ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫ ފުރިއްޖެ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ޑީއެޗް-11 އައިސީޔޫގައި މިވަގުތު ނުވަ މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާއިރު ހަމީހަކު އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށެވެ.

ޑީއެޗް-11 ގެ އައިސީޔޫގައި ހުންނަނީ ނުވަ އެނދު ކަމަށް އެޗްއީއޯސީ އިން ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"މިއަދު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ބައްޔަށް ބޭސް ކުރުމަށް މިހިރަ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކުގައި ހުރި އަދަދުތައް. ޖުމްލަ 200 މީހުން މިވަގުތު ހޮސްޕިޓަލައިޒް ކުރެވިފައި ވޭ. އޭގެތެރެއިން ހަ މީހަކު މިވަގުތު ވަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑީއެޗް 11 ގެ ވެންޓިލޭޓަރުގައި. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫ ގާތްގަނޑަކަށް މިހާރު މިއޮތީ ފުލްވެފައި. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް." މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދު ކޮވިޑަށް ފައްސިވި މީހުންނާއިއެކު 6508 އަށް މީހަކު މިހާރު ކޮވިޑް ބަލި މީހުންގެ ގޮތުގައި އެބަތިއްބެވެ. މިހާރު ހޮސްޕިޓަލްގައި 181 މީހަކަށް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ނަމަ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް އަންނަނީ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. މާޑު

  ތިޔަ އައި.ސީ.ޔޫ ފުރުނީ ޔާމީނު ތިތަން އަޅާދިނީމަ... ތަކަމާއި އިތުރު ދައުވާއެއް ކޮށް ޖަލަށްލާ

  34
  4
  • Anonymous

   ސަރުކާރުވެސް ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކޮށްލަބަލަ. ސޯލިހުގެ ހަމަ އެކަނި ޒިންމާ އަކީ މިލިޔަން މިލިޔަނުން ބަދަލު ދިނުނުން އެކަނި ކަމުގައި އޮތީމަ އެވީ.!! ވައުދުވީ ެައްޔިތުންގެ ފައިސާ އެކުވެރިންނާތިމާގެ މީހުނަށް ބަަންށޯ އެހެންވެ އެވައުދު ފުއްދަންޖެހޭނެއޯ.

   15
   1
 2. މަބްރޯރޯ

  އެހެންވީމާ ދެން އިތުރަށް ބަލި ނުޖެހޭށޭ ޕޮޒިޓިވް ނުވާށޭ ބުނާކަން. އެއްމެ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަށް ތައްޔާރޭ ބުނީމެއްނު؟

  27
  1
 3. ހަމީދު

  ހުސް ވާހަކަ ނުދައްކާ އޮކްސިޖަން ސްޓޮކް އިތުރުކޮށް ގިނަކޮށް ވެންޓިލޭޓަރ ބޮޑު އަގުގަވެސް ހޮދާ އިތުރު ނުކޮށްފިނަމަ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސްވުން ކައިރީ

  22
  1
 4. ރުއް

  ދެރަކަމެއް☹️ އަންނި ބުރޯ މުޅި ގައުމު ހޭއަރުވާލައިފި

  27
  1
  • ވިއްސާރަ

   ތިބުނީތެދެއް.. ތިއެއްޗަކާހުރެ ބޮޑު ބލ އެއް .. އަލިފު ހާ

   14
   1
 5. ބޯހަލާކުވެއްޖެ! މަގޭ

  ކޮބާ ވެންޓިލޭޓަރ ވަގުންތައް ! ތިޔަ ހޮސްޕިޓަލުން ނަސީމު ބޭރުކޮށްލާކަށް ނުވޭތަ؟ އިންޑިޔަނުންގެ ދަށުވެފައި ހުރި ވަގެއް! ހުސް ވަގުން ލާރި ލިބޭ މަޤާމްތަކަށް ލާގެން ޤައުމު ބަނޑަށް ޖެހުނީނުންތޯ؟ މިއަދު ކީކޭ މި ވަހު ސަރުކާރު ބުނާނީ؟ އެއްފުޅަން މަތިން ފުންމާލި ބަކަރި އަނެއްފުޅަން މަތިންވެސް ފުންމާލާނެ! ކެރަފާ އާއިލާ އަށް އެނގޭނީ ލާދީނިއްޔަތާ ވައްކަމާ ރާ ބޯން. ނުވާނެ މިޤައުމަަކަށް ރަނގަޅެއް! ﷲ އޭގައި ބަރަކާތް ކަނޑުވާފަ އޮތް އެއްޗެއް. ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދީފައި ބަރުލަމާނީ ގޮވާގެން ހިންދޫ އަވަށަކަށް ކެނޭރީ ގޭ ގޭންގާ ސިއްކަގޭންގާ ކެރަފާ ބައިގަނޑު މި ޤައުމުން ބޭރުކޮށްލަންވީ ރަައްޔިތުން ނުުކުމެ!

  32
  1
 6. ބަކުރު

  ނަސީބެންނު ތި ފަންސަވީސް ބުރީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްވެސް އެޅުނުކަން

  31
  1
 7. ޢަހުމަދު ނަޢިމް

  މިކަމުގެ ހިތާމައަކީ، ކޮވިޑް ބަލި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އާދައިގެ ރޯގާއެއް ކަމަށް ބަލައި، މަޖުލިސްގެ މެމްބަރުން ގަދައަޑުން ޖަލްސާ ތަކުގައި ވާހަކަދެއްކި ކަމުގެ މޮޔަކަން! ޜައްޔިތުންނަށް ވެސް މުޅިން އޮޅުވާލީ! ކޮވިޑް ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް، މަންފާ ހޯދުމުގެ ވަސީލަތަކަށް ހެދުން!

  25
  1
 8. ޛފޖ

  ކުރިން އިންޑިޔާއާއި ގުޅިގެން ޝަހީދުކޮށްލީ 19 ދިވެހިން. މިފަހަރު މިބައިގަނޑު މުޅި ދިވެހި ދަރިފަސްކޮޅު މަރުގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ކޮށްޕާތިލީ ހަމަ އިންޑިޔާ ހިއްރުއްސަން.

  ކެރަފާ ބާގީ އާއިލާގެ އެންމެން އަދި އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިސްތިއުފާދަެން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތަކީ ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރި ދުވަސް، ދެން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތަކީ މިހާރު.

  26
  2
 9. ކިޔުންތެރިޔާ

  ކޮބާހޭ ފްލޯޓިންގ ހޮސްޕިޓަލް؟ އޭތި ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗާއި ދިމާލުން ބޭރުގަ ބަނދަރުކޮށްފަ ބާއްވަންވީނު؟ ގައުމެއްވާ ބަނޑުއަޅާލައިފި. ނަސީބެކޭ ޔާމީނު ތި ހޮސްޕިޓާ ހެދިކަންވެސް. އޭނަ ކުރި ކަންކަމުން މި ނާގާބިލު ސަރުކާރު ކިރިޔާވެސް ވިންދު ޖަހާވަރު މިވަނީ!
  ކަލޭމެންނަށް ނުވަންޏާ އިސްތިއުފާދީފަ ދުރަށް ޖެހިލަންވީ ނޫންތޯ؟ ޖަަސްޓް ބިކޯސް ޔޫ ފިޓް ސަމްވެއަރ ޑަޒަންޓް މީން ޔޫ ބިލޯންގ ދެއަރ!

  30
  2
 10. ބަކަރި

  ކޮރަޕްޝަން ހޮހޮޅަވެސް ފުރުނީ ދެއްތޯ

  21
  3
 11. އަނނި

  ދަރުމަވަންތަ އަކީ ޔަަމީން ދިން އަނިޔާ އެކޭ ބުނެވެނީ ނިހެންވެ

  14
  7
 12. ކުޑަސޮރު

  ދެންފެންނާނީ އެތަން ރަހުނުކުރި މީހުން އައިސް އެތަނުން އަހަރެމެން ބޭރުކުރާތަން މިސަރުކާރުން އެޅި ހޮސްޕިޓަލެއް އެހެންތަނެއްނެތް އެހެންމީހުން ހެދީމަ މިމީހުން ނައް އެންގެނީ ތަންތަން މޯގޭޖްކޮއް ލާރިނަގަން ގައުމުދަރުވަން

  21
  1
 13. ބޮލުރޮދި

  ކޮބާތަ އެއްކަލަ ގެންނަންބުނި ފުލޯޓިން ހޮސްޕިޓަލް....؟؟؟މެކުނު ފުމުނަސް ގާހަކައަކަށް ނުފުމެވޭނެ......ދިވެހިންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި އަދި ހީލަތް ތެރި ފަތިސްތަކާ ދުވަސް ތައް ވަކިކުރަން އެނގޭވަރުގެ ބުއްދިދެއްވާށީ. އާމީން

  23
 14. މުހަންމަދު

  ތަން ފުރޭނެ ކަލޭމެން ތިތަނުގަ އެންމެ 6 ވެންޓިލޭޓަރު ބަހައްޓާއިގެން އުޅެންޏާ. ބަލަގަ މިދިޔަ އަހަރުއްސުރެ ވެންޓިލޭޓަރު އޯޑަރު ކުރިވާހަކަ އަޑުއެހިން. އެޔައްވީ ކިހިނެތްތޯ މިދިޔަ 12 މަސްތެރޭ މޮނިޓަރކޮއް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަން
  އެދެވޭ މަސައްކަތެއްކުރި މީހަކު ސަރުކާރުގަ ނެތްކަން ޚަބަރުން ދޭހަވީ.

  21
 15. މަޒް

  ފެސިލިޓީ އިތުރުކުލރަން ފުރުސަތު ލިބުން.. މިކަން ގޯސްކޮއްލީ ސިޔާސީ މީހުން

  21
 16. ގާދިރު

  ސަރުކާ ނިދާފަ

  24
 17. ކޮތަރު

  ދެރަނުވޭ ބަންދުކުރި ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތައް އެބަތިބި. ބޮޑުވަޒީރު ހުރީ ހިނދުކޮޅުގަދޯ؟،

  12
 18. ޑައެލޯގް

  ޔާމީނުގެ މަސައްކަތުގެ ފޮނިމިލިބުނީ އެއްޗެތިގޮވި ރީދޫސަރުކާރަށެވެ.
  1. އެއާޕޯޓް ބޮޑުވުމުން ވަންނަ ގިނަފައިސާ
  2. 35 ރެސޯޓު ހުޅުވުމުން ވަންނަ ފައިސާ
  3. އެމް.އެމް.އޭގައި 900 މިލިއަންޑޮލަރު ރައްކާކޮށްދެވި ޔާމީނު އެފައިސާ މިވެރިން ނެގީ
  4. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމުން ލިބުނުމަންފާ
  5. ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ހިއްކުމުން ލިބުނުފައިދާ
  6. މަހާޖައްރާފާ ކޮންނަބޯޓުން ލިބުނުފައިދާ
  7. އެއާރޕޯޓާއި ބަދަރުތަކުން ލިބުނުފައިދާ
  8. ބްރިޖްގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ފެރީގެ ޚަރަދުކުޑަވެ ބަޖެޓަށް ލުއިވުން އަދިވެސް ބައިވަރު

  22
 19. ބުރަކިރަދުން

  ނަސީބެއްނު ރައީސްޔާމީން 25 ބުރީގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ރަށްޔަތުންނަށްޓަކާ އަޅައިދިންކަން ރައީސްޔާމީނަށް ޝުކުރުހަށްގު ދެންމިހާރު މިގައުމުގަމިހިރަ ވެރިމީހަށް އެނގޭކަމަކީ ހަމައެކަނި ޅަދޮޅުކުދިންނަށް ވަޒީރުޖަންދިނުން އެކަނި ބޮލުރޮދި ކެނޑިފަހުންނަވެރިއެއް މިނޫނީ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކެން.

  19
 20. އައްޑޫ މީހާ

  ބަލަ ކަލޭމެން ތިބީ މިހާލަތައް ތައްޔާރުވެގެންނޯ ބުނާތި އެހިން ! ބަޖެޓް ފޫދުއްވާލަން އުޅޭ ބައެއް އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ކަލޭ މެންނަކަށް ނޭގޭ ކުރާކަށް

  18
 21. ކިއުންތެރިއެއް

  އެންމެ ނުވަ އެނދު ބަހައްޓައި ގެން އެހީ ލާރިގަނޑު ބަނޑު އަޅާލައިގެން، ތިމްންންމެން ތައްޔާރޭ ކިޔާނެ އަދިވސް

  13
  1
 22. ކޮވިޑް

  ކޮބާ ތަ މަބޫބެ މެން ގެންނަން ރެޑީކުރި ފްލޯޓިން ހޮސްޕިޓަލްތައް؟ އަދި ވެސް ބަލާ ނުވާވަރުން ރައްޔަތުން ގެ ކުރިމަތީ ގައި ހެއްދެވިހާ ދޮގުހެދޭ ތޯ ؟ ފްލޯޓިން ހޮސްޕިޓަލްތަ ފްލޯޓް ކުރީ މާގިރީގީ ހޮޓަލްގަ ދެއްތޯ؟ މަބްރޫކު ޖަވާބުދެއްވާ؟

  10
 23. ނަފްސް

  11 އެނދު އިންނަތަނެއް ފުރެން ނަގާނެތަ ގިނައިރުތަކެއް