ލ.ގަމުގެ މިސްކިތެއްގައި ރޭ ދަމުނަމާދު ކުރަމުން ދަނިކޮށް މީހަކު މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި އަޑުގަދަކޮށް ހުތުރު އެއްޗެއް ކިޔައި އިމާމަށް ހަމަލާދީފިއެވެ.

ގަމުން "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ ރޭ 02:35 ކަންހާއިރު ފުރަތަމަ މިސްކިތް ކައިރިން ބާރު އަޑެއް އިވުނު ކަމަށެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އިވުނީ މިސްކިތުގެ ފުރާޅަށް ގާއުނި އަޑެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުން ސާފު ފުޅިއެއް ގޮއްވާލުމުން އިވޭކަހަލަ އަޑުތަކެއް އިވުނެވެ.

މިސްކިތުގައި ހުރި މީހަކު ބުނީ އެއަޑުތަކަށް ފަހު ޒުވާނަކު މިސްކިތައް އަރައި އަޑުގަދަކޮށް އިމާމު ސަޖިދަ ދިޔަ ވަގުތު އިމާމުގައި ފުއްކިބައިގައި ޖެހުމަށްފަހު ބޮލުގައި ހުރި މައިކް ނައްޓާލި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވަނީ އިމާމަށް މަރުގެ އިންޒާރު ވެސް ދީފައެވެ.

ނަމަވެސް އިމާމު ވަނީ ނަމާދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ގަމުގެ އާބާދު މިސްކިތުގައި ދަމު ނަމާދުކުރަމުން ދަނިކޮށް މިސްކިތައް މީހަކު ވަދެ މުދިމު ގައިގަ ޖަހާ މައިކް އެއްލާލުމަށްފަހު ގޮސްފައިވާ މައްސަލައެއް ރޭ 02:50 ކަންހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހްގީގު ކުރަމުން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އަދި މިމައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ފުލުހުން ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

43 ކޮމެންޓް

 1. ބޯޖަލީލު

  ކަލޭނޭ ގައުމުގެ ދުވަސް ދުއްވާލައިފި ރީނދޫ ލާދީނީ ބައިގަނޑު

  51
  7
  • ހިސާބު ބައްލަވާ ދުވަސް!

   ހާދަ ގޮތްކުޑަ މީހަކަށޭ އެވާނީ.

   24
   1
 2. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  ތިއޮތީ މަޑުކަށީގެ މީހެއް ލައްވާލާފަ..ތިމީހާއަށްދޭނެ އަދަބެ މިސަ ރުކާ ރުގަ ނޯންނާނެ..މާކަންތައް ބޮޑުވެއްޖެއްޔާ ތިމީހާއަކީ ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ މީހަކަށްހަދާފަ އެހިސާބުން ވާހަކަ އހ އަށްވާނީ..

  36
  2
 3. ކާފަބޭ2020

  އިސްލާމްދީނާގުޅޭކަމެއްވީމަ ތަހުގީގުކުރާނީކިހިނެއްތޯ؟ މަތިފަޑީގަތިބީހުސްއެކަހަލަމީހުނާސަޕޯޓަރުން ވީމާ ތަހުގީގުދާނެގޮތްބަލަންތިބުންނޫންގޮތެއްނެތް އާންމުތަންތާކޮށްލެވޭކަހަލަ ކަމަކަށްވެސްވެދާނެދޯ؟

  35
  2
 4. ބޮސް

  ކީކޭ ދެންބުނާނީ. މިގައުމެއްނެތް.

  39
 5. ވާލުސޮރު

  މުދިމަކީ އިސްލާމެއް އަދި ނިކަމެތި މީހެއް އެހެންވީމަ ހައްޔަރު ކީކުރަން ތަހުޤީގުވެސް ފުރިހަމަ ނުވާކަށް ބުނާނީ އެމްސީއަށް ސަލާން

  47
  1
 6. ރަދީފް

  ހަތާވީސް ވިލޭރޭގަ ބީތާވެގެން އުޅުނު ޒުވާނެއް ބާ؟ މި އަމަލު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން.

  61
  1
 7. އަމީ

  މިނިވަން ފިކުރުގެ ސޮރެއްވީމަ ތިކަން ތިނިމުނީ. ވައްސަލާން

  44
  2
 8. ހުސެން

  ހަމީދު މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުަގައި ކަލޢ ވ ފަހަތަށް ބަރުކަން ފާހަގަ ވޭއެއީ ކީއްވެ؟އެމްޑީއެން ރަހަތޯ؟

  40
  1
 9. ހަބީރު

  މިވަރުކުރަން ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ

  35
 10. ރައްޔިތު މިހާ

  ތިޔަ މައްސަލައެއް ނުހިނގާނެ ތުހުމަތު ކުރާ މީހަކުވެސް ނުފެންނާނެ ތިޔައީ ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ޒާތުގެ މައްސަލައެއްނޫން ތިމައްސަލާގައިވެސް ގޯސްވާނީ ރައްޔިތުމީހާ " އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ މިވަރު ކަމެއް ހިނގިއިރު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ތިބި މީހުންނަށް މިކަން ނުހުއްޓުވުނީ ކީއްވެ ބާއޭ؟"

  38
  1
 11. ކޮމެންޓު

  މަޑުކަށީ ކުދިންގެ މައްސަލަ ނުބެލޭނެ

  41
  1
 12. އައިސަ

  ތިމައްސަލަ ބަލާނެ ކޯޓެއް ނުހުންނާނެ މިގައުމަކު. އޭނާ ވާނީ ބޯގޯސް މީހަކަށް އެންމެފަހުން. ބަލަން ތިބޭތި

  43
  1
 13. މުހައްމަދު އަންޖުމް

  ހިތާމަހުރި ކަމެއް މިއިމާމްއެގޮތަށް ސަޖިދާގަ އޮއްވައި ނިޔާވިނަމަވެސް މިގައުމުގަ މެއްސަކަށް ނުވަތަ މަދިރި ކުރާވަރުވެސް ނުކުރާނެ އެހެންތާވާނީ ގައުމުގެ ރައީސް ކަމެއް ނުކުރޭވިއްޔަ އަނެއްކާ ހަމަލާދިންކަލޭގެ ނުވާނެ ހަރުކަށި މަޑުކަށީގެ ބާވަތަކަށްވެސް އެއީ އިސްލާމް ދީނަށް ކުޑައިމިސްކޮށް ހުރުމަތްކެނޑީ އެންމެންކުރިމަތީ އެންމެންދަންނަ ދެކެފަރިތަ މީހެއް ވީމާއިތުރު ސުވާލެއް ނެތި ކުރިކުށަށް އަދަބު ނުދީ ބެހެއްޓީމަ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތަށް ވާނެގޮތް އިހްސާސް ކުރައްވާ އެއްވެސްބިރެއް ނެތް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބޭނުންކަމެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަދީފަ އޮންނަކަހަލަ ނޫނޭވާ އިންސާފު އެބަހުރި ނިކަމެތިން ނަށް ލިބިފަ މީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރު

  35
 14. ގެރި

  ދެން ބުނޭ ނަފްސާނީ މީހެކޭ.. މިކަލޭގެ ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ ނުވާނެ އެކަކުވެސް ޖަލުގަ ބަހައްޓައިގެން.. އޭރުން އިންސާފުވެރިވާނީ

  37
  1
 15. ކައުންސެލަރު

  މީ ލާދީނީ ފިކުރޭ ބުނަންކެރޭނެ ހިތްވަރެއް އެމް.ޑީޕީގެ ކިބައިގައި އެބަހުރިބާ؟

  33
  1
 16. ލލ

  މިސްކިތް ބަލަހައްޓަން ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން ޕޮލިހުން ތިބެންޖެހޭ ނުންތޯ ؟ މޮޔައިންވެސް މިސްކިތަށް އަރާ އުދަގޫ ކުރާ ދުވަސްވަރެއް ވީމާ ސެކިއުރިޓީ މުހިންމު!

  31
  2
 17. އާސިދާ

  ތިޔައޭ މައްސަލަ އަކީ ތިތަކަހަލަ ކަމަކީ ކަމަކަށް ނުބަލާ

  30
  1
 18. މައިޝާ

  ނަފްސާނީ މައްސަލަ ހުންނަ ބަލި ސޮރެއް ދެއްތޯ.. އިރުކޮޅަކުން ހިއުމަންރައިޓްސްއޭ ރިހާކުރޭ ކިޔައިގެން ދުވާ ކުދިންކޮޅު ރޮއެ ހޭރޭތަން ނުފެނުނަސް ރަނގަޅު މި ސޮރު މީ ނަފްސާނީ ކުއްޖެކޭ ކިޔައިގެން.. މީނަ ސޮސައިޓީ ތެރައަށް ދޫކުރެވެންވާނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅައިފަ އޮންނަ އަދަބު ރަނގަޅަށް ދީ ހަމަކޮށްފަ..

  24
 19. ރާޖާ

  މި މައްސަލަ ތަކުގައި ފިޔަވަޅު ނޭޅިދާނަމަ ދާޚިލީ ހަމަ ނުޖެހުންތަކަށް ގައުމު ހިނގައިދާނެ ކަމެއް. ދެރަވަރުކަންތައްމިހުންނަނީ.

  24
 20. އެލެކުސް އޮބި

  މި ވާނީ ކޮންކަހަލަ ހަމަލަޔަކަށްބާ؟ މީވެސް ހަމަ ނިރުބަވެރި ހަމަލާއެއް، ޒާތީ ކަމެއްނޫން ނަމާދަށް ހުއްޓާ އައިސް ގަޔަށް ބޮލަށް އަރައިގަތުމީ، ކިހާބާރު މިނެއްގައި މި ތަހުގީގު ހިގާނެބާ، އަދި ސައްކު ކުރެވޭ މީހާ އަތުލެވޭނެބާ، މިއީ މި ދިވެހި ބިމުގައި ހިގައިގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން، އަނިޔާވެރި ކަމާ އަގަރެން ގައިމުވެސް ދެކޮޅު، އެއީ ކޮންމެއް މީހަކަށް ކިރިެަސް.

  23
  1
 21. ހާޝިމް

  މި ނުވޭތަ ކުށަކަށް؟ މިކަހަލަ މީހުނަކީ މުޖުތަމައުއަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ނުވޭތަ؟ .... ތަހުގީގު ކުރެވެންޖެހޭ.. ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ހައްގުގެ ވާހަކަ ދައްކާލާނެ ޖަމިއްޔާއެއްހާ ހިސާބު ނެތީތޯ؟

  25
 22. އަޚް

  ހައްޔަރެއް ނުކުރެޔޭ... އެއީ ކާކުކަން ނޭނގޭތީބާ.... ނޫނީ ގައުމުގެ ހާލަތުގެ ޒުވާނެއް ވީމާ ބާ
  ހައްޔަރުކުރޭ... ތަކުރާރްވިޔަ ނުދެއްވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުއަޅާ ޓެރަރިޒަމް އަމަލަކީ ގަބޫލުކުރޭވެނެ އަމަލެއްނޫން

  23
 23. އާސިދާ

  ތިޔައޭ މައްސަލަ އަކީ ތިޔަކަހަލަ ޒުވާނުން ނަކީ މިއަދު މިމުޖުތަނައުގައި އުޅެންވާކަހަލަ ބައެއްނޫން...މީ ސިއާސީ މީހުން އުފައްދާ ބައިގަނޑެއް.....މިއުޅޭޒުވާުން ބޭނުންވަނީ މަސައއކަތެއް ނުކޮއް ކައިގެންބޮއިގެން އުޅެން....ދެން ކޮންމެވެސް އަންނެއްލައިގެން ސައިކަލް ދުއްވާލާފަކޮފީއަށް އަ ރާލަން....މިހެން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ޒުވާނުން ގިނަވެ....މިހާ ރު އެޒުވާނުންް ޖެހެނީ ބަންގާޅީން އަތުން ސަލާން ޖަހައިގެން ނުވަތަ ޖަރީމާހިންގައިގެން ނުވަތަ ކޮންމެސްތަނަކުން ވައްކަންކޮށްގެން ބިޓައް ކޮފީގަނޑެއްވެސް ދެވެނީ...ހާލަތު ދެއްތޯ

  20
 24. ނަން

  އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނަށް ހަމަލާދިނުމަކީ ޓެރަރިޒަމްނޫން ކޯއްޗެއް ، އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް އެބައޮތް ޔަޤިންކަން ފުލުހުންގެ ކައުންޓަރ ޓެރަަރިޒަމްގެ ފުލުހުން ރެއިޑްކޮށް ހަމަލާދިންމީހާ އުފުރާނުލާނެކަން މީޑިޔާތަކުގައިވެސް މިކަމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމުގައި ދައްކާ
  ސަރުކާރަށް ދަންނަވަންއޮތީ ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވަން މަޑުކަށި ފިކުރު ޕުރޮމޯޓްނުކޮށް ދީނުގައި އޮތް ގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާށެވެ.

  21
  1
 25. ގެރިމަސް

  މިސަރުކާރުން އޮތީ ރޭޕާ ވައްކަމަށް ފައްސިވެފަ

  22
  3
 26. އަހްމަދު

  ތިވާނީ ހެޔޮނިޔަތުގައި އެމީހާމިސްކިތައްއަރައި ކުރިކަމެއްކަމަަށް

  20
  1
 27. ސަކޫން

  މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރާނެ . ތިޔަކަން މާބޮޑު ކަމަކަށްވެސް ނުހަދާ ނިންމާލާނެ. އެއި ނަމާދަށް ހުރި މީހަކަށްނު ހަމަލާ ދިނީ. ނަމާދަށް ހުރި މީހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކި މިހާރު އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުވާކަން އެންމެންވެސް ދަނޭ. އެކަމުގެ ހެއްކަކީ ސަރުކާރުގެ މަތީ މަޤާމްތަކުގައި މިހާރު އެފަދަ މީހުން ވަރަށް ގިނައިން ތިބިކަން. އެންމެފަހުން މިނިސްޓަރކަންދިން ގޮއްޔެއަކީވެސް އިސްލަމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގައި ކުރިއަރާހުރި ގޮއޔެއެއް.

  20
 28. ސޮނިބެ

  މިއަށްވުރެ ހަރުކަށި ހައްދު ފހަނައަޅާފަ ތިބި ބއެއް އުޅޭނެތަ... މީޑިއާ ތަކުންނާ ސަރުކާރު ތަކުން މިކަހަލަ މީހުން ސިފަކުރަނީ ބުއްދިނެތް ބައެއްގެ ގޮތުގަ .. މިކަހަ މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދޭނީ ހިމާޔަތް

  19
 29. އަންނި

  ސަރުކާރާއި ފުލުހުންނަށް ތި ހަމަލާދިންމީހަކީ މޮޔައެއްކަމުގައިވެއްޖެނަމަ އަންނިއަށް ހަމަލާދިން ކޮންމެ މީހަކީ މޮޔައެއް

  23
  1
 30. ޙުސޭނުުt

  މީ ހަގީގީ ޓެ ރަ ރިޒަމްއަކީ

  24
 31. Anonymous

  އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު އަމަލެއްވީމައި ލާދީނީ ސަރުކާރުން މިކަން ބޮޑުކަމަކަށް ނުހަދާނެ. ލާދީނީ ގުންޑާ އަންނި ގެ ޑްރާމާއަށް މުޅިގައުމު ކައްކުވަނީމި.

  15
 32. ތެދު ބަސް

  ދިވެހި ފުލުހުންނަކަށް ތަޙުޤިޤ ކުރާކަން ނޭނގެ އެވެ ރެޑްހޭނޑް މައްސަލައެއް ވެސް ހުށަހަޅައިގެން އަހަރެއްވާއިރުވެސް ތަހުޤީގެއް ނުނިމެއެވެ. ހަމީދު ދަސްކޮށްދީފައި އޮންނަނީ ލޮގުނަގާށެވެ. ނޯއިންޓެލް ނޯއިންވެސޓގޭޝަން، އަޅުގަނޑުގެ ރައްޓެއްސަކު ބުނީ ފުލުހަކަށް ވީތީ ލަދު ގެންނަ ކަމުގައެވެ.

 33. ބެޓެލް ޔަރްމޫކް

  މިއީވެސް ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއްނޫންތޯ؟

 34. ފެއިލް

  ކިހާވަ ރރެއްގެ ހާއްސަ ކަމެއް ދޭނެބާ އެމީހަކު ހޯދާ އިންސާފުގެ ކު ރިމައްޗައް ފެންނަން.

 35. ތަކުރު

  ތިޔަމީހަކު ހޯދޭނެބާ؟ ހޯދިއްޖއެއްޔާ ކުޅެދޭ މީހެއްބާ؟

 36. ޗައްބީސް

  ތި ދެން ބޮޑުވަރު.

 37. މުސް

  ދުވަހަކުވެސް ތިމީހަކު ހައްޔަ ރުކޮށް ތި އިމާމް މީހާއަށް އިންސާފެއް ނުލިބޭނެ

 38. މސ

  މަޑު ކަށި މީހެއް މިފަހަރު. ނުލަފާ ހަމީދަށް ފެންނަކަމަށް ވެސް ނަހަދާނެ.

 39. މުޙައްމަދު

  އެމީހާގެ ތުނބުޅި ހުރިތޯ ބަލާބަލަ

 40. މުޙައްމަދު

  ތަންކޮޅެއް ހަރުކަށި ނުވަތަ މަޑުކަށި ޢިބާރާތަކުން އެކަން ކުށްވެރިކޮއްލާ! އޭރުން އިންސާފު ލިބުނީ މި ޤައުމުގަ.

 41. މުޙައްމަދު

  ލަވަކިޔަން ނުވަތަ އަންހެނަކު ފިރިހެނުންތަކެއް ކުރިމަތީ ނަށަންހުއްޓާ ކުރި ކަމެއްނަމަ މިހާރު އެމީހާ އޮންނާނީ ކުޑަގޮޅީގަ އުޑުފައިން.

 42. އަޙުމަދު- އައްޑޫ

  އިމާމުގެ އިތުރުން އެހެން ބަޔަކު ތިބިބާ ނަމާދު ކުރަން... އަޑުގަދަކުރީ ކީކޭ ކިޔާފަބާ؟ އެމީހާގެ ޝަކުވާ އަކީ ކޮބާއިބާ؟