ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ (41 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހިލޭ އެހީއެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ ޖަޕާނުން ދިން އެހީއަކީ ޖަޕަނީޒް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޖަޕާނުން ދިން އެހީއެއް ކަމަށެވެ.

މި އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖެ އިން ސޮއިކުރެއްވީ މިވަގުތު ޖަޕާނުގައި ހުންނެވި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު އާސިމެވެ.

ޖަޕާނުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާރޯ ކޯނޯ އެވެ.

ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް ވަނީ ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް ދެމުން އަންނަ އެހީ އާއި އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް ވަނީ ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނަކީ އަބަދުވެސް ގާތް ގައުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް މިހާރު ޖަޕާނަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނީ ރާއްޖެ-ޖަޕާންގެ ޑައިލޮގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން، ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މަންދޫބުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ސެމިނާއެއްގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ޖަޕާނުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރެއްވި އެވެ.

ޖަޕާނަކީ ރާއްޖެ އަށް މާލީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އެހީއެއް ދިނީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. މާމިގިލީ މީހާ

  މީއަނެއް ކާ ކޮންތާކު ބުރިޖު އަޅާން އުޅޭ ބައެއް ބާ.. އެހެންނޫނީ ރާއްޖެއިން ކޮންމެސް ތަނެއް ވިއްކާލީ.

 2. ވެންއިޓް

  ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 41 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ޖަޕާނުގެ ބޭންކްސް ތަކުން ލޯން ނަގަެއިގެން އަވަހަށް ހަދަންވީ ގޮތަކީ މާލެ ސަރަހައްދު ގުޅި ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލާ އަދި ތިލަފުށި ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލާ އަދި ގިރާވާރު ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލާ މާލެ އާއި އެތަންތަނާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަޅާލާ އެތަން ތަނުން ހިއްކާ ބިން ތައް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށް ބިން ތައް ދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ވިސްނަވާ އަވަހަށް އެކަން އިއުލާން ކުރަންވީއޭ އެއިރުން ދެން އެމްޑީޕީ އަށް ވޯޓް ލާނެ މީހަކު ނުވާނެއޭ މާލެ ސަރަަހައްދުން. ވެން އިޓް ކަމްސް ޗާންސް ޓު ޗޭންޖް ދަ ގޭމް ޑޯންޓް ބީ ބްލައިންޑް އޮން އިޓް ލެޓްސް ޓޭކް އިޓް ވިދް ޕްލެޝަރ ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު އަސް ވެން އިޓް ކަމްްސް ޓު އަސް ޑޯން ބީ ބްލައިންޑް އޮން އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް ޑާންސް...

 3. ހީރޯ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ފޭނެއް

  ތޭންކްސް ޖަޕާން...

 4. ޓޫވެލް

  ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ޗަޕާނުން 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅެވެ. އިންޑިއާ އާއި ދުރަށް ގޮސް ޖަޕާން ފަދަ ގައުމު ތަކާއި އޭ މަމެން ގުޅެންވީއޭ އެއިރުން މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނެއޭ ޖަޕާން މީހުން ނާންނާނެއޭ ރާއްޖޭގައި ހުރި ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ހުރި ވަޒީފާ ތައް އަދާ ކުރަން އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އާލާތުން އަންނަ ގޮތަށް މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅެވެ. މަމެން އުއްްމީދު ކުރަމޭ ސެޕް 23 ގެ ކުރިން އަދި ޖަޕާންގެ ބޭންކް އަކުން 1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ހަމަަޖެހި މާލެ ސަރަަހައްދުގައި 1 ލަައްކަ ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަންނާނެ ކަމަށް މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅަށް މާ ބޮޑަށް ރަނަގޅޭ ޖަޕާން މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅޭ ޖަޕާން ޔޭއް.

 5. މޭބީ

  ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފި ނަމަ އެއީ މަމެން ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅެވެ. ޖަޕާން އިން ގްރާންޓް އެސިސްޓެންސް އަދި ލޯން އެސިސްޓެންސް ހޯދަންވީއޭ އެގޮތުން ޖޭބިކް ފަދަ ބޭންކް އަކުން ނަގަންވީއޭ 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދެން އެފައިސާ އިން މާލެ ސަރަހަައްދު ގުޅިފަޅު އަދި ތިލަފުށި އަދި ގިރާވަރު ފަޅު އަދި ކޮށްދިއްޕަރު ފަޅު ހިއްކާލާ އެތަންތަން ބްރިޖްސް ތަކުން މާލެ އާއި ގުޅުވާލާ އެތަންތަނުގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކްސް ތައް ހަދައިފިނަމަ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އިންޑިއާ ގެ އިގްތިސާދުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާނެއޭ އެއީ މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކަމެކޭ. މޭބީ ދިސް ތިންގް އިޒް އަ މާރސްޓަރޕީސް..

 6. ވީވިލް

  ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 41 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ޖަޕާން އަދި ޗައިނާ މި ދެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ހިލޭ އެހީއާއި އަދި ލޯން އެހީ ދޭއިރު ޖެނުއިންލީ ކޮށް ރަހްމަތް ތެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނޭ ދެނީ އެއީ ފާހަގަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކޭ އަދި ވެސް ޖަޕާންގެ ބޭންކްސް ތަކުން ލޯން ނަގަން ސަރުކާރުން އެޕްރޯޗް ކުރަންވީއޭ ހޯލްޑް ދެމް ކްލޯސް ޓިލް ވީ ގެޓް އިޓް ޓައިމް ހޭޒް ކަމް އައި ޑޯން ވޮނާ ވޭސްޓް ޓައިމް އޮން ބްލަޑީ އިންޑިއަންސް އެން ލަންކަންސް ޔޫ ނޯ އައި ޑޯން ވޮނާ ވޭސްޓް ޓައިމް އޮން ދިސް ވީ ވިލް ކޯލް ޖެނުއިން ފްރެންޑްސް ވީ ވިލް ކޯލް އޯއް އޯއް އޯއް ވީވިލް ކޯލް ޖެނުއިން ފްރެންޑްސް ފައިންޑް ދެމް ޓު މޭކް ދިސް ކަންޓްރީ އަބެޓަރ ޕްލޭސް އޯއް ވީވިލް ކޯލް ދަ ޖެނުއިން ފްރެންޑްސް އޯއް އޯއް ވީވިލް ކޯލް ދަ ޖެނުއިން ފްރެންޑްސް ވީ ވިލް ކޯލް އިން ނަމްބަރ އިން ބިލިއަންސް ވީވިލް ކޯލް ދަ ނަމްބަރސް އިން ބިލިއަންސް ވީވިލް ކޯލް ވީވިލް ކޯލް ވީވިލް ކޯލް ވީވިލް ކޯލް ނަމްބަރ އިން ބިލިއަންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާނަސް ޑާްންސް..

 7. އެއީއޭ

  ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ޗަޕާނުން 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފިނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ޖަޕާން އަދި ޗައިނާ މިދެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ހިލޭ އެހީއާްއި އަދި ލޯން އެހީދޭއިރު އިންޑިއާ އިން ކުރާ ގޮތަށް ޖެއްސުމާއި އުނދަގޫ ނުކުރާ ކަން އެއީ ފާހަގަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކޭ އެއީ އޭ ގައުމު ތަކުން މަމެންނަށް އެހީ ދޭން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ ޖަޕާން އަދި ޗައިނާ އިން ދޭއެހީދޭއިރު އެ ދޭ އެހީގެ މެލޮޑީގެ އަޑު އެއީ އަޑުއަހާލަން ރީތި މެލޮޑީ އެކޭ އޯއް އޯއް މީއޭ ގައުމު ތަކުން އެހީ ދޭން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ އެއީއޭ އެހީދޭން ޖެހޭ ގޮތަކީ. އެއީއޭ އެހީ ދޭން ޖެހޭ ގޮތަކީ އެއީއޭ އެހީ ދޭން ޖެހޭ ގޮތަކީ.

 8. ކޮމްޕެނީ

  ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 41 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ދެން ކުރިއަށް މިއޮތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ 200 ކުދިން ކޮންމެ އަހަަރަކު ޖަޕާނުގެ ޕޮލިޓެކްނިކް އަށް ގެންގޮސްގެން ޖަޕާނުގައި 2 އަހަރު ދުވަހު އެކުދިން ބައިތިއްބައިގެން އެކުދިންނަށް ކިޔަވާދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އަދި އެގޮތުން ހަމަ ޖައްސާ ކުދިންނަކީ އެއީ މުޅިން ވެސް ދަރާއްޖެތެރޭން ހޮވާލެވޭ ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިންނަށް ހަދާނެ ކަމަށް ސްޕެޝަލީ ކުޅުދުއްފުށި އަދި އައްޑޫ ތިނަދޫ އަދި ފުވައްމުލައް މިފަދަ އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށް ތަަކަށް އިސް ކަން ދީގެން ރަނގަޅު ވާރކް ފޯރސް އެއް ބިނާ ކުރަން ޖަޕާނާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނޭ ކަމަށް. އޯއް ޖަޕާން މޭބީ ވީ ކޭންބީ އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ ޓެލް މީ ވަޓް ޔޫ ވޮނާ އޭޒް އަ ޗޭންޖް ފްރޮމް އަސް ޔޫއާރ ދަވަން ވީ ޑިޕެންޑް އޮން ކޭންވީބީ އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ މޭބީ ވީ ކޭންބީ އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ ވީ ކޭން ކީޕް ދަ ކޮމްޕޭނިއަންޝިޕް ފޯރ އެވަރ މޭބީ ވީކޭން ސްޓޭ އިންޓަޗް އޯލްވޭޒް ކޭންވީ ބީ އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ އޯއް މޭބީ ވީ ކޭންބީ އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ ޔޭއް ޔޭއް ކޭންވީ ބީ އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޭންވީބީ ކޭންވީބީ އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ އޯއް އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ...

 9. ރީޒަން

  ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 41 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގެ ކުރިން ހިލޭ އެހީ އާއި އަދި ލޯން އެހީ އާއި އަދި ސްކޮލަރޝިޕްސް ތައް ލިބޭތޯ ރާއްޖޭގެ ފޮރިންގް މިނިސްޓްރީ އާއި ޖަޕާނުގައި ހުންނަ އެމްބަސީ އާއި އަދި ސިންގަޕޯރގައި ހުންނަ އެމްބަސީން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރާ ކަމަށޭ މަމެން މިދެކެނީ ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އަދިވެސް ބުރަ ކޮށް މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަން އެބަޖެހެއޭ މިސީޒަން މީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުރި މިޝަންސް ތަކުން ބުރަ ކޮށް މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ނެރެދޭން ޖެހޭ ވަގުތޭ ސްޕެޝަލީ ޖަޕާން ގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ ޗައިނާ ގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ އަދި ސިންގަޕޯރގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން. އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަން ފޯރ ދިސް އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެެއަރ އެން ދަރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ...

 10. ޑޯންވޮނާ

  ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ޗަޕާނުން 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފިނަމަ އެއީ އުފާވެރިކަން ހިތަށް ގެނެސްދޭ ކަމެކޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ފޮރިންގް މިނިސްޓަރު ޖަޕާނުގައި ހުރި ދިވެހި އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް ގެން މަދުވެގެން ރާއްޖޭގެ 100 ދިވެހި ދަރިން ޖަޕާނުގެ މެޑިކަލް ޔުނިވަރސިޓީ ތަކުގައި ލޯންގެ އެހީގައި ނަމަވެސް ޖަޕާނުގައި ތިބެގެން ކިޔަވަން ފުރުސަތު ހޯދާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ ތަކުން ހަގީގަތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ މިންވަރާއި ބަލާ ގާތަށް ވެސް މަސައްކަތް ނުކުރެއޭ މިކަން މަމެންނަށް ވަރަށް ފާހަގަ ކުރެވެއޭ އެންޖޯއިއޭ ކޮށްލަނީ މިކަން މިހެން ވަނީ ޚުދު ފޮރިންގް މިނިސްޓަރު ޑިމާންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ގައުމު ތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ ތަކަށް އެޕްލައި ނުކުރާތީއޭ. އައި ކުޑް ސްޓޭ އަވޭކް ޖަސްޓް ޓު ހިއަރ ދަ ގުޑް ނިއުސް ފްރޮމް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޓްރައި ޓު މޭކް އިޓް އިޓްސް އަ މޯމެންޓް އޮފް ޕްލެޝަރ އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން ދިސް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އަިއޒް އޮން ދިސް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް މައި އައިޒް އޮން ދިސް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް އައި އައިޒް އޮން ދިސް..