ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން އަންނަ އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ އާއި ވޯކް ޕާމިޓް އާކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވަމުންދާތީ އެއީ ގައުމީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިގެ ކެރެލާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޕިނަރަޔީ ވިޖަޔަން އިންޑިއާގެ މައި ސަރުކާރުގައި އެދިއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ޝުޝްމާ ސުވަރާޖަށް އެޑްރެސް ކުރައްވާ ވިޖަޔަން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ ވިސާ އާއި ވޯކް ޕާމިޓް އާކުރަން ހުށަހެޅުމުން މީގެކުރިން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެކަން ހަމަޖެހިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް މިހާރު ވިސާ އާއި ވޯކް ޕާމިޓް އާކުރަން ދަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ 30000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ކެރަލާ މީހުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ގައުމީ މައްސަަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ބަލައިގަނެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އޭނާ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އާންމުކޮށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ވިސާ އާކުރަން ޖެހެއެވެ. އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވޯކް ޕާމިޓް ހޯދަން ހުށަހަޅާފައިވާ 2000 މީހުންގެ ވޯކް ޕާމިޓް ހުއްދަ ރާއްޖެ އިން ވަނީ ހިފަހައްޓާފައެވެ.

ބައެއް ރިސޯޓްތަކުންނާއި ކުންފުނިތަކުން މިހާރު ވަޒީފާ އިން މީހުން ހޯދަން އިއުލާން ކުރާއިރު އިންޑިއާ މީހުން ކުރިމަތިނުލުމަށް ވެސް އަންނަނީ އެދެމުންނެވެ. އެއީ އިންޑިއާ މީހުންނަށް މިހާރު ވޯކްޕާމިޓް ނުލިބޭތީއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

36 ކޮމެންޓް

 1. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ދޭނެކަމެއްނެތް.. ދިވެހިންނަށް އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ހަދާލާގޮތް ދެކިބަލަ..

 2. މާމިގިލީ މީހާ

  ކޮންމެހެން ވިސާ ދޭކަށް ނުޖެހޭ. އދ އިން ގޮޑި ވެސް ރާއްޖެއަށް ނުލިބުނީ އިންޑިޔާއިން ވޮޓް ނުދިނީމާ.. ދެން ކޮން ވިސާއެކޭ ކިޔާކަށް ތައް.. މޯޖީ.

 3. އަބްދުއްލާ

  މިހެން ވާންޖެހުނީ ބީޖޭޕީ ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ކުރުންތަކުގެ ނަތީޖާ .ސާކް ގައުމުތަކަށް ބޮޑުވަޒީރު ކުރެއްވި ދަތުރުންވެސް ރާއްޖެ ކަޓުވާލި .ކެރަލާގަ ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވިސާގެ ތަފާތު ދަތި އުނދަގޫ ކުރަންފެށުމުން އެތައްބަޔަކު އިންޑިޔާ ދޫކޮށް ލަންކާ އަށް ބަދަލުވި .އުނދަގޫ ކުރަނީވެސް މައިސަރުކާރުން ކެރަލާ އަށް ފޮނުވާފަ ތިބޭ ބަޔަކު އިންޑިޔާ އިން ދިވެހިންނަށް ދަތުކުރުން ހުއްޓާލާ ސަރުކާރާއެކު އެއްބާރުލުންދޭންފެށުމުން ހުރިހާކަމެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. ބަންގާޅީންނަށް ވުރެ ވަޒީފާއަށް ގެންނަންބޭނުންވަނީ އިންޑިޔާ މީހުން. އެކަމަކު ކުރާނީ ކީއް ؟

  • ބްރިޖް

   ޟިކަމަށް ކިރިޔާވެސް ކަޅިއަޅާލެވެން އޮތީ ބްރިޖް ހުޅުވަން އިންޑިޔާ ބޮދުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަނެ ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު ހޯދޭނެ ގޮތެއް މި ނިވަން ދިވެހި ދައުލަތާއިއެކު މަޝްވަރާ ކޮއްގެން...ރާއްޖެޔަށް ވަޒީފާ ނާދެވިގެން މުޅިދުނިޔެ އެތިބެނީ ބަލަބަލާ...މިކަން އިންޑިޔާޔަށް އެނގެން ވެއްޖެއެއްނު!...ރާއްޖެޔަކީ އާދައިގެ ގައުމެއްނޫން!

 4. ރަންގެހި

  އިންޑިޔާ މީހުން ތިޔަ ދުއްތުރާ ދިވެހިން ނަށް ކުރާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއްވެއްޖެ. އިންޑިޔާ މީހުން މިނާ ނާޅިން ނުމިނާ ނެތް މިހާރު ވާކަށް. އެމީހުން ހީކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖެ މީ އެމީހުންގެ އަވަށެއްކަމަށް.

  • ސީދާ ހަމަ

   ވަރށްބޮދު ތެދެއް ތިއީ.. ކުރިޔަށް ދިވެހި ލޮބުވެތި ގައުމެ..ޒިންދާބާދު.. ދިވެހިންނަކީ އާދައިގެ ބައެއްނޫން...

 5. ޑޯންވޮނާ

  އިންޑިއާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއިން ވިސާ ނުދޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭން ކެރެލާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަކީ އެއީ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ މީހުންގެ ޖޮބް މާރކެޓް އެއް ނޫނޭ ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ އިން މީހުން އަންނަން ވާރކް ވިސާ ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭނީ މަހަކު 200 ޑޮލަރަށް އަންނަން އެއްބަސްވާ މީހުންނޭ ދުވާލަކު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ 18 ގަޑިއިރު އޯޓީ އެއް ނޯންނާނެ މިގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓްސް ތަކުގެ ދަށުން އަންނަން ބޭނުންވާ އިންޑިއާ މަސައްކަތު މީހުންނަށް އެކަނި ވިސާ ދޭން ޖެހޭނީ ދެން ދޭން ޖެހޭނީ ބަންގްލާދޭޝް މީހުން ނަށް މަހަކު 150 ޑޮލަރަށް ވާރކް ވިސާ ހައްދާފައި. ބަންގާޅު އެމްބަސީ އަދި އިންޑިއާ އެމްބަސީ އަމިއްލަ އަށް މަހަކު ދޭން ޖެހޭނެ މިނިމަމް މުސާރަ އެއް އެމްބަސީ ތަަކަށް ކަނޑަނޭޅޭނެއޭ އެޓެސްޓްމެންޓް ރިޕޯރޓް ހައްދާދޭން ބިކޮޒް ރާއްޖޭގަައި މިނިމަން ލޭބަރ ވޭޖް އާއި ބެހޭ ގާނޫނެއް ނެތީމާ އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވޭނެ ބަންގާޅު އެމްބަސީ އަށް ވެސް އަދި އިންޑިއާ އެމްބަސީ އަށް ވެސް. ސަރުކާރުން ނުޖެހޭނެ މިކަމުގައި ކުޑަވެސް ދުލެއްދޭން ނުޖެހޭނެއޭ މަމެން ޕިންކީން ގެ ސަރުކާރުން އިންޑިއާ އަށް ވެސް އަދި ލަންކާ އަށް ވެސް. އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އެއާލާތުން ޔޫއެން ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް ގައި މަމެންނަށް ވޯޓް ނުދިނީމާ އެއާލާތް ގަނޑު ސައިޒުން ކަނޑާ ތިރި އަރުވާލީމާ ބަންގާޅު އާލާތް ގަނޑު ބިރުން ތުރު ތިރު އަޅާނެ ކަން އެއީ މަމެންނަށް ޔަގީނޭ ސަރުކާރުން ނުޖެހޭނެއޭ މަޓީގައި ތިބޭ ނަގޫކެނޑިން ދައްކާ ވާހަކަ ތައް އަޑު އަހަން އެބަދުން ބައިތިއްބާ އެބަދުން ނަކީ އެއީ ދިވެހި ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ބަދުން ނެއް ނޫން އަދި އެބަދުންނަށް ވޯޓް ދޭނެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއް ނުތިބޭނެއެވެ. އައި ކުޑް ސްޓޭ އަވޭކް ޖަސްޓް ޓު ނޯ ދިސް ވޮންޓް ޔޫ ސްމައިލް ވައިލް ވީއާރ ސްޓްރަގްލިންގް ޓު ސީ އަ ހެޕީ ސްމައިލް ފްރޮމް ޔުއަރ ފޭސް ވައިލް ޔޫއާރ ފާރ އަވޭ ފްރޮމް މީ އައި އޭމް ޑްރީމިންގް އަ ވޮންޑަރފުލް ލައިފް ފޯރ ޔޫ އައި ކުޑް ސްޓޭ ޓު ސީ އިޓްސް އަ މޯމެންޓް އޮފް ޕްލެޝަރ ފޯރ މައި ހާރޓް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން ދިސް އީވެން ވެން އައި އޭމް ޑްރީމިންގް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން ދިސް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން ދިސް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން ދިސް ޑޯންވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް....

 6. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ރަގަޅުހަމަ! އިންޑިޔާ އެއްކޮށް ދޫކޮށްލަންވީ! ސްރީލަންކާ ޚިޔާރުކުރަންވީ ޑޮކްޓަރުންނާ ނަރުހުންނާ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށްވެސް! ރާއްޖެއާމެދު އިންޑިޔާއިން ނުބައިވެގެން އެއުޅެނީ އެއްވެސް ޙައްޤު ސަބަބެއް އޮވެގެނެއްނޫން! ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ތަމުފީޒުކުރުމުގައި އިންޑިޔާއިން ބުނާގޮތަކަށް ނަހަދާތީ! ކޮންމެ މިނިވަން ޤަވްމެއްގެވެސް އަމިއްލަވަންތަކަމާ އަމިއްލަ އިސްތިޤުލާލެއް އޮންނާނެ! އެކަންތައްތައް އޮންނާނީ އެ ގަވްމެއްގެ މެޖޯރިޓީމީހުން ތަބާވާ ދީނެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވާގޮތަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނު އަސާސީއަކަށް ! އިންޑިޔާގައި އޭތިމީއްޗަށް އަޅުކަންކޮށް ހާހެއްހައި ދީނަށް އުޅޭއިރު މި ދިވެހި ގަވްމަކީ އިސްލާމުންއުޅޭ ގަވްމެއްކަން އިންޑިޔާއިން ދަންނަންވާނެ!

  • އިންސާފު

   ސަތޭކައިގެ ވާހަކައެްއް

  • ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

   އެއްވަނައިގެ ވާހަކައެއް..

 7. ޑޯންވޮނާ

  ރާއްޖެ އަކީ އެއީ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާގެ ޖޮބް މާރކެޓެއް ނޫނޭ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ މަހު މުސާރަ 250 ޑޮލަރަށް ވުރެން ބޮޑެތި މުސާރައިގައި މުޅިން ވެސް ތިބެނީ އެއީ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ މީހުންނޭ މިކަން ކުރަނީ މަޓީގެ ބޮޑުންގެ މަދަދު ލިބިގެން ސީދާ ދިވެހިންނާއި އަދި މުސްލިމުންގެ އަދުއްވުން ކަމުގައިވާ ދޮން މީހުން ރިސޯރޓްްސް ތަކުގެ ޖީއެމް މެންނަށް ތިބެގެންނޭ. ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ އޯނަރުންނަށް ތިބި މިހާރުގެ މަޓީގެ ބޮޑުންނަށް ރިސޯރޓްސް ތައް ރިސޯޓަކަށް ހަދާދނީ އެއީ އެއިޓީސް ގެ ޔަންގް ޖެނެރޭޝަން އެއް ރިސޯރޓް އޯނަރުންނަށް ކޮށް ދިން ބުރަ މަސައްކަތޭ އެކަމަކު މިއަދު ގަހުގެ މޭވާ އަޅަން ފެށުމުން ދިވެހިން ފޫކޮޅުގައި ސައްޕެއް ޖަހާ ބޭރު އަރުވާލާ ބޭރު އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާ އަދި ޔޫކޭ އަދި ލެޓިން އެމެރިކާ މީހުންނަށް ޖީއެމް ކަން ދީގެން ކޯއްޗެއް ހަދާނަމޭ ހިތާތޭ މަޓީގެ ބޮޑުން ތިޔާ އުޅެނީ ނުވާނެއޭ ތިޔާ ކަމެއް މީދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ރާއްޖެއޭ މީތަމެންގެ އަމާބަފާގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނޭ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ތަމެން މަހަށް ދޭބަލަ ދެން މަަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. ނުޖެހޭނެއޭ އިންޑިއާ އެއްވެސް ޅާ އަކަށް ވެސް އަދި ލަންކާ އެއްވެސް ޅާ އަކަށް ވެސް ރާއްޖޭން ވާރކް ވިސާ ދޭން ނުޖެހޭނެއޭ ދޭން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މިކަމުގައި ރިއެކްޓް ކުރާ އެއްވެސް ޅާ އަކު މަޓީ ތެރޭން ބޯ ދިއްކޮށްލައިފިނަމަ އެފަދަ ޅާ އަކު ގައުމަށް ގައްދާރު ވީ ކަމަށް ބަލާ ޖަލަށް ގަޅާލީމާ ނިމުނީއޭ މީ އެންމެ ހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ރާއްޖެއޭ މީ މަޓީގެ ބޮޑުންގެ އަމާބަފާގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނޭ ރާއްޖެ އަކީ އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން ދިސް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން ދިސް އައި ޖަސްޓް ވޮނާ ހޯލްޑް މައި ބްރެތް އެން ކްރައި އައުޓް ފޯރ މައި ސްޓޭކް އެން ދެއަރ ސްޓޭކް ޔޭއް ޔޭއް ޔޭއް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން އިޓް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން އިޓް ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒްް އޮން އިޓް އައިޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން އިޓް.

 8. ހައިބްރިޑް ޖީން

  މިވަގުތު ބަލަންވީ ހަމަ އިންޑިޔާމީހުން ހިފަހައްޓާލުން! އަދަދު 15000 ހާހަށް 1 އަހަރުތެރޭ މަދުކުރަނވީ! އަދި ރާއްޖެޔަށް ތަފާތުގައުމުތަށް ތައާރަފްކުރަންވީ.. އެއްވެސް ގައުމަކަށް 10000 ވުރެން މައްޗައް ދާއިމީ ވަޒީފާގެ ވިސާ ދޫނުކުރުން.. މި 10000 ގެ ކޯޓާތެރޭގަ ރިފްރެޝް ކުރަމުން އޮޕަރޭޓް ކުރުމަކީ އެއީ ވަޒީގެ ބާޒަރުން ވަކިުސޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް...ދިވެހިންނަށް ފައިދާބޮދުވެފަ މުޅިދުނިޔެއާ ލާމެހިގެން ދާނެ...މިވަގުތު ހަދަންވީ މިހެން..ފަހުން ރަނގޅުވާނެ! އެއްވެސްކަމަކީ މާބޮޑު މއްސަލައެއްނޫން....ނޯރތުކޮރެޔާގަވެސް އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތް! މައްސަލަޔަކީ އަހަރުމެން ވިސްނާގޮތް! އާނ..އަހަރުމެން ކަންކަމާމެދު ދެކޭގޮތަކުން ކޮންމެކަމެއްވެސް މައޮސަލަޔަކަށް މިވަނީ!

 9. ނުދޭތި

  އިންޑިއާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއިން ވިސާ ނުދޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭން ކެރެލާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި ނަމަވެސް ނުޖެހޭނެއޭ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހައްލު ކޮށްދޭން މަމެން އަތުގަައި ދޯ ފައިސާ ހުރީ ފައިސާ ހުރި މީހުންނަށް ޗޮއިސް ހުސްނުވާނެއޭ ބަންގާޅަށް ޑައިވާރޓް ކުރަންވީ ވިސާ ދޭން އަދި ބަންގާޅުން މީހުން ގެންނައިރު ނަގާ ޑިޕޮޒިޓް 8 ހާސް ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި 4 ހާހަށް ހަދާ އަދި ބަންގާޅުންނާއި ނޭޕާލުން އެކަނި ވާރކް ވިސާ ދޭންވީ ރާއްޖެ އަށް. އެއްވެސް ގޮތަކުން އެއްވެސް ކޮންޑިޝަން އަކުން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރިސޯރޓަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތަށް ވެސް އަދި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ދާ ރިސޯޓަކަށް ވެސް ދެން މިއަދުން ފެށިން އިންޑިއާ އެކަކަށް ވެސް އަދި ލަންކާ އެކަކަށްވެސް ވާރކް ވިސާ ދީގެންނުވާނެއޭ އެއީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ބެކް ބޯން ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ވަޒީފާ ހަމަ ދޭން ޖެހޭނީ ދިވެހިންނަށް އެކަނި ހުރި މައްސަލަ ތައް ހައްލު ކުރާނީ ސަރުކާރާއި މަޓީ އާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ބޭރު މީހުންނަށް ރިސޯރޓްސް ތަކުން ވިސާ ނުލިބޭނެއޭ.

 10. ޖޮއްބެ

  މިވަރުގެ ބައެކޭ މި ފުއްޕަނީ.

 11. ާއދލ

  އެއިީ އިންޑިޔަާއިން ކުރަާކަމެއް ވ ސަލަާމް

 12. ނަންބަން

  ގޯހެއްނޫން. މިނެދޭ ނާޅިން މިނަންވީ

 13. ކްލޯސްޑް

  އިންޑިއާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއިން ވިސާ ނުދޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭން ކެރެލާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެން ކުރިން ވެސް ބުނީމެއް ނޫންތޭ އިންޑިއާ ވެސް އަދި ލަންކާ ވެސް ސައިޒުން ކަނޑާތިރި އަރުވާނަމޭ މަމެންނަށް ޔޫއެންް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލު ގައި ވޯޓް ނުދިނުމުން އިންޑިއާ އަށް އޮތީ ހަމަ އެކަނި އެއް ޗޮއިސް އޭ އިންޑިއާ އިން ހަދާނެ އެއްޗެއް ހަދައިގެން އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް އަންގަންވީ އެމެން އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖްލީހުގެ ގޮނޑިން އިސްތިއުފާ ދީ އެގޮނޑި މަމެންނަށް ދޫކޮށް ލަން އިންޑިއާ އަށްވެސް އަދި ލަންކާ އަށް ވެސް ދެން ރާއްޖޭން ވާރކް ވިސާ ލިބޭނެ އޮތީ ހަމަ އެކަނި އެއްގޮތޭ އެއީ މަމެންނަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖްލީހުގެ ގޮނޑި ލިބުމުންނޭ އިންޑޮނޭޝިއާ ޖެހޭނީ އިސްތިއުފާ ދޭންއޭ އެނޫން ގޮތެއް މީގައި ނޯންނާނެއޭ މީގައި އިތުރު އެއްވެސް އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް އޮވެގެން ނުވާނެއޭ އަދި އިތުރު ޗޮއިސް އެއްވެސް އޮވެގެން ނުވާނެއޭ މިކަން މިމަގުން ހިނގަން ޖެހޭނެއޭ އެނިމުނީއޭ ޗެޕްޓަ ކްލޯސްޑް.

 14. ބައްތެލި ކުޑޭ

  މި ޤައުމުން ތިޔަބައިގަނޑު ފޮނުވާލަން ވީ.. މި އުޅޭ ލަންކާ މީހުނާއި ހެދި ދިވެހިންނަ ވަޒީފާ އަދާ ކުރެވޭ ވަރެއް ނުވޭ... ހަންފަތުރާ ވަރުން... ބޮޑު ވަބާއެއް މިޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފަ އޮތް....

 15. ބުއްޅަބޭގެ ބަފާ

  ކޮބާ ދިވެހިންގެ ކިތައްމީހުން އާއިލާ ދޫކޮށް އަންހެންދަރިން ބޯޑިންއަށްވައްދާށޭ ކިޔާފަ ވިސާނުދީ ހިފެހެއްޓީ! ހިންދުސްތާނަކީ “ރޭޕިސްތާނެއް” އެތަނަށް އަހަރުމެންގެ ދަރިން ދޫކޮށްފަދާން އެންގި މީހުން މިހާރު 2000 މީހުންގެ ވިސާހިފެހެއްޓީމަ ރޮއެހޭރެނީ!

 16. ލަތީފާ

  ހެދި އެއްޗަކައް އެއްޗެއް ހަދާލަންވާނެ މީގަ އަސަރު ހުންނާނި އޭރުން

 17. އަޙްމަދު

  ދިވެހިންނަށް އިންޑިޔާއިން ޑިފެންޑެންޓް ވިސާދިނުން ހުޓާލީ މިއަހަރު ކުރީކޮޅު. ވިމާ އިންޑިޔާ އެކަކަށްވެސް މިފަސްގަނޑު ވިސާލިވިގެން ނުވާނެ. ސާބަސް ސަރުކާރު.

  އަހަރުމެން ވިސާ ހޯދަން ރޮއި އާދޭސް ކުރިން. އެކަމަކުވެސް އަހަރުމެންނާ ދޭތެރޭ އިހާނެތިކޮށްހިތާ ބޭރުކޮށްލީ

 18. ދޭހަވޭ

  ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޒިންމާ އަކީ އެއީ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ހޯދާ ދިނުން އިމިގްރޭޝަންގެ ވެބް ސައިޓް ގައި ވެސް އޮންނާނެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ސޮއި ކޮށްފައި އިންނަ ސިޓީ އެއް ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ހޯދާ ދޭން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯރޓްސް ތަކެއް ގައި އުޅެނީ ލަންކާ އިންޑިއާ މީހުންނޭ މިސާލަކަށް ރީތި ރަށް ކުޑަ ހުރާ ލަނާޑާ ގިރާވަރު ނޫނު ވެލާ އަދި ކަނޑޫމާ މިތަންތަނަށް ދިވެއްސަކު އެޕްލައި ކުރި ނަމަވެސް ޝޯރޓް ލިސްޓް ނުކުރެއޭ ރިސޯރޓް މާރކެޓް ގައި އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށް އިނގޭނެއޭ މިއިން ރިސޯރޓެއް އެއްވެސް ޑިޕާރޓްމެންޓެއް ގެ އެއްވެސް ބާރެއް ލިބޭ އެއްވެސް ވަޒީފާ އަކަށް ދިވެއްސަކު ކައިރި ނުކުރާނެ ކަން އެއީ ދިވެހިން ނުލިބެނީ އެއް ނޫނޭ އެއީ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ތިބޭ ދޮން ޖީއެމް މެން ދިވެހިން ކުރިއަރާފާނެތީވެ ދިވެހިން ދެކެ ހަސަދަ ވެރިވެގެން ދިވެހިންނަށް ރިސޯރޓްގެ ދޮން ޖީއެމް މެން ވަޒީފާ ނުދެނީއޭ މިކަން ކުރުވަނީ މަޓީގެ ބޮޑުންނާއި އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ގުޅިގެންނޭ އެއީ އޭ ހަގީގަތަކީ މިހަގީގަތް ހަމަ އެއްވެސް ނޫސްވެރިއަކަށް ވެސް ލިޔެލަން ނޭގެނީ އެއީ ކީއްވެތޭ މަމެން ހިތަށް އަރައޭ ނޫސް ވެރިންނަށް ފެންނަނީ ދެން ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ފިލްމްސްޓާރުންގެ ވާހަކަ ތަކޭ ލިޔަން އެއީ މިގައުމުގައި ބޭނުން ބަޔެއް ކަން ދަންނަނީ ހަމަ އެކަނި ނޫސްވެރިންނޭ އާންމު ރައްޔިތުން ނުދަނެއޭ މިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ހޭލުން ތެރިކަން ވެސް ކުޑަ ކަން އެއީ ފާހަގަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކޭ ސްޕެޝަލީ މިހާރު ނޫހުގެ ނޫސްވެރިން ނަކީ އެއީ ގައުމުގައި ހުރި ހަގީގީ މައްސަލަ ތައް އޮށްބާލާ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުން ވަޒީފާ ހޯދަދޭން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ކަމަށޭ އެމެންގެ ނޫހުގެ އާރޓިކަލްސް ތައް ކިޔާލުމުން ދޭހަވަނީ.

 19. އަހަންމާބެ

  އެއޮއް ބޮޑު ގައިމަށް، މިކުޑަކުޑަ ގައުމުން ކަމެއް ބޭނުންވާނޭ ކަމަކަށް މަ ހީއެއްނުކުރަން!

 20. ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ

  ހަތުރުވެރި އިންޑިޔާ މީހުން ބޭރުކުރޭ...
  މިޤައުމުން ނަފާ ހޯދައިގެން މޯދީގެ ގެރި ކަލާންގެ ކާރިއަށް ދެވުމުން ބަލާއަރުވާ ބުއްދާއިން ތީ

 21. ވީވިލް

  އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވެސް ވިސާ ދޫކުރަން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އަނެއްކާ ފެލެން ފެށީ އެއީ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ތިބޭ ދޮން ޖީއެމް މެން ތަމެންނަށް ގުޅާފައި ބުނީތޭ ތަމެން ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ހުރި މަހަކު 20 ހާސް ޑޮލަރުން ފެށިގެން އައިސް މަހަކު 300 ޑޮލަރާއި ދެމެދު ހުންނަ މުސާރަ ބޭރު މީހުންނަށް ދީފައި ދިވެހިނަށް މަހަކު 200 ޑޮލަރު މުސާރަ ދޭ މަގާމް ތައް ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ތިބޭ ދޮން ޖީއެމް މެން ދޭއިރު އެކަން ކުރަނީ އެފަދަ ޖީއެމްމެން ތަމެންނަށް މިިލިއަނުން ކަޓް ދީގެން ކަން އެމެން ފަޅާ އަރުވާފާނެތީވެ ބިރު ގަތީ ދޯ. ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރިސޯރޓަކުން ދެން މަހަަކު 250 ޑޮލަރަށް ވުރެން ބޮޑު މުސާރަ އަށް އިންޑިއާ އެކަކަށް ވެސް ވާރކް ވިސާ ދީގެން ނުވާނެ އަދި ލަންކާ އެކަކަށް ވެސް ވާރކް ވިސާ ދީގެން ނުވާނެއޭ މީ އެންމެހާ ދިވެހިންގެ ދިވެހިރާއްޖެ އޭ މީ މަޓީގެ ބޮޑުންގެ އެކަނި ދިވެހިރާއްޖެ އެއް ނޫނޭ. ރާއްޖޭގެ ދިވެހިން ގޮވައިގެން ރިސޯރޓްސް ތައް އޮޕަރޭޓް ނުކުރެވޭ މީހުން ގަޔާ ދުރަށް އަތުބުުރު އަޅާ މޭޒު މައްޗަށް ފައި ނަގައިގެން ތިބެ އިނގޭތޭ. މީއެންމެހާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދިވެހިރާއްޖެއޭ އައި ޑޯން ވޮނާ ސޭ ޔޫ ގޮޓް އަ ހައި ސްޓޭކް ދޭ ގޮޓް ނޯ ސްޓޭކް ފްރޮމް ދިސް ކަންޓްރީ ވީވިލް ވީވިލް ގޯ އޮން ދިސްވޭ އާއާއައާއާ އާއާއައާއާއާ އާާއާއައާއާއާ އޯއް ފައިންޑް ދެޓް އަވަރ ފެލޯ ސިޓިޒެން ވިލް ބީ ދަ ކްރިއޭޓިވް މައިންޑްސް އޮފް ދިސް ކަންޓްރީ އެން އައި އޭމް ގޮނާ ބިލީވް އިޓްސް ދަ ބިލީފް އޮފް އަވަރސް އާއައާއާ އާއާއައާއާ ވީވިލް ގްރޯ އިން ބިގް ނަމްބަރސް ސީ ދަ ހޮރައިޒަން ވީއާރ ސްޓޭންޑިންގް އަޕް ސީ ދަ ހޮރައިޒަން އޭއް އޭއް އޭއް ސީ އަސް ތްރޫ ދަ ހޮރައިޒަން ޔޫ ކޭން ސީ އަވަރ އިމޭޖް ވީވިލް ކޯލް އިޓްސް އަވަރ ޓައިމް ވީވިލް ކޯލް އިޓްސް އަވަރ ޓާރން ވީވިލް ކޯލް އިޓްސް އަވަރ ޓާރން އާއާއައާއާ އާއާއައާއާ އާއާއައާއާއާ ވީވިލް ކޯލް އިޓްސް އަވަރ ޓާރން ވީވިލް ކޯލް އިޓްސް އަވަރ ޓާރން ވީވިލް ކޯލް ވީވިލް ކޯލް ވީވިލް ކޯލް ވީވިލް ކޯލް ވީވިލް ކޯލް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް ޑާންސް ޑާްްންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް ޑާންސް ޑާންްސް ޑާންސް ޑާންސް...

 22. ޑާޑާޑާޑާ

  އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވެސް ވިސާ ދޫކުރަން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އަށް ނިދަން އޮވެފައި ހަތަރެސް ފައި ކޮއްޅަށް ޖެހިގެން މީހަކު ހަޅޭއް ލަވާ އުސޫލުން އެކަން ބުނެލަން ވަރަށް ކެރިއްޖެ ދޯ އެކަމަކު އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އަޅެ ބުނެދީފާނަންތޭ މާލެ ސަރަަހައްދުގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީޙުންގެ ރޭޝިއޯ އަކީ ކޮބައިތޭ. ނޭނގޭ ދޯ އެއީ ގަހުގައި އަޅާ އެއްޗަކަށް ކިޔާ އެއްޗެއްތޭ ރޭޝިއޯ އަކީ މަމެން ނުދަންނަން ތިޔާ އެއްޗެއް ދޯ. މާލެ ސަރަހައްދުން މާލޭގެ އުތުރުން 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭޑިއަސް ގައި ހުރި ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ %95 އިންޑިއާ ލަންކާ އަދި ބޭރު މީހުން ދެން ހަމަ މާލޭގެ ދެކުނުން 10 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭޑިއަސް ގައި ހުރި ރަށް ތަކުގެ ހާލަތު ވެސް އޮތީ މިހެންނޭ މީސީދާ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ބައްލަވަން ޖެހޭނެ ކަންކަން ނޫންތޭ އެކަމަކު ދިވެހިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ވަޒީފާ އެމެންނަށް ނުދެވުނަސް ބަލާނެ ކަމެއް ނެތޭ ދޯ. ކޮން ބަލާ އެއް ނޫންތޭ ދޯ އާލާތް ގަނޑު ބަނޑަށް ތިބެދާނެ އެއްނޫންތޭ ކޮން ބަލާއެއް ނޫންތޭ ދިވެހި އާލާތުންނަށް ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ވަޒީފާ ދީގެން މަމެން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އަށާއި އަދި އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ރިސޯރޓް އޯނަރު އަތުން ކަޓެއް ނުލިބޭ އަދި ރިސޯރޓް ދޮން ޖީއެމް އަތުން ކަޓެއް ނުލިބޭ ކިއެއްކުރަންތޭ ދިވެހި އާލާތުންނަށް ރިސޯރޓްސް ތަކުން ވަޒީފާ ލިބޭ ގޮތް ހަދަންވީ ރައީސް އަށް ވެސް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުން މެޑަމް ގެ އޮފީހަށް ގޮސް ދޮގު ހަދަހަދައިގެްނ މެޑަމް އޮފީސް ތެރޭ އެނބުރިފައި އައިމާ ނިމުނީ އެއް ނޫންތޭ މަމެން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އަށް ކޮން ބަލާ އެއްތޭ މިވެރިކަން ވެއްޓުނަސް އަދި ނުހޮވުނަސް ދޯ. ބަޓް ޓު މީ އައި އޭމް ބޮދަރޑް އޮން ދިސް އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ޓައިޕް އޮފް ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމްކޯރ ސްޓަފް ނޯމޯރ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 23. ކޮށްބަލަ

  ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން ވިސާ ނުލިބޭތީ އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ ކަމަށް މިއަދު ބުނާނީ އިންޑިއާ ދެން އިންޑިއާ އަށް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ދޫދީ އިންޑިއާ ބުނާ ގޮތަށް ހަދާ ދިނުމުން މާދަމާ އެކަމާއި ކްލެއިމް ކުރާނީ ލަންކާ އިން ދެން އަނެއް ދުވަހު ބަންގާޅުން ބުނާނީ މާލެތެރޭގައި އާއި އަދި ދަ ރާއްޖެތެރޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން ސައްހަ ކޮށްދޭށޭ އެމެން ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުން އެއީ ގާނޫނުން މަނާ ކުރި ނަމަވެސް އެއީ މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ މީ ތިޔާ ކަމުގައި ކަން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ނިންމާ އެކަން އޭނާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް ހުށައަޅާނެ ގޮތަކީ ދެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މިކަން މިގޮތަށް ކޮށް ދެއްވަން ރައީސް އަށް ލަފާ އަރުވާނީ މީނޫންތޭ ތިޔާ ގޭމް މިހާރު އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އާއި އެތަނުގެ ބޮޑުންނާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ ރޭވުން އޮތް ގޮތަކީ. ތިޔާ ކެރެލާ ޗީފް މިނިސްޓަރު އިންޑިއާ ސަރުކާރުގައި ވެސް އެދުނީ ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ބުނެގެން ނޫންތޭ ތަމެން އެވާހަކަ ނުބުނެގެން އުޅެނީ އެއީ ކިއެއްވެތޭ. މިރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަަކުގެ ބޮޑެތި މުސާރަ ތަަކަށް ބޭރު މީހުން ގެންނަން ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ދޮން ޖީއެމް މެންނަށް އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ހުއްދަ ދެނީ ކޮންމެ ރިސޯޓަކުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަޓެއް ތަމެންނަށް ދިނީމަ އޭ އެވާހަކަ މިއަދު ނުދައްކަނީ އެއީ ކިއެއްވެތޭ. އިންޑިއާގެ ކެރެލާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރަށް އެއްލައްކަ ޑޮލަރު ދޭ ގޮތަށް ނޫންތޭ އޭނާ ފެލި އަރުވަނީ މިހާރު ދޯ. ތަމެންގެ ގޭމް މަމެން ދަންނަމޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް. މިރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި މަހަކު 20 ހާސް ޑޮލަރުން ފެށިގެން ގޮސް މަހަކު 500 ޑޮލަރާއި ދެމެދު މުސާރައިގެ ވަޒީފާ ތައް ދިވެހިންނަށް ނުދެނީ އެއީ ސީދާ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ރިސޯރޓްސް ތަކަށް ވާރކް ވިސާ ދިނުމުގައި ކަޓް އާއި ކަމިޝަން އާއި ރިޝްވަތު ނަގާތީއޭ ގަޓެއް ހުރިއްޔާ މިކަން ބަލާބަލަ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި ރިސޯރޓް ތަަކަށް ވާރކް ވިސާ ދިނުން ސީދާ ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހުން ހުއްދަ ދޭ ގޮތަށް ހަދާލަބަލަ. އަޅެ ގަޓެއް ހުރިއްޔާ މިކަން ކޮށްލަބަލަ. ގަޓެއް ހުރިއްޔާ މިކަން ކޮށްލަބަލަ.

 24. Anonymous

  ވަރައް ބަރާބަރު. ރޭޕިސްތާނައް ވިސާ ދޭނެ ކަމެއް ނެތް

 25. ޑާޑާޑާޑާ

  ނުޖެހޭނެ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވާރކް ވިސާ ދޭން ރިސޯރޓްސް ތަކުން ނުޖެހޭނެއޭ އަދި ލަންކާ މީހުންނަށް ވެސް ނުޖެހޭނެއޭ މަހަކު 20 ހާސް ޑޮލަރުން ފެށިގެން އައިސް މަހަކު 1000 ޑޮލަރާއި ދެމެދު ހުރިހާ މުސާރަ ތަކުގައި ރާއްޖޭގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ތިބީ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާ މީހުންނޭ މިވާހަކަ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ނުދައްކަނީ ކީއްވެތޭ މިއިން މަގާމަކަށް ދިވެއްސަކު އެޕްލައި ކުރި ނަމަވެސް ދިވެއްސަކު ރިސޯރޓްގައި ހުންނަ ދޮން ޖީއެމްގެ އިންސްޓްރަކްޝަން އަށް ޝޯރޓް ލިސްޓް ވެސް ނުކުރެއޭ މީ މަމެން ނުދަންނަ ކަމެއް ނޫނޭ މިކަން ކަމަކީ އެއީ ސީދާ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އަށް އެގިގެން އަންޑަރގްރައުންޑް ނެޓް ވާރކް އެޅިގެން ހިނގާ ކަންކަމޭ ނުޖެހޭނެ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ރިސޯރޓްސް ތަކުން ވާރކް ވިސާ ދޭން އަދި ލަންކާ މީހުންނަށް ވެސް ނުޖެހޭނެއޭ ވާރކް ވިސާ ދޭން މަޓީން ބުނި ނަމަވެސް ނުޖެހޭނެއޭ ދޭން މަޓީ އެއީ ދެން ވަކި ކޮންބަޔެެއްތޭ އެތަނުގައި ތިބެނީ އެއި ދަގަމާރު ދަބީތާއިންތޭ މަޓީގެ ބޮޑުންގެ އަމާބަފާގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނޭ ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކަކީ އެއީ ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ އޮންނަން ޖެހޭނެ އޮންނަ ތަނެކޭ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ޖެހޭނީ ސްޕެޝަލީ ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ހުރިހާ މަގާމް ތަކެއް ދޭން ޖެހޭނީ ދިވެހިންނަށޭ މަމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ބެކް ބޯންގެ އިންސަައިޑް ސްޓޯރީ އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ބޭރުމީހުންނާއި ޝެއާރ ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ އަދި ބޭރު އެކަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރިސޯރޓެއް ގެ ވަޒީފާ އެއް ދީގެން ނުވާނެއޭ ރިސޯރޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާ ނަމަ މަސައްކަތު މީހުންގެ ގޮތުގައި ގެނޭ ބަންގްލާދޭޝް އިން އެކަނި މީހުން އެހެން ހުރިހާ މީހުންނަކީ އެއީ ވާން ޖެހޭނީ ދިވެހިންނަށޭ މިހާރު ދިވެހިން އެބަތިއްބޭ މިކަން ކުރެވޭނެ މިކަން ކުރާ. މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެްންގެ ގައުމު ދޯ ފެބް އެކެއްގައި މިގައުމު ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ މަމެންގެ ހިތްވަރުންނޭ މަމެން ނުނިދަމޭ އަދި ފެބް އެކެއްގެ ފަހުން މަޓީ ބޮޑުން ތައް އަރާމު ކުރަނީއޭ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބެގެން އެމެން ބުނާ ގޮތް ނޫނޭ ހަދަން ޖެހޭނީ މަމެން ބުނާ ގޮތޭ ހަދަން ޖެހޭނީ ސަމްބަޑީ ހެލްޕް މައި ސޯލް ނައު އައި ޕްރޭ މައި ވިޝް ވުޑް ބީ ޓޭކެން ކެއަރ އޮފް އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ ޓު މީ އައި އޭމް ބޮދަރޑް އޮން ދިސް އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާޑީޑަޑަޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 26. އަދުރޭ

  އިންޑިޔާގެ އެކަކަށްވެސް ވިސާ އާކޮށްދޭނެކަމެއް ނެތް. އަދި ވިޔަފާރިކުރަން ތަރުކާރީކޮޅު ގެންނަ އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބިޒްނަސް ވިސާ ނެތި، ރާއްޖެ އެތެރެވުންވެސް މަނާކުރަން ވެއްޖެ. ހާދަ އުނދަގުލެކޭ އިންޑިޔާއަށް ދާ ދިވެހިންނަށް ޖައްސަނީ. މެޑިކަލް ވިސާ ކޮބައިތޯ އަހާ ބިރުގަންނަވާ ކޮންމެ ދިވެއްސަކު ދާއިރަށްވެސް. އެކަމަކު އިންޑިޔާ މީހުން ހަމަ އައިސް ގޮސްވާންވީ، ވިޔަފާރިވެސް ކޮށްލާފަ ދާންވީ. އަހަރުމެން ވިސާ ނުދިނަސް އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުންނަކަށް ދައްޗެއް ނުވާނެ.

 27. ވީވިލް

  ދިވެހިންނަށް ވިސާ ދިނުމުގައި އިންޑިއާ އިން އިންތިހާ އަށް އުނދަގޫކުރާ ނަމަ އިންޑިއާ އާލާތުން ނަށް މަމެން ދިވެހިންނާއި ނުކުޅެވޭނެ ކަން މަމެންގެ ގަޓް ސަރުކާރުން ޖެހޭނެ ވަރަށް ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާ އެކަން އަންގާ ދޭން އިންޑިއާ އާލާތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޖައްސާތި ވަރަށް ލާރޖް ކޮށް. ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކަކީ އެއީ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އާލާތުންގެ ޖޮބް މާރކެޓެއް ނޫނޭ ރާއްޖޭގެ އެެއްވެސް ރިސޯރޓަކުން ބޭރު އެކަކަށް ވެސް ވަޒީފާ ދީގެން ނުވާނެއޭ ޖެހޭނެއޭ ގާނޫނަކުން މިކަން މަނާ ކުރަން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރަން ބިޒްނެސް ވިސާ އެކަނި ދެވޭނީ ރިސޯރޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭރު މީހަކު އަންނަން ބޭނުން ނަމަ މިކަން އޮންނަން ޖެހޭނީ މިހެންނޭ އެއް ރިސޯރޓަކަށް ބިޒްނެސް ވިސާ ގައި އަންނަ މީހަކަށް ރާއްޖޭގެ އެހެން ރިސޯރޓަކަށް ބިޒްނެސް ވިސާ ގައި ނުދެވޭނެއޭ ދެވަނަ ރިސޯރޓަކަށް އެކަން ވެސް އޮންނަން ޖެހޭނީ ރިސްޓްރިކްޓް ކުރެވިފައޭ އިންޑިއާ އިން ފެލެނީ އެވެދާނެ މަޓީގެ ބޮޑުން ނާއި އަދި އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ މެން ކަޓް ދީގެން އިންޑިއާގެ ފޮރިނޭ ލައްވާ ސަރުކާރަށް އެކަން ޕްރެޝަރ ކުރަނީ ކަމަށް އެއީ އަޅައެއް ލާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. މިގައުމަކީ މީ އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ރާއްޖެއޭ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނުޖެހޭނެއޭ އިންޑިއާ ގައި ގޮސް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ތިބެން ވެސް އަދި ލަންކާ ގައި ތިބެން ވެސް އެކަން ވެސް ޖެހޭނީ މަނާ ކުރަން ވަރުގަދަ ރޮޔަލްޓީ އެއް ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް އެފަދަ ގާނޫނެއް ވެސް ފާސް ކުރަންވީއޭ. އިންޑިއާ ކިތަންމެ ވަރަށް ހޭރުނަސް އިންޑިއާ އަށް ވެސް އަދި ލަންކާ އަށް ވެސް ދެން މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރިސޯރޓަކުން ވާރކް ވިސާ ދީގެން ނުވާނެއޭ ދެންނާ ދޭން ޖެހޭނީ ރައްތުންގެ ރިފަރެންޑަމް އަކަށް ގޮސް ގެން ނުވަތަ މަޖްލީހުގެ ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ ތިން ބައި ކުޅަ ދެބައި އެކަމަށް އެއްބަސްވެ ގާނޫނެއް އެކަމަށް ފާސް ކުރުމުންނޭ އެނޫން އެއްވެސް ހާލަތެއް ގައި އިންޑިއާ އަށް ވެސް އަދި ލަންކާ އަށް ވެސް ދެން ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުން ވާރކް ވިސާ ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ސްޓޭޖް އެކެއް އެއީ ރިސޯރޓްސް ތައް ސްޓޭޖް ދޭއް އެއީ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުގައި މަހަކު 300 ޑޮލަރަށް ވުރެން މަތީ މަގާމެއްގައި ބޭރު މީހަކު ނުބެހެއްޓުން. ހޯލްޑް އިޓް ކްލޯސް ޓިލް ވީ ގެޓް އިޓް ޓައިމް އިޒް އޮން އަވަރ ސައިޑް ބްލެސިންގް އިޒް އޮން އަވަރ ސައިޑް އައި ޑޯން ވޮނާ ލިސްން ޓު ދަ ނެރޯމައިންޑެޑް މަޓީ އޯރ ސެލްފިޝް ކިއްލިތަޅާ ބިޒް ކޮމިއުނިޓީ ޔޫނޯ އަވަރ ފެލޯ ސިޓިޒެން ކްރައި އައުޓް އިޒް ޑޯން ގިވް އެނީ ޗާންސް ފްރޮމް އެނީ ރިސޯރޓް ޓު އެނީ އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް އިޓްސް އޯލް އިން ވަން ކްރައި އައުޓް އެން އޯލް އޮފް ދެމް އާރ އިން ވަން ކޯލް އާއްއާއްއައައާއާ އާއްއާއްއައައާއާ އިޓްސް ދަ މެލޮޑީ އޮފް ދެމް ވީވިލް ކޯލް ދިސް ޓައިމް ޓު ދަ ހޯލް ހޮރައިޒަން ވީވިލް ކޯލް ޓު ދަ ހޯލް ހޮރައިޒަން ވީވިލް ކޯލް އާއްއާއްއައައާއާ އާއްއާއްއައައާއާ އާއްއާއްއައައާއާ އާއްއާއްއައައާއާ ވީވިލް ގްރޯ އިން ބިގް ނަމްބަރސް ސީ ދަ ހޮރައިޒަން ޓާރން އަސް އިންޓް ތައުޒަންސް ވީ ވިލް ކޯލް ވީ ވިލް ކޯލް ވީވިލް ކޯލް ވީވިލް ކޯލް ވީވިލް ކޯލް ވީވިލް ކޯލް ވީވިލް ކޯލް ވީވިލް ކޯލް އާއްއާއްއައައާއާ އާއްއާއްއައައާއާ އާއްއާއްއައައާއާ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންްސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް....

 28. ވަގު ޖިންނި

  އެގައުމަށް ކިޔުން އެންމެ ރަންގަލުނަން ހިންދޫ ރެޕިސްތާން....ހެއްހެ.....

 29. ޒާ

  ވިޒާ ލިބުމުގައި ދަތިވެގެން އިންޑިއާމީހުން އުޅޭނަމަ އެއީ އުފާކުރާކަމެއް. ސަބަބަކީ މިހާތަނަށް އިންޑިއާއިން ދިވެހިންނަށް ވިޒާގެ ކަންކަމުގައި އެތައް ދައްޗެއް ކުރިމަތިކުރިއިރުވެސް ރާއްޖެއިން ފަސޭހަކަމާއެކު އިންޑިއާމީހުންނަށް ވިޒާ ދީފައި ވުމުން އެމީހުންނަށް އެއްޗެއް ނިވިސްނުނު. މިހާރު ވިސްނޭނެކަމަށް ހީކުރަން.

 30. މަލަކުރި

  ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އިންޑިޔާ ޓީޗަރުން ފޮނުވާލުމަށް ފަހު ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން އެމީހަކު ރަޖިސްޓްރީ ނިސްބަތްވާ ރަށަކަށް އެމީހެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްގެން ރަށްރަށުގެ ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އަދި އިންގިލާބެއް ގެެނެވިދާނެ. މަދުވާ ޓީޗަރުން އިންޑިޔާ ނޫން ގައުމަކުން

 31. ނައްލަބެ

  މިއޮތް ހުރިހާދުވަހު އަހަރުމެން ހީކުރީ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ވިސާނުދިނަސް ކުރޭވޭނެ ކަމެއްނޯންނާނެކަން އެކަމަކު މިހާރު އެގިއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް ފުށްޕައިފިއްޔާ އިންޑިއާވެސް ބިރުން ސިހޭކަން އެހެންވެގެންނޭ މި ވިދާޅުވަނީ ރާއްޖޭގެ ތަހުތުގައި ހުންނެވީ ގަދަފަދަ ފަހުލަވާނެކޭ ސާބަސް ރައީސް ޔާމީން .

 32. ނަން

  އިނަްޑިއާ މިހުންނަށް ވިސާ ނުދިނުން އެއީ ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް.