މިވަގުތަކީ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދިނުން ހުއްޓާލައި އެންމެން ގައުމަށްޓަކައި އެއްގަލަކަށް އަރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) ގެ ވަގުތީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މައުމޫން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ވެސް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މިއީ އެެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައްދިނުން ހުއްޓާލާފައި އެންމެން ގައުމަށްޓަކައި އެއްގަލަކަށް އަރަންވީ ވަގުތު." މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުމޫން މިގޮތަށް ޓުވީޓެއް ކުރައްވާފައިވާ މިވަގުތަކީ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކަށް ފެތުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ ވަގުތެކެވެ. އަދި ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ފެތުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކުން މިހާރު ދަނީ ފަރުވާވެސް ދެމުންނެވެ. އަދި ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދު ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކާފިއުވެސް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގެ ވުހާން ޕްރޮވިންސުން ފެނުނު ވައިރަހެކެވެ. އޭގެ ފަހުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މި ވައިރަސް ފެތުރި އެތައް މިލިއަން ބަޔަކަށް ވަނީ މި ވައިރަހުގެ އަސަރު ކޮށްފައެވެ. އަދި އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  އަދި ވެސް އެވަރެއްނެތް ނަސޭހަތެއްދިނަސް އަޑެއްނުއަހާނެ ހޭލުން ތެރިކަންނެތް ބަޔެއްގެ ތެރެއަށް ތަމަވަސް ކަން އައީމަ ވާނެގޮތްވެފަ މިއޮތީ

  15
  7
 2. އަލްޖިބްރާ

  މައުމޫނު މިކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މާރީތި ކަމެއް ނޫން !

  35
  4
 3. މަވޯޓާ

  އެމްއެމްޕީއާރުސީ ލާރިގަނޑުގެއައްވައްދާ އެއްގަލަކައްއެރީމަ ނިމުނީ ކަމެއްނެތިސް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރް ކުރާހެން އެކިނަންނަމުގަ މިކަންކުރަނީހަމަލިބޭއެތި ބޮޑުވީމަ ދެތިންމީހުނާއެކުވެސް މިހާރުއެމްއާރުއެމް ކިޔާގޮއްޕެއްހިންގަނީ ދައުލަތުން ދޭއިނާޔައްތައްމަދުވެގެން.

  19
  2
 4. ސަނދަރަ

  މިހެންވިމީ ކަލޭމެން ގެނައި ވެރިމީހާގެ ގާބިލުކަމެއް ލީޑާޝިޕެއް ނެތީމަ. ދެން މާ ރައްޔިތުން ވެގެން ފަރުދީ ޒިންމާ ވެގެން އުޅޭނެކަމެއްނެތް.

  32
  3
 5. ހުހުދު

  މައު ބޭނުންވީމަ ބަައި ބައި ކޮށްފަ ބޭނުންވީމަ އެއްބައި ކުރަން ... ޤައުމު ހާލުގަ ޖެހުމުގެ ޒިމްމާ ޢޭގެ ފަހުންކޮވިޑްވެސް އައީނު...

  33
  1
 6. މަސްއޫދު

  ތިޔަ ނުލަފާ މީހާގެ ސަބަބުން މިގައުމުގައި ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ރޫޙު އުފެދުނީ! ވެރިކަމުގައި ތަގގުޑި ބައްދައިގެން 30 އަހަރުވަންދެން ދައުލަތުގެ ފައިސާ އަމިއްލަފައިސާއަށް ހަދައިގެން ކައިހުސްކުރީ! ވެރިކަން ނުލިބުނީމައިވެސް ދެންވެސް ގައުުމުގައި ފިތުނަ އުފެއްދީ! ބަގާވާތުން ކޮށްކޮގެ ވެރިކަން ވައްޓަލަން މަސައްކަތްކުރީ! މިހާރު ގައުމަށްޓަކައި ތިޔަކިޔަނީ ކީއްކުރަން!

  8
  5
 7. މަސްއޫދު

  ބުރިޖު އަޅާނެކަމެއްނެތޭ، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނިކަމެއްނެތޭ ކިންގ ސަލްމާނު މިސްކިތް އަޅާނެ ކަމެއް ނެތޭ ކޮށްކޮ ކައިރީ ބުނީ ގައުމަށްޓަކައިތޯ؟

  13
  1
 8. ހޭއަރާ

  އަނެއްކާވެސް އިންޑިޔާ ބާއީ ބެހެނާ ހުޅުމާލއިން މަގުތަކުގަ ދުވަންފަށައިފި މިފަހަރުވާނީ ކޮންކަހަލަ ވޭރިއަންޓެއް ކަމެއް ނޭނގެ އެންމެ ގިނަ ޓުރިސްޓުންގެ ސަރަފާއެކު އަދޮވެގެން ގޭގަތިބެން ދިވެހިން ޖެހޭނީ

  10
 9. ހާލު

  ކަލޭ ގޭގަ އޮވެގެން ކުޑަ ކާފު ލާފަ ބޮޑު ކާފު ލާބަލަ

  10
  1
 10. ދަރަނި ދަންތުރަ

  އަސްތާ ސުއްބުނާ މީ އަނެއްކާ ކޮންވަގުތެއްތޯ މި ބޭފުޅާ މިކެކިއަރަނީ ، މައުމޫން ، ގާސިމް ، ސޭކުއިމްރާން މި3 މީހުންވެގެން ކެނެރީގެ ޖާހިލަށް އެހީތެރިވެގެން މިގައުމު ފުނޑާލީ ދެން މިހާރު ކީކޭ މި ވީދެނީ ހަމަ ހިޔަޅު ކަންކުރާގޮތަށް އުސްތާޒު ވެސް މި ކަންކުރަނީ އަބަދުވެސް މިބޭފުޅުންނަން މޮޅުގޮތް ފަސްމާ މުލު ފަސްވަގުން ގައުމު ދަވާލައިފި ، ރީނދޫ މީހުންބުނި ޕެންޑާ އެހެރީ ހިމާޔަތްކޮށްފަ މެސިނަކާ ގުޅުވާ ނިންދަވާފައި މައުމޫނަން ވަރަށް ސަލާމް ހަމަ ހިޔަޅުން

  11
 11. ނިސްރީ

  ދެން މާަ މާތް މީހަކަށް ހެދެން އުޅޭނެ ކަމެއްނެތް..ތިމާގެ އަޙާއަށް ނޭދުނު ހެވެއް ރައީސް ސޯލިހް އަށް އެދޭނެތަ..؟ ތިމުނާފިގު ކަލޭގެ ޙަގީގަތް ނޭގޭ މީހެއް މިހާރު މިގައުމުގަ ނުއުޅޭ..މިގައުމަށް މިހާލު ޖެއްސީ ތިހާމޫން..މީގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ..!

  10
  1
 12. މޯދީ

  ހަޔާތްކުޑަ އިންސާނުންވެސްތިބޭދޯ

  11
 13. Anonymous

  ކެޭތަބެޭ އަމިއްލަ ލެއައްވެސްއަނިޔަާކުރެޭ

 14. ކާފަ

  ކަލޭތީ ހުރިހާ ވެސް ހަލާކު؟ މާ އަބުއި މީހަކަށް ވާން ދެން ނޫޅޭ

 15. ހާޖީއެދުރު

  މީމާއެއްގަލަކަށް އަރާހިތްވާބޭކަލެކޯލަ. ކޮބައިތޯ އިދިކޮޅާގުޅިގެން ކޮއްކޯފުޅަށްހަދާލިގޮތް އޭރުކޮބާހޭ ތިކިޔާއެއްގާ އޭރުއެރީދެގަލަށް. މީމީހުންމަގުފުރައްދަން އުޅޭބެއެއް

 16. ކިޔާހުވާ

  ގައުމޭ އެއްބައިވަންތައޭ ގޮވާ އިރު މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުވެރިކަން ނައތާލާ ބިންތައް ހިސޯރުކޮއް ނުދީ ފުލެޓް އަޅައިގެން ފުލެޓް ވިޔަފާރި ފައްޓާ ރައްޔިތުން ބިކަކޮއް ހަދާފައި މިއަދު ކޮން އެއްގަލެކޭ ދެގަލެކޭ މިކިޔަނީ މީހަކުލަދުހަޔާއް ނެތިއްޔާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކޮއްފާނެ ކީއްތޯ ކުރާނީ މިގައުމުގެ އިޖްތިމާއީ ފޭރާން ކުދިކުދިކޮއް ހަލާކްކޮއްލާފަ

 17. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  މައުމޫނު ތިކްހްލަ ވާހްކަދައްކަން ލަދުވެތިވާން އެބަޖެހޭ އަހަރުމެން ބޭނުނެނޫން ދެން މައުމޫނުގެ ވާހަކަ އަޑުއަހާކަ

 18. ސީނުކަރަ

  ތިޔަ ބޭފުޅުން ތިތިބީ 30 އަހަރުވަންދެން ބޮޑުގަލެއް ހޯދާފަ އެގާމައްޗައަރައެއް ނޫންތަ ދެން ބަލާ ކިހާދުވަހެއް ވަންދެން ތިބެވޭތޯ

 19. ރަނާ

  އެއްގަލަކަށް އަރާ ވަހަކަދައްކާކަށް ތީ މާތާހިރު މީހެއްނޫން، އެއްގަލަކަށް އެރި ހުރިހާއެންމެންނަށް ދޯކާދިން މީހެއްތީ، އަބަދުވެސް ކަލޭ އަރާނީ ވަކިގަލަކަށް އެވެސް އެންމެ ބާރުގަދަ ގާ ބަލާފަ ، އެގަލަށް އެހެން މީހަކު އަރަން އުޅެފިއްޔާ ވައްޓާލާނެ ، އެވަރު މީހެއްތީ، މިހާރުވެސް ބާރުގަދަ ގާ ބަލާފަ އަރައިގެން ތިހުރީ، މުޅި ދައުލަތް ދިރުވާލަ ދިރުވާލާ،
  މަހަކަށް 3 ލައްކަ ކަލެއަށް ސަރުކާރުން އެބަ ޚަރަދުކުރޭ،
  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކަލޭ ދައުލަތުން ތިނަގާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ނެގުން ހުއްޓާލަބަލަ،

 20. ދަގުއި

  އޭ، މިހިރަ މައުމޫނޫ...މިތާވާ އެއްޗެއް މިތާނުވާ އެއްޗަކީކޮބާ؟

 21. ކެމެރޫން

  މުޅި ޖީލެއް ހަލާކުކޮށްލި ގައްދާރު އަގަފެޅީތަ އެމްޑީޕީން ގަނެފައި ހުރި އެންޑީޕީގެ މިލްކެއް އެމީހުން ބުނާގޮތަކަށް ހަދަންޖެހޭނީ ހިމޭނުން ހުރެވޭތޯބަލާ