ހުސެއިން ހުމާމް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
ހުސެއިން ހުމާމް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ހުސެއިން ހުމާމް ޖަލުން ނެރެގެން ރިސޯޓަކަށް ގެންދިޔަ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައިވާކަން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ އިވެންޓެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއެވެ.

"އަފްރާޝީމްގެ މަރު ހިނގާދިޔައި ކިތަންމެހާވެސް ރަހުމް ކުޑަކޮށް. އެއިރުވެސް ފުލުހުންގެ މުއައްްސަސާ ހުރޭ. އެއިރުވެސް ކަންކަން ބެލެންވާނެ. މިހާރަކު ނޫން އެއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ވީކީ. އެއިރުވެސް ޖަވާބުދާރީވެވިފައި އޮންނަންވާނީ. އަފްރާޝީމްގެ މަރު ސުޕްރީމްކޯޓާއި ހަަމައަށް އައިސް ނިމިގެން އަންނައިރު އަދިވެސް އަޅުގަނޑުވެސް ބޭނުންވޭ އެ ތަހުގީގުގެ އިތުރުން އެއާ ގުޅުން ހުރި ތަހުގީގަކަށް އަޅުގަނޑު އެބަޖެހޭ މަޑުކޮށްލަން". ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޖަލުން ނެރެގެން ރިސޯޓަކަށް ގެންގޮސް ހުމާމްއާ ބައްދަލުކުރީ ދައުލަތުގެ އިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މިކަން ހިނގިކަން ސެކިއުރިޓީގެ ދެ އޮފިސަރަކަށް އިނގޭ ކަމަށާއި މިހާރު އެކަކުގެ ބަޔާން ނަގާފައިވާ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދަނީ ސީދާ އެމަނިކުފާނު އަންގަވައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ނިމުމުން ހުމާމް މަރާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ބަޔަކު ކަމާއި ކީއްވެގެން ކަން އެނގޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަފްރާޝިމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މިހާރު އަޅުގަނޑަށް މި ލިބިގެން އުޅޭ މައުލޫމާތަކީ މި މައުލޫމާތަށް ހެކިދޭ ނުވަތަ ދަލީލުކޮށްދޭ ކަންތައްތައްވެސް އެބަހުރި. ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެއިރުގެ އިސްބޭފުޅަކު ވަރަށް އިސްބޭފުޅަކު ހުމާމް ޖަލުގައި ހުއްޓާ ޖަލުން ބޭރަށް ނެެރެގެން ރިޒޯޓެއްގައި އޭނާއާ ބައްދަލުކޮށްފި. އޭނާ އާ ބައްދަލުކުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ ރިޒޯޓުގެ އެވަގުތު ތިބި މާފުށީގެ ޖަލުގެ ދެ ގާޑުން. އެތަނުން އެއް ގާޑު ހެކިބަސް ދީފައި އެބަ އޮތް". ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY SHEESHA

އެނގިފައިވާ ގޮތުން ރިސޯޓެއްގައި ހުމާމްއާ ބައްދަލު ކުރީ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބެވެ.

33 ކޮމެންޓް

 1. އިބްރަޙިމް ޔާސިފް

  މިހާ ދުވަސް ވީއިރު މިކަން ސިއްރު ކުރުމުން ވެސް ސުވާލު އުފެދޭ .

 2. ފާރިސް އަކީ ޕީޕީއެމްގެ ކުޅޭކުޅޭ ބުދެއް ކަމަށް ބަޔަކަށް ހީކުރެވުނަސް އެއީ މަމެން ދެކޭ ގޮތެއް ނޫނޭ އިނގޭތޭ ތަމެންނަށް. މަމެން ޕިންކީން މިކަން ކަން ކުރަނީ އެއީ ދަ ގްރީން ބުކް ގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް ތުނޑުން ތުނޑަށް. ދަ ގްރީން ބުކްގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ވަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަމަށް. އެހެން ކަމުން ބަޔަކު މަޖްލީހަށް ބޮޑު ބަގާވާތެއް ގެންނަން އުޅޭތީވެ އެކަން މަމެން ޕިންކީން މިހުއްޓުވީ. ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ވެރިކަން ބަގާވާތަކުން ވެއްޓުނު ކަމަށް އެމެން ގަބޫލުކުރާނަމަ އެމެންގެ ވެރިކަން ބަގާވާތަކުން ވެއްޓުނީ އެއީ އެމެން މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ފާވީމަ އެއް ނޫންތޭ. ކާކުތޭ ބުނީ އެމެން ގާތު މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އެމްނ ފާވާން ދޯ. އެއާއި ޚިލާފަށް މަމެން ޕިންކީން ގާތު ރައްޔިތުން ބުނީ މިގައުމުގެ ވެރިކަން ކޮށްދޭން އަދި މިގައުމު ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހަދަން. އެހެން ބުނެ ރައްޔިތުން ވަނީ 17 ނޮވެމްބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު ލޭންޑް ސްލައިޑް ވިކްޓްރީ އަކުން މަމެން ޕިންކީން މޮޅުވާ ގޮތަށް ވޯޓް ދީފައެވެ. އެއީ ވޯޓް ލީ މީހުންގެ %85 ބުނީ މަމެން ގާތު ވެރިކަން ކޮށް ދޭން މިރާއްޖޭގެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިއަދުން ފެށިގެން މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި އަދި މަޖްލީހަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ މިލްކިއްޔާތެއް ކަމަށް މަމެން މިދެކެނީ. މަމެން މީ މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި މަޖްލީހުގެ މިލްކް ވެރިން އިނގޭތޭ ތަމެންނަށް.

 3. ދަހަރާމްކޯރު

  މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުގެ ޖަޒުބާތު ތައް ބަންޑުންވެ ހަގީގީ ސިއްރު ހާމަ ކުރުމުން ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އަށް މިހާރު އެނގިއްޖެ އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން ވެގެން މާލޭގައި ކުނި އުކަން އިންޑިއާގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ނުކުރާ ފޭކް ކުންފުންނަކާއި އެކު ކޮރަޕްޓް ބަދަވި އާދަޅޭ ލައްވާ ސޮއިކުރުވީ އެެއީ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ގެ އެކެބަނޑެ ބެއްޔާ އެއްގެ ކުންފުންނަށް އޭނާ ދިން ސޮއި ކޮށްފައިވާ ބްލޭންކް ޗެކް ފޮތެއް ކަން ނޭގޭ މީހަކު މާލެ އަކު ނެތެވެ. އެކަމަކު ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ހީކުރީ އޭނާ ބަތާހަރާމީ އުސޫލުން ކުރާ ކަންކަން ފަޅާ ނާރާނެ ކަމަށްތޭ. އެހެނެއް އެކަން ނުވާނެ މަމެން ޕިންކީން މިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާއިރު. އެކަން ވެސް ފަޅާ އަރުވާލާ ޓަޓްވާ ފޫކޮޅުގައި ސައްޕެއް ޖަހާ ރާއްޖޭން ބޭރުކޮށްފައި އޮންނާނީ. މިކަން މިގޮތަށް ކުރާ އިރަަށް އެބަދަވި އިންޑިއާގެ ކޮރަޕްޓް އެމްބަސޭ މެދުވެރިކޮށް މިކަން ރިސްޓޯރ ކުރެވޭތޯ ވެސް އެމްބަސޭ މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރި ދޯ. އިންޑިއާ އެމްބަސޭ ބަދަވި އަށް ވެސް މިކަން އޭނާ އަށް ކަޓް އާއި ބައި އެޅޭ ގޮތަށް ކުރަން އުޅެން ހަދައިގެން އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން އަދި ވެސް ވަރަށް ގިނަ ސިއްރު ތައް އެބަހުރި މަމެން ފަޅާ އަރުވާލަން ޖެހޭ. ރަންރީނދޫ ބޮޑޭގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ އާއި ޓްވިޓަރޭ މެން ކަނޑުފައްތާ ފިލްމް ކުޅުނީ އެއީ އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރަށް އެއާރޕޯރޓް ވިއްކާލައިގެން ލިބުނު 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވަރުގަދަ ކަޓް އަކުން ކަން ވެސް އަދި ފަޅާ އަރުވާލާ ތަން ފެނިގެން ދާނެ. ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ މިއަދާއި ހަމަ އަށް މިގައުމުގެ ވެރިކަމުގައި ހުރި ނަމަ މިގައުމު އެބަދަވި ބަތާހަރާމީ އުސޫލުން އިންޑިއާ ވިއްކާލާ އެ ހަރާމް ކޯރު ގައުމުން ފިލާ ރައްކާ ވީސް ކަން އެއީ ކަށަވަރު ކަމެކެވެ.

 4. ދަބޭލެނިންގް

  ރައީސްގެ ޖަޒުބާތުތައް ބަންޑުންވެ ސިއްރުތައް ހާމަ ކުރަން ޖެހޭ މިންގަނޑަށް ދިޔައިމާ އެކަން ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ރައީސް ހަގީގަތް ހާމަ ކުރުމުން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އިށީނދެގެން އިން ގޮނޑިން އަނގަވަތަށް ވެއްޓިއްޖެއޭ ކުދިންނޭ. އޮނެސްޓްލީ އެހެންނޭ ވީ އިނގޭތޭ ކުދިންނޭ. ދެން ޓްވިޓަރޭ ފޮޅާލާފައި ތެދުވެ މިހާރު އެ އަހަނީ ސޯ ވަޓް ވީއާރ ގޮނާ ޑޫ ނައު އޭ ދޯ. ދެން ތަމެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ޓްވިޓަރޭ މިހާރު ތަމެންގެ ޖަނގިޔާޒް ދަ ބޭލެނިންގް ވަނީ ދޯ. އޮއޮއޯ އިއޮތް ބޭލެނީ ޖަނގިޔާ ސްކާރޓުން ތިރިއަށް މަމެންނަށް ފެނެއޭ އަވަހަށް ނަގާށޭ. ދެން ރަންރީނދުލޭ މެންނަށް އޮތް ހަމަ އެކަނި ޗޮއިސް އަކީ މަތިހަމަ ގެވެސް ބަންދުކުރުން އަދި އެމެންގެ ދެ ބްރޯޑް ކާސްޓިންގް މީޑިއާގެ ލައިސަންސް މިއަދު ބާތިލް ކުރާ ކަމުގެ އިއުލާން ތަމެންނަށް އަޑު އިވެގެން ދާނެ ޓްވިޓަރޭ. އެއިރުން އޮންނާނެ ދޯ ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސް ކެވިފައި. އެއިރުން ދެން ތަމެން މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް ސަރުކާރާއި ގުޅޭ ގޮތުން މުހައްމާ އޭ ކިޔާ ހަދާ ލަވަ އޮންނާނެ ރަނގަޅަށް ދެއްކިފައި ދޯ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންގެ ދުވަސް ތިޔާ ދިޔާ. އަނެއްކާ އެއޮތް ބޭލެނީ ޖަނގިޔާ ނަގާ ނަގާ ޖަނގިޔާޒް ދަ ބޭލެނިންގް ދޯ. ހާއްހަހަހާހާހާ ހާއްހަހަހާހާހާ ހާއްހަހަހާހާޙާާހާ..

 5. ޚަތިމުގަ އަތްލާ އައްޑޫ ޖަލްސާއެއްގަ ތިމަރުގެ އެއްވެސް ކަމެއްގަ ބައިވެރި ނުވާ ކަމުގެ ހުވައި ކުރީ. ތިމާގެ މައުސޫމު ކަމުންތާ!

 6. ވަރަށް ސަލާމް. ތީ ދެމީހުން ރާވައިގެން ކުރިކަމެއް.

 7. ހުމާމަށް ނޫން މަރުގެ ހުކުމް ލިބެން މިއުޅެނީ އަދީބަށް އެކަނި މި ރައިސް މީ 24ގަޑި އިރު ހަމައިގަ އިންނަ ދީނީ ރައީސް މި ރައީސް އަށް އެނގޭނީ މީހަކު މަގުމަތިން ވަޅިޖަހާ މަރުވީމަ އެއީ އޮޅިގެން ޖެހި ވަޅިއެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި މި ރައީސް މީ ތަރައްގުއި ގެންނަ ރައީސެއްކަމުން މި ރައީސަށް މިހާރު ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަށް އެނގޭ އިގްތިސާދު އެނގޭ ހިލޭ އަންހެނުންނާ ނޫން މީހުން އެނގޭ ހުދު އަނބިމީހާ ކުރާނެ ކަންތައްވެސް އެނގޭ. މި ރައީސަށް ނޭނގޭނީ ހަމަ އެކަނި މމޕރސ ދަވާލި ގޮތާ އަދީބު މެންބަރުންނަށް ބެހީ މިރައިސްގެ އަދީބު ހުމާމާ ބައްދަލު ކުރިިކަމާ ބައްދަލުކުރީ މިރއިސް ގެ އޯޑަރަށްކަމާ މި ރައިސްގެ އެކައުންޓުން ހިނގާ މުއާމަލާތްތަކެވެ.

 8. ރައިފާ / ހިތާދޫ

  އެއީ ހިނގާފައޮތްކަމެއް! ވަގުތު ޖެހެންދެން އެވާހަކަ ހާމަނުކޮށް މަޑުކޮށްފަ އެއއޮތީ! މިއަދު ރައީސް އެ ހާމަކުރީ! އޭނަ ރިސޯޓަށް ގެންދަން އެންގީ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް! ސިއރުން ގެންގޮސް ބައްދަލުކުރީ އަދީބާ!

  • އަބުދުﷲ ރިޔާޒަކީ އޭރުގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާރ އެހެންވީމަ ކީހިނެއް އޭންގެ އަމުރައް ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ހުރިމީހަކު ޖަލުންނެރޭނީ... ތިކަމުގަ ޒިއްމާ ވާޖެހޭނީ ކަރެކްޝަންސްގެ ކޮމިޝަނާރ... ހުމާމު އޭރު ހުރީ ޕޮލިހުންގެ ބެލުމުގަވެއްޖެއްޔާ ރިޔާޒު ތިކަމުގަ ޒިއްމާވާންޖެހޭނެ... ޖަލުބަލަހައްތަނީ ޕްރިޒަން ގާޑުންނެއްނޫ ޕްރިޒަނަ އޮފިސަރުން... އެހެންވީމަ ތިދެ ގާޑުންނާމެދު ސައްކު... ރައީސައް މިގައުމުގެ މުއްސަސާތައް ހިގާގޮތް ނޭގޭތީ އަދި އެމުއްއްސަސާތަކުގަ ތީބީ ކޮންބައެއްކަން ނޭގޭތީ ރައީސްކަމާމެދުވެސް ސައްކު...

 9. ހުމާމު ޖަލުގައި ހުއްޓާ ރިސޯޓަކަށް ގެންގޮސް ދައުލަތުގެ އިސްވެރިއަކު ހުމާމް އާއި ބައްދަލު ކުރި ކަން މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވުމުން މީ ވެގެން ދާނީ އަލިފުދާލުގެ ސަލާމަތީ މަޖްލީހުގެ ދާއިމީ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ 7 މެމްބަރުން ފާސް ކުރާ ޑިކްލެރޭޝަން އަށް ވުރެން ވެސް ވެއިޓް ބޮޑު އަދި އިތުބާރު ބޮޑު އެއްޗަކަށޭ ދިވެހިން ގާތު ބިކޮޒް ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރޭން ވޯޓް ލީ ރައްޔިތުންގެ ލޭންޑް ސްލައިޑް ވޯޓް އަކުން ވޯޓް ލިބިގެންނޭ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރު ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ރައްޔިތުން ހޮވާދިނީ. އެއީ ވޯޓް ލީރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް ލިބުނީ މަމެންނަށޭ އެއީ އޭ އޯޑިއެންސް މިހާރު އެކިޔާ ލަވައަކީ ދޯ. އެކަމަކު މިކަން ފޮރުވާލާ އެމެން އުޅުނީ ވަލު ދޮރާށިން ރައްޔިތުންނާއި ނުލާ ކްރުއަލް ބްރޯ މެދުވެރިކޮށް މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ފޭރިގަންނާން އޭ އެކަން ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ އެމެންނަށް ކާމިޔާބު ކުރަން. އިޓް ޑަޒް ސީމް ރައިޓް. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ، ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑީޑަޑަޑަޑާޑާ އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ސްޓަފް އެނީމޯރ، ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 10. ތީކަމުގަ ކުއްވެރީވަނީ ޑީޕީއާރުއެހެއްނޫންތޯ...

 11. މިއަދު އޮބިނޯވެގެން ހަދާނެ ނަހަދާނެ ގޮތެއްނޭގި ގެން ރައްޔިތުންގެ ސިކުޑިއަށް ސަވާރުވާން ޖަހާނެ މަޅިއަށް ނޭގިގެން ހިޔަޅުގެ ބުއްދި އިސްކޮށްގެން ތިޔަޖަހަންއުޅޭ މަޅި މެހޭނީ އަމިއްލަ ބޮލަށް ! ނޭގޭ ނުދެނަހުރީމޭ ބުންޏަސް ކާކު ޤަބޫލުކުރަނީ ! ! ! ! !

 12. އޭ ހޭބަލިނުވޭ..ރިޔާޒް އޭ އެކަންކުރީ..އަނގަމަޑުންލައިގެން ބަލަންތިބެބަ. ފުރަތަމަވެސް ކޮންކްލޫޝަން ..ކީއްވެ އިސްތިފާއަށް ނުގޮވަނީ އިދިކޮޅު ބައިމަދު ޖަމާއަތުގެ ކުދިންކޮޅު؟

 13. ހުމާމު ޖަލުގައި ހުއްޓާ ރިސޯޓަކަށް ގެންގޮސް ބައްދަލުކުރި، އެކަން އެބަ ތަހުގީގުކުރާ ކަމަށް މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް ސަރުކާރުން ބުނާނަމަ މަމެންނަށް ޔަގީނޭ މިކަމާއި އެމެން އިދިކޮޅު ކްރިޓިކްސް އާއި ގުޅުން ވާނެ ކަމަށް. މިވާނީ އެމެން އިދިކޮޅު ކްރިޓިްސްގެ އާރޓް އޮފް ޑިޒާއާރ އެއް ކަމަށް ދޯ. މީގައި ޕްލޭން އަކީ ރިޔާސީ ލޯންޗް ގޮއްވާލާ ދެން އެއަށް ފަހު އޭގެ އާފްޓަރ މާރތް ގައި މާލޭގައި ރޭގަނޑު ދަންވަރު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަންކަން ކުރުުމަށް ޓަކައި ސައްލާ ކުރަން ގެންދިޔަ ދިއުމެއް ކަމަށް މި ބެލެވެނީ ދޯ. ދެން ރަންރީނދުލޭ މެން މީގެއިން ނެއްޓެން އުޅޭނެ ކަމެެއް ނެތޭ މަމެން ޕިންކީން ބުނީމެއް ނޫން ތަމެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކާއި ނުލައި ފޭރިގަންނަން ރާވާ ހުރިހާ ރޭވުމެއް މަމެން ފަޅާ އަރުވާލާނަން ކަމަށް. ނޯ ޑޭމް ގުޑް ދޯ.

 14. ކޮބާ މިފެންނަނީ ތިލަވަނީ އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެން ބްރޯ އަށް ނުވަތު ބުރުން ވެރިކަން ދީގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް އަކަށް ހަދައިގެން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ނަށް ރަނގަޅަށް ކަޓް ކެވޭނެ ގޮތް ހަދަން ވެގެން ރިޔާސީ ލޯންޗް ގޮއްވާލާ އެއަށް ފަހުގައި މާލޭގައި ޕިންކީންގެ ކީ ފިގަރސް ތަކަށް ހަމަލާ ދޭން ވެގެން ޖަލުން ބަޔަކު ނެރޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން މިއޮތް ގެން ފަޅާ އަރަނީ ނޫންތޭ. މިރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން އެއްވެސް އިމެއް ނެތް ގޮތަށް އެމެން ހޯދާފައިވާ ބާރު އެމެން އަތުން އެބަޖެހެއޭ އަތުލަން. އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ އެމެން އަތުގައި އެމެން އަތުގައި ނޯންނަން ޖެހޭ ބަރުތަކެއް އޮތުމަކީ. އިޓްސް ސޯ ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް..

 15. މަނިކުފާނު ގެ ސީދާ އެންގެވުމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާއިރު ކީއްވެގެންތޯ ކާނަލް ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ބައްލަވަން ވިދާޅުވާން ނުބުނުއްވީ. ކީއްވެގެންތޯ ނާޒިމްގެ އާއިލާ ނުވަތަ ވަކީލުން އެކަމައިގެން ކުރިއަށް ދާން ބުނުއްވީ. މިހާރު އާއިލާ އިން އެދުނީމަވެސް އެއޮތީ ހުއްޓިފައި. ދެން މަނިކުފާނު ވިދާޅުވާންވީނުންތޯ މައްސަލަ ބާލާދޭށޭ....

 16. ތިޔަވާހަކަ މިހާރު ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ދެއްކެވީމާ ހީވަނީ ކަމެއް އޮޅުވާލަން ނުވަތަ ފޮރުވަން އުޅުއްވާހެން!

 17. މީނަ ހުރިހާ ކަމެއްކޮއްފަ ސަލާމަތް ވާންތަ މިިިއުޅެނީ!???

 18. މީނާ ދަންނަ އެނގޭ އެއްވެސް ކަމެއްނެތް. އެމްއެމްޕީއާރުއެސް ފައިސާ ވެސް މީނާއަކަށް ނޭނގޭ. ހުރިހާކަމެއް 500% އިތުބާރުކުރި އަދީބުގެ ބޮލައް. އޭރުގެ އިސްޗެއާއަކަށް އިންނެވީ މިރައީސް.

 19. ޕްރިޕެއަރޑް

  އިސްވެރިއަކު ހުމާމް އާއި ބައްދަލު ކުރުން އެވެގެން މިދަނީ އެއީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލަ ތަކަށޭ. މީގެއިން އެގިގެން މިދަނީ ހުމާމް އާއި އިދިކޮޅު ކްރިޓިކްސް އާއި އެހާ ބޮޑު ގުޅުމެއް އުޅެނީ އެއީ ކިއެއްވެގެންތޭ ދޯ. ނާނާނާ ނާނާނާ ނާނާނާ ދެން ތަމެން މަމެންގެ ދެ ލޮލަށް ބަލާ ނުފެންނަ ކަމަށް ހަދަން ވެގެން ލޮލުގައި ލޯ ބޮޑު ކަޅު ކަޅު އައިނު އަޅައިގެން ޕޯރޑިއަމް ތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތޭ. އެނީ އޮބްސްޓަކަލް ކަމް ޔޫ ބެޓަރ ގެޓް ޕްރިޕެއަރޑް..

 20. އަދީބަށް މަރުގެ ހުކުމް އައުމުގެ އަލާމާތެއް.

 21. ޢޭބަލަ މިހިރަ ހުސެއިން ޖަހަާއިގެން އުޅޭ ސޮރާ
  ޑރ. ޥަހީދު ކުރީ ކަލޭމެން އަންނި ބުނި ކަންތައް ދޯ! މޮޔަ ނުގޮވާ! ކަމޭމެނާއި އަންނިއާ މަވާ ސަލާމް

 22. މީހުން މަރާފައި ތިބި މީހުންނަށް ހަމަ މަރުގެ އަދަބު ދިނުން އަވަސް ކުރަންވީއެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެކަން ފަސް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެކަން ފަސް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ގޭންގްސް ތަކަށް ފަންޑް ކޮށް ގޭންގްސް ތައް މެދުވެރިކޮށް މާރާމާރީ ހިންގާ މީހުންގެ ހުރިހާ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ފްރީޒް އަދި އެމެން ނަށް އިމިގްރޭޝަން އިން ދީފައިވާ ކޯޓާ އެއް ނަމަ ހުރިހާ ކޯޓާ އެއްވެސް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މި ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ލެޓްސް ގޯ ވޭ އައުޓް އެން ސްޕޭސް އައުޓް އެން ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް.. ކަމޯން ލެޓްސް ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް.

 23. ދަހަރާމްކޯރު

  ހުމާމު ޖަލުގައި ހުއްޓާ ރިސޯޓަކަށް ގެންގޮސް ބައްދަލުކުރި، އެކަން އެބަ ތަހުގީގުކުރާ ކަމަށް މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވުމުން އެއިން މިހާރު އެނގި ހާމަ ވަމުން ދަނީ ދޯ ހުމާމް އާއި އިދިކޮޅު ރަންރީނދުލޭ މެންނާއި މިއޮންނަނީ ކޮން ގުޅުމެއް ކަން ދޯ. އެމެން ބެލީ ރިޔާސީ ލޯންޗް ގައި ގޮއްވާލުމަށް ފަހު ރޭގަނޑު ހުމާމް މެން ގެނެެސް ގެން ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑުން ތައް ދުއްވާލަން ނޫން ކަން ވެސް ނޭގެއެއް ނޫންތޭ. ކާކަށް ތޭ އިނގޭނީ އޭނާ އިރު އަރާއިރު ހުންނާނީ ޖަލުގައި ވިއްޔާ. މިހިރީ އެމެން ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި ކުރަން ރާވާފައިވާ ގައްދާރު ކަންކަން ދޯ. ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އަކީ އެއީ ސީދާ މިގައުމަށް ގައްދާރުވެފައިވާ ދަ ބަތާ ހަރާމީ އެކެވެ. ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ މިހާރު އެވަނީ ދަ ބަތާހަރާމީން އިން ދަ ހަރާމް ކޯރަކަށް ބަދަލުވެފައި ދޯ. އެމޭޒިންގް ދޯ.

 24. މިހިރީ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމް ކޯރު ކަމަށް މަމެން ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ވާނެއޭ އެބުނާ ބުނުމުގެ މައްޗަށް ލިބިދޭ ބާރަކީ. ބަލަގަ އެ ބަތާހަރާމީ ގާތު ކާކު ތޭ ބުނީ އެ ބަތާހަރާމީ ގާތު މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ފާވާށޭ. އެ ބަތާހަރާމީ މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ފާވެ ފައި ސޭތެރާ ކުރި ކަމަކީ އިންޑިއާ އާލާތުން ނާއި އިންޑިއާ އެމްބެސެޑަރާއި އެކު ކަޓް ކާލައިގެން ދިވެހި ގައުމު އިންޑިއާ އާލާތުންނަށް ވިއްކާ ހުސްކޮށްލީއެވެ. އެ ގޮތަށް އެ ބަތާހަރާމީ ކަންކަން ކުރުމުން އެ ބަދަވި ވެރިކަން ބަގާވާތަކުން ވިނަމަވެސް މަމެން އެއޮތީ ވައްޓާލާފައެވެ. އެ ހަރާމް ކޯރު ގާތު ކާކު ތޭ ބުނީ މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށް އެ ބަދަވި ފާވާން. އެބަދަވި މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ފާވީމަ އެއް ނޫންތޭ އެބަދަވި ވެރިކަން ބަގާވާތަކުން ވެއްޓުނީ ވެސް. ބަގާވާތަކުން ވެރިކަން ނުވެއްޓޭނެ އެއް ނޫން ކެނެރީގެ ނަޝީދު މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ފާ ނުވިނަމަ. ޔަގީނުންވެސް ވޯޓް ގައި ވެސް މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން ނުހޮވުނީސް ހޮވުނީ ކަމަށް ފުއާދު މެން އިއުލާން ކުރީ އެވެ. މަމެން ދަންނަން އެ ހަރާމް ކޯރުގެ ޑީއެންއޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް. ތިޔާ ބުރުމާ މިތަނަށް ފުރާނަ ދާން ޖެހުނަސް އެބަދަވި އަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރައިގެން ދާން ހުއްދަ ވެސް ދީގެން ނުވާނެ އަދި ޕާސްޕޯރޓް ވެސް ދީގެން ނުވާނެެެއެވެ. މިހާރު އެންމެ ދެކުނު ވިންގްގެ ނިޒޭ މެން ހައްޔަރު ކުރަންވީއެވެ. އޭނާގެ ގޭންގް ގެ މީހުން ރޭގައި ހުޅުމާލޭ ގުދަނުގައި ރޯ ކުރީ. ރަނގަޅަށް ބަލާ.

 25. ނައިބު ރައީސް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޙަވާލުކުރަަައްވާމަސައްކަތް ތައްކަން ްާނޫން އަސާސީ އިން ވެސް އެނގެއެވެ.ރައީސަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ނައިބު އުޅުއްވަނީކޮންތާނކު ކޮން ކަމެއްގައިކަންވެސް.

 26. ބަލަ ރައީސް ވިދާޅުވުމާއެކު ރައީސް ބުނާއެއްޗަކަށް ނޫނީ ފުލުހުންވެސް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެލާޓް ވާން މިޖެހެނީ.

 27. އަހުމަދު މޫސާ

  ސާބަހޭ ރައިސް ޔާމީން!

 28. ޢަދީބު ގެ މައްޗަށް އަނެއްކާ އަނެއް ދައުވާ ކުރަން މިކަލޭގެ މިއުޅެނީ. މީނަ އަށް ނޭންގި ކުރިކަމެއްވެސް ނޫނޭ އެއަކީ

  • ކަލޜމެންގެ ލޯބިވެރިއެއް ދޯ މިހާރު އަދީބަކީވެސް..ރައީސްއަށް އެނގިގެން ރައްޔުތުންގެ ލާރިކެއަސް އެނުވާނެ ދޯ ލާރިކޭކަމަކަށް..މިތިބަ ވެރިކަމައިގެން ހެސް ގަނެފަ ތިބި އާލާތުން ތަކެއްތާދޯ..

 29. ތިމައްނައޭ ނުބުނާ މަތިން ހަދިޔާ އަކައް