ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގަރާރު ފާސްކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓު ދެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ މެމްބަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް މަޖިލިސްގެ ނައިބް ރައީސް، ރީކޯ މުސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޕީޕިއެމްގެ "ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގައި ކުރިއަށްދާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މޫސަ ވިދާޅުވީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 88 ވަނަ މާއްދާއިން، މަގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތް ނަމަ މަޖިލީހުގައި ނަގާ ކޮންމެ ވޯޓެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކޮންމެ މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އިދިކޮޅުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަޑައިނުގަތީ 43 މެމްބަރުން ހަމަ ނުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ މެމްބަރުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ ...

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. ހަހާ

  ކޮންތާކުން ކަލޭ ގާނޫނުކިޔެވީ.

 2. ނުޢައިމު / ވިލިމާލެ

  މުސާރަ ޙަލާލެއްނުވާނެ! އެކަމަކު އެތިބަ ކަނީނު ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާތައް! ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ވަޢުދުވެގެން ގޮނޑިޔަށް އައިސް ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ފުނޑާލާ ރިޝްވަތަށް ވިކިފަތިބިއިރުވެސް މިކަންކަން ފޮރުވަން އެބަ ތެޅޭނު އާލަތްގަނޑު!

 3. ހައިރާން

  ޔާމިނު އެހުރީ ގާނޫނު އަސާސީ ތެރޭގަތަ. ޢަޖައިބު

 4. މސ

  ޚުއްލިނުރައްކަލުގެ ގަރާރު ފާސްކުރަން ފެންނަ
  ކަމަށް ނުވަތަ ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓްދިނުމަށް
  މަޖްލިސް ހުރިހާމެނބަރުން ވެސް ހާޒިވާން
  ޖެހެއެވެ ދައުލަތުން މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނަންގަވައިގެން މަގާމުގެ ޒިއްމާ އަދާނުކުރައްވާ
  ނަމަ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހެއެވެ

  • ހަސަން

   މަޖިލިސްގެ ހުރިހާމެމްބަރުންނަށް ވޯޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނަމަ އެތަނަށް ވަނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް

 5. ފުޅު

  ވަޓް އަ ފޫލް!

 6. މަރުގިސް

  މިރާޖެޔަކު ގާނޫއަސާސީ މިހާރަކު އޮއިކަމަކައްނުދެކެން

 7. މަ

  ކަޅޯގެޔާ

 8. މަ....

  ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ

 9. އަޙްމަދު

  ޤާނޫނު ކިޔެވީ ވަކަރުގެއިން.

 10. .މަލަކުރި

  ޢެކަށީގެންވާ އުޒުރެއްނެތި ވިދިވިދިގެން 2 ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވެއްޖިއްޔާ މެމްބަރު ކަން ގެއްލޭނެ ކަމަށް ނިންމަންވީ.

 11. އަގުހަ

  މަގުބޫލު އުޒުރެއްނެތި މަޖިލީހުގެ ދައުރު ނުފަށާ ދައުރުގެ ބޭރުންނޭ ކިޔާ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއްނޫންތަ

 12. ގާދިރު

  މޫސަކައިރިބުނެލަންއޮތީ ގާނޫނުހަދަމަޖިލީހުގައިނުމަކިމިހާރު މޫސަކޮއްގެންވާނެކަމެއްނޫނެ މެމްބަރުކަމުގެޝަރުތުހަމައެއްނުވޭ ފިލްމެއްކުޅެލަންއެނގުމަކުންއަދިގަނޫނުހެދޭނެކަމައްދެކިގެންނުވާނެރައްޔިތުންއަމަލުކުރަންޖެހޭގާނޫނުހަދަމަޖިލިހަކުއިންނަންވާނީއެކަމުގއއިލްމާހިލްމުކޮންމެވެސްމިންވަރަކައްއެނގިގެންއަމާބުނީތީފަރައްދައުސޫލަކުންނޫން ދެން މެމްބަރުކަމައްކުރިމަތިލުމައް ހިތައްވެސްނާރުވައްޗޭސޮރީދެންބޭނުމެއްނޫންތީބޮޑުއަނިޔާވެރިއެއްރައްޔިތުންގެމައްޗައްހުރި

 13. ގާދިރު

  ރުމާލު2ތަ މިހަރު ރާއްޖޭގެ ގަނޫނުހަދަމަޖިލީހަކީ މަޖިލިސްއޮންނަކަންވެސްއިއުލާނުކުރަނީރުމާލު2ކުން އެމަޖިލީހުގެ ރައީސަކީދޮންކެޔޮނިހާނުތަ

 14. ގާދިރު

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއޮތީ ޕީޕީއެމްގެ އަމިއްލަ ގާނޫނުއަސާސީ އެއް ތަ ؟ 43 މެންބަރުން ނެތި މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއް މިކަމާ ގުޅިގެން ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީ ގައި ލިޔެފައި އެވަނީ.........

  576