ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ގޮހޮރު ވެސް ފޫއަޅާއިގެން ގޮސްފައި ހުރި ކަމަށާއި ސަލާމަތް ވީ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ ގޮހޮރު ބޮޑަށް ހުސްވުމުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނަށް ފަރުވާ ދެއްވި ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އިހަށް ރޭ ދިން ހަމަލާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކާއި އެ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިގަނޑަށް ދަނގަޑު އެތިކޮޅުތަކެއް ވަދެފައި ހުރި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެތިކޮޅެއް ފުއްޕާމެ އާއި ކައިރީގައި ހުރުމުން އެންމެ އަވަހަށް އަވަސްވެގަތީ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާ ނުވެ ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ގޮހޮރު ވެސް ފޫއަޅާއިގެން ގޮސްފައި ހުރި ކަމަށާއި ސަލާމަތް ވީ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ ގޮހޮރުގެ ބޮޑުބައި ހުސްވުމުން ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސީނިއާ މެޑިކަލް އޮފިސަރ އަބްދުﷲ ނިޔާފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ގޮހޮރު ފޫގޮސްފައި ހުރި ނަމަ ގޮހޮރު ލީކުވާނެ. އެކަމަކު ރޯދަ މަހާއި ދިމާވީމަ ނަސީބު ދިމާކުރި ގޮތުން ގޮހޮރު ބޮޑަށް ހުސްކޮށް ހުރީ" ޑރ.ނިޔާފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ.އަހުމަދު ނިޝާން ވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ބަނޑުތެރޭގައި ވެސް ދަގަނޑުކޮޅުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެތަކެތިން ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ވިޔަ ނުދިނުމަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

"ބަނޑު ތެރޭގައި 3 ސީޓީ ސްކޭނަށް އަރާ ކަހަލަ ދަގަނޑު ކޮޅު ހުރި. އޭތ ވަދެ ގެއްލުން ލިބުނީ ކޮން ހިސާބަކަށް ކަން އެނގޭނީ އެތެރެ ބަލާލީމަ. އެތެރެ ބެލީމަ އެނގުނީ ބަނޑުގެ މަސްގަނޑު ފޫ އެޅިކަން. ދެން ލޭ ހުރިކަން. ކެމެރާ ލައްވައިގެން ބެލީ. ފޫ އަޅާލާފައި ހުރީމަ މާނައަކީ އެތެރޭގެ ގުނަވަންތަކަށް ވެސް ގެއްލުން ލިބިފައި ހުންނާނެއޭ. ފާހަގަކުރެވުނީ ފަލަ ގޮހޮރުގައި ހުރި ފޫއަޅާފައި. މައިދާވެސް އެއްފަރާތުން ވަދެން އަނެއް ފަރާތުން ނުކުމެގެން ގޮސްފައި ހުނީ." އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

62 ކޮމެންޓް

 1. ރައްޔިތު މީހާ

  އެހެންވީމާ އެރޭ ވެސް ނަޝީދު ހުރީ ރޯދައަށް ދެއްތޯ!؟ހަހަހަހަހަހަ

  101
  32
  • ޢަހޫ

   ޙިސާބައްވު ރެ ގަމާ ރުވީމަ ދައްކާވާހަކަ ފަހުމެއްނުވާނެ.ގަމާ ރުންނަށް އެގޭނީ ވައްކަންކުރަން

   30
   37
   • ޣގގގ

    ގޮހޮރުގަ 2 ބައި އިނދޭ. ގޮހޮރު ކިޔަނީ 2 ބަޔަށްވެސް. ކޭމަ ހަޖަމްވާން އެކިމީހުންގެ ނަގަނީ އެކި ވަގުތު. ނަޝީދުގެ ގޮހޮރު ހުސްކޮށް އޮތުމުން ސުވާލު އުފެދޭ. ހަމަ ރޭގަނދުތޯ ރޯދަ ހިފަނީ ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުންވެސް ޑްރާމާ ކުޅެނީތޯ ހަމަ ހިތަށް އަރާ.

    20
    3
    • ޙުއްތު

     ޙަޖަމުކުރުމުގެ ނިޒާމް ބެހިގެން ވަނީ 3 ބަޔަށް
     1 ސްޓޮމަކް (ބަނޑު)
     2- ސްމޯލް އިނޓެސްޓައިން (ކުޑަގޮހޮރު)
     3 ލާޖް އިންޓެސްޓައިން (ބޮޑު ގޮހޮރު)
     ބަނޑުން ކުޑަގޮހޮރާއި ހަމައަށް ކާއެއްޗިހި ގޮސް ނިމުމަށް 6-8 ގަޑި އިރު ހޭދަވާނެ

     ޥީއިރު ރޯދައަށް ހުރެފަ ރޯދަ ވީއްލާ މީހާ ކާއެއްޗެއް ކާތަނުން ވަގުތުން ހަޖަމް ކުރުމުގެ ނިޒާމު ފުރައެއް ނުލާނެ.

     2
     4
     • ރަން ރީނދޫ

      ގޮހޮރު އޮޕަރޭޓްކުރީ 8 ގަޑިއިރު ފަހުން. ޑޮކްޓަރ ވެސް ހާދަ ސިޔާސީ އޭ ދޯ

   • ގގގ

    ގޮހޮރުގަ 2 ބައި އިނދޭ. ގޮހޮރު ކިޔަނީ 2 ބަޔަށްވެސް. ކޭމަ ހަޖަމްވާން އެކިމީހުންގެ ނަގަނީ އެކި ވަގުތު. ނަޝީދުގެ ގޮހޮރު ހުސްކޮށް އޮތުމުން ސުވާލު އުފެދޭ. ހަމަ ރޭގަނދުތޯ ރޯދަ ހިފަނީ ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުންވެސް ޑްރާމާ ކުޅެނީތޯ ހަމަ ހިތަށް އަރާ.

    10
    1
  • އަހަންމަދު

   ގޮހޮރެއްބަޑެއްއެގެނީކީނޫން! އެކަމަކުއަގައަރުވަންޖެހޭ!

 2. އަލީ

  ރައީސް ނަޝީދު ރޯދަހިފަނީ ރެގަނޑު ތޯ؟

  101
  27
  • ޖާން

   ނޭގުނަސް ކޮމެންޓް ކުރާތި. ޢިރުއޮއްސިގެން ކެއިމަ ފުރަތަމަ ދާނީ ބަނޑަށް ސްޓަމަކް އަށް. ޢެ ހަޖަމް ވެގެން ބޮޑުގޮހޮރަށް ދާން ގަޑިތަކެއް ނަގާނެ

   71
   41
   • ދާރި

    ކީއްކު ރާނީ ގާމާ ރުކަމާ އެކުވެސް ވަގުންގެ ބަސް އަޑުއަހަންވީމަ ވާގޮތް.

    18
    29
    • Anonymous

     ކާކު ވަގަކީ؟ ހައްދުގެ ކަމެއްގަ މަށާ ދިމާއަށް ނުބުނާތި. ގިޔާމަތް ދުވަހުންވެސް ކަލޭގެ ފުށުން ބަދަލު ހޯދާނަން.

     10
   • ޚުއްބާ

    އެވެސް ކިޔާދީފަ އޮތްނަމަ ލިޔުމުގަ. ގިނަ ދިވެހިންނައް ތިކަމެއް ނޭގޭނެ
    އަބަދުވެސް ގަމާރުބަ އެއް ދިވެހިންނަކީ

    3
    2
   • ކޮވިޑް

    ޖާން ބަނޑަކީ ކޮބާތޯ؟ ބަނޑު މާނަ ތި ކުރަނީ ކޮންތާކަށްތޯ؟ޖާން އެތެރެ ހަށިގެ ޑޮކްޓަރ އެއް ވިއްހާ ކާ އެއްޗެހި ބަނޑަށް ދާ ގޮތް ކިޔާ ދެއްވާ؟ ލޮލް

 3. ދުންތަރި

  މީގެން އިނގެނީ އެބޭފުޅާ ރޯދައަށް ހުރިކަން، މާތް ﷲ ގެ ރަހްމަތާއެކު އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން

  78
  32
 4. މޫސަ

  ނަޝީދު ރޯދައަށް ހުންނަވަނީ ރޭގަނޑުތޯ؟ ޑޮކްޓަރުންވެސް މިފަދަ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ޑޮކްޓަރުން މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޯ ރުކޮށްދޭނެ ގޮތް ވަ ރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވެއްޖެ.

  59
  40
  • ދުންތަރި

   ދުވާލު ކެއިނަމަ ރޭގަނޑު ގޮހޮރުގައި އެއްޗެހި ހުންނާނެ، ރޯދަވީއްލުމަށް އެއްޗެއް ކެއުމުން ބަނޑުން ގޮހޮރަށް ދިއުމަށް ވަގުތުނަގާނެ، މީހަކަށް ނަފްރަތު ކުރިޔަސް ތީބޮޑުވަރު،

   88
   42
   • އާބިދާ

    މީހަކު ދެކެ ލޯބިން ގޮސް އެމީހާގެ ކޮންމެ ކަމެއް ތިޔަ މޭރުމުން ޖަސްޓިފައި ކޮށްދޭން އުޅުނީމާ ބޮޑުވަރު. އޭނަ ރޯދަ ވީއްލީ ކިހާއިރަކު؟ 8:30 ވެދިޔައިރުވެސް ހަޖަމުނުވާ ކޯޗެއް އޭނަ ކެއީ.؟ ނޭނގޭތީ މިއަހަނީ. އެނގޭ މީހާ ބުނެދީބަލަ.

    49
    17
    • ރަސްގެފާނު

     އެއްޗެއްކެއީކީނޫން. އެއްޗެއްހިއްޕެވީ.. އޮޅުންފިލައިފިކަމަށް ވަކިވެކަން. އީދުމުބާރިކު.

     7
     1
   • ރާގޮޑިރާޖަ

    ޥަގުންނަށް އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނީ ވައްކަންކުރަން. ޢެހެންނޫނީ ނިދިވެސް ނާންނާނެ.

    17
    12
   • 3 ގަޑިއިރު ފަސް

    ޑޮކްޓަރަކަސް ވިޔަސް ތިއޮތީ ދޮގުހަދަން ނޭގިފަ. ކާތާ 3 ގަޑިއިރުން ވާއިރު މައިދަ ހުރަސްކޮށް ހިމަގޮހޮރަސްވެސް އަދިފަލަގޮހޮރަށްވެސް ކާއެއްޗހެހި ދާނެ. އަދި ސަފުން ފަންޏާއި ފެންފަދަ ތަކެތި. 100% މަކަރު ދޮގެއް.

    44
    5
   • Anonymous

    އަހަރެމެން ނަފްރަތުކުރަން. އަހަރެމެންގެ ވެރި އިލާހާއި ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންގެ ދިފާއުގައި ވަކާލާތުކުރާ މީހުންނަކީ އަހަރެމެން ހިތުގައި ލޯތްބެއް ގަދަރެއް އޮންނާނެ މީހުންނެއްނޫން. އެއީ. ފާސިގު ޖާހިލުންގެ ލޯބި ލިބޭނެ މީހުން. މުސްލިމުން އެފަދަ މީހުންދެކެ ލޯތްބެއްނުވާނެ.

    21
    3
    • ހަމައަހާލީ

     އެހެންވެ ކަލޭގެ ޓިމުން ކުރިކަމެއްތަ މިއީ؟

     1
     3
     • މީހާ

      އެއީ ﷲއިރާދަފުޅުން ވީކަމެއް! ތިގޮންޖެހެނީ އެކަލާނގެ ނިޔާފުޅަށް! ނިކަމެތި އިންސާނަކަށް މިއަދު އެކަލާނގެ ނިޔާފުޅާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރެވޭނެ

    • ޙުއްތު

     މިހާރު މިދައްކަނީ ގޮހޮރުގެ ވާހަކާ.

   • މީހާ

    ﷲއާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ޖޯކުޖަހާ، ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނަށް ނަފްރަތުނުކުރާ މީހަކީ ﷲގެ އަދުއްވެއް
    އެގޮތިގައި މަރުވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް އޮތް ވޭންދެނިވި ޢަޒާބުގެ ވާހަކައަކީ މީހަކު ލިޔެގެން ހަދަހަދައިގެން ދައްކާ ވާހަކައެެއްނޫން! އެކަން ﷲގެ ފޮތުގައި އެތައްފަހަރަކު ތަކުރާރުކޮށް އައިސްފައިވޭ!
    ބިރުވެތިވޭ!!!

    2
    1
  • ނަން

   ދެން އެހެންވީމާ ތިޔަ ޑޮކްޓަރު އެވީގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ކިޔައޮދޭންވީނު...... އެންމެ އެނގި ބޮޑުވެފަ ހުރި އާދަމުގެ ދަރިއެއް މީ.... ހާދަ އިނގެޔޭ ހާދަ އިނގެޔޭ.... އަނއތަރީސް...
   އަހަނއނަށް މިކަމުންވެސް ދޭހަވީ ރޯދައިގެ މަތިވެރިކަން... ރާއްޖެ އިސްލާމީ ގައުމަކަށް ވީކަން އެއި ހަމަ އަހަރެމެންނަށް ދެއްވީ ނިއުމަތެއް.... އަލްހަމްދުލިﷲ

 5. ޢަ

  ތި ޑރ. ސިޔާސީ މީހުންނޭ ކިޔައިން ކިޔާ ވާހަކަ ތަކައް ސަލާމް

  43
  12
 6. މުދިމު

  ރޭގަންޑު 8 ޖަހާ ބުޑުވާއިރުވެސް ރޯދަ ނުވީއްލވާ ހުނެވީތޯ

  43
  27
 7. ކޮއި

  އްލް ހަމްދު ލިއްލާހި

  18
  13
 8. Anonymous

  "ރޯދަ މަހަ ދިމާވީމަ"؟ ރޯދައަށް ހުންނާތީއެއްނޫން؟ ރޭގަނދުވެސް ގޮހޮތު އޮންނަނީބހުސްކޮށްތަ؟ މުސްލިމް ﷲޮކްޓަރުންތަ ތިވާހަކަ ދައްކަނީ؟ ވަރަށް ކޮނޓްރޮވަރޝަލް!!!

  24
  18
 9. Anonymous

  ރޭގަނޑުވެސް ރޯދައަށް ރޯދަ ނިވެސް ވީޢްލާ ދެއްތޯ

  37
  20
 10. ޢާދަނުބެ

  ނަސީދު ރޯދަ ހިފާތަ ތީ އެހެންވިއްޔާ 7 އަޖައިބު ތެރެއިން އަޖައިބެތް

  55
  19
 11. އަންނި

  މީ އަދި މާރަގަޅު ކަމެއް ނޫން. މައުރިބްނަމާދު ގަދި ޖެހުމުން ގައިމު ރޯދަ ވީއްލާނެ ދެއްތޯ. އަދި އެންމެ ނިކަމެތި މިހާވެސް އެގަޑީގައި ފުދޭ ވަރަކަށް ކައިހަދާނެ. އަނެއްކާ އަންނި ފަރީކުލުއްވުމާ އެކު ފާހާނާ ފުޅު ކުރެްވިއަސް ހަޖަމު ނުވާނެ ދެއްތޯ. ޑޮކްޓަރު ހީ ކުރެއްވީ އެއީދުވަލުގެ ވަގުތެއް ކަމަށް. މާ ގަދަ ވާހަކަެއް ބުނަންވެގެން އުޅުއްވުނު ގޮތަކަށް ވާނީ.

  39
  20
  • ކަދުރު

   ކަދުރު އޮށަކާ. ފެން ތައްޓަކުން ރޯދަ ވިއލީ. ސުންނަތއް ލޯބި ކުރާ ބޭފުޅއް އެއީ.

   13
   18
 12. ހަސަދު

  ކަންހިގީ ރޭގަނޑު ރޯދަ އަށް ހުންނަވަނީ ދުވާލު. އެދުވަހު ނަޝީދު ރޯދަ ނުވީއްލަނީތޯ.

  27
  4
 13. ބޭބެ

  އަނެއްކާ އެމަނިކުފާނުގެ ގޮހޮރު ގޭގައި ބާއްވާފަ ތޯ ނިކުމެ ވަޑައިގެންނެވީ.

  29
  5
 14. ޢަހޫ

  ޙިސާބައްވު ރެ ގަމާ ރުވީމަ ދައްކާވާހަކަ ފަހުމެއްނުވާނެ.ގަމާ ރުންނަށް އެގޭނީ ވައްކަންކުރަން

  9
  15
  • Anonymous

   ވަގެއް ކަމަށް ބުނާމީހާއަށް ގިޔާމަތް ދުވަހުން އޭނާގެ ކިބައިން މިއަޅާ ބަދަލަށް އެދެން. ﷲ އީ ހިސާބު ބެއްލެވުމުގައި އެންމެ އިތުރު މޮޅަށް ހިސާބު ބައްލަވާ އިލާހު.

 15. ކިނބޫ

  ޖަލުގަ ބާއްވައިގެން މައުމޫނު ފުޅިތޮށި ކާން ދީގެން ކުރިންވެސް ފޫގޮއްސައޭ އޭނަ ކިޔާ އުޅުނު. އަނެއްކާ ފޫ ދިޔައީ؟ މައިބަދަ އޯކޭތަ އަނެއްކާ!

  25
  2
 16. ފެކްޓް

  ކޮމެންޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ލިޔުން ކިޔުއްވަވާ އިންގޭތޯ! އޭގައި އެބުނަނީ ރޯދަމަހައް ދިމާކޮށް ގޮހޮރުގެ ބޮޑުބައި ހުސް އައް އިނަވާހަކަ އެއްކޮއް ހުސް ވާހަކަ އެއް ނޫން.

  ޝުކުރިއްޔާ.

  23
  17
  • Anonymous

   ރޯދަ މަހެއް އައުމަކުން ވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ﷲ އަށް އީމާންވާ މީހުން ރޯދަ ހިފާނީ. ރޯދަ ހިފާމީހުންގެ ގޮހޮރު ދުވާލު ހުސްކޮށް އޮންނާނީ. ރޭގަނޑު ކައި ބޮއެހެދީމަ ގޮހޮރު ހުހެއް ނުވާނެ. ގޮހޮރު ފޫގޮސް އޮވެއްޖެނަމަ ފައިބައިގެން ހިނގައިދާނެ.

   5
   1
  • ޙުއްތު

   ކީއްކުރާނީ މީހެއްދެކެ ނަފްރަތު ކުރިޔަސް ، ފައިގެން ބޮޑުވާ އިނގިލިން ނުވިސްނާނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު

   1
   1
 17. ލައިލާ

  ބަލަގަ އޭނަ ރޯދަވީއްލައިން ހެސްކިޔާހަ އިން ހުރީ ހަމަ މަރު ނުވާން ހުރީމަ ނުވީ ރޯދަ ހިފާތަ މީހުން ރޭގަނޑު؟ ހުސް ދޮގު ތިޔައީ

  22
  3
 18. ގސމ

  ތި ކަލޭގެ ރޯދަ ހިފާނެ ތަ

  24
  6
 19. ބަނބޫ

  ކޮމަންޓް ކުރާމީހުންނަށް ވަރަށް ސަލާމް🤭

  13
  7
 20. ޙަހަހަ

  ސިޔާސީ ޑޮކްޓަރުން .. ހަމަ ހެވެނީ ގޮހޮރު ހުސްކޮން އޮތުމުން..

  • ޙުއްތު

   ސައިންސް ކިޔަވަން ފެނޭ

 21. ލލ

  ތިހާ މޮޅު ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް ތިޔަ ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮވެމެ މާބަޑު ސިޒޭރިން ހެދި ކުއްޖާ ނިޔާވެ ދިޔައީ ކީއްވެތޯ، ތިހާ ފަރުވާތެރި ނުވެވުނީ ކީއްވެބާ ؟ އިންސާނުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން މަސައްކަތް އެންމެ މަތީދަރަޖައިގައި ކުރެވެންވާނެ !

  12
 22. ނައިބު

  މީހަކަށް ހަމްދަރުދީވުމުގެ ނަން ހޯދަންހިތާވެސް ވާހަކަދެއްކުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާ ނުދާށެވެ. ކަންކަން ސާފްވާދުވަހަކުން ކަކުކުލުގެތިރިޔަށް ސޯޓު ފޭބީމާ މަންޒަރު ރީއްޗެއް ނުވާނެއެވެ.

  7
  1
 23. ހުވަދޫ

  ޢަންނިގެ ބަނޑުން ފަލަގޮހޮރަށް ކާއެއްޗެހި ދަނީ ރޭގަނޑު 8:30ގެ ފަހުން. ކުޑައިރުކޮޅެއް ލަސްވިނަމަ ކާއެއްޗެހި ހުންނާނީ ފަލަގޮހޮރުގަ.

 24. މީހެއް

  ޑރ. ނިޔާފު ކިތަންމެ މޮޅުވެފަ ތިހެން ބުންޏަސް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުންނޫން އެެއްވެސް ސަބަބެއް އޮވެގެނެއްނޫން ތި މުނާފިގު ކަލޭގެ ސަލާމަތްވީ

  3
  1
 25. ޝަރީ

  އިންސާނާ ކާތަކެތި ކުޑަގޮހޮރާ ހިސާބަށް ވެސް ދަނީ 6 ނުވަތަ 8 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އިނގޭތޯ. ވީމާ އެމަނިކުފާނު ރޯދަވީއްލެވިޔަސް ތަކެތި ބޮޑު ގޮހޮރަށް ވާސިލްވާހާ ވަގުތެއް އޭރު ނުވާނެ. އެމަނިކުފާނަށް ނަފުރަތު ކުރިޔަސް ތީ ބޮޑުވަރު 🙏

  1
  1
 26. ޙުއްތު

  ޙަޖަމް ކުރުމުގެ ނިޒާމު ބެހިގެންވަނީ 3 ބަޔަކަށް
  1_ ބަނޑު
  2- ކުޑަގޮހޮރު
  3- ބޮޑުގޮހޮރު

  މިގޮތުން ބޮޑުގޮހޮރުން ކުޑަގޮހޮރަށް ކާއެއްޗެއް މަޑުމަޑުން ގޮސް ނުމުމަށް 6-8 ގަޑިއިރު ހޭދަވޭ. ވީމާ ރޯދަ ވީއްލާ ހިސާބުން ގޮހޮރުގެ ފުލަށް އެއްޗެއް ދާނަމަ އެންމެން ފާހާނާއިން ނާރާނެތާ. ކޮމެންޓުކުރާ ކުދިން ސައިންސް ވެސް ކިޔަވަން ފެނޭ

 27. ހަސަނާ

  ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކައް ތީގެންވެސް އިގެނީ ރޯދައިގެމަތިވެރިކަން ގިނަމީހުންނަކީ ރޯދަވީއްލާވަގުތު ބަދުފުރެންދެންކާބައެއްނޫން އެހެންވީމަ ނަސީދުވެސް ރޯދަވީއްލިގޮތައް އެއްޗެއް ނުކައި ހުރުންމަކީ ހަމަނަސީބު ތިކަމުގެސަބަބުންވެސް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ނަސީދު އެބުރި އައިސް އިސްލާމްދީނައްޓަކާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރުންވެސް އެކަށީގެންވޭ ބޭރުގެ ލާދީނީ ޖަމާއަތްތަކާދުރުވެ ގައުމުގރ އިސްތިގުލާލު ހިމާޔަތްކުރަން ކަމަރުބަދެ ނުކުތުންވެސް ގާތް...

 28. މުއާޒް

  ކޮންމެކަމެއްވާއިރަށް ވަގުންނޭ ކިއައިގެން އަނގަހޭވޭތީ މަށައްމިހެވެނީ ނަސީދުބުނީ މިއަކީވައްކަން ކުރާސަރުކާރޭ އެކަލޭގެ އެ ދަށްކާވާހަކަ ކަލޭމެނަށްރަނގަޅުދޯ؟ 24ގަޑިއިރުން 1ގަޑިއިރުވެސް ނޭގެ އެކަލޭގެ ހަމައިގަ ހުންނަ ކަމެށް

 29. ނަމެއްނެއް

  ކޮމެންޓްސް ތައް ވަރަށް ހަބޭސް. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ހެޔޮ ރަޚުމަތް ލައްވާށި. އާމީން....

 30. ޙަރީސް

  "މައިދާ" އަކީ ސްޓޮމަކް! މައިދާ ފޫދިޔާމަ ހުހަށް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ހައިޑްރޯ ކުލޮރިކް އެސިޑް އެޅި ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ގުނަވަންތަކަށް ގެއްލުންވާނެ! ދޮގުހަދައިފަ އެއޮތި!

 31. އައްޔަ

  ރޯދަވެސް ނުވީއްލަނީ ހެންހީވަނީ

 32. އިދުރީހު

  ތިއެއްނޫނޭ އަންނިގަދަވެގެން ފުރަތަމަ ކުރާނެކަމަކީ އޭނައައް ހަމަލަދިން މީހުންނައް މައާފު ކުރުން އެއީ މީހުންގެކުރިމަތީގަ ހިތްތިރިމީހަކައް ވާން އޭނައައް އެގޭނެ ދައުލަތުން އެމީހުންނައް ހައްގު އަދަބުދޭނެކަން އިދުރީހު ބުނީތީވެސް ބަލާތި !!!

 33. ގޮހޮރު

  ޙަޖަމުކުރުމުގެ ނިޒާމް ބެހިގެން ވަނީ 3 ބަޔަށް
  1 ސްޓޮމަކް (ބަނޑު)
  2- ސްމޯލް އިނޓެސްޓައިން (ކުޑަގޮހޮރު)
  3 ލާޖް އިންޓެސްޓައިން (ބޮޑު ގޮހޮރު)
  ބަނޑުން ކުޑަގޮހޮރާއި ހަމައަށް ކާއެއްޗިހި ގޮސް ނިމުމަށް 6-8 ގަޑި އިރު ހޭދަވާނެ
  ޥީއިރު ރޯދައަށް ހުރެފަ ރޯދަ ވީއްލާ މީހާ ކާއެއްޗެއް ކާތަނުން ވަގުތުން ހަޖަމް ކުރުމުގެ ނިޒާމު ފުރައެއް ނުލާނެ.

 34. ސާބަސް

  އޭގަ އިނީ ބޮނޑު ހުސްކޮށް ހުރި ވާހަކަ. އެއްކޮށް ހުހެކޭ ނެށް

 35. ސަޓޯ

  ބޮން ގޮއްވި ހަބަރަށް ވުރެ މާ އަޖައިބު ކުރަނެވި ހަބަރެއް ތިއީ... އަންނި ރޯދަވެސް ހިފާތަ ؟؟؟