އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަން އޮތް ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން މަގާމުން ވަކިކުރަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) އިން އެ ލިސްޓު ދިރާސާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓް ފާސްކުރީ 45 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ވޯޓެއް ނުދެއްވައެވެ.

ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި 281 މީހެއްގެ ނަން އޮތްއިރު، މީގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި މި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ނަން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ކުރީގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އޭރުގެ އިސްވެރިންނާއި، މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ މެންބަރުންނާއި ކުރީގެ މެންބަރުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން މިހާރު ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކުގައި ތިބި 119 މީހެއްގެ ނަން އެބަ އޮތެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކާއި އައްޔަން ކޮށްފައިވާ މަގާމުތަކުގެ އިތުރުން އިންތިޚާބީ މަގާމުތައް ހިމެނެއެވެ.

ތަހުގީގު ނުނިމުނަސް، މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވާ މީހުން މަގާމުން ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތަށް އަވަސް ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ދެ ހުށަހެޅުމާއެކު ޖުމުލަ ހަތް ހުށަހެޅުމެއް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައިވެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތައް

 1. އިސް މީހުންގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަވަސް ކުރުން
 2. އޭސީސީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފަންނީ ވަސީލަތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން
 3. ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އިދާރާގައި ދެންނެވުމާއި މަޖިލީހުން އެ ކަން ބެލުން
 4. ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން މަގާމުން ވަކިކުރުން
 5. އިންތިޚާބީ މަގާމުން ވަކިކުރެވޭނީ އަމިއްލައަށް ކަމުން އެ މައްސަލަ އަވަސް ކުރަން
 6. މާލީ ތަހުގީގީ ދާއިރާގެ މީހުން ތަމްރީން ކުރުން
 7. ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ބޭންކްތަކުން ފޯރުކޮށްދިނުން

މި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަކޮށް ދައުލަތުން ގެއްލިގެން ދިޔަ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ. އެ ކަމަށް ޓަކައި ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދިއެވެ. މިހާރު މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދަނީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާއި، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާއި، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ އޮފީހާއި، ފުލުހުން ގުޅިގެނެވެ.

ނަމަވެސް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ދުވެލި ލަސްކަމުން އާންމުންގެ ގިނަ ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ. އަދި ފުރިހަމަނުވާ ތަހުގީގެއްގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލި ލިސްޓާ މެދު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް މިހާރު ގެންދަވަނީ ތަހުގީގުގެ ދެވެލި ލަސްކަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ޢަލީ

  ލިސްޓްގައިވާ ޢެންމެން ކުއްވެރި ކުރުވާ މަގާމުން ވަކި ކުރުވުމަކީ ވަރަށް ނާތަހުޒީބީ ހަމަ ނުޖެހޭ ކުޑަކުދިންގެ ވިސްނުމެއް.

  46
  7
 2. ޙހހހ

  ފުރަތަމަ އާއްމުވިލިސްޓް ތޯ

  27
 3. އިސްތިއުފާއޭ

  މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ މަޚްލޫފު އިސްތިއުފާ

  28
  9
 4. ވަގުންނޭ

  ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތް ތެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މީހުންނާއި މެދު ޖެހޭނެއޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެއީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސަށް ވިނަމަވެސް ހެވޭ ޖެހޭނެއޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން އަދި ރައީސް އިބޫ އަށް ވިނަމަވެސް ޖެހޭނެއޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން މަމެންނަށް ޔަގީނޭ ކޮވިޑް ވެންޓިލޭޓަރުން ވެސް ކުރީ ވައްކަމޭ އަދި ކޮވިޑް ހަކުރު ކިލޯއިން ވެސް ކުރީ ވައްކަމޭ ސަރުކާރުން ކޮވިޑް ވެސް ބޭނުން ކުރަނީ ދިގުދެމިގެންވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ވައްކަން ކުރާ ވަސީލަތަކަށް ހަދައިގެންނޭ މިކަންވެސް ސަރުކާރުން ކޮވިޑޭ ކިޔައިގެން ކުރަނީ ބޮޑެތި ވައްކަމޭ ވައްކަމޭ ވައްކަމޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ

  23
  1
 5. Ahmed

  ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ތައުބާ ވުމަށް ގޮވާލަން. މި ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ވުރެ މިހަލަ ކަންތައް ދެން ތަ ކުރާރު ވިޔަ ނުދިން ރަނގަޅު.
  މިހާރު އެއީ ނިމިފައި އޮތް ކަމެއް. ލެޓްސް މޫވް އޮން.

  7
  4
 6. އިސްތިއުފާއޭ

  ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  17
  2
 7. އެމަންޖެ

  މިގައުމުން މޑޕ ފޮހެވިގެން ދާނެ ތިޔަގޮތައް އެއްޗެހި ފާސްކުރަމުން ދަންޏާ.

  20
  1
 8. Happy 123

  ތިލިސްޓުގައި ނަންއޮތަސް އަދި ވަކިކުރާކަށް ނުޖެހޭ

  7
  3
 9. ާައަހުމަދު

  ސަރުކާރުން އެބުނަނީ ޕީޖީ ދައުވާކުރާ ހިސާބުންނޯ ވަކިކުރާނީ، މިހާރު މިހިރަ ޕީޖީ ހުރެގެން ތީގެން އެއްވެސް މީހެއްގެ އުންސުރެއް ހަމައެއް ނުވާނެ.

  15
  2
 10. އިސްތިއުފާއޭ

  ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ ފައިސަލް އިސްތިއުފާ

 11. ޢަދީލް

  ތި ލިސްޓް ގައި ނަން ނެތި ލާރިގަނޑު ކޭމީހުންނަށް އޮތީ ކޮން ހުކުމެއް...

 12. ގަމަރު

  މި ނިންމުމަކީ ވަރަށް ޔަހޫދީ، ދެފުއްކެހެރި ނިންމުމެއް

 13. އބލ

  ވަކިކުރުން އެންމެރަނގަޅު ސާބިތުވަންޏާ!
  އެކަމަކު، ފަހުން ދައުލަތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މިލިޔަނުން ދޭން ނުޖެހޭގޮތަށް ކަންތައްކުރާތި!
  ސިޔާސީ ފިކުރާއި، ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ޤައުމަށް ހިންދެމި ނުލެވިގެން މިއުޅެނީ!

 14. ޢަދޫ

  ޤާނޫނު ހަދާ މަޖުލީހުން ހުރިހާބާރަކަށް އަތްފޯރުވަން އުޅޭކަހަލަ. ބާރުތަށް ބެހިގެންވަނީ ރަތްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބާރުތަށް ނިގުޅައި ގަންނާނީވެސް ރަތްޔިތުން، 2023 ވަރަށް ސާފު މޑޕ އަށް ބޮނޑުތަނުން ނޫނެކޭބުނާނެ..