ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކުރުން އާއިލާ އަށް ލިބުނީ ޝޮކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"މިއަދުގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން މަންމަ އާއި ކޮއްކޮ އަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކެއް ލިބިފައި. އަދި ވަރަށް ފުން ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވެފައި." ދުންޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުންޔާ ވިދާޅުވީ ރައީސް މައުމޫންގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅަށާއި އުމުރަށް ބެއްލެވުމަށް ފަހު އިންސާނިއްޔަތައްޓަކައި އެމަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ދުންޔާ ވިދާޅުވީ "މާތްﷲ ބައްޕަ ރައްކާތެރި ކުރައްވާށި" އެވެ.

ރައީސް މައުމޫންގެ އިތުރުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ވެސް އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމް ކޮށްފައެވެ.

އެ ހުކުމް އައީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ތިން ބޭފުޅުންގެ ހައްޔަރުކޮށް، އެ ބޭފުޅުންގެ ފޯނު ދިނުމަށް ފުލުހުން އެންގުމުން އެކަމަށް އިންކާރު ކުރި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން އުފުލި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކުރަން ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ވެރިކަން ގެއްލުމުން ލިބުނު ޝޮކަށްވުރެ ބޮޑު ނޫނިއްޔާ އޯކޭނު.

 2. ޙަފްޞާ / މާލެ

  އަޅުގަނޑަށްވެސް ސޮކެއްލިބުނު ބައޕާފުޅު ، ބައްޕާފުޅުގެ އަޚާ ދުޝްމަނުންނަށް ދޫކޮށްލިދުވަހު؟ އަދި އެޔަށްވުރެބޮޑު ސޮކެއްލިބުނީ އަޚާއަށް މާތްﷲ މިންވަރުކުރެއްވި ނިޢުމަތަށް ބައްޕާފުޅުގެ ހިތުގައި އޮތް ހަސަދަ ދުޝްމަނުންގެ ކުރިމަތީގައި ހާމަކޮށްލިދުވަހު!

 3. އަހުމަދު

  30 އަހަރު ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރިމީހެއް. ގޮޅާބޯ...

 4. އިބްރާހިމް

  ޢީރަތްތެރިކަންނެތް ދަރިންގެ ކިބައިން ލިބޭނީ ކޮންހަމަޖެހުމެއް ހެއްޔެވެ؟

 5. ނިޢަމް

  ކަނބުލޮ ދެނަހުރިންތަ! އަދި ބަޣާވާތުގެ ޙުކުމް އޮތިއްޔޭ!!!!!

 6. ޅިޔަނު

  ތިޔަ ސޮކް ކިތައް އާޢިލާ އަށްބާ މައުމޫނުގެރަންޒަމާނުަގަ މީހުނަށް ދީފަ ހުރީ ޖަލުހުކުމް ކޮއްގެން ... ރައީސް ޔާމީން އަށް ކުރިއަށް ހަމަ....

 7. އީދު ކުކުޅު

  ޤައުމަށް މިހެން ވުމަކީ އުފާ ކުރަންވޖެހޭ ކަމެއް ނޫން

 8. ޖޮއްބެ

  ބައްޕަ ފިރިހެންކޮއްކޮ އާއި ޅިޔަން ސޮރާ ދެމީހުން ގޮވައިގެން ނިކުމެ ހިންގި ޖަރީމާގެ ބޮޑުކަމުން ދުންޔާ އަކަށް ޝޮކެއް ނުލިބޭތަ؟

 9. ކަމަނަ މުހައްމަދު

  ކަމަނާ! ބައްޕަ މާބޮޑަށް ހަލަނިވެ ، ލާނެއްވީމަ ވީ ގޮތް. ބައްޕަ ހީކުރީ އަދިވެސް ފުއްޕާފަ އުޅެވިދާނެ ކަމަށް. ޅައިރު އުޅުންހެން މުސްކުޅިވީމަ ނޫޅެވޭނެކަން ނޭންގުނީމަ ވީގޮތް. ބައްޕައަށް އެވީ ހަމަވާންވި ގޮތް. ޢުމުރަށް ހުކުން ކުރަންވީ ޖާހިލު ކާފަގަނޑު.

 10. Anonymous

  މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ކިތައް މީހުނައް ކިތައް އާއިލާއައް ތިކަހަލަ ކިތައް ޝޮކާއި ފުރޯޅާއި ސައިލެންސަރު ދީފަ ހުރީ.ދެން ތިވާހަކަ ނުދައްކާ.ނުހައްގުން ކިތައް މީހުނައް އަނިޔާ ކުރި.ޖައްވައް ހަވަޔައް ފަޒާއައް ބަޑި ޖަހާ ޝޮކްދިނީ.

 11. މާރިޔާ

  ވެރިކަން ގެއްލުމުން ލިބުނު ޝޮކަށްވުރެ ބޮޑު ނޫނިއްޔާ އޯކޭނު.ޢީރަތްތެރިކަންނެތް ދަރިންގެ ކިބައިން ލިބޭނީ ކޮންހަމަޖެހުމެއް ހެއްޔެވެ؟ތިޔަ ސޮކް ކިތައް އާޢިލާ އަށްބާ މައުމޫނުގެރަންޒަމާނުަގަ މީހުނަށް ދީފަ ހުރީ ޖަލުހުކުމް ކޮއްގެން ... ރައީސް ޔާމީން އަށް ކުރިއަށް ހަމަ....ކީއްކުރާނީ އުޅުއްވިގޮތުންދެއްތޯ