދުނިޔެ އެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު ސިންގަޕޯރ ގައި އެމީހަކު ގަބޫލުކޮށްގެން އައި ސިޔާސީ ފިކުރާއި ދެކޮޅަށް އެފަދަ އެމްޕީ އަކު މަޖްލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެފަދަ އެމްޕީ އަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާ އެފަދަ އެމްޕީ އެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެއެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު ޖޭޕީ އަކީ އެއީ ސީދާ ޕީޕީއެމްގެ ފިކުރު ވިއްކައިގެން އެމެންގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ހޮވަން ވޯޓް ދިނީ އެންމެ ގިނަ އިން އެއީ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންނެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ އަދި ޖޭޕީ އަކީ އެއީ ސަރުކާރުގެ ފިކުރު ތަރައްގީ ކުރަން އައި ބަޔެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ފިކުރާއި ޚިލާފަށް މިކަން ކޮށްފިނަމަ ޖޭޕީ ގެ އެފަދަ އެމްޕީން ޖެހޭނީ އެމްޕީގެ މަގާމް ދޫކޮށްލަން އެވެ. މިކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު މުނާސަބު ވަގުތު މިއޮތީ އައިސް ޖެހިފައެވެ.

 15. ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަކީ ކުށްވެރިއަކަށް ވާތީވެ އޭނާ އަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނެރެން ޖެހޭ ހުކުމް ސަރުކާރުން ހަމަ މިހާރުން މިހާރު ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން މަމެން ޕިންކީން އޭޖީ އަށް ގޮވާލަން އަދި ސަރުކާރަށް ވެސް ގޮވާލަމެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ސަރުކާރުން ހޯދާ ބޮޑު ކުށްވެރިއަކަށް ވާތީވެ އޭނާގެ ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަޖިސްޓަރޑް މީޑިއާ އެއް އޭނާ އަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ 144 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލު ސްޕްރީމް ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސް އެހުކުމް ނެރެން ސަރުކާރުން އޭޖީ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެކަން ޖެހޭނެ ޖުލައި 26 ގެ ކުރިން ކޮށް ނިންމަން. ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް.

 16. ޕޮލިޓިކަލް ތިއަރީ ގައި ހިމެނޭނެ ހަތަރު މޭޖަރ ޑިފިނިޝަން އެއް. އެއީ 1. ޕޮލިޓިކަލް ތިއަރީ 2. އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް 3. ކޮމްޕަރޭޓިވް ޕޮލިޓިކްސް 4. ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން. މިތަނުން ޕޮލިޓިކަލް ތިއަރީ އަކީ އެއީ މޮޑާރން ޑޭ ތިންކާރ އިންނަށް ބޭސް ކޮށް އުފެދިފައިވާ ތިއަރީ އެކެވެ. މިތިއަރީގެ ދަށުން މޮޑަރން ޑޭ ތިންކާރ އިން މިއަދު މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ގޮވާލާ އެއްޗަކީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއީ ކުށްވެރިއެއް ކަމަށް. ދެން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ނޮން ކުށްވެރިއަކަށް ހަދައިގެން ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް އޭނާ ގެންނާން. އެޗެޕްޓަރ އެކްލޯސްވީއެވެ. އޭނާ އަށް ވުރެން މޮޅެތި މީހުން މާ ބޮޑަށް ގައުމަށް ވަފާތެރިން މިރާއްޖޭގައި އެބަތިއްބެވެ. މިކަން ކަން މޮޑާރންޑޭ ތިންކާރ އިން އެދޭ އުސޫލުން ކުރަން އެޒިންމާ ރައްޔިތުން މަތިކޮށްފައިވަނީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޒިންމާ އެއް ގާނޫނު އަސާސީގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި އަދި 144 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިތިއަރީ ފޯރމް ކޮށް މިތިއަރީ އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުން. ދެން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖްލީހަށް އަންނަނީ އެއީ ސަރުކާރުން ފޮނުުވާ ގާނޫނު ތައް ހަދަން. އެއީ އެއް ގޮތަކަށް ވެސް މަޖްލީހުގެ ގޮނޑި ލިބުމުން އެއީ މަނީ ވެންޑިންގް މެޝިނެއް ކަމަށް ހީކޮށް ގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަޖްލީހަށް އައިސް ގްރީން ބަޓަން އަށް ފިތާލުމުން މިލިއަނުން ޑޮލަރު އަންނަ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ވެންޑިންގް މެޝިނެއް ނޫނެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިކަން ވެސް ޖެހޭނެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަަށް ހަދާން ކޮޮށްދޭން. މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް މިކަން ހަނދާން ވާނީ ވަރުގަދަ ޝޮކް އެން އޯވް އެއް އެމެންގެ ސިކުނޑި އަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް އަކުން އައުމުން ނެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމެއް ބައިޕާސް ނުކުރެވޭނެ މަޖްލީހަށް. މިރާއްޖޭގެ މަޖްލީސް އެބަޖެހޭ އެމެންގެ ލެވެލް އަށް އެމެން ކަނޑާތިރިކުރަން. އެމެން އެއީ ރައްޔިތުންނެއް ނޫނެވެ. ރައްޔިތުން ގެ %85 ވޯޓް ލައިގެން ގައުމު ހިންގަން ހަވާލު ކުރީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އެވެ. އެއީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ޒިންމާ އެއް ނޫނެވެ. މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަކީ އެއީ ރައްޔިތުން ނެއް ނޫނެވެ. އެންމެ މެމްބަރެއް ވެސް ނުހުންނާނެ ދާއިރާގެ ވޯޓް ލާމީހުންގެ %50 އަށް ވުރެން މަތިން ވޯޓް ލިބުނު އެކަކު ވެސް ނުހުންނާނެއެވެ.

 17. ތިޔަވިދާޅުވިބަހުގެމާނައެއްނޭގުނޭ؟/ އާއާ އާއާ މިރައީސް ވެސްހީކުރީ ބުރަމަސައްކަތްކުރި ޕީ.ޕީ.އެމެ.މެންބަރުން މެޑަމް ފާތުންމެންވެގެން ބޭކާރުކޮއްލީމާ ގިނަފައދާކުރާނެކަމަންނަމަވެސް ލޯކަލްގެއިންތިހާބުން ފޭލިއަނީމާ ދެން މިސަރުކާރުބަލިކަށިކަން މިހާރުވަނީ ނޭވާހޮޅިއައްއެޅިފައިފައިކޮޅުގެފިނިކަންނިމެނީ؟؟ ކަތިވަޅި ގެއްލި މަރިޔަބުގެއްލި އެކަނިވެރިވީ މިހާރު ދެން މިސަރުކާރައްތާއިދުކުރާނެމީހަކުވެސް ނެތް ރީދޫގެވެރިންއުފަލުގާ އަސްރުމަލްކުލް ދިންވޭނުގެ ހިތާމާގާރޮއިރޯވަމޭއަދުގާ ވަރައްވއސްހިތާމަ އެކަނިވެރިވީ

 18. ހަޖަމް

 19. ދިސްއިޒްއިޓް

  ޕާޓީ ބަދަލުވުމުން މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދުން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސަރުކާރުން ކުރެއްވި ކަމެކެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެބަޖެހޭ ގައިޑް ލައިނެއް ނެރެން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަޖިސްޓަރޑް މީޑިއާ އަކުން ޝަރުއީ ކޯޓަކުން ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ސަރުކާރަށް ފިލައިގެން ގޮސް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުރެ ރާއްޖެ ނައިސް އެފަދަ ިމީހެއްގެ ވާހަކަ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަޖިސްޓަރޑް މީޑިއާ އަކުން ވެސް ގެނެސް ދޭން ޖެހޭނީ އެއީ ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގެ ހުުއްދަ އެއް ލިޔުމަކުން ލިބުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް. އަދި މީގެ އިތުރުން އެެއްވެސް ކުށްވެރިއެއްގެ ޚަބަރެއް ރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓަރޑް މީޑިއާ އަކުން ގެނެސްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެބަޖެހޭ ގާނޫނު އަސާސީގެ 144 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުކުމެއް ނެރެދޭން. އެއިރުން ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށްބަދަލު ވެގެން ދާނީ. ރާއްޖޭގެ ޕޮލިޓިކަލް ހައުސް ކްލީން ކުރުން އެއީ ޖުލައި 26 ގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ފިރިހެނުންނާއި ކަންކަމާއި ދިމާވާނީ. ދިސްއިޒް އިޓް.

  • ދެން އޮތީ ސްޕްރީމް ކޯރޓް އެވެ. ޤާނޫނީ ހަމައިގެތެރެއަށް ވައްދަން ދިވެހިރައްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

  • ކަލޭގެ ވިސްނުން ތިހުރީ ސްޓޯން އޭޖްގަ.

 20. ދެން ލަލަލާ. އަނގަވަތައް ވެއްޓެނީ

 21. އަލީ އާދަމް

  ހެޔޮ

 22. މެޖޯރިޓީ ގެއްލުނީއޭ؟ ދެން ކޮންޕާޓީއެއްގައި 36 މެމްބަރުން ތިބީ؟

 23. ހަމަ ހެވެނީ މަށަށް

 24. ޔާމިން ބޭނުންވީ ވަބަރ އިންނެރެދެން މެންބަރުން ބޭނުންވީ ޕާޓީން ނެރެދެން ހިނި އަންނަނީ ބޮޑެތި ކަޅުހިނި