މެންބަރު އަހްމަދު އީސަގެ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ހަތަރު އަންހެން މެންބަރުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވާތީ ކުރިމަތިވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކުން އެމެންބަރުން ދިފާއުކުރަން ވަކީލު މަހްފޫޒް ސައީދު ނިކުމެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު އީސާ އޭނާގެ އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކޮށް އަދި ދަރިފުޅު މަރާލަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގެ އަންހެން މެންބަރުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވާހަކަނުދައްކަވާ ކަމަށް ބުނެ ވަނީ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަނީ ހަތަރު އަންހެން މެމްބަރުންނެވެ. އެއީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲއާއި، ބ.ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިންއާއި، ޅ.ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދާއި، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒޭނާ އާދަމްއެވެ.

ހަތަރު މެންބަރުންގެ ދިފާއުގައި މަހްފޫޒް ސައީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ ހުތުރު ތުހުމަތެއްގެ ޒިންމާ މި ހަތަރު އަންހެނުން ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ބަޔަކު މީހުން ދެކޭ ސަބަބު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުވިސްނޭ ކަމަށެވެ.

މަހްފޫޒްގެ ޓްވީޓަށް ރައްދުދިން އެކަކު ބުނީ މި ކަނބަލުންނާމެދު އުއްމީދުތަކެއް މަތިވެފައިވަނީ މިކަންކަން އިސްލާހުކުރާނަމޭ ކިޔާގެން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތައް ގިނަކަމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އުއްމީދުތައް ހުރީ "އުނދުނު ފުއްޑަނުގައި" ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އިތުރު މީހަކު ބުނީ ފިރިހެނުން ކުރާ ކުށުގެ ޒިންމާ އެއްވެސް މީހަކު އަންހެން މެންބަރުންގެ ބޮލުގައި ނާޅުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމެންބަރުން މިމައްސަލައިގައި ހަނު ތިއްބަވާތީ އާއްމުންގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެ އެވާހަކަ ދައްކަނީ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އީސަގެ ފަރާތުން އަނބިމީހާ އާއި ދަރިފުޅަށް ކުރިމަތިވި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

26 ކޮމެންޓް

 1. ބޭޗާރާ

  އީސައާއެކު ބާއްވާފައިއޮތް ގުޅުންތައް ރަނގަޅުކަމުން އަނގައިން ބުނެވެން ނެތިގެން މަރުކޮހަކު ނެރުނީތާ!؟

  64
  • ޒައިކް

   ތިޔަ ސަރުކާރުން ބައި އަޅާ ވަކީލެއް.. ނޫންކަމަށް ހެދިގެން މަޤާމަކަަށް ނުގޮސް އެއް ފަރާތުގަ ހުންނަނަނީ.. މީނާޔާ ނޫރުއްސަލާމާ ދެ އޭޖެންޓުންގެ ކަމަކީ ބޮޑެތި ކޭސްތަކުގަ ކޯޓަށް ގޮސް ސަރުކާރަށް ޢާޒީންނާ ޑީލު ހަދައިގެން މައްސަލަތައް ނިންމުން..

   40
   1
 2. ޙާލަތު

  ދެން މީނާ ކޮންތާކަށް ވައި އަރައިގެން މި އުޅުއްވަނީ....

  62
  1
 3. gynocentrism

  Hama hurefa kankan higaatha, dhemefirin dhemedhugai jehey massalathakugai abadhu firihenmeehaa onnany goasvefai, ginafaharu kameh feshigen anna hisaabeh balan ekakuves benumeh nuvey, haasakoh thiyabunaafadha geveshi aniyaathakuga. Eesage anhenunakee hama thihaa mausoom beykambaleh thoves balanjehe. Fennaha kankamakee hageegathaka nuveves dhey.

  17
  11
  • ޙިކްމަތް

   އީސާ އެހާ އަނިޔާވެރި އެކަމަކު ވަރިވެގެން ވެސް އީސާގެ ގޭގައި. އެމަންޖެގެ އެހާ ތަނަވަސްކަން ހަމަ ނެތީތަ؟

   10
   10
 4. ވެރިން

  އީސަގެ ވާހަ ކަ ބާއްވާފަ އަންހެނަ ކަށް އަނިޔާ ލިބުނީތީ
  މަޖިލީހުގެ ތިބި އަންހެންް މެންބަރުން އެ ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނެނުލާ ވާހަ ކަ މި ކިޔަނީ ފިރިހެނަ ކު ކުރި ކަމެއްގެ ޒިއްމާ އަންހެން މެންބަރުން ނަގަން ޖެހޭ ވާހަ ކަ އެއްނޫން މި ކިޔަނީ ވަ ކީލް މަހްފޫޒް ސައީދު ސާފު ކޮއްލަދެން.

  83
  1
 5. ބޯގޯސް

  ދެން ވަކިބަޔަކު ކުރިއްޔޭ ކިޔާފަ ތިޔަ 4 އަންހެނުންގެ ފަޔައް ހިނި އަރާގެން ތެޅެނީ ކީއްވެބާ ޕާރޓީ ކުދިން ގަނޑު ގަތީ މަ ހަނު އެހެން ބަޔަކު ކޮއްފިއްޔާ މިވަރުގެ ކުޅަދާނަ 4 އިބިލިސް ނުވެސް އުޅޭނެ މަޖިލީހުގަޔާ ރ. ޓިވީއައް އަރާ ފެލޭވަރުން އެހެންވީމ މަ ރައްޔިތުންނައް ބާރުކުރާނެ ޗަކޮއެ ހާރޑް ވިޔަކަސް ތިޔަ މަހަފޫޒް ނުދަންނަ މީހަކު މަދުވާނެ

  42
  1
 6. ޙހހހ

  މިމީހުން ވާހަކަ ދައްކަންޖެހެނީ ބައެއް ކަންކަމުގައި ހިއުމަންރައިޓްސް މިމީހުންނަަށް އެކި ކެކިއަރާތީ ، ދެފުއްކެހެރި ، ރައްޔިތުން މިފަދަ ކަންކަމާއި ވިސްނަބަލަ ، މިމީހުންގެ މަޤްޞަދު މިދަނީ ހާމަވަމުންނޫންތަ

  36
  1
 7. ޖާބެ

  މުނާފުގުންނަކައް ނުވިސްނޭނެ ، ދެން އެހެންމީހަކުނަމަ ކާޅުތަކެއްހެން ހަޅޭލަވަވަރުން ބޮލައް އުދަގޫވާނެ ދެފުއްކެހެރި ރޯޔަލް ގެވެށި އަނިޔާ.

  35
  1
 8. މައިކް

  ތިބައިގަޑައް މުހިންމުވަނީ އީސަ، ތިމީހުްނގެ އައިލާމިހެއްނަމައެގެނީ ވީގޮތް.

  28
  1
 9. ރަބަރޭ

  މާލެ ތެރޭގައި ކިޔާ އަޑުއިވޭ އީވާގެ ފިރި ކަލުންނަށް ވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ލާރި ގަޑުން ބައެއް ލިބުނޭ ދެން އީވާމެން ފަދަ މަތީ ބޭފުޅުން ޕޯޑިއަމްތަ ކުގައި ވާހަ ކަފުޅު ދަށައް ކަވާ ކަށް ލަދެއް ނުގަނޭތަ

  33
 10. ޚިޔާލު 3

  މަޖިލީޖަށް ހުށައޭ ކަމެއްގަ އެ ކަނި ދެން ވާހަ ކަ ފުޅު ދައް ކަވަނީ ދެއްތޯ.

  20
 11. ހޯރަ

  ކަލޯ! މި ޤައުމުގައި ހިނގި މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކަށް މި 4 އަންހެނުން "ދަނޑި ބޭނިކަން" ނުދެނެހުރިންތަ؟ އެކަން ނޭނގޭނަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާތަކާއި ނޫސްތައް ބަލައި ދިރާސާ ކޮށްބަލަ.

  37
  1
 12. މެން

  ހާސްވާނެ ކަމެއްނެތް ތިގޮލާމެންގެ އަތުގާ ތައްޔިތުންގެ އަތުން ފޭރިގަތްފައިވާ ހަރާން ފައިސާތައްބައިވަރު އޮންނާނެ

  31
 13. ކޮރަލް

  ހައްގު ތަކުގެ ވާހަކަ އެންމެ ގަދަ އަށް ދައްކާ 4 މެމްބަރުން ހަނު ހުރީމަ ކަމަކު ނުދެ އެވެ.

  37
 14. ޢލީ

  މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އަންހެންވެރިންންށް 7 އުޑު މަތިން މާތްﷲ އެންގެވި އަުރުފުޅަށް ތަބާވެ ބުރުގާ އަޅަން ނުޖެހެނީބާ

 15. އަލީ

  ވާހަކަޔަކީ އީސައެއް ނޫނޭ.. އަންހެނަކަށް އަނިޔާ ލިބުނީމަ އަންހެން މެންބަރުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ނުބުނުން މައްސަލަޔަކީ.. ހަމަ ތާކު ކަމެއް ވީކީ ނޫން.. މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބުނީ..

 16. ސސ

  އެހަތަރު މީހުންނަކީވެސް ގެވެށި އަނިޔާގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން އެހެން ވީމަ ފިލާތިބެނީ !

 17. ހ މ ޒ

  ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެނބުރުނަސް، އެތަނެއްގައި اللَّه ވޮޑިގެންވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه އީ، ތަނަވަސްވަންތަ، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.

 18. ރައްޔިތުމީހާ

  މޑޕއަކީ މުނާފިގުންގެ ޕާޓީއެއް

 19. ހ މ ޒ

  ތިޔަބައިމީހުން، اللَّه އަށާއި، رسول އާއަށް ކިޔަމަންވާށެވެ! ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން އެނބުރި ފުރަގަސްދީފިނަމަ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން، كافر ންދެކެ اللَّه ލޯބިވެވޮޑިގެނެއް ނުވެތެވެ.

 20. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަނީ ހަތަރު އަންހެން މެމްބަރުންނެވެ.

  ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވުމުގައްޔާއި، ރޭދުވާ ތަފާތު ވުމުގައްޔާއި، މީސްތަކުންނަށް މަންފާކުރާ ތަކެއްޗާއިގެން ކަނޑުމަތީގައި ދުވާ އުޅަނދުތަކުގައްޔާއި، اللَّه އުޑުން ވެއްސެވި ފެނުގައްޔާއި، ފަހެ، ބިން މަރުވެ އޮތުމަށްފަހު އެފެނުގެ ސަބަބުން ބިމަށް ދިރުން ދެއްވައިފުމާއި، އަދި ހިނގައިބިނގައިއުޅޭ އެންމެހާ ބާވަތްތަކުގެ ދިރޭތަކެތި، އެ ބިމުގައި ފަތުރުއްވައިފުމާއި، އަދި އެކި ފަރާތްފަރާތުން ޖެހޭގޮތުގައި ވައިޖެއްސެވުމުގައްޔާއި، އުޑާއި ބިމާ ދެމެދު ކިޔަމަންކުރައްވާފައިވާ ވިލާގައި، ވިސްނާބަޔަކަށް ކަނޑައެޅިގެންހުރި ހެކިތަކެއް ވާކަން ކަށަވަރެވެ.

 21. rahyithumeehaa

  މީނަ އަކީ ކަނޑުގެ ނުވަތަ ޖަންގަލީގެ ގާނޫން ކިޔަވައިގެން ހުރި މުރައްކަބު ޖާހިލެއްތަ؟ ނޫނީ ތާސްބައިން ހުކުމް ދަސްކޮށްގެން ހުރި އިންސާނީ ކަރާމާތް ފައިދަށުލައިގެން އުޅޭ މީހެއްތަ؟ ބަލަ މިރާއްޖޭގައި ހިނގާ މިބާވަތުގެ ކަންތައްތަކުގަ މި4 މެންބަރުންނަކީ ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ، ބަސް
  ބުނާ ބަޔަކަށްވާތީ، ރައްޔިތުން އެޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުން ދަނީ. އެއްގޮތަކަށްވެސް އެމެންބަރުންނަށް ކުޑައިމީސް ބަހެއް ބުނުމުގެ ނިޔަތެއްގައެއް ނޫން

 22. ރައްޔިތުން

  ކުރިން ސާބިތުވެ ތަންފީޒުކޮށް ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކާތައް ދެއްކުމާއި ހާމަ ކުރުމާއި ލިޔެ ހެދުމީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުން އަދަބުލިބޭ ގޮތް ހަދަންޖެހޭ. ކޮންމެ މީހަކީވެސް ކުށެއް ކުރެވިދާނެ މީހެއް. ޝިރުފިޔަވާ ކުއްތައް الله މާފުކޮށްދެއްވަވާ. ކީއްވެތޯ އިންސާނުން އިންސާނުން މާފު ނުދެވެނީ.

 23. ގުއިވަކީލް

  ނުވިސްނޭނެ! ހުޅުމާލެއިން ތި ނެގި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ރިޓާން ދޭންޖެހޭނެންނު! ހުސް މުނާފިގުން! ދެ ގާނޫނެއް ކިރިޔާ ފަހުމްވީމަ ދެން ތިމާ ވަރު ކަމެއް ނެތިގެން މިކަހަލަ ކޮންމެ މުނާފިގެއް އުޅޭނީ!! ބޯ ހަލާކު

 24. ހުށޭނު

  🐓... ޓާޑަން ޓިޑާން........ މަހްފޫޒް ޓު ދަ ރެސްކިއު!!!!!!!
  މިރޭ ލިބޭނެ ބައި ލީޓަރު ހަދިޔާއަށް!