މިއަދު ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫގައި މިނިސްޓަރ މުނައްވަރު ފާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
މިއަދު ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫގައި މިނިސްޓަރ މުނައްވަރު ފާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ ފޮނިކަނޑާ ސަރުކާރެއް ނޫންކަމަށާއި، ކަންތައް ނިންމުމަށްފަހު މީހުންނަށް ދައްކާ ސަރުކާރެއްކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕީޕީއެމް ހަރަކާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު މުނައްވަރު ވިދާޅުވީ، ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް ފެނިގެންދަނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދެއްވައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިޖްތިމާއީ ތަރައްގީއަަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން އެތައް ސަރުކާރުތަކެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންނުވާ މިންވަރަކަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ބޭނުން ނުވާ މިންވަރަކަށް ވީދިގެން ގޮސްފައި އޮއްވާ މިހާހިސާބަށް ސަލާމަތްކޮށްދެއްވީ ކޮން ރައީސްއެއްތޯ. ރައީސް ޔާމީން އިނގޭތޯ" މިނިސްޓަރު މުނައްވަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިއީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެެނެސްދެއްވި އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަރައްގީގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުުވީ، ތަރައްގީއަށް ވަރަށް ބޮޑު އިމާރާތެއް އެޅިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކު ސަލާމް ގަލާމް ކުރުމާއި، އިހުތިރާމް ކުރުން ނެތްނަމަ އެއީ ތަރައްގީއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަން ބޭނުންވަނީ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން. އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކު އިހުތިރާމް ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްބޭފުޅުންނަށް އިހުތިރާމް ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންހެންކަނބަލުންގެ ހައްގުތައް ބަަލައިގަނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްކިބާވެފައިވާ، އަޅުގަނޑުމެން އާއްމުގޮތެއްގައި ބަލާނުލާ ކުޑަކުދިންނާއި، ހާއްސަގޮތެއްގައި ނުކުޅެދޭކުދިންގެ މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ނުހަނު އިސްކަމެއް ދީގެން މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ކަންކަން" މިނިސްޓަރު މުނައްވަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު އަކީ ވ.އަތޮޅަށް ހާއްސަކޮށް އެ އަތޮޅުގެ ކަންކަން ގާތުން ބެލުމަށްޓަަކައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ވަޒީރެވެ. މުނައްވަރު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ވ. އަތޮޅާއި ހަވާލުވިފަހުން ހަމައެކަނި ހުންނާނީ ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ވާހަކަދައްކާފައި ނޫން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުން ހަމައެކަނި ހުސްފޮނިކަނޑާފައެއް ދަނީކީނޫން. އަޅުަގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރަކީ ފޮނިކަނޑާ ސަރުކާރެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރަކީ ކަންތައްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އެ ކަންތައް ބޭފުޅުންނަށް ދައްކާދެއްވާ ސަރުކާރެއް" މިނިސްޓަރު މުނައްވަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY SHEESHA

ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫ އާއި އެކު މިއަދު ޖުމްލަ 25 ރަށެއްގައި ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

14 ކޮމެންޓް

 1. އެއްވެސް ސަޕޯރޓެއް ނެތް މި ސަރުކާރަކަށް އިނގޭ!

 2. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ތިޔަ ވިދާޅުވީ ތެދުފުޅެއް! މައުމޫނު 30 އަހަރުތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އާމުދަނީ ލިބޭނޭ މަގުތައް ފުޅާކުރި! ކޮންމެ ފަސްއަހަރުން ފަސްއަހަރުން ކަޑަޖަހާދޭ! ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން 5 ރަށެއްގެ ކޮންމެވެސްކަމެއް ކޮށްދޭ! އެއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިސާނެގި! ނުވަތަ ރައްޔިތުންލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވި! ފަޅެއް ހެދިއްޔާ ގެބުރުތޮއްޓާ އެއްގަމުތޮށި ހަދަނީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެމީހުންގެ ޚަރަދުގައި! ކަރަންޓްލާނަމަ ކޭބަލް ވަޅުލައިދެނީ ރައްޔިތުން!

 3. ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޒާހިޔާ ވަކިކުރަން މާ ބޮޑަށް ލަސްވެސް ވެއްޖެއެވެ. ލަންކާ ގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޒާހިޔާ މެންނަކީ އެއީ ސިޔާސީ މީހުންނެއް ނޫނެވެ. އެމެން ރަނގަޅު ވާނީ އައިއްޔު ބަބިބު ތަތިތު ސަސިސު ކިޔަން އިނގޭތޭ ކުދިންނޭ. އެމެން ބައިތިއްބާ ބެކް ސީޓަށް ބަދަލު ކޮށްފައި އައިއްޔު ބަބިބު ތަތިތު ސަސިސު ކިޔަން. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ބޭނުން ވަނީ ކެރޭ އަދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އަށް ކުރު ދޮށިން ދީ އެލެކްސް އަހައްމަދު ސައިޒުން ކަނޑާލެވޭނެ އެމްބަސޭ މެން ލަންކާ ގެ އެމްބަސޭ އެއްގެ ގޮތުގައި ބައިތިއްބަން ދޯ، އެއިރުން ލަންކާ ގައި މިހާރު ހުރި އިންޑިއާ ދަރިކޮޅު އެމްބަސޭ ވެސް އަލިފާނޯއި އޭ މަށެއް ނެތޭ މަހަލާކޭ ގޮވަމުން ދުވެ ފިލައިފާނޫ ދޯ. ކްއިކް ކްއިކް ކްއިކް. އަވަހިއްޔާ އަވަސް އިނގޭ ކުދިންނޭ. ހިނގާބަލަ ރަންރީނދުލޭ މެން ގެ ކޮންގްރެސް ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ހަދަމާ ދޯ. އެމެން ޖެހޭނެ ފުނޑާލަން އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 4. ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންސީ

  ކޮށްނިންމާފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގެ ވާހަކަތައް އިޖުތިމާޢީ ނަޒަރަކުންބަލައި ގިނަގިނައިން ދައްކަންޖެހެނީ، އެކަންކަމުން ޢިބްރަތް ޙާސިލުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް ކަމަށްވާނަމަ، އެއީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ފޮނިކެނޑުމެއްނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއީ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކުރުމެވެ. ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަތަކާއި އަދި ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަތައް އެދައްކަވަނީ މިމާނާގައެވެ. ނަމަވެސް، އިޚްތިޔާރީ މެނިފެސްޓޯއެއްގެ ދަށުން ވެރިކަމަށް އަރައި ވެރިކަން ކުރަމުންދާނަމަ، އެ މެނިފެސްޓޯގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއްނުދީ، މެނިފެސްޓޯގައި ބުނެފައިނުވާ ކަންތައްތަކަށް އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އެއްކޮޅު މީހުން މިވާހަކައެއް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ދައްކައި ނޫޅޭނެއެވެ. އެކަމަކު، އިދިކޮޅު މީހުން އަބަދުވެސް މިވާހަކަތަކުން އަނގަފުޅާކުރާނެއެވެ. އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް މަސްވެރިންގެ ވާހަކައާއި ދަނޑުވެރިންގެ ވާހަކައާއި ކައިވެނިކުރާ މީހުންގެ ފްލެޓްގެ ވާހަކަދައްކާއިރު، މިކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ބީރުކަންފަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. މިއޮތީ މޫސުމް އައިސްފައެވެ. ކެންޕޭންގެ ޙަރަކާތް ފެށިފައެވެ. ކެންޕޭނުން ކެންޕޭނަށް ވަރަށްބޮޑަށް އަސަރުކުރާނެއެވެ. ފޫނުބެދޭ ވާހަކަތައް އާސްމާނާއި ހަމައަށް އަރަމުން ދާނެއެވެ. ދެކޮޅުނުޖެހޭ ވާހަކަތައް ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ނެރެހާމަކޮށް ދައްކައި ދޭނެއެވެ. ވީމާ، ކެންޕޭނުގެ ދުވަސްވަރު ކޮށްދޭނަމޭ ބުނާކަންތައްތައް ކޮށްދެވޭވަރުގެ އެއްވެސް ޤާބިލުކަމެއް އެވަގުތު އެބޭފުޅެއްގެ އަތުގައި ނެތަސް އޭގެފަހުން ޙަވާލުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން އެބަހުރިކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ، ވަޢުދުފުއްދުމުގެ ކުރިން އިތުރަށް ވަޢުދުވުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ރައީސްކަމާ އަރައި އަރަފޯދިގެންވާ ކަންކަމެއްނޫނެވެ. އެހެންއެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދެވުނަސް ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމައަށް ތުނޑުން، ތުނޑަށް ފުއްދާލުމަށްފަހު، ދެވަނަ މެނިފެސްޓޯގެ މައްޗަށް ދިދަހޫރައި، އަޑުއުފުލައި، ހިތްވަރުދީ، ދެވަނަ ދައުރަކަށް އަމަނާތްތެރިވާށެވެ. މިރާއްޖޭގައި އިއްތިހާދުވެ، ވެރިކަމަށް ވާދަކުރާނޭ މާގިނަބަޔަކު ނޫޅޭނެއެވެ.

 5. ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންސީ

  ކޮށްނިންމާފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގެ ވާހަކަތައް އިޖުތިމާޢީ ނަޒަރަކުންބަލައި ގިނަގިނައިން ދައްކަންޖެހެނީ، އެކަންކަމުން ޢިބްރަތް ޙާސިލުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް ކަމަށްވާނަމަ، އެއީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ފޮނިކެނޑުމެއްނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއީ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކުރުމެވެ. ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަތަކާއި އަދި ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަތައް އެދައްކަވަނީ މިމާނާގައެވެ. ނަމަވެސް، އިޚްތިޔާރީ މެނިފެސްޓޯއެއްގެ ދަށުން ވެރިކަމަށް އަރައި ވެރިކަން ކުރަމުންދާނަމަ، މެނިފެސްޓޯގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއްނުދީ، މެނިފެސްޓޯގައި ބުނެފައިނުވާ ކަންތައްތަކަށް އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އެއްކޮޅު މީހުން މިވާހަކައެއް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ދައްކައި ނޫޅޭނެއެވެ. އެކަމަކު، އިދިކޮޅު މީހުން އަބަދުވެސް މިވާހަކަތަކުން އަނގަފުޅާކުރާނެއެވެ. އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް މަސްވެރިންގެ ވާހަކައާއި ދަނޑުވެރިންގެ ވާހަކައާއި ކައިވެނިކުރާ މީހުންގެ ފްލެޓްގެ ވާހަކަދައްކާއިރު، މިކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ބީރުކަންފަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. މިއޮތީ މޫސުމް އައިސްފައެވެ. ކެންޕޭންގެ ޙަރަކާތް ފެށިފައެވެ. ކެންޕޭނުން ކެންޕޭނަށް އަސަރުކުރާނެއެވެ. ފޫނުބެދޭ ވާހަކަތައް އާސްމާނާއި ހަމައަށް އަރަމުން ދާނެއެވެ. ދެކޮޅުނުޖެހޭ ވާހަކަތައް ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި އަބަދުވެސް ފެންނަށް ހުންނާނެއެވެ. ވީމާ، ކެންޕޭނުގެ ދުވަސްވަރު ކޮށްދޭނަމޭ ބުނާކަންތައްތައް ކޮށްދެވޭވަރުގެ އެއްވެސް ޤާބިލުކަމެއް އެވަގުތު އެބޭފުޅެއްގެ އަތުގައި ނެތަސް އޭގެފަހުން ޙަވާލުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން އެބަހުރިކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ، ވަޢުދުފުއްދުމުގެ ކުރިން އިތުރަށް ވަޢުދުވުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ރައީސްކަމާ އަރައި އަރަފޯދިގެންވާ ކަންކަމެއްނޫނެވެ. އެހެންއެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދެވުނަސް ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމައަށް ތުނޑުން، ތުނޑަށް ފުއްދާލުމަށްފަހު، ދެވަނަ މެނިފެސްޓޯގެ މައްޗަށް ދިދަހޫރައި، އަޑުއުފުލައި، ހިތްވަރުދީ، އަމަނާތްތެރިވާށެވެ. މިރާއްޖޭގައި އިއްތިހާދުވެ، ވެރިކަމަށް ވާދަކުރާނޭ މާގިނަބަޔަކު ނޫޅޭނެއެވެ.

 6. ދެން ކީކޭ ކިޔާކަށް ؟ އަހަރެމެން އަޅާ ފޯނުކާރޑުން 6% ޓެކުސް ނަގަނީ ކީކޭ ހިތަށް އަރައިގެން ؟
  ހަބޭހަށް ޓެކުސް ނަގާ އެކަމަކު
  މިސްކިތެއް އެޅިޔަސް ނަރުދަމާ ދެމިޔަސް
  ކަޅުހަމެއް ރައްޔިތަކަށް ދިނަސް
  ބަނދަރެއް އެޅިޔަސް
  ކަދުރެއް ބެހިޔަސް...
  ޖަޕާނު ސަރުކާރު ނޫނީ ސައުދީ ސަރުކާރު،، ސުވާލަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން މި ނަގާ ޓެކުސްތައް ދަނީ ކޮންތާކަށްހޭ

 7. ފޮނިކަޑާ ސަރުކާރެއް ނޫން ! މިރާއްޖެ ބޭރުމީހުނަށް ވިއްކާ ހުސްކުރާ ސަރުކާރެއް !

 8. ޕީޕީއެމް އަށޭ މިހާރު މުޅި ރާއްޖޭގައި ތާއީދު އޮތީ. ރައީސް މައުމޫނު އަށް އޮތް ތާއީދު އާއި އިހްތިރާމް ހޭޒް ގޯން އެން ގޯން ފޯރ އެވަރ ދޯ. ދެން ތޭރަ އަހަރު ޕެކޭޖް ލީޑަރު މިހާރު އެހެރީ އެކްސްޕޯރޓް ކޮށްފައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ނެގެޓިވް ކެމްޕެއިން ކުރަން ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެތައް ޑިކޭޑްސް ތަކަށް ދަންދެން. ވަޓް ވީ މީން އިޒް އޭނާގެ އުމުރަށް އޭނާ އެހެރީ އެކްސްޕޯރޓް ކޮށް ފައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދޯ. ދެން ކިހިނެއް އޭނާ ރާއްޖެ އަށް އަންނާނީ. ދެން އިމާރޖް ވާން ތިބި ކުރީގެ ޕާރލަމެންޓްގެ ރައީސް މެން ޖެހޭނީ ފުލުހުންގެ ސަފު ފަޅާ ލައިގެން އެކަމުގެ އަދަބެއް ގެ ގޮތުން ތޭރައިގެ ޕެކޭޖް ކައުންޓް ކުރަން ދޫނިދޫ ގައެވެ. މަމެން ޕިންކީން ދެން ދާނީ ކުރިއަރައިގެން ދޯ. މަމެން ޕިންކީން ނަށް އެކަނި ރާއްޖޭގައި ދެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެވެންވާނީ ވެސް އަދި ރެލީވެސް ބޭއްވެންވާނީ ވެސް. ބިކޮޒް މަމެންގެ ގައުމުގައި ދެން ހިނގާނީ ޗައިނާ ގައި ހިނގާ ވައްތަރުގެ ވަން ޕާރޓީ ޕޮލިސީ އެވެ. އެއިރުން ޗައިނާ ތަރައްގީ ވި ގޮތަށް ރާއްޖެ ތަރައްގީ ވެގެން ދާނީ ވެސް. އިޓްސް އޯކޭ. ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު ގިވް އިން ޓު މީ..

 9. ޕީޕީއެެމް އިން މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން މިބާއްވާ ބައްދަލުވުން ތަކަކީ އެއީ ރާއްޖެތަރައްގީ ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ މެނިފެސްޓޯ މަމެން 2018 އަށް ތައްޔާރު ކުރަން ބޭނުންވާތީވެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ގެޓް ޓުގެދަރ ތަކެކެވެ. އެކަން ކުރެވޭނެ މަމެންނަށް ރާއްޖޭގައި ވެސް އަދި މާލޭގައި ވެސް. އެގޮތުން މާލެ ދަރުބާރުގޭގައި ވެސް ވަރުގަދަ ޖަލްސާ ތައް ވެސް ބާއްވަންވީ ސިލްސިލާ ކޮށް ކޮންމެ ރެއަކު. އެއިރަށް ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް. އެމެންނަށް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެމެން ބާއްވަން އުޅޭ ކޮންގްރެސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ބޭއްވިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ޕޮލިހުންގެ ސަފު ފަޅާލި އެންމެންގެ ޝަރީއަތް ކްއިކް ކްއިކް ކްއިކް އަވަހިއްޔާ އަވަސް އިނގޭ.

 10. ދޮންކަލޯ ދިމަދިމާލުން ލާރިލިބެންޏާ މީހުން ނެރެވިދާ. ލާރިހުރިއްޔާ ހުރިމީހަކަށް ކަލޯމެންގެ އަނބިމީހާ ވެސް ގަނެލާފާނެ. ވޯރާއިން ރާއްޖޭގަ އުޅުނީ މަޖިލީސް ގަނެގެން، ވެރިންވެސް ގަނެގެން. ތިޔަމީހުންވެސް ވެރިކަމުގަ އުޅޭހާ ދުވަހަކު އުޅެންޖެހޭނީ ބާޒާރުން ތާއީދު ގަނެލައިގެން.

 11. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ފޮނި ނުކަނޑާ ބޮޑުކުރިމުސާރަ ދީބަލަ ފުރަތަމަ

 12. ހެހެހެހެހެހެހެހހެ އެއްގޮތަކަށްވެސް!!!!!!
  ދަރިފުޅުމެން ތިއޮއް އަވަދިވަނީއޭ ކަރާ އޮއްތަށް އުކާ އުކާ... ބޭބެ މެން ހަމަ ހިތް ހަލާލު... ނެއް އެއްވެސް ރުޅިވެރި ކަމެއް' ދުނިޔެ މި އޮތީ ތިކުދިން އުޅޭނެ ގޮތަކަށް އުޅެން.

 13. ރާއްޖެ އަދުވަނީ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭހާ ކުރިއަރާފަ ތަރަށްޤީވަމުންދަނީ ބާރުސްޕީޑްގަ އިދިކޮޅުފަރާތްތަށް ހަސަދަވަނީ އެކަމާހުރެ އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށް ޔަޤީންވަނީ 2018 ގަ ވެރިކަންނުލިބޭނެކަން މިހާރުއެދަނީ ޔާމީނަށް 2018 ކަށަވަރުވަމުން ސާބަސްޔާމިން ޤައުމާއިގެން ކުރިޔަށް

 14. ކޮބާ ގެޓް ސެޓްލޯނުތަށް އެއަހަރު ކާލިދޯ