ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލަން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އަންގައިފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ވަނީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައެވެ.

އެގޮތުން އެ ފިޔަވަޅުތައް ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަކަށް އެޅުމަށް ނިންމާފައި ވެއެެވެ.

އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލުން ހިމެނެއެވެ.

މިހާރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަމުން ދަނީ ގައިދުރުކަން އިސްކޮށްގެންނެވެ.

މިހާރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ދަނީ ކޮވިޑް ފެތުރެމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މާލެ އިން ފައްސިވާ އަދަދުތައް 500 އިން މަތީގައި އުޅޭއިރު،އެ ބަލީގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދުތައްވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބަލިޖެހިފައި 10000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަތިއްބެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ޢ123

  ކިހާދެރަކަމެއް. ޙަމަ އީދު ދުވަޙަދިމާކޮށް މިޔޮށްހުރިހާދުވަހު ހުރެފަ! 😣

  98
  17
 2. ހާލުގެދުލުން ދިވެހި ޤައުމު

  ނުރައްކާ ބޮޑުވީމާ މިސްކިތްތަކުގާ ޖަމާއަތުގެ ނަމާދުކުރުމާ ސަ ފުތަކާ ކުޅުމާ މިހިރަކަންތައް ކުރާ ބަޔަކާ ދޭތެރޭގާ އަހަރެން އަޖައިބުވަން..

  102
  9
 3. އަހްމަދުތ

  ބޮޑު މުސީބާތެއް
  ޢީދު ނަމާދު ކުރުން ތިގޮތަކަށް ދޫކޮށް ނުލެވޭނެ

  78
  11
 4. ޖަމަލު ފޮޑި

  ސަހަރޯ ސަހަރޯ!

  26
  1
 5. Anonymous

  ޔަހޫދީ ސިފަ އެކުލެވޭ ބައެއް އެހެންވެ މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރަނީ. ގައިދުރުކޮށް ނަމާދުކުރެވޭއިރު ދެން ހުއްޓާލަން އަންގަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބާ. މަޖިލިސް ބޭއްވޭ އެހެން ކަންކަން ކުރެވޭ މިސްކިތްތަކަށް ޞަހުޔޫނިން ޖައިނިސްޓުން ޙަމަލާދެނީ ބަޑިން މި މީހުން މުސްލިމުން ގޮތުގައި ތިބެ މުނާފިޤުކަން މިދައްކަނީ. ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލަން. ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވެސް ޙައްޤުބަސް ބުނެވޭނެ.

  61
  3
 6. ޑެޑުއހފޯސް

  ކާފަރުންތަކެއްގެ ބަލާޔާއި ދުއްތުރާ މިތާ ތިބި މުސްލި މުންނައް ޖެހިއްޖެ

  52
  2
 7. ޅާނބު

  ހެޔޮނުވާނެ ތިހެން ނުހަދާ މިސްކިތް ތަކަކީ ސާލާމަތްކަން ލިބިގެން ވާތަނެ އް!

  68
  3
 8. އަރީ

  ދެވަނަ އިޒްރޭލް

  45
  4
 9. ތެދު

  އިންޑިޔާއިން އަންނަމީހުން ނުހުއްޓުވާ އިސްލާމީ އުސޫލްތައް ހުއްޓުވަނީ، ފަރުލުވާޖިބްތައްހުއްޓުބަނީ
  ލާދީނީންގެ ބާރުގަދަވާވަރުމިފެއްނަނީ..ވައުޔާޒްބިﷲ

  17
  1
 10. ދެރަ

  އަހުރެމެން އިންސާނުން ﷲ ހެއްދެވި މަހްލޫގުން ނަކީ ހައިދަހާ މޮޅު ބާރުވެރި ގަދަބަޔެކޭވާދޯ !
  ބަލުމަޑުކަމާ މުސީބާތާ ތޫފާނަކަސް މިކޮންމެ ކަމަކީވެސް ﷲ އެކަމެއް އުފުލެވިއްޔާމެނުވީ ފިލާ ނުދާނެކަންކަމެވެ ވީއިރު ﷲގެ ގެކޮޅު ބަންދުކޮއް މީސްތަކުން އަޅުކަމާދުރުހެލިކޮއް ތިމާމެންގެ މޮޅުކަމުން ކުރިއެރުމެއް ލިބިދާނެހެން ބަޔަކަށް ހީވަނީހެއްޔެވެ؟އިލްމްވެރިންނޭ ޙައްގުބަސްބުނެ ﷲ އަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވާކީލްކުރަން ވެރިންނަށް ނަސޭހަތްދެއްވާށެވެ، އެއުރެން އެތިބީ ގާފިލްވެފައެވެ .

  20
 11. މޮހޮނު

  ބަލާގެ މައްޗައް ކިހާ ބޮޑު ބަލާއެއްތަ ތި ޖައްސަނީ! މިއީ ހަމަ އަންނީގެ ބަލާ! ދީނުގެ ހުކުމް ތަކާއި ކުޅެންޏާ ބަލި މަޑުކަން އިތުރު ވާނީ! މިވެރިކަމަކީ އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ ވެރިކަމެއް! ނަތީޖާ ރަނގަޅެއް ނުވި!ދެން ނުވެސް ވާނެ! އަވަހަށް އިސްތިއުފާދީ! ނޫނީ އިސްލާމީ ވެރިކަން ޤާއިމު ކުރޭ!

  18
  2
 12. ދުންތަރި

  މިސްކިްތަށް ފަޅެއް ނުކުރެވޭނެ މުސްލިމުން ނަމާދުކުރުން ހުއްޓުވާނީ ލާދީނީކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ މީހުން މުސލިމުންގެ ހަތިޔާރަކީ ނަމާދަ ދުއާ މުސްލިމުގެ ފަރުވާއަކީވެސް އެއީ އެހެން ވީމާ ނަމާދުކުރުން ހުއްޓުވާލާނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަން ނަމާދުކޮށްގެން މިސްކިތުން ބަލި ފެތުރޭކަން މިހާތަނަށް އެނގިފަވޭތޯ؟؟؟؟؟

  16
  1
 13. ޒާ

  ތި ހުރިހާ ރަެވުމެއްގެ އަސްލަކީ މިސްކިތްތައް ފަޅުކުރުން. ޜރަމަޟާން ފަހުދިހަޔަށް އެޅުމުން މިސްކިތުގާ ދަމުނަމާދު ކޮށްފާނެތީ ފުރަތަމަ އެކަންވހުއްޓުވީ. ދެން އީދު ނަމާދުވެސް ހުމި ހުއްޓުވާ މިސްކިތްތައް ފަޅުކުރީ. ކޮބާ ސޯލިހަށް ތައުރީފުކުރާ އިޔާޒު؟

 14. އަނގަ ގަދަމިތުރު

  ޚެފޭ ތަކުގަ ވަރިހަމ ދޯ ވައި އަނގަތަަޅަން އަބަދު އަޅާފަ ތިއްބަސް. ؟

 15. ކިޔުންތެރިއެއް

  މިލާދީނީ ސަރުކާރު ބޭނުންވާގޮތް އެހެދީ. ކޮވިޑުފެތުރެނީ މިސްކިއްތަކުން ދެއްތޯ. ލޮލް

 16. އަހްމަދު

  މީނުންތަަ މިބައިމީހުން ނުވެގެން އުޅުނު ކަންތައް! ކުޅުދުއްފުށީގެ މިސަކިތަކުން ނަމާދުގެ އަދުވެސްކަނޑުވާލާފި! ދެން ކަނޑުވާލާނީ ބަންގީގެ އަކަންވެސް ނޭނގޭ!!!

 17. ޔޫސޭ

  ޙީލަތްތެރި ގޮތަކަށް ކޮވިޑްގެ އަދަދުތައް އިންތިހާއަށް އިތުރުކޮށް މާލޭ މިސްކިތްތަކުގެ ޖަމައަތް ހުއްޓާލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން!