ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީ އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު އެމިނިސްޓްރީގެ ވަޒީރަކަށް އައިޝަތު ޝައުނާ އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ޑރ.ހުސެއިން ރަޝީދު ވަނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް ޑރ. ހުސެއިން އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރަކަށް ޝައުނާ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވަނީ. --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މި ދެ ބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވާފައި ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިސް ހަރަކާތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝައުނާ މިހާތަނަށް ހުންނެވީ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީއަކަށެވެ. އެއީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކާއި އެއްފެންވަރުގެ މަގާމެކެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކެބިނެޓަށް މިއަދު ބަދަލުތައް ގެންނެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށާއި ސަރުކާރުން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީއަކަށް އެމްޑީޕީގެ އަހުމަދު ހަމްދާން ވެސް މިއަދު ވަނީ އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ޑްރަގް އެޖެންސީ މިއަދު ފެށިގެން ހިންގަމުން ގެންދާނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. ބިގް ބޮސް

  ބަހާލާ ބަހާލާ

  55
  • Anonymous

   ޝައުނާ އަކީ ތަޖުރިބާއެއް ނެތް ހުސް ގޮބޮޅިއެއް

   42
   1
 2. ކޮވެލި

  ގައުމު ނެތިގެންދާއިރުވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފަރުދީޒިންމާއަދާކުރަން ޖައްސާފަ މިވެރިން އަވަދިނެތި ރާޒުވާކުޅުއްވަން ! އަލިފު ހާ

  69
 3. ކްރިސް

  ނަހުލާ ޓްރާންސްޕޯޓްގަ ބަހައްޓާފަ ހުންނަނީ ޤާބިލް މީހަކަށްވީމަތޯ. އެއްވެސް ތާކުން ތާކުޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ނޫން. މާ ބޮޑު ހަބަރަކަށް ހަދައިގެން ބަދަލު ގެންނަނީއޭ ކިޔާފައި.

  66
  1
  • އަހްމަދު

   މަގާމުތަކުގަތިބޭމީހުން އުސޫލެއްގެގޮބަދަލުކުރަނީ ނާގާބިލްވެ ރައްޔިތުންނައް ދޭންޖެހޭޚިހުމަތްތައް ނުދެވޭތީ އެކަމުކުރީގަހުރިމީހާއައްވުރެނާގާބިލްމީހަކު އައްޔަންކުރީމަ ދެންބޭލޭނީލައިގެންހުރިސޯޓު ކޯލިޝަންގަހިމެނޭ އެހެންޕާޓީތަކުގެ ހުރިހާމިނިސްޓަރުން ރައީސްއޮފީހައްބަދަލުކޮށް މިނިސްޓްރީތައް އެމްޑީޕީގެ ކުދިންނައްދުނުމަކީ ވަޢުފުއްދުމެއްކަމަށް ބެލެވެނީ

   34
 4. ޙޯނު

  ޙިއްހީ@😀😀😀.
  ބެއްޔާއާ ބުރުމާޔާ އިމްރާނޫ ބޭރުކުރަން އެބަރެޑީވޭ.
  އެހެން ނޫނަސް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގާ މީކޮންކަހަލަ ޕާޓީތަކެއްކަން ސަރުކާރު ހިންގާމާއި ޕާޓީޔަށް އޮންނާނީ އެގިފާ..

  38
 5. ހުސޭނުބޭ

  ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކެބިނެޓަށް މިއަދު ބަދަލުތައް ގެންނެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށާއި ސަރުކާރުން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.............. ވަޢުދުވީ ބަދަލުކުރަން. ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައެއް ކޮށްދޭކަށްނޫން. ކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ ބައިތުލްމާލުން ވައްކަންކުރުން.

  65
  2
 6. ކާޅު

  ކާޅު ހާލި ހެދީމާ ބިސް އަޅަން ކޮވެއްޔެއް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ވައްޓާލީ. މަލީހު ހެދި ހުރިހާ ޕްލޭނެއް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ގޮއްޔެ މާދަމާ ތިމަންނާ އޮންނާނީ ކޮށްފައޭ ގޮވާލާނެ. ޕާޓީ ކުދިން ކިހިނެތްހޭ ޕާޓީ މީހުން ލީމާ އެބަ ރަނގަޅުވޭ ނޫންހޭ ގޮވާލާނެ. ދެން ބާރަށް އަތް ޖަހުވާފައި ޚުދުމުޚުތާރު ދޮގުވެރި މަކަރުވެރި ޑިކްޓޭޓަރު ކަލޭގެ ޓްވިޓެއް ކޮށްލާނެ.

  92
  • ގޮއްޔެ

   މީ ވަރަށް 100% ގެ ވާހަކައެއް.

   59
 7. ދަޅަހީރޯ

  ބުރުމާ ދެން ލަލަލާ

  47
  1
 8. ބުއްޅަބޭ ޖޫނިއަރ

  ތިނޫން މީހަކު މިޤައުމުގައި ނެތީތަ؟

  56
 9. މ

  ގާސިމަށް އަނެއް ލޮޓި އެދިނީ...މީދާ ހިނކަނދި...މިނިސްޓަރު ކަން ކުރާ ޒަމަން މިއޮތީ

  54
  1
 10. ޜ

  ޢެއްވަލައް ހަދަނީ....ޖެންޑަރ..ހައުސިން...ޓެކްނޮލޮޖި
  ކޮންމެ ތަނެއް އެމްޑީޕިގެ ބާރުގެ ދަށަށް ނުބައި ނުލަފާ ރޭވުން އަތަށް ގޮވާނެ...ބަލަން ތިބޭ

  47
  • ސައީ

   މަރުހަބާ ސައުނާ. އިހުލާސްތެރި މަސައްކަތް ތަކެއްކޮށްގެން، ކުރިއަށްދިޔަ ކަނބަލެއްކަން ބަލައިގަންނަށް. ބޭކާރު ވާހަކަ ތަކެއް ނުދައްކައި ގިނަ ގުނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވައިފި. އަންހެނުންބާރުވެރި ކުރުވެމަށް ރަގަޅު ރޯލް މޮޑެލްއެއްކަން ދައްކަވައިފި. ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ކާމިޔާބީ އެދެން.

   5
   59
 11. ހަމީދު

  ތިމަންޖެއަކީ ޓެކްނޮލެޖީ ގިރައިބޮއިގެންހުރިމަންޖެއްހެއްހީވަނީ އެހެންވީމަވަރަށްމޮޅުވާނެ އަދި ނުވިތާކަށް ކަނޑުއަޑީގެ ތިމާވެއްޓައްލިބޭ ގެއްލުންތައްހޯދަންވެސް ވަރަށްމޮޅުވާނެކަންޔަގީން އަދި ކިރިޔާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށްހައްލެއްތިލިބުނީ ތިބުނާ ގާބިލްމީހުންނަކީ މިއީދޯ

  37
 12. ނަސޭހަތެއް

  ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެއްގެ ވަޒީ ރުންނޭ ކިޔާ މަޤާމަށް އައްޔަންކޮއްފާ ތިބި ގިނަ އަންހެނުންނަކީ ބު ރުގާވެސް އަޅައިގެން ތިބި ބައެއް ނޫން. ﷲ ގެ ހައްޤު އަދައެއް ނުކު ރެވުނު. ދެން ކޮން ހައްޤެއް އަދާކު ރެވޭނީ.. ލަލަލާ

  52
  2
 13. ހާއްޔަ

  ބަލަދުއަރާފަ ތިބިބައެއްދޯ ސާބަސް އިބިރިހިމާ ކަލެއައް

  23
  1
 14. ބަޅ

  މި ލާދީނީ ބައިވަ ރު ގަނޑަށް މިނިސްޓަ ރު ކަން ވެސް މި ދެނީ. ނާގާބިލް ކިނބޫ.

  22
 15. ބޮޑުވަޒީރު

  އެއްކަލަ ލާދީނީ ޝައުނާއަށް ޕްރޮމޯޝަންދީ ދީނަށް ލޯބިކުރާމީހުންގެ ނިއްކުރީގައި ތަފާލެއްޖަހައިފިދޯ.

  27
 16. Anonymous

  ބުރުމާ ލައްވާ ދެ ނަން ފޮނުވާފަ މިނިސްޓަރ ކަން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ، އަދި 20 އަކަށް ފަހަރު ކަށިޖެހީމަ މި ބުރުމާ ކައްޓަށް އަސަރު ކުރާނީ.

  21
 17. އަންވަރު

  ތިމާވެށީގެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކާއި އިންޓަރނެޓްގެ މައްސަލަތައް ތަޖުރިބާ ނެތް ލާދީނީ މީހުން މަގާމުތަކަށް ލައިގެން ކޮން ކަމެއް ކުރެވޭނީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި ބަރަހަނާވުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނެ. ނާގާބިލު ފެއިލްވެ ކުނިގޮނޑަށް އެއްލާލަން ޖެހޭ ސަރުކާރެއް މިއީ

  17
 18. ވަތަނީ

  ކޯލިޝަންގެ ކޭކު އޮތީ ވެ ރިކަމަށް އައުމުގެ ކު ރިން ބަހާފައެވެ ކޭކުން ބައިފަޅި ލިބުނު ބައިވެ ރިންނަށް ހައްގު
  މިންވަ ރުނުދީ ކޭކު އަމިއްލަކު ރުމަކީ މަކަ ރުވެ ރި ކަމާއި
  ހީލަތްތެރ ރިކަން ހާމަވާ ކަމެކެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަ
  މަގާމަކީ ކޭކުގައި ހިމެނޭ މަގާމެއް ނޫނެވެ އަދި މިނިސޓް ރީ
  ތަކެއް އުވާލައި މަގާމްތައް އުވާލުމަކީވެސް އޭގައި އޮތް ކަމެއްނޫނެވެ.

  14
 19. ލިލީ

  ވަރަށް މަޑުން ހުރެ ގިނަ ހިދުމަތް ކުރާ ކަބަލެއް ތިޔައީ ހީކުރަން އެގޮތުގަ ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް

  2
  14
 20. ތިބޭނަމޭ

  ތަމެން ކިހިނެއްތޭ ތިޔާ ތިމާވެށި މިިނިސްޓްރީ ހިންގާނީ ތަމެން 24 ގަޑިއިރު ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭނީ 48 ގަޑިއިރަށޭ ތިޔާއީ ބޮޑު ތިން ދާއިރާ އެއްކޮށްލާ އެއް މިނިސްޓްރީ ދަށަށް ތިޔާ ގެނައީ ތަމެންނަށް ތިޔާ މިނިސްޓްރީ ހިންގޭނެ ކަމަށް މަމެންނަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ނުފެނެއޭ ސަބަބަކީ ތިމާވެށި މިނިސްޓްރީ ގައި ނެތޭ ތަޖްރިބާ ހުރި އެކަކު ވެސް މުޅިން ވެސް ފަހާފޮށީގެ ތިނޯހަށް ރޮދިލެއްވުމުން ޕީއެޗްޑީ ހަދައިގެން އައިސްފައި ތިބި މީހުންނޭ ތިބެނީ ތަމެން އަތަށް ތިޔާ މިނިސްޓްރީ ގޮވާ ތަން ބަލަން މަމެން ތިބޭނަމޭ

  13
  1
 21. ދުވަހެއް އެބަ އާދޭ!

  އިސްލާމީކް މިނިސްޓް ރީ އާ ފިޝަ ރީސް މިނިސްޓް ރީ ވެސް އެއްކޮށް ލަންވީނު.

  14
  2
 22. ރައީސް ސާބަސް

  މިސަރު ކާރުން ކަންތައްތައް ކުރާނީ ރަނގަޅަށް ގެންނަވާ.ބަފަލުތަކަށްަ މަރުހަބާ ކިޔަން ސިކުޑިތަގަޢްޔަރު ވެފައި ތިބި ވަގުންކޮޅު އެކަހަލަކޮމިމްޓުކުރާނެ

  2
  12
 23. އިސްތިއުފާ

  ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރެވޭ މީހެއޭ މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ތަމެން އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  21
  1
 24. Anonymous

  ދިވެހިރަާޖެ އަާއި ދިވެހިން ދެކެ އެއްވެސް ކުލުނެއް ހުރިއްޔަާ އިބްރަާހިމް މިހަާރުން މިހަާރައް އިސްތިއުފަާދިީ

  12
 25. ރައްޔިތުމީހުން

  ޓުވިޓާ ކުދިންކޮޅަށް މަގާމުކޮޅުބަަހާލަނީ ދޯ..

 26. ހަމްދާން

  ފެންވަރާކައް ނުވޭތަ އަދިވެސް.

 27. ހެއްވައޭދޯ

  ތަމެންނަށް ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު ހައްގު ވަނީ އެއީ ކޮން ގޮތަކުންތޭ މަމެން ތަމެން ގާތުން އަހާލަން ބޭނުންވެއޭ ތަމެންނަކީ ސޮފްޓް ވެއަރ އިންޖިނިއަރެއް ނޫނޭ ތަމެންނަކީ ތިމާވެއްޓޭ އެއް ނޫނޭ ތަމެންނަކީ ހަކަތައޭ އެއް ނޫނޭ ދެން ތަމެން ކޮން ގޮތަކުން ކުފޫ ހަމަވޭތޯ މަމެން ތަމެން ގާތުން ސާފުކޮށްލަން އެބަ ބޭނުންވެއޭ ތަމެން ބުނެދެގަ މަމެންނަށް މިކަން ބުނެދޭން ނުޖެހޭނެއޭ އެހެންތޭ ހާދަ ހެއްވައޭ ދޯ ހެއްވާ މިނިސްޓަރު ދޯ...

 28. ނުވަންނާތި

  ތަމެން ތިމާވެށި މިިނިސްޓަރު ކަމާއި ހަވާލުވާން ޖެހޭނީ އޭސީސީގައި އޮތް ތަމެންގެ ބިޔަ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ގަނޑު ނިމުމުމުންނޭ ތަމެން ކޮރަޕްޓް ސިފަތައް ނުފިލުވާ ތިމާވެށި މިިނިސްޓްރީ އަށް ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި ނުވަންނާތި

 29. ހުސެއިން ފަހުމީ

  ތިޔައީ ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ރިލޭޓެޑް ދެ މަސައްކަތް. ވީމާ ތިހާ މޮޅައް ބަޔަކަށް ގުޅުވާލެވޭނީ. ރޯނު އެދުރު ސަރުކާރު.

 30. އިސްތިއުފާއޭ

  ތިމާވެށި މިނިސްޓްރީ ތެރެއަށް ތިން ވުޒާރާ ޖަމާކޮށްގެން އަދި ކަމުގެ އެއްވެސް ތަޖްރިބާ އެއް ނެތް މީހަކާއި އެމިނިސްޓްރީ ހަވާލު ކުރުމުން އެމިނިސްޓްރީ ބޮއްސުން ލައިގެން ގޮސް ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ޚިދްމަތެއް ނުދެވޭނެއޭ މިހާރު ވެސް އާންމު ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ދުރުން މަސައްކަތް ކުރާ މިނިސްޓްރީ އަކީ އެއީ ތިމާވެށި މިނިސްޓްރީ ކަމަށްވާއިރު އެކަމުގެ ތަޖްރިބާ އެއް ނެތް މީހަކަށް މިނިސްޓަރު ކަން ދިނުން އެއީ ރިޔާސީ ނިޒާމު އޮޅާލަން ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ތަމެން ދެން އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ...

 31. ޒާހިދު

  ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނޭ

 32. މިހަ

  ދިވެހިންނަކި ފުޅިމަދު އުނގު ރިއަށް ދޫނުކު ރާ ވަ ރުގެ ބައެއް.
  ތިއިން މީހަކަށް މާދަމާ އަުއްތަމަ ފަނޑިޔާ ރުކަން ދީފިއޭ ބުންޏަސް އަޖައިބަކަށް ނުވަނެ

 33. އަންނި

  ހާދަ ލޯބި މަންޖެއެކޭ. އަލިފް ހާ.