އިސްލާމީ ރިވެތި ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ތަބަޢަވެ އެކަންކަމަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުއްވުމުގެ ގޮތުން ދެއްވެވި ހިޠާބުގައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދަކީ، މުސްލިމުންނަށް މާތްﷲ ދެއްވާފައިވާ ޢިބްރަތުން ފުރިގެންވާ އުފާފާޅުކުރުމުގެ ދުވަހެކެވެ. ޢީދު ދުވަހު، މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުވެ ހެޔޮއެދުމުގެ ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރުމަކީ، އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤުގެ މަތިވެރި ނަމޫނާއެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ފިޠުރު ޢީދުގެ އުފާ އަޅުގަނޑުމެން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހިޔާވަހިކަމެއް ނުލިބި، ބަނޑުހައިހޫނުކަން ތަޙައްމުލް ކުރަމުންގެންދާ ނިކަމެތި މުސްލިމުންގެ ހިތްދަތި ޙާލާމެދު ހަމްދަރުދީވެ، އެޙާލުން ނަޖާކޮށްދެއްވުން އެދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި އިބްތިހާލުވެ، ދުޢާ ދެންނެވުމަކީވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ދުޢާއަކީ، ރަމަޟާން މަހު އަޅުގަނޑުމެން މި ހިފި ރޯދައިގެ މަތިވެރި ޘަވާބާއި ދަރުމަ، މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިންވަރު ކޮށްދެއްވައި، އިސްލާމްދީނުގެ މަަތިވެރި އުޞޫލުތަކުގައި ސާބިތުވެ ތިބުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު އެކަލާނގެ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ.

"މި ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދަކީ ދިވެހި އުންމަތަށް ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ޢީދެއް ކަމުގައި މާތް ﷲ ލައްވާށިއެވެ! އާމީން." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ރަސުން

  ކުސެއްނެޔް މީހުން ޖަލުގެ ކުޑަގޮޅިން ނެރުން މާއުލާކަން ބޮޑު

  • ކުޑަސޮރު

   ކުށެއް ނެތި ޖަލައް ލާތަ...
   ޖަލަކީ އޭސީ ރޫމްތައްވިޔާ ފްރީކޮންހުނަން ދާން....

 2. ވިއުސް

  ސްލާމީ ރިވެތި ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ދެން މިއީދު ބަންދުގައި ރައްޔިތުން އެންމެ ކަން ބޮޑުވެފައިވާ ކަންކަމަށް މަމެންގެ ސަރުކާރުން ހައްލު ގެންނާނެ ކަމަށް އެގޮތުން މަމެން އުއްމީދު ކުރަނީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުން އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ރިސޯރޓްސް ތަކުން މަހަކު 250 ޑޮލަރަށް ވުރެން ބޮޑެތި މުސާރަ ތަކަށް ލަންކާ އަދި އިންޑިއާ އަދި އެހެން ގައުމު ތަކުގެ މީހުންނަށް ދޭތީވެ އެކަން ރެގިއުލޭޝަންސް ތަކެއް މެދުވެރިކޮށް ހުއްޓުވާ އަދި ކޮންޓިނިއަސް ކޮށް އެކަން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ. ރީތި ރަށް ކުޑަ ހުރާ ލަނޑާ ގިރާވަރު ކަނޑޫމާ މިރިސޯރޓްސް ތައް އޮަޕަރޭޓް ކުރާތާ 20 އަހަރު ދުވަސް ވެފައިވާ އިރު ވެސް ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ހުރިހާ ޑިޕާރޓްމެންޓްސް ތަކުގެ ހެޑުން ނަށް އަދި މެދު ފަންތީގައި ތިބެނީ ބޭރުމީހުންނޭ ދިވެއްސަކު އެޕްލައި ކުރި ނަމަވެސް ޝޯރޓް ލިސްޓް ވެސް ނުކުރެއޭ މިކަން ސަރުކާރަށް އެނގި ތިބެ ސަރުކާރުން މިކަމަށް ބްލައިންޑް އައި އެއް ދީގެން ނުވާނެއޭ ރިސޯރޓްސް ތަކަށް މަހަކު 250 ޑޮލަރަށް ވުރެން ބޮޑު މުސާރަ އެއް ދޭ ވަޒީފާ އަކަށް ބޭރު މީހަކު ގެންނަނަމަ ސީދާ ރައީސް އޮފީހުގައި އޮންނަ ކޮމެޓީ އަކުންނޭ ވާރކް ވިސާ ދޭން ޖެހޭނީ އެއީ އިމިގްރޭޝަން އިން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އެކަން އެގޮތަށް ހައްދަވައިގެން މީންސް ހުރި ގޮތެއްގައި ދިވެހިންގެ އަތް މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަރާނެ ގޮތް ހައްދަވާ ދެއްވުމަކީ އެއީ މަމެން އެދޭ ކަމެކޭ.

 3. ލިވްްއިން

  އިސްލާމީ ރިވެތި ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި ނަމަ އެކަމަށް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ދޭން ޖެހޭނީ އެއީ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންނޭ އެގޮތުން ބަލާއިރު މިރާއްޖޭގެ ފުރަމާލޭގައި ދުއްވާ ޓެކްސީ ތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެނީ އެއީ ޓެކްސީ ޕާރކް ކުރާނެ ގަރާޖެއްގެ ސިޓީ އެއް ގެނެސް ދިނުމުންނޭ އެކަމަކު އެސިޓީ ދެނީ އެއީ 60 ހާސް ރުފިޔާ ގަރާޖްގެ ވެރި ފަރާތަށް ދިނުމުންނޭ އެކަމަކު ގަރާޖް ހުންނަނީ މާލޭގައި ވެސް ނޫން އަދި ދުނިޔޭގައި ވެސް ނޫން އެގަރާޖް ހުންނަނީ އެއީ ހަނދުގައޭ މީ ސީދާ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޮޑުންނާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަަށް ބައިއަޅާ ގޮތަށް ކުރާ ރޯމާ ދުވާލު ވައްކަން ތަކޭ މާލޭގެ މަގުމަތީގައޭ ޓެކްސީ ޕާރކް ކުރަނީ އެބުނާ ގަރާޖެއް ނުވެސް ހުރެއޭ މާލެ އަކު ކަން މިހެން ހުުރުމުން މިފަދަ ކަންކަން ރައީސް އަށް އޮޅުވާލާފައޭ މިނިސްޓަރުން ތިބެނީ މިކަން ކަން އެބަޖެހެއޭ ސެޕް 23 ގެ ކުރިން ރައީސް އޮފީހުގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނެސްގެން މިފަދަ ކަންކަން އިސްލާހު ކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ ޚިދްމަތް ތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އާއި ވައްކަން ކުރުން އެކުލެވޭ ހުރިހާ ކަންކަމުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކޮށްދީ އަދި ރައްޔިތުން މިހާރު ވަދެފައިވާ ޕެނިކް ރޫމް އިން ރައްޔިތުން ނެރެން. މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް ޓު މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް. ދިސް އިޒް ދަ ވޯލްޑް ވީލިވް އިން...

 4. ޖައްސާތި

  އިސްލާމީ ރިވެތި ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި ނަމަ ރާއްޖޭގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ޖެހޭނެއޭ މިކަން ދަނެގަންނަން. އެގޮތުން ބަލާއިރު ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ މިރާއްޖޭގެ މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުގެ ވިޔަފާރި އަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުނި ތަކަށް ބިން ނުލިބުމޭ މިކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި މާލެ ސަރަަހައްދުން އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް ހަދާ މާލެ ސަރައްދުން ގުޅިފަޅުން 5000 އަކަފޫޓްގެ 1 މިލިއަން ގޯތި ނެގޭ ވަރަށް ހިއްކާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރިއްޔާ ހުރި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށާއި އަދި ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ މާލެ އޮފީސް ހަދަން ބިން ދޭންވީއޭ 100 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ އުސޫލުން. އެއިރުން މަމެންނަށް ޔަގީނޭ 5 ބިލިއަން ރުފިޔާ މަހަކު ލިބިގެންދާނެ ކަން ސަރުކާރަށް. ދެން އެއިރުން މިހާރު މިނަގާ ޖީއެސްޓީ އެއް ކޮށް އުވާލެވޭނެ އެއް ނޫންތޭ އަދި ބީޕީޓީ ވެސް އުވާލާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ތައާރަފް ކުރި ހުރިހާ ޓެކްސް ތައް އުވާލާ ހަމަ އެކަނި ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ އެތެރެ ކުރެވޭ ހުރިހާ މުދަލަކުން %3 ޑިއުޓީ ނެގީމާ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ އެއިރުން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެ ކޮށް އަދި އެތެރެ ކުރާ ތަކެތި ެރިއެކްސްޕޯރޓް ވެސް ކުރެވޭނެ ނޫންތޭ. މިޓައިޕް ގެ ވިޔަފާރި މޮޑެލް އަކަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބަދަލު ކުރަން ވެއްޖެއޭ ހުރިހާ ޓެކްސް ނިޒާމް އުވާލަންވީއޭ މަހަކު 1 ޓްރިލިއަން ރުފިޔާ ގެ އާމްދަނީ އެއް ދައުލަތަށް ލިބޭނެ އުސޫލުން މާލެ ސަރަހައްދުން ބިން ތައް ހިއްކާ ކުއްޔަށް ދޭންވީއޭ އަކަފޫތަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް. މިހާރު ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އަށް ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދިފައިވާ 15 ހާސް މީހުންނަށް މީހަކަށް 1 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް ހުޅުމާލެ ދޭކުން ދޭންވީއޭ. އެއިރުން ދެން މަމެންނާއި އެކު އޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބޭނީ އެއީ ޔަގީންވެ ކަށަވަރުވާ ބަޔެކޭ.

 5. މުއަލާ

  އިސްލާމީ ރިވެތި ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ތަބަޢަވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނަވާ އިރު އެއްބަފާ ބޭބޭފުޅާމެދު ކަންކުރާގޮތް ވަރަށް ރީތިދެއްތޯ؟ ހީކުރަނީ އަހަރެމެންނަކީ ލޯކަނު ތަންދޮރު އޮޅުންނުފިލާ ބައެއްކަމަށްތަ؟ ބޭބޭފުޅު މައުމޫނަށާއި ފަނޑިޔާރު ޢަލީހަމީދާ، ޢަބުދުﷲ ސަޢީދަށް އިއްވާފައިވާނީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާޚިލާފު ހުކުމެއްކަން ބޮޑެތިގައުމުތަކުން އެއޮއްގޮވަމުންދަނީ ކެނެޑާ،އިންޑިޔާ، އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ޔޫރަޕިއަންޔޫނިއަމް ހޭބަލިވަނީތަ؟ދާދިއަވަހަށް އިސްލާމީ ރިވެތި ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ތިޔަބެފުޅުންނާމެދު އެގައުމުތަކުން ފިޔަވަޅުއަޅަނޭ! މިހާރުވަނީ ނިހާނާމެދު ފިޔަވަޅު އަލާފަ ދެންރާކަނި މަސްކައި!

 6. ގިވްއިން

  ރައީސްއާ އީދު ސަލާމް ކުރަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހިނގައްޖެ ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މިހާރު ދެން މިއޮތީ ރޯދަ މަސް ނިމިފައި ނޫންތޭ ދެން ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އަހުވަ ދައްކާލާނަމޭ ކޮން ޖަޒީރާ ރައީސެއް ތޭ ގާގަނޑު ރައީސޭ ކިޔާ ބަލަ އެއޮތީ އޭނާގެ ނަން ގާ ކޮށްފައި މިހާރު އޭނާ ގެ ނަމެއް ނޯންނާނެއޭ އެއިޓީން މޫން ރޭހުގައި ދެން ތަމެން ވެސް ގަމާރު ވިސްނުން ތައް ދޫކޮށްލާ މަމެން ޕިންކީން ނާއިގުޅިގެން ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ސައިލެންޓް ޑްރީމް ކާމިޔާބު ކުރެވޭތޯ ބަލަންވީއޭ އޯއް ޔޭއް ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ޑޯންޓް ބީ ސޯމޭޑް ޔޭއް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާްންސް ޑާންސް ޑާްންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 7. ގިވްއިން

  ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުޅޭ ދިވެހިން ވެސް މިއަދު އީދު ކުރަން އަންގައިފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އެއިރުން ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް އެއްފަހަރާ އީދު ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ނޫންތޭ ހުރިހާ ދިވެހިން ޖެހޭނީ ދަ ހާކިމާ އަންގާ ގޮތަށޭ އުޅެން މީ އޭ ގޮތަކީ ދިސް އިޒް ދަފީލިންގް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވްއިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް ޑާންްސް ޑާންސް...

 8. މަހަށްދޭބަލަ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ހުންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި ތަމެންނަށް އިނގޭތޭ. ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

 9. ޔފއ

  އީދު ތަހުނިޔާ ރައީސަށްވެސް ފަށްފަށުން
  އިސްލާމް ދީން މަތީ ތި ގޮތުގައި ސާބިތު ކުރައްވާނދޭ
  ވަރަށް އުފާވެރި ހިތްހަމަ ޖެހޭ ތިފަދައިން ދީނެ މެދު ޢިއްޒަތްތެރިވެ ވާހަކަ ދައްކާ ވެރިއަކަށް ވީތީ.

 10. ނާނާނާނާ

  އެންމެ ހިނގީ ޝަފިއްޔާގެ ތަށިބަރި ކަމަށްވާނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެންނަށް ތިޔާއިން ނެގެނީ އެއީ ސަލާމް ޖަހާ ސަގާފަތް ދިރުވާ އާލާކުރުވަން ދިވެހި ޒުވާން އަންހެނަކު މަސައްކަތް ކުރާ ތަނޭ އޭގެ އެޑްވާންޓޭޖް ނަގައިގެން ޕަބްލިސިޓީ ހޯދުމޭ ތީގެ އެއިމް އަކަށް އޮތީ ތިއިން ނިކުންނާނެ ދުރު މުސްތަގްބަލްގެ ނެގެޓިވް އިމްޕެކްޓް ވަރަށް ބޮޑޭ އެއީ ރާއްޖެ އިންޑިއާ ގޮތަށް ސަލާމް ޖަހައިގެން ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅޭ ސޮސައިޓީ އަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލުވެދާނެއޭ އެސްޓީއޯ ޕީޕަލް ޗޮއިސް ސުޕަރ މާރޓްގެ ސިޑި ބަރި މަތީގައި އިށީގެން އިން އަންހެން މީހާ އަމިއްލަ އަތުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅުން އެއީއޭ އިންސާނީ ނަސްލު އުފައްދަވާފައިވާ ބޭނުމަކީ ދެން ފިތުރު ޒަކާތް ހައްގު އެތައް ހާސް ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ތިބެއޭ ބުނުމުން އެކަްނ ގަބޫލުކުރަން ދަތިއޭ ދިވެހިންގެ ކަލްޗަރ އޭ އެއީ ލިބޭތާ ލިބގަންނަން ސްޕެޝަލީ ދަ ރާއްޖެތެރޭގައި ދަ ރާއްޖެތެރެއަންސް އިންނޭ އެންމެ ފުރަތަމަ 500 ރުފިޔާ އަށް ވޯޓް ވެސް ވިއްކަން ފެށީ ދަ ރާއްޖެތެރެއަންސް އެބަޖެހޭ ވިސްނަން ސަލާމް ޖެހުމުގެ ސަގާފަަތް ދޫކޮށްލާ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ލިބޭ އެއްޗަކުން ދިރިއުޅެން ދަސްކުރަން.

 11. Anonymous

  ހީ ހީ ހީ އެހެންދޯ!!!

 12. ފެނޭދޯ

  ރައީސް އާއި ސަލާން ކުރަން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ރަސްރަންޏަށް ދިޔައީ އެއީ މަޖްބޫރު ކޮށްގެން ވެސް ނޫނޭ އެއީ ސީދާ ދާހިތުން ދިޔާއީއޭ މަމެން ނަށް ވެސް މެސެޖް އައޭ އެއުސޫލުން ކޮންމެ މީހެއްގެ ފޯނަށް މެސެޖޭ ދިޔާ ދެން ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ދިޔާ ދާ ހިތުންނޭ ރައްިޔިތުން ގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ރައީސް އާއި އީދު ސަލާމް ކުރަން ދިޔާ އެއީ އެމެންގެ ވެސް އުއްމީދެއް ވާތީއޭ އެގޮތުން ބަލާއިރު މާލެ ސަރަަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދިފައިވާ 15 ހާސް މީހުންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ނުދެވޭނަމަ މިހާރު ހުޅުމާލެ ދޭއްގައި ހުރި ހުސް ބިން ތަކުން ކޮންމެ މީހަކަށް 1000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް 100 އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ދައްކާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޭންވީއޭ ބިން ހުސްވެއްޖެނަމަ އަނެއްކާ ހުޅުމާލެ ފަޅު ތެރެ ހިއްކާލާނީއޭ ކޮން އެޗްޑީސީ ޕްލޭނެއް ތޭ އެޗްޑީސީ ޕްލޭން އޮޅާލަބަލަ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ. އައި ހޭވް ސްޕެންޓް ލައިފް ޓައިމް ލުކިންގް ފޯރ ސަމްތިންގް އެމޭޒިންގް އެން ފްލޯލެސް ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...