އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ނިންމަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ހިމެނޭތީވޭ އެކަމަކުގައި ރައީސް އަމަލުކުރައްވާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް "ވަގުތަށް" ވިދާޅުވީ، ލިސްޓުގައި ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅެއް ހިމެނޭ ނަމަ އެއީ ކޮންމެ މީހެއް ކަމުގައިވިޔަސް ރައީސް، ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭސީސީން ނެރުނު ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެންވެސް ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާ މެދު މީގެ ކުރިންވެސް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވިއެވެ.

"ވަޒީރަކަށްވިޔަސް ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ" މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ލިސްޓުގައި އެކި މީހުންގެ މައްސަލަތައް ހުރީ އެކިި މަރުހަލާތަކުގައެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ހޯދަމުންދާއިރު، މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ލިސްޓުގައިވެެއެވެ މަދު ބަޔަކަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ލިސްޓުން ދައްކައެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، މައްސަލަ ނިމޭވަރަކުން އެކަމުގައި ޝަމިލްވާ މީހެއް ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ބޮޑަށް ރައީސްވެސް ބޭނުންފުޅުވޭ އެކަންތައްތައް އަވަހަށް ބެލެން. ބަލައި ޝާމިލްވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ހަމައަށް ގެންދަން." މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އިސްވެ ހުރެ ހިންގި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުންތައް ދަނީ އެ ކަމަށް އިންކާރުކޮށް އަދި ލިސްޓުގެ ސައްޚަ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވަމުންނެވެ.

ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް ބައެއް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވެސް ގެންދަވަނީ ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވަމުންނެވެ. ދެ އަހަރާއި ބައި ވެގެން އައިއިރު ވެސް ތަހުގީގުގެ ބޮޑު ބައެއް ފުރިހަމަ ނުވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަގާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތައް މަގާމުތަކުން ދުރުވުމަށް ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަންނަނީ މީސް މީޑިއާގައި ގޮވާލަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ސައްތާރުބޭ

  ފުރަތަމަ އިބޫ ޖަވާބް ދޭންވީނު އޭނަ ނެގި އޭ ރަށުތެރޭ ބުނާ 37 މިލިއަންގެ ވާހަކައައް..

  36
 2. އިތުރު މިތުރު

  ރައީސް ވަރަށް މޮޔަފުޅުވާނެ،

  25
  • Anonymous

   ކޮބާހޭ ބުރޯ އަތުން ނެގި 37 މިލިއަން ޑޮލަރު. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ. އަނބުރާ އެދީފަ އަނގަ ތަޅަަ. ބޮޑުވެއްޖެ ނިހޮރުއްޕަާނެއް މިސުލޯލިހަކީ.

   20
  • ޖހގފ

   ކޮބާހޭ ބުރޯ އަތުން ނެގި 37 މިލިއަން ޑޮލަރު. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ. އަނބުރާ އެދީފަ އަނގަ ތަޅަަ. ބޮޑުވެއްޖެ ނިހޮރުއްޕަާނެއް މިސުލޯލިހަކީ.

   15
 3. އޭކު ސަވާލް

  ރަޢިސާމެދުވެސް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެތޯ؟

  25
  • Anonymous

   އެސްއޯއެފްގެ 1 މިލިއަން ރައީސް ޔާމީން އެކައުންޓަށް ޖަމަކުރީމަ އެފައިސާ ނަގާ ދައުލަތުގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރި. މާނައަކީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްމިއަން ޑޮލަރު ރައްޔިތުންނަށް ދިނޭ. އެކަމަކު 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގަ އެހުރީ. ޖުޑީޝަލް ޕްރިސީދެންޓް ނުވަތަ ކޯޓުން ހުކުމެއް ކުރީން އެކަމެއްގައި ކުރި މައްސަލައެއްނަމަ ދެން ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެފަދަ މައްސަލަ ތަކުގައި އެގޮތަށް އަމަލުކުރުން. މި މަފްހޫމުގެ ދަށުން 200 މީހުންނަށް އަންނާނީ ހަމަ އެހުކުމް. 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމާއި އެމީހަކު ނެގިކަމަށް "ވާލުސޮރު" މަގުމަތީގަ ބުނި ފައސާގެ އަދަދުގެ 5 ގުނަ ދައުލަތަށް ދެއްކުން. އެގޮތުން އިބޫ އަށް 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް + 185 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތަށް ދެއްކުން.

   14
 4. އަލް ޢަދުލު

  ހިސާބު އިލްމުވެރިންނާ ސައެންސްވެރިން ދެކެ ގޮތުން ތިޔަ މައްސަލަ އާމެދު ފިޔަވަޅު އެހެނީ 2030 ގެ ފަހުން ނެވެ.

  17
 5. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް،ރ.ވާދޫ

  ރައީސް ބޭނުމެއް ނުވޭތަ، ކޮވިޑުގެ މިވަބާއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައްބަޔަކު މަރުވަމުންދާއިރު މިކަމުން ސަލާމަތްވާން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާކަށް؟

  28
 6. Anonymous

  މަބޭނުމީ ކަލޭ މިގައުމުގެ ވެރިކަމުން ރަެްކާވާން.

  25
  1
  • ޙައުލާ

   ތެދެއް. ނަމެއްގަ ހުރި ބުރާންޗެއް. އިލްމެއް ހިލްމެއްނެތް. އެތައްބަޔަކު މަރުވެގެން އެދަނީ މިކަލޭގެ ގާބިލްކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން. ހެލްތު ދާއިރާ ބޮއްސުންލާފަ. ފިޔަވަޚު އަޅާފަ ތަންފީޒެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންތާވާނީ، ތިމާގެ ކިބައިގަ އެއވެސް އޮއްޓަރެއްނެތް. ހަމަ ހުސް ހޮޅެއް. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން މުސާރަނަގައިގެން އަޗާތަޅަން ހުރި ސެލެބްރިޓީއެއްވިޔާ.

   12
 7. ލލ

  ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ ނިމިއްޖެތޯ، ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބި ފިޔަވަޅު އެޅުނީތޯ ؟

  25
 8. އަހޫ

  ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ކޮމިޝަން އޮތީ ނިދިފަ މަޖްލިސް ރައީސް ރައީސް މުހަންދު ނަޝީދު އެ މައްސަލަ ބައްލަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ލޯހުޅުވިފަ ބަލާ ލެވިގެން މިއުޅެނީ އަޅޭ ބަޔަކު ހައިރާން ނުވާންވީ ސަބަބެއްނެތް

  17
  1
 9. ހުސޭނުބޭ

  އަދީބު އަތުން 37 މިލިއަން ނެގި މީހާވެސް ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ!

  25
  • އުމަރު އައްޔާރު

   އޭނާއަށް އަންނަންޖެހޭނީ އެހެން މީހުންނަށް އަންނަވަރުގެ 6 ގުނަ ބޮޑު ހުކުމެއް. ވެރިއަކަށްހުރެ މަކަރާ ހީލަތުން ތިމާގެ ނަން ހިޔާނާތްތެރިންގެ ލިސްޓުން އުނިކޮށް ފޮރުވުން. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން 37 މިލިއަން ކައިގެން ހުރެ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން މުސާރަނަގާ ވަޒީފާއަކަށް އައުން. ރައްޔިތުން ހޮވި ވެރިމީހާ ދުރުކޮށް ތިމާގެ ކިބައިގައި އިލްމެއް ތަޖުރިބާއެްްނެތި ވެރިކަމަށް ވަގަށް އަރާ، ސިއްހީ ދާއިރާ ބޮއްސުން ދުއްވާލާ އެތައް ބައެްްގެ ފުރާނަ ގެއްލުވާލުން.
   އުމުރުގެ ބާކީ އޮތްބައި އެކީގަ ޖަލުގަ ބެހެއްޓިއަސް ހުކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަ ނުކުރެވޭނެ.

   10
 10. ސާބިތު

  އެބައެއްގެ މަޤްޞަދު ޙާސިލު ކުރުމަށް އަދީބު އަދި މަޖުލީހުގެ މެންބަރުން ގްރޫމް ކުރި މީހުން މިހާރު ވަނީ ސީނުން ގެއްލުވާލާފައެވެ. ދެން ތިކަން އަވަސްވާނެ ގޮތަކީ ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ. ފިޔަވަޅު އަޅަންޏާ މިހާރު ދެން އަޅަންޖެހޭނީ އަމާބުނީތީ ފަރަށްދާ ގޮތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެކެވެ. .

  20
 11. ޢިއްތިހާދު

  ޢެބޭފުޅާކާރިން އަހާބަލަ ނާގަބިލްކަމުން ކިތައްދިވެހި ރައްޔިތުންނިއާވެއްޖެތޯ މުޅިގައުމައް އިންޑިއަން ކޮވިޑް އެތެރެކުރުމުން 200 ޑޮލަރްގެ ބޭނުމުގަ މަސްދުވަސްނުވަނީސް ގައުމުތަކުން ބޯޑަރް ބަންދުކުރީ ނުރައްކާތެރި އިންޑިއާ ކޮވިޑް ރާއްޖެއިންފެނުމުން ރައްޔިތުންނައްކޮވިޑް ވީމަ ދުވަލަކު ދެފަހަރު ނޫސްތަކައް އެކިޒާތުގެ ހަބަރުދެނީ އެކަންއޮއްބަލުމައް ދުވާލަކު 6 މީހުން މިދަނި އިންޑިއަން ކޮވިޑްގަ މަރުވަމުން ބައެއްފަރާތައް ގެންދާތާ 48 ގަޑިހަމަނުވެވެސްދޭ އަދި މިދިއަހަފްތާ ޓެސްޓްކުރި މީހުންގެ ނަތީޖާނުލިބޭ ގިނަބޭރު މީހުންގެ ނަތީޖޭލިބެނީވެސްދުވަހުން އެބިދޭސީން މާލެތެރޭ އުޅެންދޫވެފަތިބެނީީ ފަހުގެ ރާޖެއިން ފެނުނުއެއްމެ ނާގާބިލްސަރުކާރު

  11
 12. ސައްތާރު

  އެއުޅެނީ ކޮންމެސް އެއްޗެކޭ ކިއާފަ ރޯންވެގެން..
  ރޯނެ ގޮތެއް ނެތިފަ ހުރީ

 13. ބަރުގޮނު

  މިކަމެއް ނުނިމޭނެ. އަނބޮއްފުޅާ ދަނބޮއްފުޅު ގެ ވާހަކަ ކިޔާހެން މީގެ ފަހަށް މިރާއްޖޭގައި އަބަދުވެސް އަބަދުވެސް މިވާހަކަ ކިޔާ އުޅޭނެ.

 14. Anonymous

  ސާބަސް ރައީސް ހުރިހާ ވަގުން ހައްޔަރުކޮށް ހުކުމްކޮށް ޖަލަށްލާށޭ

  11
 15. ޯިކހޔހ

  އެންމެފުރަތަމަ ހުކުމް ކުރަންޖެހެނި އި ބުއަށް

 16. ޙަސަނު

  ބޭނުންވަނީ ހޭރޭށެ ބުނީމަ އަހަރެމެން އެކަން ގަބޫލުކުރާނަން ބޮޑު ވަގަކަށް ކިހިނެއް ވައްކަމެއް ތަހުގީގު ކުރަން ކެރޭނީ.

 17. ފުންނާބުއުސް

  މިހާރު ކުރަމުން މިދާ ވިއްސާރާގައި ރާއްޖޭގެ އެތައް ރަށެއްވަނީ ފެނުއަޑީގައެވެ. މިނުލަފާ ގުންޑާ ސަރުކާރަށް ހިރުވާލާތަން ކަހާލާނަމޭވެސް ނާރައެވެ. މާނައަކީ ކިނބުލަށް ހެވޭ މިގައުމާއި ރައްޔިތުން ފެނުއަޑީގަ ތިއްބަސް. ކޮންކަމެއްތަ މީނާއަށް އެގެނީ ކުރަން. ހެޔޮނުވޭ ދެން ކަލޭ މިގައުމުން ފޭދިގެން ދާންވީނުން. އަހަރުމެނަށް މިހާރު ވެއްޖެ ނުފޮރައްޕާނަކަށް ކަލެއާއި ހެދީ