ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން އަންނާތީ މިވަގުތު 50 ރަށަކަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިހާރު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތް 50 ރަށަކީ:

 1. ޅ. ނައިފަރު
 2. އދ. މާމިގިލި
 3. ތ. ވޭމަންޑޫ
 4. ތ. މަޑިފުށި
 5. ބ. އޭދަފުށި
 6. ކ. ހިންމަފުށި
 7. ކ. ގުޅި
 8. ކ. މާފުށި
 9. އއ. މަތިވެރި
 10. ލ. މާންދޫ
 11. ލ. ގަން
 12. ލ. ފޮނަދޫ
 13. ގދ. ތިނަދޫ
 14. އއ. އުކުޅަސްް
 15. ކ. ތުލުސްދޫ
 16. ލ. ދަނބިދޫ
 17. އއ. ރަސްދޫ
 18. އައްޑޫ ސިޓީ
 19. ހއ. ދިއްދޫ
 20. ފ. ފީއަލި
 21. އއ. ހިމަންދޫ
 22. ކ. ގުރައިދޫ
 23. ފ. ނިލަންދޫ
 24. ލ. އިސްދޫ
 25. އދ. ފެންފުށި
 26. ލ. މާވަށް
 27. ޏ. ފުވައްމުލައް
 28. ނ. ވެލިދޫ
 29. ށ. ފުނަދޫ
 30. ށ. ޅައިމަގު
 31. ރ. ހުޅުދުއްފާރު
 32. ގދ. ގައްދޫ
 33. ބ. ތުޅާދޫ
 34. ވ. ފުލިދޫ
 35. އދ. މަހިބަދޫ
 36. ރ. މަޑުއްވަރީ
 37. އއ. ފެެރިދޫ
 38. ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
 39. ށ. ކަނޑިތީމް
 40. ށ. ގޮއިދޫ
 41. ކ. ކާށިދޫ
 42. ދ. ކުޑަހުވަދޫ
 43. ގއ. ދާންްދޫ
 44. ޅ. ހިންނަވަރު
 45. ގއ. ގެމަނަފުށި
 46. ދ. ބަނޑިދޫ
 47. ނ. ކެެނދިކުޅަދޫ
 48. ތ. ގުރައިދޫ
 49. ދ. ހުޅުދެލި
 50. ވ. ކެޔޮދޫ

މި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ހާލަތު ގޯސް ދެ ރަށަކީ ކ. މާފުށީގެ އިތުރުން ޅ. ނައިފަރެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފަށައިފައެވެ.