ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދެވުނު ނިރުބަވެރި ހަމަލާގައި، އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް ލިބިފައިވާ ޒަޚަމްތަކުގެ ފޮޓޯތައް މީސް މީޑީއާއަށް އާންމުކޮށްފައިވާއިރު އެއިން ބައެއް ފޮޓޯތަކުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އައުރަ ހާމައަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ހުރުމުން ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ފަރުވާއަށް ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ފޮޓޯ މީސްމީއާގައި އާންމުކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން އެމަނިކުފާނުގެ ބޭބެ ޑރ. އިބްރާހިމް ނާޝިދުއެވެ. އޭނާ އެ ފޮޓޯތައް އާއްމުކުރެއްވިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ރަައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންވެސް ވަނީ އެ ފޮޓޯތައް އާންމު ކުރައްވާފައެވެ. އެއީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ފޮޓޯތަކަށް ފަހު ވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް އެ ވަރުގެ ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭތޯ ބަޔަކު މީހުން މީސް މީޑިއާގައި ދިޔައީ ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ. އެއަށް ފަހު ނަޝީދުގެ ނުރަސްމީ އެކައުންޓް ކަމަށް ބުނާ "އެލެކްސް އަހްމަދު" ނަމުގައި ހަދާފައިވާ އެކައުންޓުން ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓް ކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯގައި އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނެއެވެ.

އާންމު ކުރި ފޮޓޯގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ އައުރަ ފެންނަ ވާތީ ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ. އެ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކުރާ ގޮތުގައި، މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ދިނުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމާއި، ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބުނު އަނިޔާތައް ވެސް ވަޒަން ކުރެވެއެވެ. އެކަމަކު، އެ ގޮތަށް ފޮޓޯ އާންމު ކުރުމަކީ އަޚްލާގީ މިންގަނޑު ދަށް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ބަޔަކު ސިފަ ކުރެއެވެ.

އެގޮތުން ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚު އަލީ ޒައިދު ކުރެއްވި ޓްވީތެއްގައި ވިދާޅުވީ ކަމެއް ސާބިތުކޮށްދެންވެސް އައުރަ ހާމަކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އައުރައަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ދީނުގައި ބާރު އަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

"ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އައުރައަށް ރައްކާތެރިވެ ލައްވާ! ޕްއިންޓް އެއް ޕްރޫވްކޮށް ދޭންވެސް އައުރަ އެންމެންނަށް ހާމަ ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން" ޒައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ފޮޮޓޯތަކަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ) ވިދާޅުވީ އަނިޔާއަކީ އޭނާ އެއްްވެސްށް ބަލާގަންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް "މަގުބޫލުކަން ހޯދުމަށް ބަރަހަނާ ފޮޮޓޯ އާންމު ކުރުމަކީ" ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ފަރަސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސޮބާހް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް އައުރަ ދެއްކުމެއް ނޯންނަ ކަމަށެވެ.

ޝަފީއު ނަމަކަށްް ކިޔާ ޓްވީޓާ އެކައުންޓްއަކުން އާންމު ފަރާތެއް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ "އަމިއްލަ އައުރަ ނިވާ ނުވާ ފޮޓޯ އަމިއްލައަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް" ބުނެފައެވެ.

މި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދުގެ ނުރަސްމީ އެކައުންޓް ކަމަސް ބުނާ "އެލެކްސް" އެކައުންޓްއިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ "އޮރިޔާންވެސް އެހާ ހުތުރެއް ނޫން" ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު "އައުރަ" ދެއްކި ކަމަށް ބުނެ ބަޔަކު ފާޑުކިޔާއިރު، އެ ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކަށް ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް ގެންދަނީ ޓްވީޓާގައި ރައްދު ދެމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދިނީ މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅެވެ. އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ. ކެނެރީގެއިން ނުކުންނަވައި ނީލޯފަރު ހިނގުން މަގުން ހިންގަވާފައި، މަޖީދީ މަގުގައި މަޑުކޮށްގެން އޮތް އެމަނިކުފާނުގެ ކާރުކޮޅާ ހަމައަށް ވަޑައިގެންނެވުމާ އެކު، ބޮމެއް ގޮއްވާލައިގެނެވެ. އެ ބޮން ހަރުކޮށްފައި އޮތީ ނީލޯފަރު ހިނގުމާއި މަޖީދީ މަގާ ކަންމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއްގައެވެ.

ހަމަލާގެ ގެއްލުން ބޮޑުކުރަން ބޮމުގެ ތެރެއަށް އަޅާފައި ހުރި ރޭޒާ ފުއްތައް އެމަނިކުފާނުގެ ފުއްމާޕެމާއި ބަނޑާއި ފަޔަށް ވެސް ވަދެފައި ހުއްޓެވެ. ހަށިކޮޅަށް ވަދެފައި ހުރި އެ ރޭޒާ ފުއްތައް ނަގަން ހޭނައްތައިގެން 16 ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރި އެވެ. އިތުރު ފަރުވާއަށް ޖަރުމަން ވިލާތަށް ވަޑައިގެންފައިވާއިރު މިހާރު އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލައާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އެ އެންމެންނަކީ ވެސް ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތަބާވާ ބައެއްކަން މިހާތަނަށް ރަސްމީ އިދާރާތަކުން އާއްމުކުރި މައުލޫމާތުތަކުން އެނގެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

35 ކޮމެންޓް

 1. ޕަރި

  މަވެސް ލަދުގަނެއްޖެ.

  72
  6
 2. އަބްދޫ

  ތިޔައިން އެއްވެސް ފޮޓޯއަކީ ނަސީދުގެ ފޮޓޯއެއް ނޫން.

  64
  7
  • ސައީދު

   އަދި މިއުޅެނީ މޫނާއެ ކު ދައް ކާލެވޭވަރު ފޮޓޮއެއް އެޑިޓް ނު ކުރެވިގެން. މަހީ ކުރީ މިހާވަރުން ކަލޭމެން ގަބޫލު ކުރާނެ ކަމަށް.

   17
   2
  • ދޮގުވެރި އަބްދޫ

   މޮޅު އެއްޗެއް ބުނެ ނިމުނު އިރު ތިމާ މިވީ ދޮގު ވެރިއަ ކަށް

 3. ނިއުމާ

  އައްޗީޑި ދެން..

  73
  3
 4. ރަޝީދު

  ނަޝީދު ޕޯން ސުޓާރަކައް ވާން ބޭނުންފުޅުވީތޯ..؟

  83
  4
 5. ސުނީލް

  ނަޝީދުމެން ކަހަލަ ވިޔާނުދާ މީހުންނައް އައުރައެއީ މާބޮޑުއެއްޗެއްނޫން ފޮރުވާކަށެއް.

  88
  3
 6. ކޮވިޑް

  އައުރަ އާއެކު ޒަހަމްގެ ފޮޓޯ ނަގަން ކެރުނު އިރު ޒަހަމްތަކާއެކު މޫނުގެ ހަމަ އެއްމެ ފޮޓޯ އެއްވެސް ނަގަން ނުކެރުން ދޯ؟ ތިޔޮއް ފޮޓޯ ނަގާމީހާ، ސުވާލު އުފެދޭ ދެއްތޯ؟

  108
  2
 7. ޙަނާ

  ޓިކޮޓޮކު ކުޅޭ ކުދިން އުލޭގޮތުން އެއްޗެއް ނުމުނަނީ ކީއްވެޔޯ.

  36
  5
  • ކޮވިޑް

   ޓިކްތޮކް ކުޅޭ ދިން ނާ މަޖިލީސް ގެ ރައީސް އަށް ވީމަ، ޙަނާ ފޮޓޯގަ އެވަނީ ޕޯންސަޓަރ އެއް ނަމަ ނުކިޔާނެ ދޯ އެއްޗެކޭ ޙަނާ؟

 8. ޙހ

  ޢިތުރަށްމީހުންގެ ހަމްދަރުދީ ހޯދަން އުޅެނިކޮށް ތިރައްދުވީ އަނެއްކާވެސް ބައެއްގެ ނަފްރަތު އެކަހަލަ ކޮންމެވެސްގޮތަކުން ނަމަވެސް ތިބޭފުޅާ ފައިލްވުމަކީ ދިވެހިގައުމުގެ ރައްކާތެރިކަން..

  68
  3
 9. ޤާދިރު

  މޫނު ދައްކާކަށް ނުކެރޭ. އަޞްލު ނަމަ އައުރަ ދައްކާއިރު މޫނު ނުދައްކަނީ ކީއްވެ؟ ތީ މުޅިން ވެސް ފޭކު ފޮޓޯ ކުޅޭޑްރާމާ. ތި ޑްރާމާތަކަށް ވެސް ނިމުން އަންނާނެ.

  52
  6
  • ކަނީރުގެ

   ތީ ޔަހޫދީ މުނާފިގުންގެ ވައްތަރު ކިޔަންމެބޮޑު ތެދެއްހެދިޔަސް ގަބޫލެއްނުކުރާނެ. މިހާރު މޫނު ދެއްކީމަވެސް ތިބުނަނީ ނަޝީދެއްނޫނޭ

   14
   32
  • އިންމަ

   ނިމުންވާނެ މިފިލްމުވެސް ނިމޭނެ

 10. ށސސ

  ދުވަސްވި ވަރަކަށް މީހާގެ ފީކަޅާކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަވާނެ .

  51
  3
 11. ޏ

  މީޑިއާގައި ތިފާޑުގެ ފޮޓޯތަކެއް އިސްތިހާރުކުރުމަކީ މައިންބަފައިންނާ އަމިއްލަ ދަރިންގެ ކުރިމަތޭގައި އޮރިޔާންވުންފަދަ ކަމެއްނުންތޯ ؟؟؟.

  52
  2
 12. ރަދީފް

  ނަޝީދު އެއީ ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް މީހެއް.އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން.

  30
  5
  • މުހައްމަދު

   އަހަރެން އެންމެ އަޖައިބު ވަނީ އައުރަ ދައްކަން އެހާ ފޯރި ހުރި އިރު މޫނު ކޮޅު ދައްކަން ނުކެރޭތީ.. ކާކުކަން އެންގިދާނެތީ ތޯއްޗެ..

 13. ޙުއްބު

  އިންސާނުންގެ ކިބައިގާވާ ލަދުވެތި ކަމުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތީދޯ؟ ކިހާދެރަ ކަމެއް މިއީ

  46
  2
 14. ބީރުމީހާ

  އެލެކްސް އަހްމަދުތަ ޒަހަމުވީ މޫނުފުޅުވެސް ދެއްކީމަ ނޫންތޯ ކާކުކަން އެގޭނީ ފޮޓޯނަގާމީހާވެސް މިކަމަށް ވިސްނަންވޭބަ މޫނުފުޅަށް ރޭޒާފުއްތައް ނުވަންނަނީތޯ ހާދަ މޮޅޭ ގޮއްވާލި މީހާ ހުރިހާ ރޭޒާފުކެއް އެލެކްސް ގައިކޮޅަށް ތިޔާ އެލެކުސް އަކީ ބޮޑީ ގާޑް އާއި ނަށީދާ ދެނއދުގަ ހުރި ދޮން ފަެަންޖީތޯ

  28
  2
 15. ނަައީމް

  ތިޔަފޮޓޮއިންވެސް ދޮގާއި މަކަރު ނޫން އެހެން ކަމެއްނެތެވެ ތިމާ އައުރަ ދައްކާއިރު މޫނު ނުދައްކީ ވެސް

  42
  1
 16. އަންދާ އައުރު ކަހާނީ

  ކޮންއައުރަ އެއް؟...އައުރުސްއޭ ކިޔާބަލަ.

  4
  1
 17. ފާރިހާ

  ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ ކުއްވެރި ކުރަން.
  ނަމަވެސް، ދެން ކިތަންމެވަރަކަށް ތެޅި ބޭލިޔަސް ރައްޔިތުންގެ ސަޕޯޓެއް ކުރިން އޮތްވަރަށް ނުލިބޭނެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ! އަހަރެންވެސް ކުރިން ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއީދު ކުރިން، ނަމަވެސް މުނާފިގު ކަމާއި، މި ގައުމުގެ އެކި ތަންތަނުގައި ހުޅުޖެހި ދުވަހުގެ ފަހުން ތާއީދު ވާނީ އަނބުރާ ގެނެސްފަ. އޮރިޔާމުން އޮވެ ޒަހަމްތަކެއް ދެއްކީ ސިމްޕަތީ ހޯދަން، އެކަމު އެވެސް ގޮވީ އަތަށް. ލާދީނީއޭ އެއް އަޑަކުން ގޮވަނީ ކަމެއް ވީމަ!

  26
  2
 18. ކަހުރަބު

  އެކަލޭގެ އެ ހަދަނީ ދޮންމީހުން ހަދާގޮތްް ބުންޏެއްނު ދޮންމީހުން އުޅޭގޮތަށް އުޅެންވާނެއޭ

  18
 19. ކަމަނަ

  ޢަގެއް ނެއް އެއްޗެއްގެ އަގެއް އިތުރަކަޡް ނުވެއްޓޭނެ ތިޔަ ނަޝީދަކީ އަގެއްހުރި ލަދެއްހުރި މީހެއްނުން

  23
  2
 20. ހ މ ޒ

  ފޮޓޯއަކީ ނަސީދުގެ ފޮޓޯއެއް ނޫން!

  14
  1
 21. ސައީދު

  އަދި މިއުޅެނީ މޫނާއެ ކު ދައް ކާލެވޭވަރު ފޮޓޮއެއް އެޑިޓް ނު ކުރެވިގެން. މަހީ ކުރީ މިހާވަރުން ކަލޭމެން ގަބޫލު ކުރާނެ ކަމަށް.

  13
  1
 22. ހާމިދު ޝާހިދު

  ތިއީ ނަޝީދުގެ ފޮޓޯތަކެއް ނޫންކ ކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ. މި ކަން ތަހުގީގު ކުރަން ގޮވާލަން.

 23. އަލީ މުއާޒު

  އެއީ އަންނިގެ ފޮޓޯއެއްނޫން. އެފޮޓޯއަކީ ފަލަސްތީނު މީހެއްގެ ފޮޓޯއެއް.

  2
  2
 24. Anonymous

  ލަދެއް ހަޔާތެއް ހުރި މީހެއް ނޫން މިއީ.. ތި ހާލުގައި އޮވެ އަދިވެސް އޮރިޔާން ފޮޓޯތައް އެބަ ނަގާ.. މީނައަށް އާ ކަމަ ކަށް ނުވާނޭ.. ލާދީނީ ކަމާއި ގޮތް ކުޑަ ކަމުގެ އެއްވަނަ.. ބަލާ އެއްނު

  6
  1
 25. ހ މ ޒ

  އެއީ އަންނިގެ ފޮޓޯއެއްނޫން. އެފޮޓޯއަކީ އިސްރާއީލްގެ މީހެއްގެ ފޮޓޯއެއް.

 26. އަހްމަދު

  ވަރަށް ހަޑި މުޑުދާރު ފޮޓޯ ތަކެއް.
  ލަދުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތީއޭ.
  ވ ވ ވ ވ ވ ވފަކުރު

 27. ނާދިރާ

  އޮރިޔަން ފޮޓޯ ހެދިކަމުގެ ދައުވާ ކުރެވޭނެތަ

 28. އޭ

  މީނަ މިހާރު އުޅެނީ ޖޮނީ ސިންސްއަށް ވެގެން. އެއީ އެވާގޮތަކީ.

 29. ދިރާސާ

  ނަޝީދުގެ ކަނައަތަށް ވެފައޮތްގޮތެ އިގޭމީހަކު އެބަހުރިތަ..ޑޮކްޓަރުންގެ ތަފްސީލުތަކުގަ ނަޝީދުގެ ކަނައަތުގެ އިގިލިތަކަށް ގެއްލުމެލިބުނުކަމަށް ނުބުނޭ...މަތީގަ އޮތް ފޮޓޯއަށް ރަގަޅަށް ބަލާލަބަލަ..ޑޮކްޓަރުންގެ ބަޔާނާ އެކްސްރޭއާ މިފޮޓޯގަޑާ އަޅާކިޔާލުމުން ސުވާލުއުފެދޭ ކަންތައްތަކެ އެބަފެނޭ...