ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަކީ ސާދާ ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ޝަޚުސިއްޔަތެއް ލިބިގެންވާ ލީޑަރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"އާފަތިސް" ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދާއި ދޭތެރޭގައި އެއްވެސް އިރެއްގައި ޒާތީކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ނަޝީދަކީ މިހާރު އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ އެކުވެރިއެއްގެ އިތުރަށް ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށެވެ.

"ނަޝީދާއި މެދު އަޅުގަނޑު މިހާރުވެސް ދެކެނީ އެއީ ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި. އަދި އެހާމެ ސާދާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި. މިހާރު އެމަނިކުފާނާއި އަޅުގަނޑާދެމެދު ވަނީ ސީޔާސީ ގުޅުމުގެ އިތުރަށް ރަހުމަތްތެރިކަންވެސް އުފެދިފައި،" ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން 2013 ވަނަ އަހަރު ޑރ.ޖަމީލް ވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ނިސްބަތްކޮށް ބަހުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދެއްވައިފައެވެ. އެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ނަޝީދު ހޮވި ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހޮވި ވަޑައިގެންނެވިޔަސް ވެރިކަން ހަވާލެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ވާހަކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޑރ.ޖަމީލް ވިދާޅުވީ އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދާ ޒާތީ ވެގެން ވިދާޅުވި ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށެވެ.

"އެއީ ސިޔާސީ ޕްލެޓް ފޯމްތަކުގެ ބަހުރުވައިން ދެންނެވި ވާހަކައެއް" ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ޒާތީ ވެގެން އެއްވެސް ކަމެއް ރަނގަޅުނުވާނެ ކަމަށާއި ކުރީގައި "ބާޣީންގެ ގޮތުގައި" ތިބި ބަޔަކު ވަކިބަޔަކު ރުހޭ ގޮތަށް އާނ ބަސް ބުނަން ފެށުމުން އެމީހުން ޣާޒީންނަށް ބަދަލުވާ ސަގާފަތް ރާއްޖެއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑާ ދިމާއަށްވެސް އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ކޮންކަހަލަ އެއްޗެހިތޯ ކިޔަނީ. ހަމައެގޮތަށް ރައީސް ނަޝީދާ ދިމާއަށްވެސް. އެހެން ލީޑަރުންނާ ދީމާއަށް ވެސް. ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އުޅޭމީހުންނާ ދިމާއަށް އަންނާނެ އެކަހަލަ ބަސްތައް،" ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ.ޖަމީލް ދާދިފަހުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމާއި އެކު އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގުޅުން ވަނީ ގޯސްވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. ދިވެއްސެއް

  ސިޔާސީ ފިކުރު އެއީކީ ހުއްޖަތެއްނޫން މީހުންނާ ދިމާލަށް ހިތުހުރި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ. ޖަމީލުއަށް ތިދެއްކޭ ވާހަކައާއި މެދު ވިސްނާލާ. ސިޔާސީ ޕްލެޓްފޯމް ތަކަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ވުރެ މަތީ އެއްޗެއްނޫން. އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަނީ ދޫ ރައްކާތެރިކުރުން، މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން ދޮގު ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް، މީހުންގެ އަބުރު ނުކަތިލުމަށް. ދެން މިވަރުވީމަ ޖަމީލުމެން ދައްކާވާހަކަ ކިހިނެއް ގަބޫލް ކުރާނީ؟

  • ކެޗަޕް

   އެމީހުންނަށް ހީވަނީ ތިމާމެންނަކީ ސިޔާސީ ބައެއްހެން..ތަޅަނީ ހުސް ކޮސް! ބޯ ހަލާކު!

  • މޯޑު

   ތިޔަ މުނާފިގު ބައިގަޑުގެ އަތްދަށުން މިޤައުމު ސަލާމަތް ކުރަންވާދޭ.

  • މޯޑު

   ތިޔަސިޔާސީ މުނާފިގު ބައިގަޑުގެ އަތްދަށުން މިޤައުމު ސަލާމަތް ކުރަންވާދޭ.

 2. ޙމމމm g

  ސާބަހޭ ޖަމީލޫ ކޮބާ ކުރިންވެސް މަބުނިން އެއީ ފިސާރިމީހެކޭ ރޯފިލައިފިދޯ

 3. ނުކުރެވޭނެއޭ

  ކެނެރީގެ ނަޝީދަކީ ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ލީޑަރެކޭ ފުވައްމުލަކު ޖަމީލު ބުނަނީ އެއީ އޭނާ މަމެންގެ ރައީސް ދެކެ އީގޯވާވަރު ބޮޑު ކަމުން ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގެ ނިޔަތުގައި އޭނާ ގޮވާ ކަނޑުކޮސް ގޮވުން ތަކެކޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދަކީ ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ލީޑަރެކޭ ބުނެވޭނެ އެއްވެސް ޓްރެކް ރިކޯރޑެއް އޭނާ އަތުގައި ނެތޭ އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި އައްޑޫގައި ތިބި ފަސްމާމުލު ފަސް ވަގުން ގާތް ކޮށްގެން އޭނާ ކުރީ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ އިން ވައްކަމޭ ޑީބީ މެން އަދި އަސްލަންޓޭ މެން އަދި ލަބިއްޓެ ގްރޫޕް މެން ކުރީ ވައްކަމޭ ދަރުބާރުގެ އެއް އަައްޑޫގައި އެޅިއިރު ނުކުރާ މަސައްކަތް ތަަކަށް ދަން ދެން ބިލް ހަދައިގެން ދެން އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި ނޫންތޭ ޑޮލަރު އަގު ބޮޑު ނުކުރާނަމޭ ބުނުމަށް ފަހު އޭނާ ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑު ކުރީ. ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް. ކެނެރީގެ ނަޝީދަކީ އެއީ ކަނޑުކޮހެކޭ އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. ނުކުރެވޭނެއޭ. ނުކުރެވޭނެއޭ.

 4. ޓެހެލާނާރޭޑިއޯ

  ތިބަގަ އަމިއްލަފައިދާއަށް ކޮށްފަނުކުރާކައް ކަމެއް ދައްކާފަަނުގައްކާކަށް ވަކިވާހަކައެއް ނުއޮންނާނެ.

  • ފީޓޮމާޓޯ ކެޗަޕް

   ތީ ފިލި ބާގައިގެ މީހުން..ގައްދާރުން..ހަލާކުހުރި!!!

 5. ފީލިންގް

  ކެނެރީގެ ނަޝީދަކީ އެއްވެސް ގޮތަކުން ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ލީޑަރެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް އިތުރުވީ އެއީ ޑީބީ ނަގޫ ކެނޑި މެން މާލެ ތެރޭގައި ތިބި ކޮރަޕްޓް ލޯރޑުން އަތުން ކަޓް ނަގައިގެން ކޮންމެ މީހަކަށް 1500 ކޯޓާ ދީގެން އެމެން ގަތް ގަނޑަކީ. ދެން އަނެއްކޮޅުން އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީ ތަކުން ކުރީ ވައްކަމޭ މާލޭގައި ފްލެޓްސް ތައް އަޅަން އޭ ކިޔާ އިންޑިއާ ކުންފުނި ތަކާއި އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ގުޅިގެން ކުންފުނި ތައް ހަދައިގެން ރައްޔިތުންގެ މުދާ ތައް ދަވާލީއޭ ކާކުތޭ މާލޭގެ އޯޑިއޯން ބިމާއި ނާދީ ބިން އިންޑިއާ އަށް ދޭނީ މާލޭގައި އެމެން ކުޑަ އަލިފާން ފޮއްޓެއް ވަރުގެ އިމާރާތެއް އަޅައޭ ކިޔައިގެން އެންމެ ފަހުން ޚަބަރު ބެލިިއިރު ޓާޓާ އަށް ޕޭކުރީ ވެސް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުންނޭ މީ ސީދާ ރޯމާ ދުވާލު ވައްކަން ކުރުން ނޫން ދެން ކޮން ކަމެއްތޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން ކެނެރީގެ ނަޝީދަކީ އެއީ ވަކަރަށް ޖަހާ ޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ މީހެކޭ އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ ކުރީ ބޮޑަށް ވައްކަން ކަމަށޭ ޓްރެކް ރިކޯރޑްސް ތަކުން ފެންނަނީ އޭނާ ގެ ލަދު ހަޔާތް ކުޑަ ކަމުންނޭ އޭނާ އާއި އީވާ މެން އިންތި މެން މަމެންގެ ވެރިކަމުގައި ވައްކަން ކުރެއޭ ބުނާނީ އިންތި ވެސް ފަރީދީ މަގުގެ ބޮޑު ކުންފުންނަކުން ކަޓް ކާލައިގެން ސަރުކާރަށް އެއްވެސް އިކްއިޒިޝަން ކޮސްޓެއް ނުނަގާ ގޮތަށް ބާ އަތޮޅުން އެމެންނަށް ރިސޯރޓް ހަދަން ފަޅުރަށް ތައް ދިނީ އެއީ ކޮން ގޮތަކުންތޭ އެއީ މަމެން އިންތި މެން ގާތުން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެކޭ ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް.

 6. ހަމީދު

  މިއޮއްފެންނަނީ، އަހަރެމެން އޭރުވެސް ބުނިތަން. އަލީ ވަހީދާ ޖަމީލުއާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް އެދިޔައީ، މޮޔަ ގާސިމުގެ ބޯކާލައިގެން ނަޝީދުއަށް ތާއީދު ހޯދާށޭ، އޭރުވެސް އަހަރެމްނ ބުނިން. ފެނޭނުއެބަ. ދެން އަލީ ވަހީދު ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރަކަށް ނުކުންނާނީ.

 7. Anonymous

  ގާސިމުގެ ގަމާރުކަމުން މިމީހުންނަކީ އެޑްވައިޒަރުންގެ ގޮތުގައި ހެދީ. ގާސިމަށް ނޭނގޭ އަންނި އަކީ، ބޮޑު ޝައިޠާނާކަމެއް. ނަޝީދުއާ ޖެހިއްޖެ މީހަކުހުންނާނީ، އެމީހާގެ ނަފްސު މުޑުދާރުވެ، އެންމެހާ ރަނގަޅު ސިފަތަށް ނެތިގޮސް ޝައިޠާނީ ހުރިހާ ސިފައަކީ އެމީހާގެ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމުގައި ހަދާފަ. އެމީހުން ކޮންމެތާކު ތިއްބަސް ނަޝީދުގެ އެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ.

 8. ާހަލިމް

  އަމިއްލައެދުން ނޫން ދެން ކޮންކަމެއް.މައުމޫނައްވެސް އަމިއްލައެދުމެއް އޮތީއްޔާ ހަބަރުވެސް ފޮނި އެއްޗަކަށް ވޭ

 9. ޢަހުމަދު

  ޖަމީލޫ....... ތިޔައީ ކޕނަކަހަލަ ދުލެއްގެ ވެރިއެއް... ތިޔަ ފާޑުގެ ސިޔާސީލީޑަރުން ގިނަވެގންގޮސް މިޤައުމުގެ އަޚިލާގިއްޔަތު ހަލާކުވެއްޖެ . ޖީލެއްފަނާވެއްޖެ.... މިޤައމަށް ތިހެން ނުހަދާ... އާދޭސްކުރަން...
  ޟީކަލެއާއި ކަލޭގެ މައިންބަފައިންނާއި ވިދު އަޅާ ބުރުމާއަކާއި، ކެނެރީ ބުއްޅީގެ އެކަނި ގައުމެއް ނޫން އަހަރެމެންގެ އެނެމންގެ ޤައުމު....
  ޓިހެނއ އަނގަނާރުވާ މަހަށްދޭ.....

 10. ހާމިދު އަހުމަދު

  ތިޔަ އިންޓަރވިއުއިން ދޭހަވީ ޖަމީލުގެ ޢިލްމީ ޙާލަތެވެ. ދޮގުބުހުތާނު ވާހަކަތަކާއި ނެތިމޮށުމަކީ ސިޔާސީ ޕްލެޓްފޯމުގައި ވިއްޔާ ހުއްދަ ކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކުމުން އޭނާގެ ޝަޚުޞިއްޔަތު ހާމަވެއެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންތައް ސިޔާސީގެ ނަމުގައި ފަހަށް ޖައްސައިލައި ދުނިޔޭގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ ދިމާގެ ދީނާއި މިއްލަތު ދޫކޮށްލައި، ރާއްޖޭގައި ދީންތައް ފަތުރާން އުޅޭ ލާދީނީ މީހާއަށް ތަޢުރީފުކޮށްފައި ސިޔާސީ ގޮތުން ކޮންމެ އެއްޗެއް ވެސް ކިޔޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރަނީ ފަހެ މި ދުނިޔޭގައި ކިތައް ދުވަހު އުޅޭނެކަމަށް ހީކޮށްގެންބާވައެވެ. ޑރ. މަޖީޑު ވެސް އިހަށް ދުވަހު އެ ވަޑައިގަތް ދުނިޔެއަށް ޑރ. ޖަމީލަކަށް އެހެން މީހަކަސް ދާންޖެހޭނެކަން ހަނދާން ނުހުންނަކަމީ ޢަޖާއިބެކެވެ.

 11. އައި

  ބާޓާ ގަމާރު އަންނި

 12. ޢަލީ

  ބަލަ ބުނީމެއްނު އޭނާ ބާއްވާނީ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޖަލުގައޭ، މިހާރު ޖަލުން ސަލާމަތްކުރީ ދޯ؟ ދެންކީކޭ ކިޔާނީދޯ؟ މިމީހުންނަށް ވެފަމިހަރަ ވަރެއްދޯ؟

 13. މާމިގިލީ މީހާ

  ޖަމީލު މީއަނެއްކާ ކޮންވާހަކަ އެއްދައްކާ މީހެއް.. ގާސިމް އަކީ ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ލީޑަރަކަށް ނޫވީއެއް ނޮއް. މިހާރު އެމްޑީޕީ ކޮޅަށް ޖެހުނީތަ.

 14. ކަމަނަ މުހައްމަދު

  މިހާރު

 15. ޢަސްރަފު

  މާދަމާނަޝީދުވެރިކަމަށްއަޔަސްރުންކުރު ޖަމީލުޒާތީވާނެ

 16. ޜަސީދު

  ތީ މިގައުމައްޖެހިފާވާ މުސީބާތެއް

 17. ޑޮން

  ދޮންބެ ބުރަކަށްޓަށް ޥަޅިހެރި ސްޓޯރީ ކޮބާ؟ ޖަމީލް ތީ ގާވިޔަ މަހެއްދޯ؟

 18. ރަޝްފާ

  ހިނިގެޅެނީ!!!!!!!

 19. ނުރަބޯ

  ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ލީޑަރަކާ ދިމާލަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލާނަމޭ ބުނެފަ އެގޮތަށް އެކަންކުރުމުން މިހާރު ޖަމްބެ ތިޔަހަރީ ކުށްވެރި ވެފަ....!!! ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާ ހަރުދަނާކަމެއް ހިންގުންތެރިކަމެއްނެތް ޚިޔާނާތްތެރި ޣަދަރުވެރިން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭން އިޚްލާޞްތެރިން ނަށް އެނގޭނެ.

 20. ޖޮއްބެ

  ޚުޝާމަދުކުރިޔަކަސް އެމްޑީޕީއަކުން ވެސް އަދި ނަޝީދެއްވެސް ބޮނޑިބަތް ޖަމީލަކަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓެއް ނުދޭނެ.

 21. ޟސޖސޖ

  މޮޔަޔަކަށް މޮޔަޔަކު ހަރުދާނާވުމަކީ ހައިރާން ވާންވީ ކަމެއްނޫން. ކަންކަން ފޮރުވަން ފެމިލީކޯޓު ރޭގަންޑު ދަންވަރު ކޯޓު ހުޅުވިޔަސް ﷲ ބައްލަވާ ދެކެ ދެނެވޮޑިގެން ވޭ. މީވަރަށް ވާހަކަ.