ރާއްޖޭއާއި ބޭރުދުނުޔެއާއި ގުޅުވާލަދޭ އިތުރު ސަބްމެރީން ކޭބަލްތައް ކުރިމަގުގައި ގާއިމްކުރުމަކީ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަކާއި ފެންވަރަށް ހެޔޮބަދަލުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި ސަރަކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައުނާ މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި އިންފޮމޭޝަން ސޮސައިޓީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ނެރުނު ހިތާބުގައެވެ.

ޝައުނާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއާއި ބޭރުދުނިޔެއާއި ސަބްމެރީން ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ކޭބަލުން ގުޅާލުމުގެ އިރުތުން، ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވެސް ފައިބަރ ނެޓްވަރކްތައް ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ހިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް މި ދަނޑިވަޅުގައި ފާހަގަކުރާ ކަމަށްއޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިބަރ ނެޓްވާރކާ ގުޅާލެވޭ ރަށްތައް އިތުރުވެ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ފައިބަރ ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓް ހިދްމަތް ލިބޭކަަން ޝައުނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝައުނާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އައިސީޓީ ދާއިރާގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކާއި ފެންވަރާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އޭނާ އަލިއަޅުއްވާލިއެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ މި އިޙުސާސްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އިންޓަރނެޓް ހިދުމަތުގެ އަގުތަކާއި ފެންވަރަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މިދަނީ ކުރަމުން. އަދި ރާއްޖޭއާއި ބޭރުދުނުޔެއާއި ގުޅުވާލަދޭ އިތުރު ސަބްމެރީން ކޭބަލްތައް ކުރިމަގުގައި ގާއިމްކުރުމަކީވެސް މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަކާއި ފެންވަރަށް ހެޔޮބަދަލުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތެއް/މި ބަދަލުތަކުގެ ހެޔޮ އަސަރު ދިވެހި އިޤްތިޞާދަށް ލިބި، ދިވެހިން އެދޭ ތަރައްޤީ ހޯދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ". އޭނާގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. ބޯޖަލީލު

  ނަސީދު ދޫކޮށް އިބޫ އާ އަތުގުޅާލީދޯ މަތީމަގާމެއް މަ ނަމަވެސް ބޭނުންވާނެ ، ފެން އޮއްނަތާކަށް މަސް ދުވާނީ

 2. ތެދު

  ތީރައީސް ޔާމިންގެ ނިއްމެވުމެއް..ހަހަ އެއްމެފަހުން
  އުބައްޖެހީ...ކަލޭމެނައް އިނގޭނީ ހޮއްޓާބާ ކިޔަން ހުތުބާޔައް...

  14
  1
 3. ސަލާމް

  ތިވާހަކަ މިނިސްޓަރ ބުނީމަ އަންނަނީ ހިނި ފައިބަރ ކޭބަލަކީ ވިރުވާ އާޅާ އެއޗެއް ވިއްޔާ ފުރަތަމަ ސަބުމެރިން ކޭބަލް އެޅުމަކީ މާހަރަދު ބޮޑުކަމެއް މިހާރު ތިޔަހުރި ކޭބަލުން އަގުހެޔޮ ނުވަންޏާ އިސްތިއުފާ ދީފަ ގެޔައްދީ

  9
  1
 4. ޓެލެކޮމް

  މާނައަކީ ކުރިޔަށްއޮތް 3 އަހަރު ދުވަހަކުން ތިކަމެއް ނުވާޔެޔޭ ....ވަރަށްސާފު....މިސަރުކާރަށް ނުކުރެވޭނެޔޭ..އިސްތިއުފާ ފުލީސް.

  10
  1
 5. ކަހުރަބު

  ލާދީނީ ފިކުރަށް ހަލަކުހުރި ކަލޭތީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޢަދުއްވެއް

  9
  1
 6. އެލެކްސް

  މާދަމާ ބުނާނެ އަދި ފަސްއަހ ހަރު ބޭނުމޭ ސާވޭކުރަން ނުވަނީވިއްޔާ އެއްފަރާތުގާ މަޑުކޮއްލަ

  11
 7. އިސްތިޢުފާ ދޭންވީ

  ކުރީގައި އެމް ޑީ އެން ގައި އުޅުނު ނަމަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އިސްތިޢުފާ ދޭންވީ.
  2013 ގައި ޚުތުބާ އަށް ޖޯކް ޖަހާފައި ޓްވީޓް ކޮށްފައި އެބަހުރި.

  9
  1
 8. ޕޭމް

  މިނަން ކިޔާ މިނިސްޓަރެއް އުޅޭކަމެއް ވެސް ނޭގެ. ރައްޔިތުންނަށް ކޮށް ދެއްވާ ޙިދުމަތައް ޝުކުރިއްޔާ...🤣

 9. ހަގީގަތަކީ

  ރުފިޔާގައި ބޫތް ކައިފަ ތިބޭ ބަޔަކު ކިހިނެއްތޯ އިންޓަރނެޓް އަގު ހެޔޮކުރާނީ މުޅިދުނިޔޭގައި ނިސްބަތުން އިންޓަރނެޓް އެންމެ އަގުބޮޑު ގައުމު

  8
  1
 10. ޙގގފ

  No people will ever prosper who entrust their leadership to a woman.'"

 11. އިސްތިއުފާ

  ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

 12. އެމަންޖެ

  ތިޔައީ ކިހިނެއް ވާނެ ކަމެއް ތިޔަ އަޅާ ކޭބަލްތައްތީ ހިލޭ ސާބަހައް ބަޔަކު ކޮއްދޭ ކަމެއްތަ...މީހަކު އަޖައިބުވެ އަންތަރީސް ވެދާނެ ، މޑޕ އިސްތިއުފާ.

 13. މަނީމަނީ

  ތީ މިހާރު ފަރިއްސަކައްވެއްޖެ ކަމެއް އެކަކުބުނާނެ ކޭބަލޭ އަނެކަކު ބުނާނެ 5ރުފިޔާ 2ގީބީ

 14. އިސްތިއުފާއޭ

  ތަމެން ތިޔާއީ ލާދީނީ ފިކުރުގެ ބުރުގާ ނާޅާ ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރޭ އިސްލާމީ ގައުމެއްގައި ހުރި ތަމެން ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާދޭންވީއޭ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ ތަމެން އިސްތިއުފާ

 15. ހުންސް

  ތިިއެއްވެސް އެއްޗެ އިގޭ މީހެއް ނޫން އިސްތިއުފާ ޕްލީސް