މަރުމަތީގައި އޮވެވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލަ ބަލާނަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން މިހާރު ވެސް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ. މަރުމަތީގައި އޮވެވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލަ ބަލާނަން ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ނުރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް "އެލެކްސް އަހުމަދު" އިން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. މިއީ މިމަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު އެމަނިކުފާނު އެލެކްސް އެކައުންޓުން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ޓްވީޓެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލަ ބަލާނަން ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ.އަހުމަދު ޝަހީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލަ ބެލޭނެ މުއައްސަސާއެއް ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށެވެ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލަ ބަލަން އައުލާކަން ބޮޑީ އދ.ގެ ޓްރާންސިޝިއަލް ޖަސްޓިސްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާ މަންދޫބު ނުވަތަ އައިސީޖޭގެ ލަފާގެ މަތިން އައްޔަންކުރާ ހާއްސަ ޕްރޮސެކިއުޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

ޝަހީދުގެ ޓްވީޓް ރީޓްވީޓް ކުރަމުން މީހަކު ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ބަލާއިރު ވެސް މިއިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެޓްވީޓަށް ރިޕްލައި ކުރައްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ "ކަލޭމެންގެ ހުރިހާ ހަރުބަހަކީ ދޮގުކަން އަހަރެމެން ސާބިތުކޮށްދޭނަން. އެކަން ކުރަން ޖެހުނީ މަރުގެ އެނދުމަތީގައި އޮވެގެން ކަމަށް ވީނަމަވެސް. މިއީ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ" ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ އަޑު އަނެއްކާވެސް ގަދަވެފައި މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެމައްސަލަ ބަލަން ފަށައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓެއް އާއްމު ކުރުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. ޟމ

  ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްޗެއް އެބަ އެނގޭތޯ؟މަރުމަތީގަ ގިނަ މީހުންނަށް އުޅެނީ ޝަހާދަތްވެސް ނުކީގެން

  86
  2
  • ނާނު

   މިއަކީ އެކަންތައް ގަބޫލުކުރާ މީހެއް ނޫނޭ . މީނަގެ ތިމާގެ މީހާ ބުނެފި އެއްނު ލާދީނީ ކިޔާތީ އޭ ކަންބޮޑުވަނީ . މިފަދަ މީހުނަށް ކިޔާނީ ކީކޭ

   38
   2
 2. ރަދީފް

  މަރުމަތީގަ ނުކުރެވޭނެ.އެކަމުގަ ހުރި ބިރުވެރިކަން އެނގޭނަމަ މަނިކްފާނު ތިހެން ނުބުނާނެ.ބަލި އެނދުގަ ނުވަތަ ދާނުގަ އޮވެވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލަ ބަލާނެކަމަށް ބުނިނަމަ ރަނގަޅު

  59
  2
 3. މަކަރުވެރި ކެރަފާ ނުލަފާ ތާރީހު

  ބުއްޅަބޭ ހާދަ ބިރުފުޅުން މިއުޅުއްވަނީ އެހެން މިނިވަން މުއައްސަސާއަކުން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލަ ބަލާފާނެތީ!!

  58
  2
 4. އަމިއްލަ އަށް ރޭވި ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

  "ބޮޑު ޚިޔާނާތް" މިފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ޑައިރެކްޓް ކުރީ ކެރެފާގޭ ނަޝީދު (ބުއްޅަބޭ) އާއި އަދީބު (ބުރޯ)! އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި ބުއްޅަބޭ އާއި އަދީބުގެ ބައިވެރިން މިފިލްމު ތިޔަ ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށްޓަަކައި ވަރަށް ބުރަކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި!

  53
  1
 5. ތެދު ބަސް

  ކަށްވަޅުގަ އޮވެގެންވެސް ބަލާނެކަމަށް ނުބުނީ ރަނގަޅަށް، އެކަމާ މަރުމަތީގައި އޮވެގެން ބެލޭނެ ހެނެއް ހިއެއް ނުވޭ،

  41
  1
 6. Anonymous

  ސާބަސް ދެރައީސުން ނަށް

  4
  35
 7. ޢަދުރޭ

  މަނިކުފަނު ކުރައްވަން ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ތިއޮތީ ފެނިފައި. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ޤައުމައިގެން ކުރިއަށްދާން ދޫ ކުރައްވާ މާތް ކަލާކޮ!

  39
  2
 8. ސަރ

  ބަރުލަމާނި އައީމަ ތިޔަ ހުރިޙާ ރާކަނިމަސް ކެވުނީ

  36
  1
 9. ބޯހަލާކު

  ކަލޭ ނިކަން އިބޫ ވެސް ހިމެނޭހެން ކުރީގެ ލިސްޓް ބަލާލަބަލަ އަނެއްކާ އަނެއްބޮޮޑި 2023 ގައިލިބޭނެ ހުސް ވާހަކަ

  47
  1
 10. ކަޑަ

  ކޚިޔާނާތް، ކޮރަޕްޓް ތި ކިޔަނީ އަމިއްލަ ޖީބަށް އެއްޗެއް ލީމަތަ. ރައްޔަތުންގެ ލާރި ރައްޓެހިންނަށް ބެހުން. ނަޝީދު ވެރިކަމަށް އައިސް ހެވީ ލޯޑަށް ދިން އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރު، ސާކް ސަމިޓުގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން މުންކޮއަށްވެސް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ. ބިޑަކަށް ނުލާ ރައްޓެހިންނަށް ދަތުރު ފަތުރު ނިޒާމޭ ކިޔާފަ ރަށްތައް ދީފައި. 800 މިލިަންޑޮަލރުގެ މައްސަލަ ބަލަން ބޮޑު ކޮމިޝަނެއް ހަދާ ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރު ދީ ވީކަމެއް ހަރާން. ވަރަށް ބާރުލާފަ ބުނާނެ އަޅުގަނޑު ލާރިއެއް ނުނަގަމޭ އެހެން މީހުންނަށް ރައްޔަތުންގެ ލާރި ދިނުން އޯކޭ. ހުސް ކޮރަޕްޓް ސަރުކާރު. އަމިއްލަ ޖީބަށް ވަންނަން ފެށީމަ އޯ.ކޭ.

  40
  1
  • ރަނާ

   ނުވިތާކަށް އެއަރޕޯޓް ގީއެމްއާރ އަށް ދީގެން ނަގަމުން ދިޔަ ކަމިޝަން އެއީ ކޮން އެއްޗެއްބާ އެއީ ހަދިޔާ ދީ

   29
   1
 11. އަޙްމަދު

  މައްސަލަ ބައްލަވާލެއްވުމަކީ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެއް މަނިކުފާނު ތިކަން ކޮށްދެއްވަވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން
  މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން
  އެކަމް ހަނދުމަފުޅު އަބަދުވެސް ކުރައްވާތި މަރުގެ ވަގުތަކީ އިންސާނާ އެންމެ ނިކަމެތިވާ ވަގުތު ﷲގެ މަތިން ހަނދުމަކޮށް އަބަދުވެސް ހެޔޮކަން މަތީގައި މަރުގެ ވަގުތު ބައްދަލު ވުމަށް ދުޢާ ކުރައްވަވާތި ﷲ މަނިކުފާނަށް ރަޙުމަތް ލައްވަވާށި އާމީން

  16
  14
 12. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ބ.މާޅޮސް/ޒަމާނީހައުސް

  އެ އީ އެންމެ ފަހު ވަގުތާއި ހަމައަށްވެސް އެކަން ކުރެއްވުމުގެ ޢަޒުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅެއް ދެއްތޯ

  3
  27
  • ކެނެރީގެ މާފަތް އެދުރު

   ކަލެއަށް މާބޮޑަށް އެނގެނީ

   5
   1
 13. ނސަގީ

  ކަލޭ މަރުމަތީގައި ބޮޑުވަޒީރު..ބޮޑުވަޒީރު.. ބޫތު.. ބޫތު.. މިހެން ކިޔަކިޔާ އޮވޭ. ދެން ގާންދީއަށް ދުވާކޮއްދޭން ހުރޭ....

  26
  3
 14. ޖޮބޭ

  މިކަހަލަ ކަންކަން ނުއެނގި ތިބޭ ޖާހިލް މީހުން ވެރިކަމަށް ގެނެވުމުން މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކާނެ. އަހަރުމެން ޙައިރާނެއް ނުވޭ.

  12
 15. އަޙްމަދު

  މަރުމަތީގަ އޮވެގެން 19 ދިވެހިންގެ ލޭބުއި މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލާ ދެއްވަން ވީނޫންތޯ......ހުވާ މިބުނީ

  10
 16. ރައްޔިތުން

  ތިކަން ބެލޭނެ މަނިކުފާނު ތިކަން ބައްލަވާ އިރާދަ ކުރެއްވިޔާ އެނބުރި އަންނާނެ.

  2
  11
 17. ހަމީދު

  މަރުމަތީގައި އޮވެގެން އެންމެ އައުލާކަންބޮޑީ އެމައްސަލަ ބެލުންދެއްތޯ. މަރާ ހަގުރާމަކުރަމުންދާއިރު އެމީހާއަކީ މަރުވާނެ ކަމަންދެކިގެން އެކަމަންތައްޔާރުވާވަގުތު ދެއްތޯ..

 18. އައްޑޫ މީހާ

  ތިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމައިގެ ބަދަލުގައި އެމްއެމްޕީއާެުސީ މިކަލޭގެ ކިޔާނީ ހަހަހަހަ ހޭބަލި

  11
 19. މާތް ﷲ ގެ އެއްކައުވަންތަކަން

  އެމީހަކު މަރުވާނީ އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި އުޅުނު ގޮތަކަށް.

 20. Anonymous

  ވެދާނެތާ....
  މަރުމަތީގާ މިޔުޒިކު ކުޅޭ މީހަކަށް ޝަހާދަތްލައިދިނީމާ އޭނާ ކިޔާންފެށީ ލަވަ.

 21. މައިކް

  ކަލޭ ކުރިކަމެއްނު ކަލޭޔައް އެގޭނީވެސް ތިހިހުރިހާކަމެއް ކަލޭ އެންމެގިނައިން ތިފައިސާކެއީ

 22. މައިކް

  ހަމަހޭގަބާ ! ހިދުކޮޅުގަދޯ. ހައްހައްހާ

  10
 23. ބަބުރެ

  ފާހާނާ ތަށިމަތީި އޮވެ ބަލަާ..ކަލޭކަހަލަ މީހަކާ ބޮޑަށް ގުޅެނީ އެގޮތް

  11
 24. ދިވެހިން

  މީ ހަމަ ލާދީނީ އެޖެންޓެއް. މުޅިންވެސް ދައްކަނީ ކުފުރުގެ ވާހަކަ. ހުރި ފާފަ އެއްގެ ބޮޑު ކަމާއޭ

  11
 25. އަބްދޫ

  މަރުމަތީގަ އޮވެ ކިޔާނި މަގޭ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ގޮނޑި މަގެ ބޮޑުވަޒިރު ކަމުގެ ގޮނޑި މިހެން.

 26. މަހުޖަނު

  މަރުމަތީގަ ޝަހާދަތް ކިޔާވާހަކަ ދައްކަބަލަ
  ލާދީނިއްޔިތު ތިހިރީ ހިތުގަ ބިންވަޅުނެގިފަ

 27. ޙެކިން

  އަދީބުލަށްވާ ބޮޑުފަނި އެޅުވީމޭބުނެ ކުޅުނުގޭމު ނިމޭއިރު އެމްޑީޕީއެކަކުވެސް ލިސްޓަކު ނޯންނާނެ މިމީހުންކުޅޭ ގޭމްގެ ރިމޯޓުވަނީ މަޖިލީހުން ނަޝީދުބުނާގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ މިކަމުގެ ސަބަބުން ގައުމުގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފެދި ގައުމުގަޑުބަޑު ވެދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް.

 28. ފޫކޮޅު

  ކޮބާ ރަށްރަށުގެ މާލިއްޔަތު ދިރުވާލީ

 29. ބަލާމީހަ

  ހަމަ ތިގޮތައް ޖީއެމްއާރ އޭ ކިޔާބަޔަކައް އެއަރޕޯޓްދިންމަސްއަލާގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނާއީ އެއަރ ޕޯޓްޖީއެމްއާރ އައް ދީގެން ކަޓްނެގި މީހުންގެ ވާހަކަވެސް ދައްކަންޖެހޭނެ ތިޔަ އެމްއެމް އެމްޕީއާރސީއަކައް ވުރެ މަދެއް ނުވާނެ މިގައުމުން ރައްޔިތުންގެ ތަރިކަމުދާ ބަޔަކައް ދިނުން ބެލިއްޔާ އެނގޭނީ ކިހާ ފައިސާއެއްތޯ ޖީއެމްއާރ އައްދިނީ

 30. ބުރާންތި

  މަރުމަތީގައި އެއްމެ ރަނގަޅުވާނީ ޝަހާދަތް ކިއުން

 31. ގައުމު

  ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ވިއްކާލައިގެން ހޯދި ފައިސާއަށްވެސް ވީގޮތެއް ނޭނގުނު. އެކަމުންލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުކަމުން އެއަރޕޯޓް އަތުލުމުން ބަދަލު ދައްކަންޖެހުނީ ޔާމީން ސަރުކާރަށް. ޔާމީން ނުދުވޭ މީހުން ފަހަތަކުންނެއް އަނގައަރުވަމަކުންނެއް. ކަންކޮށްފަ ދެއްކީ. އަސްލު މޭން އެކޭ ރައީސް ޔާމީނަކީ. އަދި ކޮބާ ދިރާގު، ފެންކުންފުނީގެ ހިއްސާ.