މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދޭން ލާޒިމު ކުރާ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖްގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވާ ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި އެމްޑީޕީ އަބަދުވެސް ވަކާލާތު ކުރާނެ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލާނެ ކަމަށެވެ.

"ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބިދޭން ޖެހޭ ސާވިސް ޗާޖް މިހާރު އެ ވަނީ ކަށަވަރު ކުރެވިފަ. އަދި އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ހުއްޓައެއް ނުލާނެ،" ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައިވެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮތް ނަވަރާވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަޒީފާގެ ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އިސްލާހަކީ މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތަސްދީގު ކުރައްވާފައިވާ އެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މިނިމަމް ވޭޖްއެއް ކަނޑައަޅައި އެ ކަން ތަންފީޒު ކުރަން ފަށަން ޖެހެއެވެ.

ވަޒީފާގެ ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ނުވަ ސިނާއަތަކަށް ވަކިވަކިން ރިޔާއަތްކޮށް، އެއިން ކޮންމެ ސިނާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ އަދަދާ މެދު ބޯޑުން ލަފާ ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާ ސިނާއަތްތައް

 1. މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް
 2. ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތް
 3. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސިނާއަތް
 4. ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތް
 5. ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާ
 6. ތައުލީމީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާ
 7. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް
 8. އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން، ޓެކްނޮލޮޖީ
 9. މެރިޓައިމް، ޝިޕިން ސިނާއަތް

މަސައްކަތްތެރިންނަށް މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމާއި، ވަޒީފާ ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އިނާޔަތެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙްގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ. އަދި އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއިން ހުށަހެޅި "އެޖެންޑާ 19" ގެ ކަރުދާހުގައި ވެސް ހިމެނޭ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެކެވެ. މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުން ލަސްވާއިރު ވަޒީފާގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައި އިރު އިނާޔަތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ޭައަހު

  ޙޮޅިވާހަކަ

  23
 2. ބެއްޔާ

  ނުވާނެ. އެމްޑީޕީ ފެއިލް ފެއިލް ހުސްވާހަކަ

  30
 3. ޢަދުރޭ

  ކާކުތޯ މަނާކުރަނީ ސަރުކާރަށް 3 އަހަރުވާން ދާއިރުވެސް ކުރިއަނުދޭން ހުރަސް އަޅާމީހަކު އަޅުގަނޑުމެން ެެަެެަަެެަެެަަެެަެެަަެެަެެެެަެެަަެެަެެަަެެަެެަަެެަެެ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ޖެހެ ނޫންތޯ އެނގެން

  30
 4. ފަހުމީ

  މީނާ އިބޫއާއި ޖަދަލުކުރަން ހާދަވަރެއް އެބަހުއްޓޭ..

  22
  1
 5. ބޮޑުވަޒީރު

  ކަލޭމެން ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ހުވަފެންދައްކާފައި، އާދެވުނީމާ ހަނދާނެއްނުހުންނާނެ. ކަލޭމެން ދައްކާވާހަކައެއް ޤަބޫލެއްނުކުރާނަން ދުވަހަކުވެސް. އެންޏާފަހެ މިހާރު ކިތައްއަހަރުވެއްޖެތަ؟ ތިޔަހެންކިޔާތާ

  25
 6. ކޮވެލި

  ތިޔައަނގަޔަށް ފޯއްކިބައެއްލައިގެންނަމަވެސް އަނގަމަޑުބޮޑުނުކޮށް ހުރެބަލަ !!

  14
 7. ޙހހހ

  އަނގަތެޅުން ނޫންކަމެއް އެބައޮތްތަ ، މަޤާމެއް ނެތއްޔާ މަގުމަތީގައި ދުވެ ދުއްޕާންކުރަނީ

  17
 8. ޙުސޭނ

  ތީ އާވާހަކައެއް ނޫން. އިޙުލާސްތެރިކަމެއް ހުރެގެން ދައްކާވާހަކައެއް ނަމަ ކުރެވިދާނެ.

  15
 9. ސައީދު

  ތިއީ ކަލޭމެން 2007 ން ފެށިގެން ދައްކާ ވާ ހަކައެއް

  21
 10. ރައްޔިތުން

  ސިވިލް ސަރވަންޓުން ދަށްފައިދަށަށް ލައިގެން ޕޭކޮމިޝަން އޮތީ ނިދާފަ. ކައުންސިލް ތަކުގެ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ރަނގަޅު މުސާރައެއް ދޭނެ ވެރިއެއް ނެތް.

 11. ބޭޗާރާ

  މިކަލޭގެ ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރާކަށް ނުވާނެ. އިންސާނަކަށް މިކަލޭގެ އިޙްތިރާމް ކުރާނަމަ ނުވަތަ ހެޔޮކޮށް ހިތާނެ ނަމަ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުއަށް ޖެއްސުން ނުކޮށް ހުންނާނެ. ކުޑައިރުއްސުރެ އެކީގައި އުޅެ ސިޔާސީގޮތުން އެއް ފިކުރެއްގައި ނުކުމެ ވެރިކަން ހޯދައިދިނީމާ އިސްތިއުފާ ދީފައި މައިބަދައޭ ކިޔާފައި ގޮސް ގޮނޑިދުއްވަން ބޭރުގައި ހުއްޓާ އެތައް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އެތައް ބަޔަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެތައް ބަޔަކާ ޑީލް ހަދައިގެން އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ހޯދައިދީ، މިކަލޭގެއަށް ކިރިކިރިޔާ ނޭވާލެވޭވަރުކޮށްފައި އަދި އެވަރުން ނުވެގެން އެތައް މަސައްކަތެއް ކޮށްދީގެން އާދައިގެ އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލައިގެން ހުރި ސޮރަކާ ވާދަކޮށްގެން ބަލިވެދާނެހެން ހީވީމާ އެތައް ކަމެއް ކޮށްދީގެން އެވަރުންވެސް އެންމެ 90 ވަރަކަށް ގަނޑު ވޯޓުން މަޖިލީހަށް ހޮވިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ދިނީމާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުއަށް ޖެއްސުމާއި މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ނޫން ކަމެއް މިނުލަފާ ޖައްބާރު ޑިކްޓޭޓަރު ކަލޭގެ ނުކުރޭ. މިވަރުގެ ނުބައި ނުލަފާ މީހަކު ރައްޔިތަކަށް ހެވެއް އެދޭނެތަ! ހެވެއް އެދޭނެ ކަމަށް ހީކުރާނީވެސް ބޮލުގައި ތެތްކަމެއް ނެތް އިންސާނެއް.

 12. ކާފަ

  ކޮސް ގޮވަންފަށައިފި... މި ހާރު ކަލޭ ދައްކާ ވާ ހަކަ ގަބޫލުކުރާނީ ހއ ދިއްދޫ ޓިން ޓިން އާއި ކާޑުބަސްތާ ބާލާ މީ ހަކާ ޖެ ހިގެން ބަލިވި ސިރާޖުއާއި ދެމީ ހުން...

 13. އާސްތު

  ކަލޭ ހުއްޓީ ކަމެއް ބުނެބަލަ.

 14. ބަސް

  މިނިމަމް ވޭޖު އޮތީ ވަރަށް ތުނިވެފަ ..

 15. ވަސީ

  މިނިމަމް ވޭޖެއް ބޭނުމެއްނޫން.. ބޭނުމީ ރެންޓް ސީލިންގްއެއް.. ކުލި ކޮންޓުރޯލްކުރަން ބޭނުމީ. މިހާރު މިފެންނަނީ މާލޭގެ ގެދޮރު ތިބިމީހުން އެހެން މީހުންގެ ލޭބޯން އުޅޭތަން.

  3
  1
 16. ޙިނި

  މިފަސްއއަހަރުވެސް ނިމިގެން ދާނީ ގޮތެހް ކަނޑަ ނޭޅި އޮއްވާ.

 17. ޔާންޔާ

  ފެއިލް . ޔާމިނުވެސް މިހާަރު މިއައްވުރެ ރަނގަޅު . ހޮޅި އަންނި