ޓްރަމްޕް އާއި މޯދީ ކުރިން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއް
ޓްރަމްޕް އާއި މޯދީ ކުރިން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއް

އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ހަރުކަށި އިންޒާރެއްދީފިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ކަމެއްގެ ސަބަބުންނާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ފެބްރުއަރީ 5 ގައި ނެރެފައިވާ  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިއަދު ހަވީރު ނިމޭއިރު އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރި މުއްދަތު އިތުރު ނުކޮށް މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު އޮތް ގޮތަށް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ގޮވާލައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ގޮވާލާފައިވަނީ އިންޑިޔާގެއެކްޓާނަލް މިނިސްޓްރީއިން ދެންމެ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަސް އިތުރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ހުށައަޅާފައިވާއިރު، ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު ކުރަން ފެނޭތޯ ވޯޓުލާނެއެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު ކުރެވޭނީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

އިންޑިޔާގެެ އެކްސްޓާނަލް މިނިސްޓްރީން ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފިވަނީ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު އޮތް ގޮތަށް ތަންފީޒް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެެވެ.

"ކުއްލި ހާލަތު ނިމުމަކަށް ގެނެސް ޑިމޮކްރަޓިކް މުއައްސަސާތަކަށް ޝަރުއީ ދާއިރާ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް މިނިވަންކަމާއެކު ގާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ. ފެބުރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު އޮތް ގޮތަށް އޭގެ ރޫހާ އެއްގޮތަށް ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭނެ،"

ވަރަށް ހަރުކަށި ގޮތަކަށް އިންޑިޔާއިން ބަޔާން ނެރުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ފެބްރުއަރީ 1 ވަަނަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާން ސުޕްރީމްްކޯޓުންވަނީ ބާތިލްކޮށްފައެވެ.

އަދި ޤާނޫނީ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ކަންތައް ނިންމަމުންދާއިރު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގޮތުން ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތައް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރުމުން އިންޑިޔާގެ މަޤްސަދާމެދު ޝައްކު އުފެދެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

70 ކޮމެންޓް

 1. އެހެން ތެޅިތެޅި ތިބޭބެ އަޅާލާނެ ކަމެނެތް

 2. ހާމޯޝް ނަން އޮފް ޔުއަރ ބިޒްނަސް

 3. އަހަރެމެންވެސް ހަރުކަށި އިންޒާރެއްދީފާނަށް. މުސްލިމުން މެރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލާ.

 4. ާަައަލީ ތ.އަތޮޅު

  އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އިސްލާމުންމެރިކަުގެ އެތަކެއް ތުހުމަތެއް އެބަ ކުރޭ. އެހެންވީއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަން ބަލަންވީނު! އިސްތައްޓޭ ނުކިޔަ ބަލަ ރޭޕިސްތާނު!

 5. ޙެހެ ތިހެންބިރުގަންނަވަން ނޫޅޭ އަމިއްލަގައޮމުގާއޮއެއް ރޭޕުކުރުން ހުއްޓުވަބަލަ ގޮޓިބޯ

 6. ކަލޯމެނަކަށް ނޭގޭތަ ތިދައްކަނީ ބާތިލްވެފައޮތް އަމުރެއްގެ ވާހަކަކަން.....ޔެންޑި...

 7. މިއީ ދެން ކިހާބޮޑުވެއްޖެ ކަމެއް....ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވަންނަންޖެހޭތަ ކަލޭމެން.

 8. ގެރި ކަލާންގެ އަށް އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުން ހުއްޓާލުމަށް އިންޑިއާއަށް ގޮވާލަން.

 9. ޢަމުރު ބަާތިލް ކުރިކަން އިންޑިއާއަށް އެނގޭތީ އޭ ތާރީޚް ޖަހާފަ އެބުނަނީ..

 10. މަގުސަދު ވަރަށް ސާފު. އިންޑިޔާއަށް ބަރޯސާ ނުވެ ރާއްޖެ ހަލުވި ދުވެލީގައި ތަރައްގީ ވާތީ ހަޖަމު ނުވެގެން ތެޅެނީ. މިނިވަންކަން ގެއްލުނަސް ރާއްޖެ ވިއްކާލާފަވެސް ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޫތުކައިފަ ތިބި ގައްދާރު ބަޔަކު ރާއްޖޭގަވެސް އެބަތިބި ވިއްޔަ..!

 11. ގާނޫނީ ތަރަހައިންނޭ ، ކަލޯތިހިރީ ހަމަހޭގަތަ. ގާނޫނީ އިމުންބޭރުން މިހާރުވެސް ތިޔަގަރާރަށް ވޯޓް އެއަހަނީ

 12. އިންޑިއާގެ މަގުސަދާއި މެދު ޝައްކު އެފެދޭ. މިފަހަރު ދިވެހިސަރުކާރުން ގަޅިއެއްޗެއް ހަދާދެވޭކަށް ނެތޭ. ސޮރީ އިންޑިއާ. ތިޔަބުނާ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭރު ނުފޫޒު ވައްދާ، ތިޔަބުނާ ހުކުމަށް ނެރެ މިތަނަށް ބަޢާޥާތެއް ގެނައީމާ އެއީ ދިވެސާރުކާރު ހިންގަން ހަވާލު ކޮށްފަ ހުރުިމީހާ އެކަން ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން ޖެހޭކަމެއް. އެހެންވީމަ އެކަން އެހެންކުރާނެ. އިންޑިއާނުޖެހޭ ރާއްޖެ އަށް ހުކުމް ކުރާކަށް. ދިވެހީން އިންޑިއާ ހުކުމަކަށް ބޯލަނބާކަށް ނުޖެހޭނެ.

 13. މަގުމައްޗަށް ކުޑަކަމު ދިއުމާއި ތުއްތު ކުދިން ރޭޕްކުރުން ހުއްޓުވިއްޔާ މާ ތާހިރުވާނެ

 14. ލަލަލާ. އަދި މިތަނަށް އަރަންވެސް އަރާނެ. އެދުވަހުން މަ ހުންނާނީ އިންޑިޔާ ސިފައިންނާއެކު. މިތާ އޮތް ލާރިލާރި ޖޯކުފޯސް ދެން ބޭނުމެއް ނެތް

 15. ރިޝްވަތު ދިނީ އެމީހުން. ޢެހެންވީމަ އެހެންވާނެ. ޢެކަން ފަޅާއަރާނެތީ ތެޅެނީ

 16. މިހާރު އިންޑިޔާގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ބުނެވޭނީ ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ހުކުމުގައި އިންޑިޔާގެ އަތެއްވާކަމަށް.

 17. އެކްޓާނަލް މިނިސްޓްރީ؟

 18. އެކްޓާނަލް މިނިސްޓްރީ؟މީތި ރަނގަޅު ކޮށްބަލަ.

 19. ގާނޫނު ބާއްވާ އެއްކާރީގަ. މިގައުމަށް، ބޭރުމީހުން އަރަން ދައުވަތެއް ނުދެވޭނެ. އެދައުވަތޫ ދޭ ގަޅިމީހަކަށް މިރާއްޖެއިން އެއްވެސް ޖާގައެއް އޮވެގެން ނުވާނެ. އަދި ބޭރުބަޔަކަށް މިގައުމުގެ ކަންތަކަށް ހުކުމެއް ނުކުރެވޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް މީހުން އަރުވާ ބާލާ ހަދާނީ ދިވެހީން. އިންޑިއާ އެއް ނޫން.

 20. ނުބޭހޭށެ ނުބެހޭށެ މިކިޔަނީ މިގައުމުގައި ތިބޮ އިންޑިޔާ ބަންގާޅިން ނަށް ތިގައުމުން ވަޒީފާ ދޭންވެއްޖެ ކޮންމެހެން މިގައުމަށް ނުފޮނުވާ ގެންގުޅެބަލަ ނުބޭކަމެއްވެސް މިމީހުންނަކަށް ނޯވެދޯ؟ ބަލަ އަންނި މިގައުމަށް ފޮނުވަބަލަ ތިމީހުންނަށް ނޮކަމެތި ކަން ދިން ސޮރަކީ އެއީ

 21. މިހާރު އިންޑިޔާގެ ނޮހުރުއްޕާން ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ މިމީހުންގެ ކިބައިން މި ޤައުމު ސަލާމަތް ވާން ވެއްޖެ ތީ މާކަ ތާހިރު ބައެއްނޫން މިޤައުމުުގެ ކަންކަމާ ބެހިގަނެގެން އުޅޭކަށް މަކަރުވެރި ވީމަ މި ރާއްޖެ އިން ކަލޭމެން ދެކެ ފޫހިވީ

 22. މިހާރު އިންޑިޔާގެ ނޮހުރުއްޕާން ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ މިމީހުންގެ ކިބައިން މި ޤައުމު ސަލާމަތް ވާން ވެއްޖެ ތީ މާކަ ތާހިރު ބައެއްނޫން މިޤައުމުުގެ ކަންކަމާ ބެހިގަނެގެން އުޅޭކަށް މަކަރުވެރި ވީމަ މި ރާއްޖެ އިން ކަލޭމެން ދެކެ ފޫހިވީ.

 23. ގެރި ޔާބެހޭ ގޮތުން ހަމިހާރުން މިހާރައް އުވާލުމައް ހަރުކަށި އައްގަން

 24. ރޭޕިސްތާން. އިހަށް ތަނުގައި ތިބި އަންހެނުންގެ އިއްޒަތާ ކަރާމާތް ސަލާމަތްކޮށޮދީ.

 25. ބޯލީ ރޭޕިސްތާން

  އަޔޯދިޔާ މިސްކިތް ތަޅާލި ބޯލީމޯލީ މައިތިރިވެހުރޭ ސީރިޔާގެ މުޖާހިދުންނަށް ގޮވާލަން ޖެހިދާނެ .........

  • އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ސީރިޔާ ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރާ ކަށް، އަދި އެއްވެސްގެރި އަކަށް އަލުކަން ކުރާ ކަށްވެސް.

   އިސްލާމް ދީނުގައި އެންމެ ބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ދީފައި ވަނީ ޢިލްމު އުނގެނުމަށް.

 26. 30 މިލިޔަން ޑޮލަރު އައި ދިމާ ފަޅާއަރަނީ

 27. ސުޕުރިންކޯޓު ޖަޖުންނަށް ފައިސާގެ ބޮޑެތިއަދަދުގެ ރިޝްވަތު ދީނީ އިންޑިއާގެ މިބައިގަނޑު މިއުމުގެ އެމީހުންބޭނުން ތަންތަންނަގަން، އަނބުރާ އެއަރޕޯޓްވެސް ލިބޭނީ ކެނެރީ ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ގެނެސްގެންކަމަށްވާތީ އެކަންނުވެގެން ފަޔަށް ހިނިއަރައިގެން އުޅެނީ، ރައީސު ޔާމީނު މިކުއްލިހާލަތު އުވާނުލެއްވާ ދިގުދެންމުމަށް ދަންނަވަން، ރައްޔިތުންނަށް މަގުގަ ހިނގާބިގާ އުޅުމަށް ފަސޭހަވެ ކަންފަތަށް ބޭކާރު އަޑުތަށް ނުއިވި އެބަ ދިރިއުޅެވޭ

 28. ރޭޕްއިންޑިޔާ އެތެރޭގައޮއްރޭޕް ހައްލުކުރީއްޔާމާރަގަޅުވާނެ ރޭޕުފަޅބޮޑުމުޅޯ
  އަމިއްލަގައުމުހައްލުކޮއްބަލަ

 29. ޕަކާސް... ޔާމީން އިޒް އޮފިޝިއަލީ ފިނިޝްޑް!!

 30. މީ އިންޑިއާގެ އަވަށެއްތަ އެމީހުން ބުނާއިރަށް ބުނާހާކަމެއް ކުރަން. ބެންގަލޫރު އެފް.ސީ އަށް ނައުމަށް އެންގުމުންވެސް އައީ ދެން އަދި ރާއްޖެއަށް ކޮން އަމުރެއް ކުރާކަށް ތިބެގެން.

 31. އަމީތާބު ކުޅުނީ ރަގަޅު ފިލްމެއްކަން އަދި ކިރިޔާ މި ޤަބޫލް ކުރެވުނީ "ޔެ އަންދާ ޤާނޫނު ހޭ

 32. މޯދީ ދިއްލީގަ ރޭޕް ހުއްޓުވަބަލަ ޤައުމުން ބޭރު ކަންކަމާ ނުބެހި!! ޖީނަސް ވޯލްޑް ރެކޯޑަށް އަރާނެ ހަޑި ރިކޯޑެއް އެއީ ތި ޤައުމުގެ ނަމުގަ!!!! އަމިއްލަ ޕުއްޕު ކޮޅު ދޮވެބަލަ ފުރަތަމަ!!!

 33. ރިސްވަތު ދީގެން ކޯޓް އަމުރު ނެރެފަ އެ ތަންފީޒު ކުރާށޯ!

 34. ޢަމިލަގައްމުގާ ތިބިމީހުންނައް ކާންދެވޭތޯބަލާ ބަލަ އޭރުންމާތާހިރެއް ނޫން މިތާނގާ ގެރިޔެނެއް

 35. ޢިނޑިއާއި ބެހޭ ކަމެއްނޫން މިކަންކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ދިވެހިންނަށް ލިބިގެންވެޔޭ
  ސްޕްރިން ކޯޓުން ނިންމި މައްސަލަ ބާތިލްކޮހފިއެވެ.
  ނުތެޅި އިންޑިއާ ވެސް އޮވެބަލަ

 36. ޢިނޑިއާއި ބެހޭ ކަމެއްނޫން މިކަންކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ދިވެހިންނަށް ލިބިގެންވެޔޭ
  ސްޕްރިން ކޯޓުން ނިންމި މައްސަލަ ބާތިލްކޮހފިއެވެ.
  ނުތެޅި އިންޑިއާ ވެސް އޮވެބަލަ

 37. ސަރުކާރަށް މިގޮވާލަނީ މިހާރުން މިހާރަށް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަން ބަންސުކުރުވާ

 38. ސަރުކާރަށް މިގޮވާލަނީ މިހާރުން މިހާރަށް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަން ބަންދުކުރުވާ

 39. އިންޑިޔާއާއި ބެހޭކަމެއްނޫން. ޢަހަރެމެން ކަންކުރަންވީ ގޮތް ބުނަން އިންޑިޔާ ތީ ކޮންބައެއް.

 40. ނުސީދާކޮށް 'އަދި ހަރުކަށިކޮށް ތިދޭއި ްޒާރު އޮޅުމެއްނެތި އިނގޭ. ތިޔައީ ހަމަޔަގީނުންވެސް އިންޑިއާ އަށްވެސް ފައިދާކުރާނެކަމެއްނޫން.. ދެވައުމުގެ ގުޅުން ގޯސްވުންފިޔަވާ އިތުރުކަމެއް ހާސިލެއްނުވާނެ. . އެހެންނޫނަސް މިގައުމުގެމިނިވަން ކަމުގެ ތެރެއަށް އަތްބޭނުމުގެނުވަތަ ނުފޫޒްފޯރުވުމުގެ ހައްގު އިންޑިއާ އަށްލިބިގެންވާކަމަކައް ގަބޫލެއްނުކުރަން. ކެނެރީގޭ ގައްދާރު އަކައްތިކަން ކަމައް ދިވެހިމުޅިރައްޔިތުންގެ ނަމުގަނުއެދެވޭނެ.ހެއި ކެނެރީ ނަވް ޔޫ އާރ ޜެޑްއެލާޓް އޯކޭ.

 41. މިއީ މިޤއުމަށްޖެހިފައިވާ ވަބާގެ ކަންތައް.. ފުރަތަމަ ރޭޕް ހުއްޓުވާ.މުސްލިމުން މެރުން ހުއްޓުވާ.

 42. އިންޑިޔާ ޖެހޭނީ މަހައްދާން

 43. އިންޑިޔާ ޕްލޭ ރޮލް އޮފް ދަ އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު. ޕަކާސް

 44. އިންޑިއާ އޮވެބަލަ މައިތިރިވެގެން

 45. އިންޑިޔާއިން ދިނީމަކައިގެން ދިނީމަ ބޮއިގެން ދިނީމަ ލައިގެން އުޅޭ ބަޔަކަށް އެއްޗެހި ނުލިބޭގޮތް ހެދީމަ އޮންނާނެ ރާކަނިމަސް ކެވިފަ.

  • އަހަރެމެންނަށް އެއްޗެހި ދެއްވަނީ އިންޑިޔާއިންނެއްނޫން. އަހަރެމެންނަށް އެއްޗެހި ދެއްވަނީ އިންޑިޔާ މީހުންނަށްވެސް އެއްޗެހި ދެއްވާ ފަރާތުން. މޮޔަނުގޮވާ

 46. އިންޑިޔާ މޮޔަވާންވީނު!!! ކަލޭމެންނަކަށް ނޫން އެނގޭނީ ހަދަންވާގޮތް!!! ކަލޭމެންގެ އަވަށެއްގޮތަށް މިގައުމު ނެހެދިގެން އުޅޭތާ ލައްކަ ދުވަސްވެއްޖެ!!! މިގައުމު އެކިގޮތްގޮތުން އަޅުވެތިކުރަން މަސައްކަތްކޮށް ގޮނޑިކޮށްކޮ ސަރުކާރެއް މިތާ ނުއުފެއްދިގެން ތިއުޅެނީ!!! ކަލޭމެން އަޑިގަ އޮވެގެން ރައިސް ނަޝީދު ބޮލަށް ސަވާރުވެގެން އޭނާއަށް ހުވަފެން ދައްކައިގެން އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކަށް ރާއްޖޭގެ މައިއެއަރޕޯޓްވެސް ދިނީ!!! އެއީ އިގްތިސާދީގޮތުން މިގައުމުގެ ކަރަށް ފިތަން ކުރިކަމެއް!! އެވެސް އަޅުވެތިކުރުމުގެ ބާބެއް!!! އަބަދު ކަލޭމެނަށް ސަލާމްޖަހައިގެން ދިން އެއްޗެއް ކައިގެން ބުނިގޮތެއް ހަދައިގެން ބޭތިއްބުމުގެ ބޭނުމުގަ!!! ނޭޕާލަށްވެސް ހަދާފަ އޮތީއެހެން!!

 47. ކެލޭމެން ތިއުޅެނީ ބޮޑު ހަނގުރާމަޔެއް ފަށަންތަ. މިގައުމު ކިތަންމެ ކުޑަޔަސް މިގައުމުގައި ބޮޑެތި ބާރުގަދަ ގައުމުތަކުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ތައް އެބަހުރި އެހެންވީމަ އެމީހުން މިގައުމުގެ ދިފާއުގައި އަންނާނެ. އިންޑިޔާއަކަށް އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ ރާއްޖެއަށް އަރައިގަންނާކަށް.

  ރައީސް ޔާމީން އަކީ ބޮލުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓާނެ އަދި ގައުމު އަޅުވެތިކަމުން ސަލާމަތް ކޮށްދިން ރައީިސް. އަންނި ޖެހޭނީ ރެފިއުޖީ ކޭންޕުގައި އުމުރު ހުސްކޮށްލަން.

 48. މުޙައްމަދު ކޮއެ

  ބަލަ އިންޑިއާ މީ އަހަރުމެންގެ އަމިއްލަ ގައުމެކޭ .. އިންޑިއާ ތިއުޅެނީ ވާނުވާ އޮޅިގެން އަހަރުމެން ގާގަ އެބަހުރި އަހަރުމެންގެ ކަންތައް ހައްލުކުރާހާ ހިއްވަރު

 49. ދިވެހީން ގެ ރާއްޖެ

  ރޭޕް ކުރުން ހައްލު ނުވަންޏާ މޯދީ އިސްތިއުފާ ދީފަ ނަޝދު އޮޅާ

 50. ނިހާނު ދެން ބުނޭ އިންޑިއާއަކަށް ނޭގެއޭ ދިވެހިރާއްޖެއެއް.. އޮމްނަ ތަނެއްކަންވެސް ނޭނގެއޭ

 51. އިންޑިޔާ ގެ އަމަލުތައްގެންދާ ހިސާބު ބެލުމަށްފަހު ގައުމުގެ ދިފާއުގާ ކެލަޔާ ދައްޕަރާ ހިސާބުގާ ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ބޭހަކާ . ސ. ގަމުގަ ރަސިޔާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ގާއިމް ކުރުމާމެދު ވިސްނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން

 52. ޖީ އެމް އާރު އޮތީ މިގައުމު އަޅުވެތި ކޮށްފަ.. އެ އަޅުވެތިކަމުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޔާމީން..ޔަޤީނެ ޔަގީނެ .. 2018 ޔަގީނެ..އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ..

 53. އިންޑިއާއިން އެ ބަޔާން ނެރުނުމީހުން ސަސްޕެންޑު ކޮއްފި.

 54. ކަލޭމެންނަކަށް ނޭގޭނެ އަހަރުމެން ކަންތައް ކުރަންވާގޮތެެއް، ތިއުޅެނީ އޮޅިގެން ތަބާވާކަށް ނުޖެހޭ، އަމިއްލަ ޤައުމުގެ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރީޔާ މަރަގަޅެއްނޫން، ކޮންމެ ސިކުންތަކު ޣައިރުޤާނޫނީ ކިތައްކަންތައް ތިޤައުމުން އެބަކުރޭ

 55. ކަމާ ނުބެހޭ މީހުން

 56. މިދިޔަ މަދު ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާއިން ވީނުވީއެއް ނޭންގިފައިވާ 63 މިލިއަން އަންހެނުން ހޯދާފައި އެއާއިލާތަކަށް ދައްކަދީބަލަ ފުރަތަމަ ޤައުމު

 57. ކަލޯ ގެޔާ ! ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ހުކުމް އެކަނި ފެންނަ ގޮލަޔެއް!

 58. ކަރަކަރައިގެ މީހުންނަށް ހީވާކަހަލަ މީ 2008 ން 2013 އޭ111111 އެހެންވެ، އެއުޅެނި

 59. އިންޒާރުތަކުން ހިތްދަތިކޮށްފާ ދާތީ ދެރަވޭ އަނިޔާދީފާ އޯމޯދީ މޯދީ

 60. ކޮންމެކަމަކާ ބެހެން އިންޑިއާ ތީ ކޮންބަޔެއް ހެއްޔެވެ! ގެރި އަކީ އިންސާނުންނަށް ވުރެއްވެސް މުގައްދަސް އެއްޗެއްގޮތުގަ ދެކިގެން ގެރިމަސް ކައިގެން ކިތައް އިންސާނުން އިންޑިއާގަ މަރާފި ހެއްޔެވެ؟ ދުވާލަކު ދެއިރު ކާބޭހެއް ހެން ތުއްތު ތުއްތު މައުސޫމް ކުދިން ރޭޕްކުރަމުން ދުވާ އިންޑިއާގެ ބޮޑެތި ފިރިހެނުން މައިތިރި ކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފަވީ އިރު ދިވެހިއްރާއްޖޭގެ ކަންކަމާބެހި މިހަދަނީ މީ އިންޑިއާގެ އަވަށްގަނޑެއްހެޔެވެ؟ ވީ އާ މޯލްޑިވިއަންސް! އިންޑިއާ އަށްވުރެއް ސައިޒުން ކުޑަވެފަ އިންޑިއާ އަންހެނުން ހެން ފާސްޓްކޮށްވިހާ އާބާދީ ބިލިއަން އަކަށް އަރުވާނެ އަންހެނުން ދިވެހިރާއްޖޭގަ ނެތަސް އަހަރުމެންނަކީ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ގައުމެކެވެ! ބޭނުންހާ އެއްޗެއް ހެދިޔަކަ ނުދޭނެ ވަކި ދިވެހި ސަރުކާރަކުންވެސް! ކަމެއް ވެގެންތާ އަހަރުމެންގެ މާސްޓަރ މައިންޑް ސަރުކާރުން ޗައިނާ އާ ލިންކް ޖަހާލީ ބަލަބަލަ ތިއްބާ! މިހާރު ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް ގެރިމަސް ކެވިފަ! ޕުއް............

 61. އިންޑިޔާގެ ގޮށްމުށުގެ ދަށަށް މަލިކު ލާގެން

 62. މަލިކަށް ބިރުދައްކާގެން އުޅޭގޮތަށް އިންޑިޔާއިން މިރާއްޖެއަށް ބިރު ދައްކާނެކަމެއްނެތް. ބިރެއްނުގަންނާނެ. މީ އިންޑިޔާގެ ސަހަރެއްނޫން.

 63. އިންޑިޔާ އެއުލެނީ ސްޕްްރީން ކޯޓްގެ ފަޑިޔާރުންނަށް ކުރި ފަންޑް ތާކުން ތާކުން ނުޖެހި ބީވެގެން ދިޔާމަ.....މީ ވަރަށް ވާހަކަ

 64. ޤާނޫނީ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ކޯއްޗެއް ނިންމި ވާހަކައެއް ތި ކިޔަނީ؟