މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޭބަންދަށް ބަަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިރޭ ވިދާޅުވީ، މާފުށީގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މާފުށި ޖަލު އޮފިސަރުން ފައްސިވަމުންދާތީ އެޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވަގުތީ ގޮތުން ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން އެދުނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިންނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާއި ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ބުނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިހާތަނަށް ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ މިހާރު ވަނީ 500 އަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނު ވެފައި ވަނީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ޖަލުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސަށެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޔާމީން ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ނޮވެމްބަރު 28، 2019 ގައެވެ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

59 ކޮމެންޓް

 1. ރަދީފް

  އުފާވެރި ހަބަރެއް.

  215
  9
 2. Anonymous

  الحمدلله ތިއައީ ފެށުން އިރާދަކުރެއްވިޔާ. ވަރަށް އަވަ ހަށް ޖަލުން ވެސް ސަލާމަތްވާނެ إنشاءالله

  240
  8
 3. ސައްތާރުބޭ

  ޙާދަ އުފާވެެއްޖޭ

  208
  12
 4. Anonymous

  ޢަލަހަމްދުލިއްލާހި ޝުކުރު

  212
  4
 5. ބޯ ކި ބ

  ޝުކުރިއްޔާ އިބޫ

  158
  13
 6. ޗުކީ

  އަލްހަމްދު ﷲ.

  206
  3
 7. ޢަދޭ

  ބަދަލު ކުރާކަށް ނުފެނޭ. ފުރަތަމަ ބަނޑުއަޅާލި ލާރިގަނޑުހޯދާ

  27
  244
  • ރަދީފް

   މަހަށް ދޭބަލަ.

   75
   11
  • ސަކޫން

   ޔާމީނު އެކަނިތަ ބަނޑު އަޅައިގެން އުޅެނީ ، ކަމުގަ ހިމެނޭ އެހެން މީހުން ހަމަ ސްޓާރ ފެންވަރުގެ ފްލެޓުގަ އަނަބިދަރިން ކައިރީގަ . މަމެންގެ މައްސަލައަކީ އެއް މައް ސަލަ އެއް ގައި ހިމެނޭ ބައެއް އެކި މީހުނަށް އެކިގޮތް ހަދާތީ.

   29
   1
  • ޏޮ

   ނޯ

 8. ނޫސް ކިޔާމީހާ

  މަތް ﷲ އަށް އެންމެހާއި ރިވެތި ހަމްދާއި ސަނާ ކިޔަމުން އެދެނީ ރޔާމީނަށް ބާޖަވެރި ދުވަސް ތަކަކަށް އަދި ﷲ ރަހުމަތްފުޅުން 2023 ގެ އިންތިހާބު ލިބި ކާމިޔާބު ވުން.

  246
  9
 9. ❤️

  🥰🥰🥰

  125
  3
 10. Anonymous

  👍

  111
  2
 11. ާà

  🤗

  88
  2
 12. ާައިބްރޭ

  އަލްޙަމްދު ލިއްލާހި ތިޔައީ އުފާވެރި ޚަބަރެއް.

  163
  4
 13. ޒިންބާ

  އެއީ މޮޔަ ސޮރެއް އެމް އެން ޕީ އާރ ސީ ބޮޑުވަގު

  16
  182
  • ޞޮއްޓި

   ތިއުޅެނީ ރަނގަޅަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ކިޔަން ނޭނގިގެން.. ދެން ކިހިނެތް އިނގޭނި ވަގަކީ ކާކުކަން... ކޮންމެވެސް މީހަކު އަނގަޔަށް ލައިދިނީމަ ކިޔާނަގަނީ...
   އަސްލު ވަގުން ހޯދަން ދޭބަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާ މުލިޔާގެޔަށް ފެނިދާނެ އިސާހިތަކު..

   27
   1
  • Anonymous

   މމޕރސ ކކޔޭ ފެންވރު ނެތް މީހުން މިގައުމުގެ އިއްޒަތް ތެރި ރައީސްއަށް ތި އެއްޗެހިކިޔަނީ؟ ލަދެއް ނުގަންނާނެ ރީނދޫހުންޖެހި ސިކުނަޑިބފާސިދުވެފަ ތިބޭއިރަކު.

   8
   2
 14. ވަތަނީ

  މަރުޙަބާ ރ ޔާމީން!
  ﷲގ ރަޙްމަތާއިއެކު ވަރަށް އަވަ ހަށް ޖަލުން ސަލާމަތްވެ ގައުމީ ޚިދުމަތަށް އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވޭނެެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. އިންސާ ﷲ.

  175
  5
 15. ޜާކަނި

  ކެތެއްނުވިތާ... ނިކަމެތިން ޖަލުގަ. ޟައުމޫން ޖަލަން ލާފަ ދިން ވޭން ހަދާން ޥޭތަ. ބެސްކޮޅުވެސް ދިން ގޮއި.. މީހުނަށް ދޭވޭން ލިބިފައި ދާނެކަމަށްވަނީ......

  15
  139
 16. މަނީމަނީ

  ޕީޕީއެމުން ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ މައްޗައް ތިރިކޮއްފި ހެއހެއް

  138
  10
 17. ޢަހުފަމް

  ﷲ އަކުބަރު ! ޅޮލޮން އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަ މިވަރަށް ޢައިދުވަހެއް ހަދާނެއްނެރް.މި ގައުމު އެދި ގޮވަނީ މި އަނިޔާވެރި ، ޚާއިނުންގެ ކިބައިން މި ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް.އެކަން ކުރެވޭނެ ހަމައެކނި ލީޑަރަކީ ތިޢީ.އިންޝާﷲ

  149
  6
 18. ކާފަ

  ޖަލުގައިތިބި ހުރިހާ ކުށްވެރިންވެސް ގެއަށްބަދަލްކުރަންޖެހޭނެ..

  17
  123
  • ރަދީފް

   އެއީ ކޮން ހަމަޔަކުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް؟ ހުރިހާ ގައުމެއްގަވެސް ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއް ޖަލުތަކުން ލިބޭ.ކަލޭ މިހާވަރު ނޭނގިހުރެ ތި ކޮސްގޮވަނީ ކޮންބޭނުމެއްގަ؟ ޖަލުގަ ތިބި އެންމެން އެއީ ކުރީގެ ރައީސުންނެއްނޫން.ކަލޭ ޖެހޭނީ މަހަށްދާން.ވވެދުން

   79
   5
   • ހަނދުމަ

    ހިސާބު ބައްލަވާ ދުވަހުން ހާއްސަ އިނާޔަތެއް ނުލިބޭނެ

    7
    3
   • ކަލޭމާމޭ

    ރަދީފް ކަލޭ އޭ ނުކިޔޭ ހުރޭ.. ކުރީގެ ރައީސްވެސް ވައްކަން ކުރީމަ ވާނީ ވަގަކަށް.. ނުޖެހޭ ހާއްސަ އިނާޔަތެއްދޭކަށް.. މާއެނގޭ އަކަށްވެގެން ނޫޅެއްޗޭ...

    4
    14
    • Anonymous

     ވަގަކު މަޖްލީހުގައި އެއިނީ!! ރައީސް ޔާމީނަކީ ވަގެއްނޫން. ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީބއަމިއްލަ ފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރިކަމަށް. މިއީ ވ. ސަޅި ކަމެއް. ކަލޢތީ ފަގީރެއްވީމަ ނުކުރެވެނީ. ފައިސާ ހުރި ކޮންމެ މީހަކު އެއީ އެކަން ކުރާ މީހެއް. މައްސަލަ ކޯޓަށް ވެއްދުން ލަސްވާތީ އަހަރެމެން ބޭރުގަ މިތިބެނީ.

     4
     2
  • ޑީޑީ

   ގެޔަކަށްވާނޫން. ހުރިހާއެންމެން ނެރެ ލާންވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް.

   39
   4
 19. އައުޓް

  ރައީސް އިބޫ ސަރުކާރު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ ސަރުކާރު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ ސަރުކާރު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ ސަރުކާރު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ ސަރުކާރު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ ސަރުކާރު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ ސަރުކާރު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ ސަރުކާރު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ ސަރުކާރު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ ސަރުކާރު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  69
  3
 20. ކޮލި

  ރައީސްޔާމީން ހަމައެކަނި ގެޔައް ބަދަލުކުރަންވީކީނޫން އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރަންވީ އެމަނިކުފާނަކީ ކުއްވެރިޔެއްނޫން މިސަރުކާރުން އެމަނިކުފާނު ކުއްވެރިޔަކައްހެދީ އެވެސް މިސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކައް

  81
  5
 21. އެއީ ދިވެހިންނަށް ހެޔޮއެދޭ ރައީސް!

  الحمدلله

  80
  3
 22. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  އަލްހަމޮދުލިﷲ އުފާވެރު ޙަބަރެ

  78
  2
 23. Anonymous

  ތީ ދެން އަރަތެއް! ކޮވިޑް އޭ ކިޔާފަ ކިތައް އާމުން ދޫ ނުކޮއް އެ ތިބީ! ކިތައް މިހުންގެ އާއިލާ ތަކުން ކިތައް ފަހަރު ސިޓީ ލައެގެން ޖަވާބު ނުލިބި ނޫނީ ކޮވިޑް އޭ ކިޔާ ދޫނުކޮއްގެން އުޅެނީ. އެއީ އަދި ކުދި ކުދި މައްސަލަ ތަކުގަ ނޫނީ ސާބިތު ނުވާ މައްސަލަ ތަކުގަ މާފުށީގަ ބަންދުގަ ތިބި މީހުން! އެ މީހުނައް ކޮވިޑް ނުޖެހޭނީތަ؟ ޖޯކެއް ނޫންތަ މީ!!!!

  8
  50
  • Anonymous

   އަމިއްލަ ފައިސާ އިން މަނީލޯންޑަރ ކުރި ކަމަށްވެ ޖަލަށްދާން ޖެހުމަށްވުރެ ބޮޑު އަރަތެއް އޮންނާނެތަ؟ އެކައުންޓަކަށް ޗެކަކުން ޖަމާކުރި ފައިސާއާއި އޭގަ ކުރި ހުރި ފައިސާ ވަކިން ނުބެހެއްޓި ފައިސާ ވިތްޑޮްރޯ ކޮށް ދައުލަތަށް ދިނުމުން އެއީ ޗެކުގެ ފައިށަ ނޫންކަށާ އެއީ ކުރީގަ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ކަަމަށް ކަނޑައެޅުމާއި ޖަމާކުރާ ފައިސާ ވަކިވަކިން ބަންޑަލް ކުރާކަމަށް ވަކާލާތު ކޮށް އެގޮތަށް ގަބޫލުކުން އެއި އަރަތެއް ނޫންތަ؟

   • was

    ހުކުން ނުކުރާ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާ ކިތައް މީހުންތަ މާފުށީގަ ގޮޅި ތަކުގަ ތިބީ! މާފު ދޭ ލިސްޓް ހަދާ ކޮވިޑް އޭ ކިޔާފަ ކިތައް މީހުންތަ އަދިވެސް ބަންދުގަ އެތިބީ! އަމިއްލަ ލާރިން ވިޔަސް އެހެން މީހެެއްގެ ލާރި ވިޔަސް ހެއްކާ އެކީ މައްސަލަ ސާބިތު ވެފަ، ހުކުން ކޮއްފަ އިން ކުއްވެރިއެއް! އެހެންވީމަ އަރަތެކޭ އެ ބުނީ!

 24. ހާޖަރާ

  ޢަލަހަމްދުލިއްލާހި ޝުކުރު

  56
  3
 25. ރާއްޖެތެރޭ މީހާ

  الحمدلله
  އުފާވެރި ޚަބަރެއް.

  55
  4
 26. ކޮވިޑް

  ﷲ އަށް ހަމްދާ ޝުކުރު ކުރަން، އަލްހަމްދު ލިއްލާހި.

  61
  3
 27. Anonymous

  الحمدلله . އުފާވެރި ދުވަހެއް. ރައްޔިތުންގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވައިފި. މަޝާﷲ. އުފަލުން ފޮޅިއްޖެ.
  ކޮބާ މަތީގަޑިން ޖަހަންދެން ތިބެވޭނީ ވެރިކަމުގައިވެސް.
  ނާޤާބިލް މީހުންނަށް ، ލާދީނީ މީހުންނަށް މިޤައުމުގައި އިތުރު ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ.
  ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރި ޚާއިނުން ބަލިކަށި ކުރައްވާ ނިކަމެތި ކުރައްވާށި. އާމިން

  11
 28. ބަކުރު

  އަލްހަމްދު ލިﷲ އުފާވެރިހަބަރެއް ރައީސްޔާމީނަށް ކުރި އަނިޔާ ސޯލިހުއަށްވެސް ލިބޭނެ އެދުވަސް ދެކެންބޭނުން.

  12
 29. ބަރުގޮނު

  ރ. ޔާމީން ޖަލަށް ލުމުން ރޮވުނުކަމަށް އަންނި ބުނި. މިރޭ ވާނީ ކިހިނެއްބާ.... ހެވޭނީބާ ... ނޫނީ ނޯށުން ރޮވޭނީބާ.....

  11
 30. ދުނިޔެ

  އަލުޙަމުދﷲ ތިޔައީ ދިވެހިރައްޔިތުންމި ބަރަކާތްތެ ރިރަމަޒާން މަހުގައިކުރިޖިހާދުގެސަބަބުން މާތްﷲ ޢަބުދުﷲ ޔާމީނު ޢަބުދުލް ގައްޔޫމަށް ލިބުނުވަރައްބޮޑުނަސުރެއް މިއަދަކީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ސަތާރަވަނަދުވަހާދިމާކޮށް ޔާމީނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއެކެވެ މާތްﷲ އަށް ޙަމުދުކުރަން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ޓަކާ ޖަލުގެ ކުޑަގޮޅީގައި ތިޔަކުރައއވާހިތްވަރަށްފައްފަށުންޝުކުރުދަންނަވަން

  15
  1
 31. ތުނިޔަ

  އަލުޙަމުދﷲ ތިޔައީ ދިވެހިރައްޔިތުންމި ބަރަކާތްތެ ރިރަމަޒާން މަހުގައިކުރިޖިހާދުގެސަބަބުން މާތްﷲ ޢަބުދުﷲ ޔާމީނު ޢަބުދުލް ގައްޔޫމަށް ލިބުނުވަރައްބޮޑުނަސުރެއް މިއަދަކީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ސަތާރަވަނަދުވަހާދިމާކޮށް ޔާމީނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއެކެވެ މާތްﷲ އަށް ޙަމުދުކުރަން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ޓަކާ ޖަލުގެ ކުޑަގޮޅީގައި ތިޔަކުރައއވާހިތްވަރަށްފައްފަށުންޝުކުރުދަންނަވަން

  15
  1
 32. މޯދީ

  ބޮޑުވަގެއް... ބޮޑުވަގެއް.. ނެރެފި...

  3
  16
 33. ﷲއަށްބިރުވެތިވޭ އަނިޔާވެރިންނާދުރަށްދޭ

  ބޮޑެތިވަގުންތިބީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގަ މީތިވަރަޢްސާފް

  17
  2
 34. ރަމީޒް

  ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސްއިބޫ އަށް ވަރަށްއިހުލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން

  14
 35. ާއަޙްމަދު

  ގަތު ރައީސް މަތަށް ބިރުންތަ ތިޔައުޅެނީ ޖާޑިއަކަށްއެރެ މަތިޖައިގެން އޮތަސް ބައްޔެއް ޖައްސަވަން ވެއްޖިއްޔާ އެބައްޔެއް ޖައްސަވާނެ މަރު ގަންނަވާ ވަގުތު ހަމަ ޖެހހޭއިރަށް މަރުގަންނަވާނެ. ވައްކަން ކުރުމުން އޭގެ ޖަޒާ މާބޮޑުވާނެ.

  4
  12
 36. Anonymous

  الحمد لله

  10
 37. سعدية عبدالله

  الحمدالله شكراجزيلا

  10
  1
 38. سعدية عبدالله

  إنشاءالله

  8
  1
 39. سعدية عبدالله

  ޢިރާދަކުރެންވިއްޔާ ޖަލަކަން ނުގެއް ދާނެ ރައީސް ޔާމިނެން إنشاء الله

  12
 40. ސަޢުދިއްޔާ ޢަބްދުﷲ

  👍من

 41. ސަޢުދިއްޔާ ޢަބްދުﷲ

  👍إنشاء الله

  11
 42. މަތި ކެޑަ އިބު ރ

  މެޑަމް ފާތުން ކުރެއްވި މިންނެތް ބުރަ މަސައްކަތަށް ޝުކުރިއްޔާ

  11
 43. ކުޑޭ

  ޖަލުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ފެނިގެން ވަގުކަލޭގެ ގެއަށް ބަދަލުކުރިގޮތަށް ދެންތިބި މީހުންވެސް ބަދަލުކުރަން ޖެހެނެ

  3
  8
 44. ރެފްރީ

  ހުންނާނީ ރާކަނިމަސްކާންދީފަ!!
  ރޯދަމަ ހެއްގާ ތިމާގެ " ބޭބެ " ޖަލުގަބާއްވައިގެންޖެއްސި ހާލުގެ ހިތިރަ ހަ އަމިއްލަކަރުބުޑުންލާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން
  ވަރަށްސަލާމް .. މިއީލައްކަވާ ހަކަ

 45. އަމީތާބް

  ތީގެ ހުރިހާ އަނިޔާއެއްލިބޭނީ... ފާތުމާއަށް...

 46. ސަމްކުޅިބޭ

  އިސްލާމީ ތާރީޚުން އެނގޭ ގޮތުގައި ހައްގާއި ބާތިލު ވަކިވި ރަމަޟޯންމަހުގެ 17 ވަނަދުވަހު ރައީސް ޔާމީނު ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ ﷲގެ އޯގާތެރިކަމާއި ރަހުމަތުގެ މަތިވެރިކަމުން ޔާމީނަށް ނަސްރު ލިބޭނޭ ކަމުގެ ހެޔޮފާލެކެވެ. ޔާމީނުގެއަށް ބަދަލު ކޮށްދިނުމަށްއެދި މިސަރުކާރަށް އާދޭސް ކުރާތާ އެތަށްދުވަހެއްވީ ފަހުން މިފަދަދުވަހެއްގާ ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ﷲ ކަމަކަށް އިރާދަ ކުރައްވައިފިނަމަ ނުބައި ނުލަފާ ޖައްބާރު އިމްރާނަށްވެސް އެކަމެއް ނުހުއްޓުވޭނެކަން. މިއީ ލިބުނު ނަސްރެއްކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކު ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިމައްސަލަ ބައްލަވާފިނަމަ ޔާމީނު ކުށްވެރި ނުވާނެކަން. އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ގާބޫލު ނުކުރެވޭ ފާސިގުންގެ ހެކިބަހުގެމައްޗަށް ދަށުކޯޓުން މިމައްސަލަނިންމި ފަނޑިޔާރާއި ހައިކޯޓްގައި މިފަނޑިޔާރަށް ތާއީދު ކުރި މީހުނަށް ދުނިޔޭގައިވެސް ނިކަމެތިކަން ފެނިގެން ދާނެކަން. އާޚިތަރުގައި ގަދަފަދަ ވޭންދެނިވި އަޒާބާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެކަން.

 47. އަހަރެން

  Kuh saabithukohfa othee islaam dheen aai ganoon aa hilaafah e ee adheebu aai ziathuge hekibahah, ehen noonas vakan kohgen jalah hukum kuranyaa eves sarukaarehga nei jalah hukum nukuranvi meeheh