ރޭ ބޭއްވި މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރި ގޮތް މި ދަނީ ކައިރިންް ބަލަމުން ކަމަށާއި ފުލުހުން ބޭރުގެ ބޭނުންކުރި ގޮތުން އާއްމުންގެ އިހްސާސްތައް ހުރިގޮތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފްް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ ފާހަގަކުރި ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މުވައްޒަފުންްނަށް ލިބެމުން އަންނަ ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ދެކޮޅަށް ޒުވާނުންތަަކެއް އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށްް ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެެ ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ސީޕީ ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްްވީޓެެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ރޭ ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރި ގޮތް ބެލުމަށްް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ރޭ ފުލުހުންްނާއި މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރާތްްތަކާ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން އާންްމުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮންނާނެ މިންވަރު އެނގޭ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ރޭ ބާރުގެެ ބޭނުންކުރި ގޮތް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްްޓޭންޑާޑްތަކުގެ ދަށުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭ މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން އާދަޔާއި ހިލާފަށް ބޮޑަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރި މަންޒަރުތައް ފެންނަ ވީޑިއޯތައް ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. އަދި ފުލުހުން ވަރަށް ގިނައިން ބޭއަދަބީ ބަސް ބޭނުންކޮށް، ގަސްދުގައި މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް މަންޒަރުދުއް މީހުން ބުނެއެވެ.

އެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުން އަންހެނެއްގެ އަތް ފަހަތަށް އަނބުރާލުމަށްފަހު ބިޑި އަޅުވާފައި ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލާފައި ބާއްވައި، މޫނަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައިވާ މަންޒަރު ވެސް ފެނިފައިވެއެވެ. މިކަން އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހި ފުލުހުން ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ބުނެ ވަރަށް ގިނަބަޔަކު ވަނީ ވާހަކަދައްކާފައެވެ. އެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ހާލަތާއި ނުބައްދަލު ބާރު ކަަމަށް ގިނަބަޔަކު ބުނެއެވެ.

މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތް ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުންނާއި އަދި ފުލުހުންގެ ޔޫސް އޮފް ފޯސް ރިވިއު ކޮމެޓީން ބަލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ބޭރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ އިތުރުން މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަން އުޅުނު ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައި، ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް އަނިޔާވާގޮތައް ފުލުހުންގެ އަމަލުތައް ބެހެއްޓި ކަމަށް އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ނޫސްވެރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ފދ

  ޑޯޒް ދީފަ ނެރުނީ ދެންވާނީ އެހެންނުން

  52
  1
 2. ރައްދު

  މަކަ ރުވެރ ރި ގޮތްތަކާއެކު ފުލުހުންގެބޭނުން މޑޕ އިން ހިފަފަމުން ދިއުން ކުށްވެ ރި ކު ރަމެވެ ބާ ރުގެ ބޭނުން ނުހަމަ
  ގޮތުގައި ހިފަނީ ގަސްތުގައި ސަ ރުކާރ ރުން އަންގައި ގެންނެވެ
  އެއިން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުބަލާނެއެވެ މަލަމަތި
  ރީތިކު ރަން އިތު ރަށް ދޮގުހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ.

  66
  1
 3. ކޮވިޑް

  ސީޕީ ފުރަތަމަ ކަލޭގެ ތިހިރަ ނުލަފާ މަކަރުވެރި މޫނަށް ބަލާލަބަ ، އިޒްލޭލް ގެ ނަތަންޔާހޫ އާއި ކެލެއާ ކޮބާތަފާތަކީ؟

  72
  1
 4. ޢީސަބޭ1940

  އިބްރާހީމްނާޞިރުގެ ދައުރުގެ މެދުތެރޭގައި އޭރުގެ ސިފައިން ރައްޔިތުންނަށް މަގުމަތީގަޔާ ޖަލުގައި އަނިޔާކޮށް ބައެއްމީހުން ދުނިޔެދޫކޮށްފައިވާއިރު ގިނަބަޔަކު ނުކުޅޭދޭޙާލަތަށް އައިސްފައިވެއެވެ. ބައެއްމީހުންގެ ލޮލުގަޔާ ހަށިގަނޑުގެ ނާޒުކު ތަންތަނުގައި ސިގިރޭޓް އަލިފާންޖައްސާ ދަތްޕިލާ ދުއްވާލާ ގުނަވަންތައް ބިންދާފަ ވެއެވެ. ގާގައި ހަކުރު އުގުޅުމަށްފަހު އުނިގަހުގެބުޑުގައި ބަނދެ ގަޔަށް ހިނިއަރުވާފައިވެއެވެ، އަލުން މި ވެރިކަމުގައި މި އަނިޔާވެރިކަން ރުޖޫޢަވަމުން އެބަދެއެވެ.

  43
  1
 5. Anonymous

  މީ މީހަކު މަޜާލާފަ ، އާއިލާ މީހުން ވާނެދެޜަ އެނގެއޭ، ޤާތިލު ބުނުން ކަހަލަ ކަމެއް

  48
  1
 6. އ މ ރ ބ

  ހުރިހާކަމެއްކޮށްފާ ތާހިރެއްނު މިކިޔާއެއްޗެއް، ހަމައަނިޔާކުރުން މަޤްސަދަކަށްވަނީ،

  48
  1
 7. ހުސެމްބެ

  ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ފުލުހުން ސިޔާސީ ގޮތުން ވަލު ދޮރާށިން ވެއްދީމަ ވާނެ ހައެތި މިފެންނަނީ.
  މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ފޮނުވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ފިކުރުގެ ފުލުހުންކަން ކަށަވަރު.
  ސިފައިންގެ ތެރެއަށްވެސް މިހާރު ވައްދަނީ ބޮލުރޮދި ކެނޑިފަ ތިބި ތާވަޅުން. ކޮކް... ހުކް.. ލުކް ހަދާލަން ނޭންގޭ

  40
  1
 8. ފިޔަވަޅު

  މިކަމުގަ ބޮޑެތި މީހުންގެ ޒިންމާ އެއް ނެއްތޯ .
  ސޕ އާ އިމްރާން

  49
  1
  • ކޮވިޑް

   ފިޔަވަޅު ޒިންމާ އަބަދުވެސް ނަގަން ޖެހޭނީ ދަށު ރޭންކުގެ ކުދިން މީގަ ނޯންނާނެ ސަލާމަތް ވާނެ ހަމަ އެއް ގޮތެއްވެސް ދަށު ރޭންކުގެ ކުދިން ސެތަނަށް ގޮސްފަ ވެރިން ބުނާގޮތަށް ކަންތަށް ނުވިޔަސް ވަޒީފާ ދާނެ، ކުރިޔަސް ވަޒީފާ ދާނެ ، ސަލާމަތުން ތިބޭނީ އޯޑާރ ދޭ ވެރިން ނިކަމެތި ވެ ހަލާކު ވަނީ ކުދިން ، މީ ޕޮލިސް ތެރޭ ކަން ހިގާ ގޮތް، އެކަމާ ހެދި މިހާރު ގިނަ ކުދިން ވެރިން ކުރާ ކޯލް ތައް ރިކޯޑް ކުރާނެ ، ވެރިން ޒިންމާ ނުނަގާތީ ،

   19
   1
 9. 2023

  ޔާމީން2023

  22
 10. ސިޔާ ގުއި

  ސިޔާސީ ކަމެއްތިޔައީ، ކޮވިއްޑައް ގިނައަދަދަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވަމުން ދާކަން އިގޭއި ރު މިކަހަލަ އެއްވުންތައް ބޭއްވުމުންވެސް އެގެނީ މީސިޔާސީ ބޭނުމަކައްކު ރާ ކަމެއްކަމެވެ. ޕެޕަ ރ ސްޕު ރޭއަކީ މިނިމަން ފޯސްކަން ހު ރިހާ އެންމެންނައް އެގޭނެއެވެ. ދެން ލަލަލަ

  1
  14
 11. މަސްއޫދު

  ކޮންއަގައެއްތަޅާކަށް ތިޔަކަލޭގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގަނަ ޖެހޭނީ ދިވެހިންގެ ފައިސާއިން ކައިބޮއިހަދާ ޔުނީފޯމު އަޅާބަޔަކަށް ތިޔަހެދި ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް! ފުލުހުން ކިަތައް ފަހަރުތޯ މިގޮތައް ބާރުގެ ބޭނުންކުރީ ކޮންފިޔަވަޅެއްއެޅުނީ

  15
 12. ވައިކިންގ

  މަކަރުވެރިންގެ މަކަރު ﷲ ދެކިވޮޑިގެންވޭ.

  17
  1
 13. ހުސެން

  ޕީޕީއެމް އަންހެނުންނަށް ކުރި އަނިޔާއޯ އެ ބަލަނީ ކާކު .

  15
  2
 14. ސަފާ

  އިހްސާސޭ ކިޔާނެކަމެއް ނެތް. ތީ ސީދާ މޯދީއާ އޭނާގެ މި ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓް ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދައްކަން ކުރރރި ކަމެއް. ހީވަނީ މޯދީއާ އޭނާގެ އެޖެންޓުގެ އަޅުވެތިކަމުގަ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރަން ފުރްސަތު ދީގެން ތިބޭނޭ. ނޫން ނޫން ނޫން ރަެްޔުތުން އެ ފުރްސަތެއް ނުދޭނެ! ވަކަރަށް ޖަހަން ނޫޅޭ.

  12
 15. ރައްޔިތު

  ބާ ރުގެ ބޭނުންކު ރިގޮތުން ކަލޭގެ ޔަހޫދީކަމާއި ޖައްބާ ރުކަން އެގިއްޖެ. ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާ

  19
 16. ސޯލިހުބޭ

  އިމްރާނު އަޑީގައި ހުރެގެން ހުރިހާކަމެއްކުރަނީ. .

  19
 17. މއާޒު

  އެއްކަމެއްވެސް ނުބެލޭނެ ތިޔައީ ނިކަމެތިން އެކި ނަންނަމުގަ ޖޫރިމަނާކުރަން އޮއްނަ މުއައްސަސާއެއް ، މިހާތަނައް ތިޔަތަނުގަ ބަލަންހުރި މައްސަލަތައް ފުނިޖެހި ހަމައެކަނި މަޤާމާ ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސްފައިސާއިން މުސާރަޔާ އަބިދަރިންގެ އިނާޔަތްތައް ނަގަމުން ދުވާ ޖަމާއަތެއް ތިޔައީ، ރައްޔިތުންނައް ޙިދުމަތް ކުރާ ނަމުގަ. ކިތައް ކިތައް މަރު ކިހާ ކޮރަޕްޝަނެއް ރައްޔުތުންގެ ޙަޒާނާއިން ކައިލާގަނެ ތިބިމީހުންނައް ޙިދުމަތްކުރުމުގައި ތިޔަތިބެނީ. މޮޅުވާހަކަ ނުދައްކާ ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް އިތުބާރެއް ކުރާ މީހެއްނޫންތިޔައީކީ ހުސް އަމިއްލަ އެދުމާ ދޮގުހެދުމުގަ ހޭދަކުރނީ. ތިޔަތުން ވަކިކިރީމަ ކިރިޔާވެސް ރެޔަކާލަނީ ރައްޔިތުންގެ އައްސު އިހުސާސް ، އެހެން ނޫނީ ތިބެނީ ބްރެއިންވޮޝްވެފަ ، ކޮންމެކަމެއްވެސް ކުރަނީ ގްރޭޓާ ގުޑްއޯ ކިޔާފަ . މިޤައުމު ހަލާކުކޮށްފި ތިޔަތަނުްގެ މަތީފަޑި އެއްކޮންބަދަލުކޮށްގެން ނޫނީ ލާހިކެއްނޫން ސަލާމަތްވާކައް. ކޮބާތަ ނޫމަޑި އައްކިހިނެއްބާ ވީ . ދިވެހި ރައްޔިތޔންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާ މުދަލާ މިހުރިހާ ނަމެއްކިޔާނެ.

 18. ވިސްނޫ

  މިވަރުގެ ބައެއްގެ އަތައް ވެޕަންސްދޭ ވާހަކަ އެދައްކަނީ ދެންވާނެ ގޮތް ވިސްނާލާ

 19. ބޭބެ

  ހެޔޮނުވާނެ މިދުވަސްކޮޅު މުޒާހި ރާ ނުކޮށް މަޑުކޮށްލަދީ ދެވަނަ އިންޑިއާ އަށް ނުވަނީސް

  1
  3
 20. ކުމްކުމް

  އާ ބާ ރުގެ ބޭނުން ކު ރިވަގުތު ކަލޭވެސް ހުންނާނީ ހެވިދިލިފަ..އެއީ ކަލޭގެ އިހުސާސް.

 21. ޙހހހ

  މަގުމަތީ ދުވުނު މީހަކަށް މިނިސްޓަރ ކަމާއި ސީޕީކަން ދިނީމަ އޮންނާނީ ޖަންގަލީ އުސޫލު

 22. ޖީވަން

  ދެޅިޔަނުން ވެގެން ރައްޔަތުން ހަނާކުރަނީ. ދެން މާގިނަދުވަހެއް ނެތް ތިއާވިގަނޑު މައިތިރިވާކަށް.

 23. އަބްދޫ

  މިކަން މިގޮތަށް ކުރަންވެގެންދޯ ގޭންގުގަ ހަރަކާތްތެރިވަ މީހުން ފުލުހުންގެތެރެއަށް ވެއްދީ.މިހާރު ދެން ތީކޮންވަހަކައެއް.ފުލުހުން އަނިޔާވެރިވާންފަށައިފިނަމަ ރައްޔިތުންވެސް ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންފަށަފާނެ.

 24. މަޖުބޫރީހާލަތް

  އަނިޔާ ނުކު ރާށޭ ގޮވި މިޖެހުނީ ކޮންތާކު ވައްކަންނުކުރާށޭގޮވި ކޮންތާކުޖެހުނީ އަދިވެސް އެމްޑީޕީފަހަތުން ދުވޭ އަހަ ރެން އެމްޑީޕީޔާ ވަކިވީ ދީނައް ހަޖޫޖަހާ ބަނގުރަލައް ދެވިހިފާ ރޭޕިސްޓުން ގިނަކަމުން ފިޔަވަޅެއްވެސް ނާޅާނެ

 25. ބުރާންތިސް

  ތިތަނަށް ނިކުތް ފުލުހުންނަކީ ސޕ އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ބާރު އޮތް ބައެއްނޫންހެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީވޭ އެބަ.
  ތިވާނީ ބޮޑުވަޒީރުގެ ފަޅިން ނިކުތް ބައެއްކަމަށް.

  ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތަށް ކޮޅުންލާއެބަ. މިގޮތަށް ހިފަހައްޓައެއްނުލެވޭނެ.
  ރައްޔިތުން ނިކުންނާނެ، އެއީ ފުލުހުންނާއި ދިމާކުރާކަށްނޫން. އެއީ ފެއިލްވެފައި އޮތް ސަރުކާރަކާއި ދެކޮޅަށް ގަނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރއިން.

 26. ނިކުމޭ

  ބޭކާރު ވަހަކަ ނުދައްކާ އިސްތިއުފާ ދީ. އެހެންނޫނީ ބަގާވާތަކުންވެސް މީނަ މިތަނުން ނެރޭ

 27. ސްނޭޕް

  ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުން ތަބަކަށް ލާފަ ވަޒީފާ ދިން ފުލުހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް ތަންކޮޅެއް މަދީ.. ގައުމު ހަލާކުކޮއްފި މިމީހުން