ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ފޮޓޯ : ރައީސް އޮފީސް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ފޮޓޯ : ރައީސް އޮފީސް

ވެރިކަން ގެއްލުނީ ކަންކަން ކުރެވުނު ގޮތުން ކަމަށް ގަބޫލު ކޮށްފިން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިހާރު ބާއްވަމުންދާ ޖަލްސާގައި ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައެވެ.

ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ކުރަން ނިޔަތް ގަންނަ ކޮންމެ ވެރިޔަކަށް ވެސް ޤާނޫނު އަސާސީ ފެންނާނީ ދަންތުރައެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގޯސްވީ ޤާނޫނު އަސާސީ ނޫންކަމަށާއި ގޯސްވީ ކަންކުރެވުނު ގޮތްކަން ވެރިކަމުން ވަކިވުމުން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ވެސް މިއަދު އެކަން އެނގިވަޑައިގެންފި ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ވެރިކަމަށް އައުމަށް އުފައްދާ އިއްތިހާދު ރޫޅިއްޖެނަމަ ވެރިކަމުގެ ހަލާލުކަން ގެއްލިދާކަން ކޯނީ ރިޕޯޓުން ވަނީ ސާފުވެފަ އެވެ.

"އެ ރިޕޯޓްގައިވާ އެންމެ ސާފު އެއް ހަގީގަތަކީ ވެރިކަމަށް އައުމަށް އުފައްދާ އިއްތިހާދު ރޫޅިއްޖެނަމަ ވެރިކަމުގެ ހަލާލުކަން ގެއްލިދާކަން. އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ ސައްހަކަން ގެއްލިއްޖެ. ދެން އިތުރަށް ވެރިކަމުގައި ހުރެވިގެން ނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ނުކުމެ މިކަން ބަދަލު ކުރަންވާނެ" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އަމަލު ކުރަމުންދާ ޤާނޫނު އަސާސީ އަކީ މުޒާހަރާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ކަމަށެވެ.

"އިންތިޒާމްވެ ތަރުތީބުވެގެން ހިންގާ ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމުގެ ހައްގު ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އަމަލު ކުރަމުން މިދާ ގާނޫނުއަސާސީ. ތެދުފުޅެއް، މި ގާނޫނުއަސާސީން ވެރިކަމުގެ ބާރު ވަކިކޮށްދީފި. މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތައް އުފަންކޮށްފި. ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ޒަމާނީ ދަރަޖައިގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ކަމަށް މުޅިން ގަބޫލުކޮށްފި. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެކަށައަޅައިފި" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ADS BY SHEESHA

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީގު ކުރިތާ ނުވަ އަހަރު ފާހަގަ ކުރަން ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ. އެޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

ADS BY ASTERS

61 ކޮމެންޓް

 1. ދެންވެސް މާތްﷲހުގެރަހުމަތުން ވެރިކަންލިބުނަސް އެކަންރަގަޅަންކުރާތި އިގޭ

 2. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ބޭކާރު ވާހަކަ ނުދައްކާ! ރައީސްޔާމީނަށް 2018 ޔަޤީން އިންޝާއަﷲ!!!!

 3. މިއީ ހައްތާވެސް ގަމާރުން. ނަޝީދެއް ޔާމީނެއް ސަހަލު މީހަކު އެބަހުރި. ޜާއްޖެތެރެޢަށް ޔާމީން ކޮށދިން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނެތް. ޚޮންމެހެން ޢޮޅުވާލަން ނޫޅޭ.

 4. ޢަހަރެމެން ލައްވާ ހާދަ ވަރެކޭ ތިކުރުވީ ކާނަކް ނާޒިމް ބަޑި ދިއްކޮށްގެންނޭ ކިޔާފަ ހުޅު ވެސް ޖެއްސީ. އއި ހޭޓް ޔޫ

 5. ދެން ކޮންމެހެން ސަޕޯޓް ހޯދަން ފާޑުފާޑު ވާހަކަ ދައްކަވާނެކަމެއްނެތް ދޮންކަލޯ. ހައްދަވައިގެން ތެދެއް ނަހަދާނެ ދުވަހަކުވެސް. ސީދާ ޔަހޫއްޖެއް. ގައުމަށް ޖެހިފައިވާ ބޮޑު ވަބާއެއް. ބަލާވެރިކަމެއް. މިކަލޭގެ ނިމުން އަވަސްވާނެ ނަމައޭ ހިތައްއަރާ

 6. ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ގާނޫނު އަސާސީ ތަރުޖަމާ ކުރަން ނޭގޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ ލޯޔަރެއް ވެސް ނޫން އަދި ގާނޫނު ދަންނަ ބަދައްވެސް ނޫނެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަޅު ނާޅުވާނެ ގާނޫނު ދަންނަ މީހަކު. ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަޅު އަޅުވާނީ ވެރިއަކަށް ހުރެ އެމީހެއް އަމުރު ލިބިގެން ކަމަށްވާތީވެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަޅު އަޅުވައިގެން ރާއްޖޭގައި ހެދިފައި އޮތް ގާނޫނީ ހުކޫމަތު ފުނޑާލަން ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެބަދަވި މަސައްކަތް ކުރުމުން މަމެން ބަލަނީ އެއީ އޭނާ އަބަހައްދަވެފައި ހުރި މީހެއް ކަމަށް. އަބަހައްދަވެފައޭ ގެ މާނައަކީ އެއީ އެމީހަކު އެހެރީ ކޮއްޅަށް ހުއްޓާ ދެފައި ދަނޑި އަށް ރެވިފައޭ އެބުނަނީ އިނގޭތޭ ކުދިންނޭ. ހާއްހަހަހާހާހާ ހާއްހަހަހާހާހާ. ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާގެ ދެފައި ދަނޑިއަށް ރަނގަޅަށް ރެވިފައި ދޯ ހުރީ މަމެން ޖެއްސި ޝޮކް އެން އޯވް އެއް ވަރުގަދަ ކަމުން ފެބް ހަތެއް ގައި ދޯ. އެދުވަހު ޝޮކް އެން އޯވް ޖެއްސި އެންމެން އެއުޅެނީ މިއަދު އެ އަބަހައްދައޭ ގެ ދިފާއުގައި ދޯ. މަމެންގެ ގޭމް ރާވާފައިވާ ގޮތަށޭ މިދަނީ މަމެން ބުނަން ނެތީމު، ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަބަހައްދަވުން އެއީ މިދުނިޔެ މަތިން މަމެން ޕިންކީން ނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އުފާ. ދެން އެބަދަވި އެއްލާލާނީ ބާރމިއުޑާ ޓްރެއިން ގަލް އަށް އެބަދަވި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ފާވާން އުޅެފިއްޔާ ދޯ.

 7. ކަލޯ ބޮޑުފަޅިން ބައިނަގައިގެން އެއިން ސިޔާސީ މީހުންނަށް ބައިއަޅައިގެން އެބައިގަނޑު ބޮޑުކޮށް މިހާރު ތިމަައްކަތްކުރަނީ ބަޑުފަޅީގެ ވިސްނުމާއެކު މިގައުމުގެ ރަޢިއްޔަތުންގެ ބޯކައިގެން ވެރިކަމަށް އަންނާނެގޮތެއްހޯދަންދޯ ކަލޯއަށް ބޯކެވޭނީ ރައިސްމައުމޫނާއި ގާސިމު އިބުރާހިމް މެންފަދައިން އުޅޭ ފައިސާވެރި ސިޔާސީމީހުންގެ ފަސްކުޅަދުމަދު ރައްޖެތެރެ ގަބުޅީނެގެ ބޮލެއް ހަމަލީ މިފަހަރަކު ނުކެވޭނެ އިންޝާﷲ މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ދުވަހަކަުވެސްއަންނިއަކަށް ނާދެވެނެ

 8. މިހާރުވެސް ހައްދަވަނީ ހަމަ ދޮގު ޤާނޫން އަސީސީ ނޭގޭ ހާލުގަ ތިޔައީ އެއްވެސް އަގެއްހުރިމީހެއްނޫން . ތާއީދު ހޯއްދަވަނީ ސިހުރު ހާހޫރައިން ދިރޭތަކެތީގެ ލޭއަޅާ ބޮޑިބަތް ކާންދީގެން. އިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ ތިޔަވަރުގެ ތަސައްވަރު ނުފުދޭމީހަކު މިޤަވްމުގެ ވެރިއަކަށް ދުވަހަކުވެސް އާދެވޭނެ ގޮތް ނުވުމަށް މާތް ﷲއަށް ދުޢާކުރަން

 9. މީނަމީ އިސްލާމް ދީނުގެ އުސޫލެއް ދަންނަމީހެއްނޫން. އެހެންވެ އެބުނީ ހަލާލުކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ. ﷲ ތައާލާ އަންގަވާފައިވަނީ، އެކަލާނގެ ހަލާލުކުރެއްވި ކަމެއް ހަރާމް ނުކުރުމަށާއި، ހަރާމް ކުރެއްވި ކަމެއް ހަލާލު ނުކުރުމަށެވެ. އިއްތިހާދު ރޫޅުމަކީ ކަމެއް ހަރާމްވުން ކަމެއް ނެތް ބަޔާން ކުރައްވާފައި. އެކަމަކު ވައުދެއް ވުމަށްފަހު ގަދަރު ކުރުމަކީ، ފާފަވެރިވާނެކަމެއްކަން ވަނީ އަންގަވާފައި. ނަޝީދަކީ ކާކު ކަންކަން ހަލާލުކޮށް ހަރާމް ކުރާކަށް. ޖާހިލު ކަލޭގެ ގެ ހުރި ނުބައިނުލަފާކަމާއެވެ.

 10. ކަލޭ އިގިރޭސިވިލާތުގަ ހުރުމުގެ ހަލާލުކަމެއްވެސްނެތް ތީދިވެހިންނައް އަނިޔާވެރިވެގެން ޖަލައް ލާފަހުއްޓަ މަކަރާ ހީލަތްހަދައިގެން ގޮސް އުޅޭމީހެއް މީނަހިއުޅެނީ އަހަރެމެންނައް ހަރާމާއި ހަލާލު ކިޔައިދޭން

 11. ކަލޯ ތިޔޮތީ އަމިއްލެއަށް ސޯޓު ބޭލުވިފަ !

 12. ވެރިކަމުގައި ބައިއަތު ހިފާމީހުން އަދު މާނަ ކުރަންޖެހޭނީ ޕާޓީތަކުގެ ނިސްބަތުން އެއްވެސް އިތުރު ޕާރޓީ އެއް އެ ބައިއަތުގައި އޮވެއްޖެ ނަމަ އަދި އެބައިއަތެއް މުޅިއަކުން ނުގެއްލޭނެ، ވީމާ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ބައިއަތުގައި 1 ޕާރޓީ އެބައޮތް

 13. ބަޣާވަތުން ވެރިކަން ވައްޓާލީ ނޫންކަމާޢި، ﷲ ތަޢާލާ އަނިޔާވެރިޔާގެ އަތުން ވެރިކަން ނެންގެވީކަން މިގައުމުގައި ތިބި ތަންދޮރު ނޭނގޭ މީހުންނަށް އެނގެން މެދުވެރި ކުރެއްވިކަމަށްޓަކައި، ﷲ ތައާލާއަށް ހާސްހާސް ފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން.

 14. ކަލޯއަށް އަދި ތިޔަ ބުނެވުނީ ތެދު ވާހަައެއް ހެހެހެހހެހެ

 15. އެއްކަލަ މޮޔަ ކަލޭގެ އަނެއްކާ އެއްޗެކޭ ކިޔަން ފަށައިފި. ބަލަގަ ކަލެއެއް ނޫންތަ ބުނީ ބަޣާވާތަކުންނޭ ވެރިކަން ވައްޓާލީ ؟ ބޮލުގަ ބަޑި ޖައްސައިގެން އިސްތިއުފާދޭން މުޖްބޫރު ކުރުވީއޭ. މިހާރު އަނެއްކާ ތިޔަ ކިޔަނީ ކީކޭ ؟ މީ ކިތައް އަނގަ އަޮންނަ މީހެއްބާއޭ ހިތަށްއަރާ. ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް ކަލޭ ޖެހޭނީ މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހަރާން ކުރަން.

 16. ބަލަ މިގައުމުގަ ކާކަށްބާ ތިކަން ނޭނގިގެން އުޅުނީ؟ އެހެންވީމައޭ އަހަރެމެން އެދުވަހު ބުނީ ކަލޭ ތިޔާ ކުޑަކުއްޖެކޭ ، ދެން ގޮނޑި ދުއްވަގަ .

 17. ގާނޫނު އަސާސީ ރަނގަޅުކަން ސާފުވީ ވެރިކަން ވެއްޓުމުން ކަމަށް ކެނެރީގެ ނަޝީދު ބަދަވި ބުނާ އިރު އެއިރު އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި އެމްޑީޕީ ޗެއާރ ޕާރސަން ގާތު އެބަދަވި ބުނެފައި އެބަހުއްޓޭ ގުޅަ ކުޅޭ ފަސް ގަނޑުގައި ގާނޫނު އަސާސީ ވީދާލި ވާހަކަ އެހެން ވެއްޖެނަމަ ތިމަންނާ ގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ގާނޫނު އަސާސީ ވީދާ ނުލެވެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް. އޭނާގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނީ ނުވަތަ ވައްޓާލީ އެއީ ދިވެހިންގެ ނަސީބެވެ. އެހެން ނަމަ މިހާރު މިރާއްޖެ އޮންނާނީ އިންޑިއާގެ އަޅުވެތި ކަމުގެ ދަށުގައެވެ. އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ ކުރި ކަމަކީ އިންޑިއާގެ ނަމުގައި ފޭކް ކުންފުނި ތަކެއް އުފައްްދައިގެން އޭނާގެ އާއިލާ މީހުންނަށް ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ ޚަޒާނާ ހިބައިން ދިނީއެވެ. މީގެ މިސާލެއް މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ކުނި ނައްތާލަން އެބަދަވި ދިން އިންޑިއާގެ ކުންފުންނަކީ އެއީ. އިންޑިއާގެ ސުޒުލާންގެ އެންމެ ހިއްސާ އެއް އޮވެފައި އަނެއް %99 ހިއްސާ އެއީ އޭނާގެ އެކެނބަނޑެ ބެއްޔާ އެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ގޮތަށް އުފެދިފައިވާ ކުންފުންނެކެވެ. ދެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކަރަންޓް ލާފައިވާ ކޮންމެ މީޓަރަކުން މަހަކު 500 ރުފިޔާ ނަގައިގެން ބަދަވި ކުނި އުކަން ސަރުކާރުގެ ބިން ތައް ހިލޭ ނަގައިގެން ގަންނަން އުޅުނު ގަނޑަކީ އެއީ ރޯމާ ދުވާލު ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން ވައްކަން ކުރުން ނޫން ދެން ކޮން ކަމެއް ތޯއެވެ. ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ މިރާއްޖޭގައި ކޮށްފައިވާ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ވެރިކަމަކީ އެއީ އޭނާ ބަތާ ހަރާމީ އެއް ކަން ރައްޔިތުންނަށް އެގިގެން ދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހެވެ. އެވަރުގެ ބަތާ ހަރާމީ އެއްގެ ވެރިކަން ބަގާވާތަކުން ވައްޓާލުން އެއީ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނޫނެވެ. ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ފާވުމުން ދޯ އޭނާގެ ވެރިކަން ބަގާވާތަކުން ވެސް ވައްޓާލަން ޖެހުނީ. އޭނާ ވެރިކަމަށް ފާ ނުވި ނަމަ ބަގާވާތަކުން އޭނާގެ ވެރިކަން ވައްޓަެެއެއް ނުލާނެ ދޯ. ދެން މިހާރު މިއޮތް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އޭނާ ބޭނުން ނަމަ ޖެހޭނީ ދުނިޔޭގައި ތިންވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށެން. އެނޫން އެއްވެސް ގޮތެއް އެއަކު ނޯންނާނެއެވެ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު ގަޔާ ދުރަށް ބުރު އަޅަން ޖެހޭނީ މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ބޭނުން ނަމަ،

 18. ކަލޭތިހިރީ ހަމަހޭގަތަ ބޮލުގަބަޑިޖައްސައިގެން ވެރިކަން އަތުލީކަމައް ބުނެ މުޅިރާއްޖޭގަ ހުޅުޖަހާފަގޮސް އަދިވެސް ކުރެވުނުވަރު ކުޑައީދޯ މިހާރު އެންމެންނަށް އެނގޭ ތީދިވެހިންގެ ހަލާކުކަން

 19. ކަލޯ ބުނި ބަޢާވާތަކޭ އެހެންވީމާ މިކަލޭގެ ކުރި ހުރިހާކަމެއް ވާނީ ޓެރަރިސްޓް އަމަލްތަކެއް ކަން މިކަލޭގެ އެއްބަސްވީ ގާސިމްގެ ޓީވީސްޓޭޝަން ރޯކޮއްލާ އޭނަގެ އެތަށް މުދަލެއްގައި ހުޅުގަޖާ ރޯކޮށްލާ އަދި މުޅިގައުމުގެ އެތަށް ބައްގެ މުދާ ރޯކޮށް އަންދާއަޅިޔަށް ހަދާލި ދުވަސް 8ފެބްރުއަރީ މިހާރު މިކަލޭގެ އެއބަސް އެވީ އަމިއްލަޔަށް މީނައަކީ ޓެރަރިސްޓް އަމްލްތަކެއް ހިންގިކަން އިތުރު ހުކުމެއް އަންނަންޖެހޭ 10އަހަރު

 20. ކޯނީ ބުނެފިއްޔާ ކަލޯއަށް ހަމަ އޯކޭ............. މިޔޭ ތިބޭފުޅާގެ އަސްލު މައްސަލައަކީ. ޔޫ.ކޭ ގެ ޕަޕެޓެއްތީ. ނަތިންގްމޯ ނަތިންގް ލެސް............ ބަލަގަ ޔޫކޭ ކުއީންވެސް ވެރިކަން ކުރަނީ ނަހަލާލަށް. ގަބޫލް ކުރާނަންތޯ؟

 21. މުޒާހަރާއަށް މަގުތަކައް ނިކުންނަ މީހުންމަދުވީމަ އަނެއްކަ އަނެއްވާހަކަ ދައްކައިގެން މީހުންގެ ނަގޫ ފިއްތައިގެން ރާއްޖެހަލާކުކޮށްލަން ގޮވަނީ، އެންމެހައި ބޭފުޅުންނޭ ހޭއަރާ އަމިއްލަ އެދުމެއްގަ މީނަ ކޮންމެފަދަ ވާހަކައެއްވެސް ދައްކަފާނެކަން ރައްޔަތުން މިއަދު ހޭވެރިވާތި، ވެރިކަން ވެއްޓްނީމަ މުޅިގައުމު ހަލާކު ކޮއްލީ ކިޔެކޭ ކިޔާފަތޯ؟ އެކަމަކު އެމީހާގެ ދުލުން މިއަދު އެހެން ވާހަކައެއް، ރައްޔަތުންނޭ ހޭވެރިވާތި، މީ އަހަރެންވެސް މިޤައުމައް ހެޔޮއެދޭ މީކައްވާތީ ބުނި ހެޔޮބަހެއް

 22. ބޯންޖެހޭ ބޮވެންޖެހޭ ނުބޮއެއް އެކުދިންނެއް ސަލާމަތެއް ނުވޭ- ގަންޖާބޯ.

 23. ވެރިކަން ގެއްލުނީ އިއްތިޙާދު ރޫޅިގެނެއް ނޫނެވެ. ވެރިކަން ދެއްވި ފަރާތް އޮޅި ޝައިތާނާ އަށް އިޖާބަ ދިނުމުން ވެރިކަން ދެއްވި ފަރާތުން އެ ވެރިކަން އަތުލައްވާ ކަލޭ ނިކަމެތި ކުރެއްވީ އެވެ. މިއަދު ކަލެއަކީ ބޮޑު ކުށްވެރިއެއް ކަން ޚުދު ކަލޭވެސް ގަބޫލު ކުރަމުއެވެ. އަދި އިތުރު ދަޢުވާތައް ކަލޭގެ މައްޗަށް އުފުލޭނެ އެވެ....!!!

 24. ރިލްވާން ގެއްލުމުގައި ސިޔާސީ ބޮޑުންގެ އަތެއް މީގައިވާ ކަމީ އެއީ ކަށަވަރުވެ ޔަގީން ވާ ކަމެކެވެ. މިކަން ހުއްޓުވޭނީ މިރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ ތަކުގައި ބަނޑު މުސާރަ އަށް ބެއްދުން ހުއްޓި އަދި އެތަނުގައި އަޑުގަދަ ކޮށް ވައްތަރު ޖައްސާ ހެދުން ހުއްޓިގެންނެވެ. އެކަން ކުރެވޭނީ ސަރުކާރަށް ސްޕްރީމް ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް. އެކަން ކުރެވޭނެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 144 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން. މަޖްލީހުގެ އިދާރާގެ މައްޗަށާއި އަދި މުޅިމަޖްލީސް ތަމްސީލް ކުރާ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމެއް ނެރެންވީ މަޖްލީހުގެ ގޯތިތެރޭގައި އާއި އަދި މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި މެމްބަރުން އުޅެން ޖެހޭނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ލައިނެއް. އެއިރުން މިކަން ރަނގަޅު ވީއެވެ.

 25. ނަޝީދަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ހިޔަނީގައި ވެރިކަމަށް އައިސް، ގައުމަށް ފައިދާ ހުރި އެއްވެސް ކަމެއްނުކޮށް، ކުރެވެން އޮތްހާ ނުލަފާ ކަމެއް ކުރި މީހެކެވެ. ގައުމު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ ކަން އެނގޭނީ އެ ގައުމެއްގައި ދުޅަހެޔޮ އިގްތިޞޯދެއް އޮތުމެވެ. ނަޝީދުގެ 3 އަހަރުގެ ދައުރު ގައި. ގައުމުގެ އިގްތިޞޯދު އޮތީ އިނދަޖެހިފައެވެ. ގައުމީ ރިޒާވް ހުސްވެފައެވެ. ސިއްޙީ ނިޒާމުން ވެސް ވިޔަފާރިކުރަން އުޅެ އެ ނިޒާމު ވެސް އޮތީ ފެއިލްވެ އިނދަޖެހިފައެވެ. ގައުމު އޮތީ ދަރަނިވެރިވެ ބޭންކްރަޕްސީ އިޢުލާން ކުރާ ހިސާބު ގައެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހި ސަފީރަކީވެސް އިނގިރޭސިއެކެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި ގައުމު ހިންގާނެ ގޮތްކިޔާދޭން ތިބެނީ ވެސް އިނގިރޭސިންނެވެ. ސިވިލް ސާރވަންޓުންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށް އެމީހުނަށް އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ވެސް ނުކުރެވޭވަރަށް ރަސްމީ ގަޑި އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. އެއްވެސް މަގްބޫލް ޢުޛުރަކާ ނުލައި ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ. ލާދީނިއްޔަތާ ފާޙިޝް ކަންކަމަށް ގޮވާލާ ދީނަށް ފުރަގަސް ދިނުމުން ގައުމުން ބަރަކާތް ކެނޑި ރިޒްޤް ދަތިވެއްޖެއެވެ. ކަނޑަކު މަހެއް ނެތެވެ. ތެލުގެ އަގު ދުނިޔޭގެ މާކެޓްގައި ދެފަހަރު ހެޔޮވި އިރުވެސް ރާއްޖޭގައި ތެލުގެ އަގުހެޔޮ ނުކުރި އެވެ. އާދައިގެ ކުޑަސައިކަލެއްގެ ޕެޓްރޯލް ޓޭންކް -/50ރ ގެ ތެލުން ނުފުރެއެވެ. ތަދުބޭހަކަށްވެސް ޑޮލަރެއް ނުލިބެއެވެ. ޖީއެމް އާރަށް އެއަރޕޯޓް ވިއްކާލާ އޭގެ އެއްބަސް ވުމަށްވެސް ފަހުން އެމީހުން ބުނިހާ ގޮތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްދިނެވެ. އެގޮތުން ކުރިން އެއްބަސްވުމުގައި އިން، އެއަރޕޯޓްގެ ތެޔޮވިއްކައިގެން އޭގެ ފައިދާއިން 15% ދިވެހި ދައުލަތައް ދޭގޮތައްއޮތް ނުކުތާ އިސްލާހުކޮށް 1% އަށް ބަދަލުކުރި އެވެ. ކޮރަޕްޝަން ޢާއްމުވެ. މުޅިގައުމުގައި ފަގީރުކަން ޢާއްމު ވެއްޖެއެވެ. މާތްކަލާކޯ އެވެ. އެއީ ބިރުވެރި ނިކަމެތި ތިން އަހަރެވެ. އެހެންވެގެން އަހަރެމެން މިއަދުވެސް މާތްﷲގެ ކިބަފުޅަށް ދުޢާ ދަންނަވަނީ ، އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޯއޭ މިނުބައި ޖައްބާރު ކެރަފާ ނަޝީދު އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެރި ނުކުރައްވާ ފާނދޭވެ. އަދި އޭނާގެ ފަހަތުގައި ތިބި އޭނާގެ ވާގިވެރިންކުރެ މީހަކުވެސް އަޅަމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެރި ނުކުރައްވާ ފާނދޭވެ...!! އާމީން.

 26. ހޫނ! ދެން ތިހެންކިޔައިގެން އަހަރެމެންގެ ހިތް ހޯދަން އުޅޭނެ ކަމެއްނެތް. ތިޔައީ ޔަހުދީންގެ ގޮތް. ނިކަން ބަލާ ފަލަސްތީނު މީހުން މަރައި ހޮސްކޮށްފަ އިރުކޮޅަކުން އެއީ އޮޅުމެކޭ މަޢާފޭ ކިޔާނެ. އެމެރިކާވެސް އެގޮތް. ޞުލްޙަ ކުރާށޭ ކިޔައިގެން އަފްޣާނިސްތާނާއި އިރާނުގައި ތިބެގެން މުސްލިމުން މަރާލާފަ ބުނާނެ އެއީ އޮޅުމަކުން ވީކަމެކޭ. ހަމައެފަދަ ތިވެސް. ސަލާމް

 27. ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ މިރާއްޖޭގައި ކުރި ވެރިކަމަކީ އެއީ މާފިޔާ ގޭންގް އަކުން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރުމާއި އެއްފަދަ ކަމެކެވެ. އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި ގައުމަށް ގައްދާރުވެފައިވާ ޑީބީ މެންނަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރު ހަވާލު ކުރުމުން ޑީބީ މެން ކުރި ކަމަކީ އެތަނުގެ ބަޖެޓްގައި ހުރި 250 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގު އިންވޮއިސް ތަކެއް ހަދައިގެން ދަވާލީ އެވެ. ދެން ހުޅުދޫ ލަބިއްޓެ ގްރޫޕް ކުރި ކަމަކީ އައްޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ބުރަފައްޗެއް ޖަހަން ނަމުގައ 9 މިލިއަން ޑޮލަރު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ދަވާލައިގެން އިންޑިއާ ގެ ސުޒުލާން ކުންފުނިން ބުރަފަތި ޖަހަނީ އޭ ކިޔާ ދަގަނޑު ހޮޅިއެއް މާލޭން ގަނެގެން ގޮސް އަތިރި މަތީގައި ޖަހާ އޭގައި ޓިނުން ހަދާފައިވާ ބުރަފައްޗެއް ޖަހާ ފައިސާ ގަނޑު މަޅާލީ އެވެ. ދެން ޓްވިޓަރޭމެން ކުރި ކަމަކީ ރައީސް އޮފީސް ބަޖެޓް ދަވާލައިގެން އޭނާ ގެންގުޅޭ ރަންޑިން ގޮވައިގެން ގޮސް އައްޑޫގައި އޮވެ އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އޭނާ އަށް ބައި އަޅާ ގޮތަށް އޮޑި ދޯނި ފަހަރު ހިފައިގެން އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ އެއް ރައީސް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ކައްވާލީ އެވެ. އެހެންވެ ޓްވިޓަރޭ މެން މިހާރު މާލޭގައި ބައިލައްކަ ރުފިޔާ މަހުކުލީގައި އެންމެ އަގު ބޮޑު އެޕާރޓްމެންޓްސް ތަކުގައި މާލޭގައި މިހާރު ވެސް އެއުޅެވެނީ އަތުން ފައިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ތިބޭއިރު ވެސް. މީ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ވަގު ކަލޭގެ ވެރިކަން ކުރިއިރު އޭނާ ފަސްމާ މުލު ފަސް ވަގުންގެ ޓީމް ގޮވައިގެން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ކުޑަ މިންވަރެކޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 28. ބަލަ ކުރިން ބުނި ބަޑިޖައްސައިގެނޭ.

 29. އިންޝާﷲ ޔާމީން 2018 ކާމިޔާބު ކުރާނެ. ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ.

 30. ސެޓަރު އައްޔަ

  އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ހޯދަދޭން ޕާޓީއަށް އިޚުލާޞްތެރި ގިނަ ބަޔަކު ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން ވެރިކަން ލިބުނީމަ، އެމްޑީޕީއަށް މިވަރުގެ ކެއްސެއް ދިން މީހަކު ދެން ކޮން އަނގައެއް އަރުވާކަށްތަ... ތިމާ ބޮއެ ކަޅިއަރާގެންހުރެ އިސްތިއުފާ ދީފަ... ފަހުން ބަޑި ޖެއްސީއޭ، ބަޣާވާތެކޭ ކިޔާފަ މިއަދު ތި ދައްކާ ވާހަކައިން ތި ކަލޭގެ ހުރި ނާޤާބިލްކަން މިހިރަގެން ބޭޒާރުވަނީ... ދެން، ދެން ހަމަ ދުވަހަކުވެސް ތި ޔަހޫދީ ކަލޭގެ އަށް ވޯޓެއް ނުދޭނެން..

 31. ޙަފްޞާ / މާލެ

  މުޒާހަރާ ތި ކުރަނީނު ކޮންމެ 24 ގަޑިއިރަކުން ދެފަހަރު! ބޭނުން އެއްޗެއް އެބަ ކިޔޭނު ކޮންމެ ރެޔަކު ލިޔާ ރިޕޯޓުގައިވެސް! މިނިވަންކަން ނެތިފަ ކޮބައި އެހެންވީމާ! ހަމަ އެކަނި މިނިވަންކަންނެތީ މީހުންގެ ޢަބުރު ކަތިލުމުގެ! އެކަންވެސް ކުރަންވީ ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެންޏާ! ހުރަހެއް ނެތް! ތިގޮތަށް ތެޅިތެޅިތިއްބާ 2018 ގައިވެސް ރައީސްޔާމީން ހޮވާފަ ހުއްޓާލާނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ!

 32. ހަމަ އަންތަރީސް ވެއްޖެ... ބަޣާވާތެކޭ ކިޔާފަ ކުރިން ހެދިހާދޮހުތައް ކޮބާ!!! އެދުވަހު ކަންތައް ވީ ގޮތް އަދިވެސް ތަފާތު ގޮތްގޮތައް ބުނާނެކަން ޔަގީން... ތާރީޚް ދައްކާ ގޮތުން ތިއައްވުރެން ނާގާބިލް ވެރިޔަކު މި ދިވެހި ވެރިކަމަށް އައިސްފައެއް ނުވޭ....

 33. ދަބަތާހަރާމީ

  އިއްތިހާދު ރޫޅާލީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވޯޓް ގައި އޮޅުވާލައިގެން ވެރިކަމަށް އައިސް އޭނާ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން އޭނާ ދަ ބަތާ ހަރާމީ އުސޫލުން ވެރިކަން ކުރަން އުޅުމުންނެވެ. މަމެން ޕިންކީން އިއްތިހާދު ނުރޫޅާތީވެ ދޯ ޖޭޕީ އަށް އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަޖްލީހުގެ ގޮނޑި ލިބުނީ. އެމްޑީއޭ އަށް އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮނޑި ލިބުނީ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު މިރާއްޖޭގައި ކުރި ވެރިކަމަކީ އެއީ ރޯމާ ދުވާލު ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ އިން ވައްކަން ކުރުން ފަދަ ކަމެއް ކަން އެއޮތީ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް އިން ފެންނާން އެވެ. އެބަދަވި ޖީއެމްއާރަށް އެެއާރޕޯރޓް ވިއްކާލަން ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރު ކުރީ ޖީއެމްއާރުން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން ޔޫކޭ ގެ ބާރ އެއްގައި ރާ ސާރވް ކުރާ ވެއިޓަރަކު ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްގެންނެވެ. މިފަދަ ބަތާހަރާމީ އުސޫލުން އެކަލޭގެ ވެރިކަން ކޮށްފައިވަނީ. ދެން ޖީއެމްއާރަށް އެއާރޕޯރޓް ވިއްކާލިއިރު އެތަނުގެ އަގަކީ 550 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށްވާއިރު އެކަލޭގެ ކުރި ކަމަކީ އެތަނުން ދައުލަތަށް އެންމެ 50 މިިލިއަން ޑޮލަރު ޖީއެމްއާރުން އަތުލާ 250 މިލިއަން ޑޮލަރު އޭނާ ކަޓްގެ ގޮތުގައި ކައްވާލައިގެން އެފައިސާ އިިން ބަޔެއް ޓްވިޓަރޭ މެންނާއި ހަވާލު ކޮށް ޓްވިޓަރޭ މެން އެއަށް ދަގަނޑު ޖަނގިޔަލާއި ދަގަނޑު ބުރާ ގަނެގެން ކަނޑު ފައްތާ ފިލްމް ކުޅުނީ ބަދަވި މަޝްހޫރު ވާން ވެގެން. ކަނޑު ފައްތާ ފިލްމް ވެސް ވީ ފްލޮޕް އެވެ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަށް ކުޅެން އިނގޭ ފިލްމް ހުންނަ ފަރުގައި އުޅޭ ރަތް މަސް ތަކަށް ވެސް އިނގޭނެ ފިލްމް ކުޅެން. ކަން މިހެން ހުރުމުން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަކީ އެއީ ދުވަހަަކު ވެސް ތެދަށް ވާހަކަ ދައްކަން ދަންނަ ބަދައްވަކަށް ނުވާތީވެ އޭނާ ވާހަކަ ދައްކާނީ މުޅިން ވެސް ގައުމަށް ގައްދާރު ވާ ގޮތަށް ބަތާހަރާމީ އުސޫލުން ކަމަށްވާތީވެ އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަ އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ރައްޔިތުން އަޑު އަހައިގެން ނުވާނެއެވެ. އޭނާ އެކަން ކަން ކުރީ އެގޮތަށް ކަން އެހެރީ ފެންނާން އޭނާގެ ވެރިކަމުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓްސް ތަކުން.

 34. ތީވެސް ކެރޭ ލީޑަރުން ޕާޓީ ހިންގާ ގޮތްހެއްޔެވެ؟ ނިކަން ކެރޭކަން ދަައްކާލަން ލަންކާއަށްވުރެން ވެސް ކައިރިއަށް ރާއްޖޭގެ ވަސްޖެހޭ ހިސާބަށް ޖެހިލަން ނުކުރިގެން ތިއުޅެނީ ޓެރަރިސްޓެއްކަން އަމިއްލައަށްވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭތީދޯއެވެ؟ ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ބިއްދަށުގައި މަންޑޭލާ އުޅުއްވި ގޮތަށް އުޅެން ނުކެރޭ ފިނޑިއަކު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ޖަލުގައި އޮވެދާނެ ކަމަށް ބުނީ ކޯއްޗެއް ދައްކަން ހެއްޔެވެ؟

 35. އަވަހަށް ރޯކުރަން ގޮވާލާ. ބޮޑު މުރުތައްދު.

 36. ބަލައިސްތިއުފާ ޖެހިގެން އައިދުވަހު ތަންތަނުގައި ހުޅުޖެހީ ހަމާއިގެ ހުރެގެންތ؟ ބަލަގަ ތިނުވާނެ ތިނޫހެން ގޮތެއް ތިވާނީ ތިޔަށް މިހާރު ވެސް ހަމައިގައި ހުރިހެން ވަރަށް ހީނުވެ ދ؟

 37. މިހާރު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެގިއްޖެ ތި އުޅުއްވަނީ ބަދަލަށް ބަދަލު ހިފަންކަން. ތިބޭފުޅާ އިސްތިއުފާ ދިނޭ ކިޔާފަ ވެރިކަން ކުރާ އެންމެން އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭތަ. ވެލްޒިނީހެން ވީޑިއޯ އާއި އޯޑިއޯ ކޮޅު ކޮޅު ފޮނުވަ ފޮނުވާ ހުރޭ...

 38. އެކަމަކު ކަލޭ ޖަކަށް ނުލާނެ ކަމަށް ކޯނީ ރިޕޯޓާ އަނެއްރިޕޯޓެއްގަ ހުތިހާ ވާހސކައާ ތިމސބްނައސކީވެސް ޚުދުމުހްތާރު ވެރިއެކޭ މިހާރު ބުންޏަސް އެކަން ގަބޫލުކުރާނެ މީހަކު ނެތް. ޥެރިކަން ނުހިންގިގެން އައި ރުޅީގަ ގައުމު އަންދާލީ. ޑރ..އަފްރާޝިމް ކަތިލެވިގެން ދިޔައީ. ކޮބާ ލަދުހަޔާްތް

 39. މިސޮރުވެސް ނިޔަތްގަތީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ކުރަން ދޯ.... ކުރެވިއްޖެ އެއްނު... ދެން އަތް ޖަހާ...

 40. ތިއީ ދެންކާކު؟ޗުސް ކަލޭގެ މޫނަށް!

 41. ތިއީދެންކާކު!ބޯންޖެހޭނެއޭ ބޮވެންޖެހޭނެއޭ ބޮއިގެންނޫނީ ފަރަކު ނުޖޭނެއޭ ބުނި މަރުދޮޅިއެއްނު ތީ. ބޮއިބޮއި ސޮނި ވެއްޓި ވެއްޓި ހުރި މީހެއް . މަގޭ ރާއްޖެ ތި ނުބައި ބައިގަޑުން ރައްކާތެރިކުރއްވާށި!އާމީން.

 42. ޚުދުމުޚުތާޜުވެރިޔާ. މީ ހާދަހާ ލަދުކުޑަ އިންސާނެކޭދޯ! އަދިވެސް އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް މީނަވަރެއް ނޯންނާނެ. ދެން ތިބޭ އަނގަ ލުނބޯހުތެއްހެން ހަދައިގެން . އެވަރުންވެސް އަތްތިލަބަޑިޖަހާތަން ފެނުނު މީނާގެ އައުވާނުން. ބަޣާވާތެކޭ ކިޔައިގެން ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައ އެޅުވި ބަދުނާމަށްޓަކާ ވެސް މީނާގެ މައްޗަށް އަނެއް ތަހުގީގެއް ހިންގާފައި އަދި 13 އަހަރަށް ޖަލު ހުކުމް އިތުރުކުރަން ގޮވާލަން. މީނާ ދެއްކި ވާހަކަ އަޑުއިވުނުބާ އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް. ބާޣީ ރިޔާޒު އިނީ ހެވިފައި އަތްޖަހަން. އަންނިކަންކުރި ގޮތް އެއޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފައި. ދެން ލަލަލާ

 43. މީތި އަދި ތިރިވާނެ އިރާދަފުޅުން.

 44. ކޮބާ ބޮލުގަ ޖެއްސި ބަޑި؟

 45. މަސްތުވެގެން ހުރެކުރެވިދާނެ ކޮންމެކަމެއްވެސް ކަލޭ އެކަންގަބޫލުކޮށްފިންދޯ

 46. ނަސީދު މިހާރު ގަބޫލް ކޮށްފިން ދޯ ވެރިކަން ކުރެވުނީ ރަގަޅަށް ނޫންކަން. ބަލަ މިހާރު މިހުރީ ނަޝީދު ކަހަލަ މީހެއްނޫނޭ. ރައީސް ޔާމީން އިސްތިއުފާ އެއް ނުދޭނެ. ދެން އަތް ޖަހާ.

 47. " ހެއްލުމަކީ ގެއްލުމެއް " ! ނަޝީދުވެސް ގެއްލެން ޖެހުނީ އެންމެކައިރީގަ ގެންގުޅުނު މީހުން ލަޑުދިނީމަ ! ޔާމީނުވެސް ގެއްލިގެން ދަނީ އެންމެ އަރިސްމީހުން ލަޑުދިނީމަ ! ބެދޭ މަޅިއެއް ނުފެންނާނެ ! އެހެންވީމަ ބުނަނީ ސިކުޑިއަށް ނުވިސްނޭވަރަށް ކަންކުރަން ނޫޅޭށޭ !

 48. ސުބްޙާނަﷲ.. އަމިއްލައަށްތިޔަ އެއްބަސްވީ ހުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމަކަށް ފުރޮޅާލަން އުޅުނުކަން.

 49. ހަލާލު ހަރާމް

  ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ވެރިކަމަށް އައުމަށް އުފައްދާ އިއްތިހާދު ރޫޅިއްޖެނަމަ ވެރިކަމުގެ ހަލާލުކަން ގެއްލިދާކަން ކޯނީ ރިޕޯޓުން ވަނީ ސާފުވެފަ އެވެ.

  ކީރިތި ޤުރުއާން ގައި މާރީތިކޮއް އެއޮތީ އަންގަވާފަ އަހުދު އުވާލީމަ ވާނެގޮތް. - ކޯނީ ރިޕޯރޓް ވޯރކެއް ނުކުރާނެ ގިޔާމަތް ދުވަހުން.

 50. ދެން ކިޔާ ތިހެން.

  ވެރިކަން ގެއްލުނީ ތިމާ ހެއްދެވި ފަރާތް ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ ދެއްވި އެއްމެ ބޮޑު ނިއުމަތް މަތިން ހަންދާން ނައތާލާފަ ކާފަރުން ނާ ގުޅީ ތިމާ އައް މިދުނިޔޭގަ ދެއްކެވި އިމްތިހާނުން ފެއިލްވެ ކާފަރުންގެ ލޯބި ހޯދަން ވެގެން އުޅެންހާދާން. މިހާރު ތި ފެންނަނީ އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަތަކަމުގެ ހެކި. އަޅަމެންގެ ރާސޫލާ ސައްލައްﷲ އަލައިހި ވައްސަލަމް އައް ފާޅުގަ މާލާމަތް ކޮއް ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ އާޔަތްތަކައް މަލާމަތް ކުރިކަމުގެ ސަޒާ، އަވަހައް ތައުބާވޭ. ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅައްދެނެވޮޑިގެންވަނީ އަޅަމެން ހެއްދެވި މާތް ރަސްކަލާނގެ.

  • ތެދެއް ތިބުނީ.
   ރަސޫލާ އަށާއި އިސްލާމްދީނަށް މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ކޮށް، ގޮންޖެހުމުގެ އަދަބު އެކަލޭގެއަށް އެލިބުނީ.

 51. ލަހުން ނަމަވެސް އެއްބަސް ވީ ތީ އުފާކޮއްފިން...... ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެގެން ގޮސް ހުސް ވާއިރުވެސް ނޭނގޭ ދޯ........ބޭޒާރު ވުން ނޫން އިތުރުގޮތެއް ނެތީ ދޯ

 52. ދަހަރާމްކޯރު

  ބަދަވި މާލޭގައި ފްލެޓް އަޅަންވެސް ކުރި ކަމަކީ ބަދަވިގެ އާއިލާ މީހުން އަޑީގައި ތިބެގެން ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން އެކުންފުނިން އަރަބިއްޔާ ތެރޭގައި ފްލެޓްސް އަޅަން ހަދައިގެން ފްލެޓް ސްކީމް ވެސް ފެއިލްވީ. އޭނާ ގެ ވެރިކަމަކީ އެއީ އޭނާ ބަތާ ހަރާމީ އުސޫލުން ދަހަރާމް ކޯރުން ވެރިކަން ކުރާ ގޮތާށް ދިވެހި ވިޔަފާރި ވެރިން ފުނޑާލާ އިންޑިޔާ އަށް ރާއްޖެ ވިއްކާލަން ބަދަވި ކުރި ބަތާ ހަރާމީ ވެރިކަމެކެކެވެ. އެހެންވެ މަމެން އޭނާ އަށް ކިޔަނީ ދަހަރާމް ކޯރު އެވެ.

 53. އެހެން ވިއްޔާ މީނަ ހިފާ ހައްޔަރު ކުރޭ. ބަޢާވާތޭ ކިޔައިގެން ހިންގި ހުރިހާ ހަރާކާތެއްގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ...

 54. ހަމާއިގަ ހުރި ވަގުތުކޮޅެއް ހެންހީވަނީ

 55. ބަލަ ކުރިން ބުނި ބަގާވާތެކޭ.މިހާރު ކަންކަން ކުރެވުނު ގޮތުން.މަމެން ނަށް އެނގޭ ވެރިކަންގެއްލުނީ އެކަން ކުރަން ނޭގުނީމަ ކަން. އެއީ ހުރިހާ މީހުން ގައިގަ ފިރުމަން ހުންނަ މިހެއްނުން. އެވެރިޔަކު މިދުނިޔެއަށް އައިތަ. އެމިހަކީ ގިނަބަޔަކު އެދޭ ގޮތަށް ނުވަތަ މަދުބަޔަކު ރުހޭގޮތަށް ވިޔަސް އެވަގުތެއްގަ ގައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުން ނިންމާމިހާ.އެއި 3ސިފައިން ނުރުހުނީމަ ޑިމޮކުރަސީއެޭކިޔައިފަ ގައުމުދުކޮށް ލާމީހެއްނުން.

 56. ޔާމީނަކާ ނުކުޅެވޭނެ.