އިސްރާއީލަށް ތާއިދުކޮށް ވާހަކަދެއްކި ދެޓީޗަރަކު އެމީހުން މަސައްކަތް ކުރި ރަށުން ބޭލުމުން ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ.އަހްމަދު ޝަހީދު ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު އިސްރާއީލަށް ތާއީދުކޮށް، މީސް މީޑިއާގައި ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއެކު، އެ ރަށުގެ މީހުން ރުޅިގަދަވެ، މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމުން ފުލުހުންގެ އެހީގައި އޭނާ ވަނީ ރަށުން ބާލާފައެވެ. އަދި ހދ.ހަނިމާދޫގެ ސްކޫލުގެ އިންޑިއާގެ ޓީޗަރަކު، އިސްރާއީލަށް ތާއީދުކޮށް މީސް މީޑިއާގައި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުން، އޭނާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށް، ގައުމަށް ފޮނުވާލަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިސްރާއީލަށް ތާއިދުކުރި ދެޓީޗަރަކާއި މެދު ކަންތައް ކުރިގޮތް ކުށްވެރިކޮށް ޑރ.ޝަހީދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ޓީޗަރުން އިސްރާއީލަށް ތާއިދުކޮށް ދެއްކި ވާހަކައާއި ގުޅިގެން އެމީހުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުން އެއީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އެޅި ހުރަހެއް ކަމަށެވެ. ޑރ.ޝަހީދުގެ ޓްވީޓްގައި ވަނީ ރައީސް ޞާލިހާއި، ރައީސް ނަޝީދާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވެސް ޓެގް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މިޓްވީޓާއި ގުޅިގެން އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

އދ.ގެ ދީނީ މިނިވަންކަމާއި ބެހޭ މަންދޫބުގެ މަގާމު މިހާރު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ޑރ.ޝަހީދަކީ ދީނީ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލާ ވެސް ޓްވީޓް ކުރާ މީހެކެވެ. އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖެއިން އިސްލާމްދީން ދިފާއު ކުރަން ނިންމި ބައެއް ނިންމުންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ. އެމްޑީއެން އުވާލުމުން އެކަމާއި ދެކޮޅަށްވެސް ޑރ.ޝަހީދު އަޑުއުފުލިއެވެ.

އިސްރާއީލަށް ތާއިދުކުރި ޓީޗަރުންތައް ރަށުން ބޭލުމުން ޑރ.ޝަހީދު ނުރުހުން ފާޅުކުރި ނަމަވެސް ގިނަ ދިވެހިން ވަނީ އެނިންމުމަށް މީސް މީޑިއާގައި މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

49 ކޮމެންޓް

 1. ޙިމިު

  ފެށުނީއްސުރެ ލާދީނީ އެތިފަހަރެއް މީ. އަހަރެން ހައިރާނެއް ނުވޭ މިކަމަކާ!!!

  119
  3
 2. ޟޮޮން

  ހިޔާލް ފާޅުކުރާނީ އެމީހުން ގެ ގައުމުގަ.

  118
 3. ކިޔުންތެރިއެއް

  ރާއްޖޭގެ ޓީޗަރަކު ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި މަގާމުތަކުގައިތިބޭ މީހުން ދީނަނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަދާއިރު އިސްލާމީ ޝަރީއަތް އޮއްނަގޮތަށް ހިޔާލުފާޅުކުރީމަ އެ ޓީޗަރަކާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާ ސަސްބެންޑްކޮށް ވަޒީފާއިން ކަނޑާލިޔަސް އޯކޭ. ޙިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނުދެވޭ. އެކަމަކު އިސްލާމްދީންނާ ދެކޮޅުމީހަކު އިސްލާމްދީނުގެ އެއްމެބޮޑު އަދުއްވުންނަށް ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައިތިބެގެން ހިއްވަރު ދިނުމަށް ކޮށްމެ ފަދައެއްޗެއް ގޮވަން ފުރުސަތު ނުދިނުމަކީ ޙިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަތުމޭ ތިބުނަނީ ހަމަ ޖާހިލުން ދިވެއްސެކޭ މުސްލިމެކޭ ކީކަމުގައިވިޔަސް.

  101
 4. ޖާބެ

  އިންސާނުންނައް އަނިޔާދީ ނަސްލެއް ނައްތާލަން ގޮވާބަޔަކައް މިޤަޢުމުގަ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ، އަދި އެއީ ސެކިޔޯރިޓީއައް ވެސް ހުރި ތްރެޓެއް އިންޓާނަލް ސެކިޔޯރިޓީ ކޮންޕޮރޮމައިސްއެއް ނުކުރެވޭނެ އެކަމުގެ ޒިންމާ ސަހީދައް ކީއްކުރަން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވެސް ނުނެގޭނެ.
  ނެޝަނަލް ސެކިޔޯތލރިޓީ މިންގަޑުތަކުން އެފަދަ ބަޔަކު މިޤަޢުމުން ބޭރުކުރަންޖެހޭނެ.

  92
  1
 5. ނަޑަރު

  ވަޒީފާގެ ދަހިވެތިކަމުގަ ވާނީމިހެން ދުނިޔޭގެ އެދުމުން ފޯވެފަ

  89
 6. ޙެހެ

  މީނާއާއި މީނާގެވެސް ހުރިއްޔާ ހުރި މުދަލަކާއި އެއްކޮށް "އިޒްރޭލް" އޭ ކިޔުނު ނަހަލާލު ގައުމަށް ފޮނުވައި ދިނުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންނަށްް އިލްތިމާސްކުރަން. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް، ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް މި ރާއްޖޭގައި ކަންކުރާނެ ގޮތް އިނގޭނީ ދިވެހިންނަށް. ޝަހީދުމެން ކަހަލަ ނާތަހުޒީބު ސެކިއުލަރ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ މީހުންނަށް ރާއްޖެއަކުން ފުރުސަތެއްްނެތް.

  85
 7. ޒިމްޒިމް

  ކަލޭ ނުރުހުންވިޔަސް އޯކޭ މިޤައުމުގެ 99.99 މީހުން ތިކަމަށް ތާއީދު ކުރޭ.. އޭނަ ފާޅުގައި ގޮންޖަހާލާފަ މުޅި ޤައުމު ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޒްރޭލްގެ އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުންދޭ އަނިޔާތަކަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންދަނިކޮށް އެއަނިޔާވެރިންނަށް ތާއީދުކުރުމަކީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުސްއަތާއި ރަށަށް ފޮނުވާލަން ޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް...

  80
  1
 8. އަހްމަދު

  މުނާފިގުކަ ލޭގެ ކަ ލޭތިކުޅެނީ ލެޔާކަންދަންނާތި

  77
 9. އާވިމް

  އިންސާނީޔަތު ކަމުގެ ކުލަވަރުވެސް ހުރި މީހެއްނަމަ ރުހޭނެ. ޢިސްރާއީލު ސިފައިން ކުޑަކުދިން މަރާއިރުވެސް އެމީހުންނާ ދިމާލަށް އެއްޗެއް ބުނާމީހާ ގޯސް ވަނީ.

  75
 10. ސަމާ މާލެ

  މީވެސް އިސްރާއީލައް ތާއީދުކުރާ ޔަހޫދީއެއް. މި ޔަހޫދީ ކަލޭގެ ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާން ވީ.

  75
 11. އެމް އޭ

  އީރާނުގެރައީސް ސަ ލާމްބުނި

  49
 12. މާކުން

  ތީ އިސްލާމް ދީނަށް މާކަ ލޯބި އޮތް މީހެއްނުން.އަހަރުމެން ޑަރުވެސް ހީނުވޭ.ކަލޭގެ ފިކުރު ތި ހުރިތަނެއްގެ ފަތުރާ.މިތަނުގަ ފަތުރަން އުޅޭނެކަމެއްނެތް.މީ އިސްލާމީ ގައުމެއް.

  71
 13. ޭަކެމިކަލް އަލީ

  އަހަރެމްގެ ދަރިންނަށް ކިޔަވަދޭން އައިސް އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމކީ، އެމީހުން އެދަރިން މަގުފުރައްދާން ފުރުސަތު ދިނުން!!🤔🤔

  79
 14. ރެފްރީ

  މިގޮ ލާއަށް ރަތްކާޑެއް !!
  މީތިބަހައްޓަންފެންނަނީ ގދ ގެ މަސްވެރިކަމާބެހޭ އެމްބެސެޑަރަކަށް !!

  46
 15. Anonymous

  ކަލެޭﷲ އައް ބިރުވެތިވެ އަވަހައް ތައުބަާވެ

  41
 16. ބަލާމީހާގެ ދަރި

  މަށައް ދެރަވަނީ މިމީހާގެ ވާހަކަ ފަލަ ސުރުހީގައި ލިޔާތީ މިކަހަލަގެ މީހުން ދައްކާވާހަކަ ނޫހައް ނޭރުވުމައް ވުރެ ބުއްދި ވެރި ގޮތެއް ނޯންނާނެ އޭރުން މާގިނަ މީހުންނަކައް ނޭންގޭނެ ތިޔައީ ދުނިޔޭގައި އުޅޭމީހެއްކަންވެސް މިފަހުން މިއިނގުނީ މިނޫހުން މިޙަބަރު ޖެހީމަ ވެދުން

  33
 17. އަސްމާ އަހްމަދު

  ކީއްވެބާ އަހަރެންދެކޭ ގޮތެއް އެހެންބަޔަކަށް މަޖުބޫރުކުރުވަން ޖެހެނީ. އަހަރެން އަހަރެންނަަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް، އެހެންމީހަކަށް އުނދަގުލެއް ނުވަންޏާ، އެހެންމީހެއްގެ ހައްގަކަށް ނާރަންޏާ ކޮބާތަ މައްސަލައަކީ. ވިސްނުމާއި ބުއްދިއަކީ ހެއްދެވިފަރާތުން ދެއްވި އެއްޗެއް. އެއްވެސް މީހަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ މީހާއެއްނޫން. މިގައުމުގައި އޮންނަނީ އަބަދުވެސް ފާޑުކިޔުމާއި ހަންފެތުރުން. ހިންދީ ޑްރާމާ ބަލައިގެން އެގޮތަށް އުޅުން. ތިމާ ތިމާއާއިގެން އުޅެވޭތޯ ފުރުތަމަބަލަމާ؟ އިސްލާމް ގައުމަކާ ބަލާފަ ކުރިއަރާފަތިބި އެހެން ގައުމުތަކުގައި މާ ރަނގަޅު މީހުންގެ އަހުލާގު، އަނެކާއަށް ކަމޭހިތާވަރު، އިންސާނިއްޔަތުކަން. އަދިވެސް ނުވިސްނޭނެ.

  2
  19
  • ބަޑިއެދުރު

   އެމީހެއްގެ ޚިޔާލަކީ އެހެންމީހުންގެ ޚިޔާލުވެސް
   ތަންމިނަށް ފާޅުކުރާ އެއްޗެއް. އަހަރެމެންގެ ޤައުމުގެ މީހުނަށްވެސް ، މީޑިއާ ތަކުންވެސް
   ބޭނުން ކޮންމެޚިޔާލެއްފާޅެއްނުރެވޭނެ. އެހެން ބައެއްގެ ޙައްޤުތަކަށް ފާޅުގަ އަރައި މީހުން ތައް ޝަހީދުކޮށް ހަދާއިރު ވެލްކަމް މިޤައުމުގަ
   ކުރެވިގެންނުވާނެ.

   20
 18. ރާކަނި

  މި ޝަހީދަކާ ކޮންކަމެއް! މީނާ އަކީ ބޮޑު ލާދީނީ މީހެއް. އަނގަ މަޑުކޮށްގެން ތި ހުރިތާކު ހުރެވޭތޯ ބަލާބަލަ. ކަލެއަކީ އަހަރެމެން ދިވެހީންނަށް މާ މުހިންމު މީހެއްކަމަށް ހީކުރައްވަނީތޯ؟ ތިއީ މި ޤައުމަށް އެއްވެސް މީހެއްނޫން.

  22
 19. މަސްއޫދު

  އެ ޓީޗަރުންނަށް މުސާރައާ އެލެވަންސް ޝަހީދު ދޭންވީއެއްނޫން! މީއީ އިސްލާމީ ކުޑކުޑަ ގައުމެއް! މިގައުގައި މުސްލިމުންނާސް ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާދޭ މީހުންނަކަށް ނުތިބެވޭނެ!

  25
 20. ކާފަބޭ2020

  ޑރ ޝަހީދަށްސަލާމް! ދިވެހީންއެދޭގޮތްހާމަކުރީމާ ޓުވިޓާއެކައުންޓުތައްބްލޮކްކޮށް ކޮމެންޓުތައް ފޮހެލުމަކީ ހަމަހަމަކަމާމިނިވަންކަންކަމަށްގަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެމީހާފޮނުވާލުމުން މައްސަލައަކަށްވަނީކީއްވެތޯ؟

  18
 21. ލައްޗެ

  ކަލޯ ޗެހީދުއެވެ. ކަލޯ ކޮސޯވޯ ބަލައިގަންނަން ރިސްވަތު ނެގިވާހަކަ ހަސަން ސައީދު ކިޔައިދިނެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުރެގެން ޔަހޫދީންނާ އެގްރީމެންޓް ހެދީމު ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ކަލޯ އަކީ ޔަހޫދީއެވެކެވެ. ކަލޯ ބޭނުންވީ އެމީހުންގެ ވަޒީފާއަށް އީމާންވެގެން އޭގައި އުޅޭށެވެ. ކަލޯއަށް ދުނިޔައެވެ. ފަލަސްތީނު މީހުންނަށް އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އާހިރަތް ލިބޭނެއެވެ. ވައްސަލަމް

  27
  1
 22. އެތަކުރު

  ކަލޭވެސް އިޒްރާއީލްގެ ތައްޕާހަށް ވެއްޓުނީތަ!

  23
 23. ޕާޕަ ޕާޕާ

  ޓެގް ކުރި ވެރިންނަކީވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެން ހޮވާފައި ތިބި ބައެއް.
  ޓީޗަރުން ބޭރުކޮށްލީވެސް ރައްޔިތުން.
  މިގައުމުގައި ހިނގާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބާރު.

  24
 24. މުޖާހިދުން. ޥވ

  ކަލޭތީކާކު މިކަމާބެހެން. އެމީހުންނަކީ އަހަރެމެންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ގިބުލަހިމާޔަތްކުރަން ތެދުވެތިބި ބައެއް.

  23
 25. ލޯބިވާ ވަޠަން

  މީނާގެ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ނަގަންވީ

  26
 26. ހަ ފު ސް

  އޭނަގެ ވަޒީފާ އެގްރިމެންޓާއި ޚި ލާފު ވީ@ މި ގޮތަށް ކަރު ކުރު އިސްކޮޅުން ކުޑަ މީހުންނަކީ ވަރަށް އެދުންވެރިކަން ބޮޑު މީހުން@

  16
 27. ބޮކުރީ

  ތިޝަހީދަކީ އިޒްރޭލުމީހުނާއެކު އިޒްރޭލުގެ ޔަދީ ތަކާއެކު ގުޅިލާމެހިގެން އުޅެން ރަނގަޅު މީހެއް.
  ޝަހީދަކީ ރަތްލާޖެހި ބެއިކަލެއްކަމަށް މީގެކުރިން
  ވެސް އަޑުއިވެއެވެ. ލަނޑައާ ވާނީލަނޑާ.

  12
 28. ޔ

  ޝަހީދޫ. ކަ ލޭތީ މީހެއްކަމަކަށް ނުބަ ލަން އަހަރުމެނެއް

  11
  1
 29. ......

  މިސޮރުވެސް ދެން ރާއްޖެއަށް އަރުވާކަށް ނުފެނޭ

  11
 30. ބަޑިއެދުރު

  މީނަ ނޫނީ ޕީ.އެޗް.ޑީ މީހަކު ނެތްކަމަށް މީނަ ހީކުރުމަކީ ބޮޑު ކުއްހީއެއް. މީނައަށް ވުރެ މާމޮޅު
  ޤާބިލް ބެއިފުޅުން މިޤައުމުގަ ތިބިކަމާމެދު ޝައްކު
  ނުކުރާނެ. ތީނަގެ ކޮއްކޮ ޙުސައިން ޝަހީދުވެސް ދިވެހިންނާއެކު މިޝަހަރުގައުޅެން މާމޮޅުވާނެ.

 31. އަހުމަދު ޗާބީބޮކާ

  މި ބޮލުރޮދި ޓުވީޓެއް ކޮއްލާއިރައް ނޫސްވެރިން ހަމަހެޔެއް ނުހުރޭ އެހަބަރު ނޫސްތަކުގަ ލިޔަން އަހަރުމެން ހިތަކައް ނާރާ ކަހެރުވަކެކޭވެސް ދިވެހިން ޑރ ޝަހީދު ބަލާނުގަނޭ ފޭލްވެ އަގު ވެއްޓިފަ ހުރިމީހެއް

  10
 32. ނަފުރަތު

  އަނެއްކާވެސް ނުބައި ނުލަފާ ލާދީނީ ދައްޖާލު ފާޅުވީ ދޯ..؟! މީ މިގައުމަށް ޖެހިފަ ހުރި ކޮރޯނާއަށްވުރެ ނުބައި އެއްޗެއް ގައިމު..!

  11
 33. ދަރަނި ދަންތުރަ

  އިސްލާމްދީނުގެ އަދުއްވުން ، ކަލެޔަށް ހަލާކުހުރި

  11
 34. ސސ

  ދިވެހި ރައްޔިތުން އެމީހުން އިސްނަގައިގެން ކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރެޔަށް ބޯބޭނުމުގެ ހައްޤު ހަމަ އެއްވެސް މީހަކަށް ނޯނާނެ !

 35. Anonymous

  ކަލޭ ނުރުހިފަހުރޭ އަހަރެމެންބޭނުން ގޮތެއް އަހަރެމެން ހަދާނީ

  10
 36. ރަދީފް

  މީނަ މިއީ ނަތަންޔާހޫ ދިނީމަ ކައިގެން އުޅޭ މީހެއް.

 37. ބަރާބުރޭ

  ކަލެއާ ބެހޭ ކަމެއްނޫން، އަނގަ މަޑުންލާގެން ހުރޭ. ބޭރު ކުރަން ޖެހޭނެ، ދިވެހި ރާއްޖޭގަ އުޅެވޭނީ ދިވެހިން ބޭނުންވާގޮތަކަށް. ޕަޕެޓުން ރައްކާވޭ.

 38. ލޮލް

  ދެން އިންޑިޔާގަ ފަލަސްތީނަށް ތާއިދު ކުރާދިވެހިން ފޮނުވާލާ ސައްޕެއް ޖަހާފަ މި ކޮޅަށް

 39. ލާދީނީ

  އިސްރާއީލްގެ ހިސްޓްރީ ރާއްޖޭގެ ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް ކަރިކިއުލަމްއަށް ލާން އުޅުނު ކަލޭގެ މީ

 40. އަހުމަދު

  އަހަރެމެންގެ ދަރީންނަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭރު ޓީޗަރުން ގެންނައިރު އިސްލާމްދީން ގަބޫލު ކޮށްފަ ތިބޭ މީހުން ގެންނަން ފެނޭ އެއިރުން އެކުދިން މަގުފުރެދިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވާނެ

 41. ކާޅު

  ސަހީދަކީ ފަރަންޖީއެއް

 42. އައްޑޫ

  މިނިސްޓަރު ކަމުގަ އުޅުނު އިރު ވެސް ލާދީނީ ކަންކަމުގަ އުޅުނީ. މިކަމާ ހައަރާނެއް ނުވަންް. މީނަ ބޭނުން ނުވިޔަސް ހުރިހާ ދިވެހިން އެެްރީހެއްގަ މިތިބި ފަލަސްތީނާ އެކު.

 43. ރައްޔަތުން

  ސަހީދޫ މިގައުމުގެ 99.99 ޕަސެންޓް މީހުން މިކަމަށް ތާއީދު ކުރޭ. ދެން 00.01 ޕަސެންޓް ނުރުހުނަސް އޯކޭ . މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅައް ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ނަތީޖާ ވަރައް ހިތިވާނެކަން ދަންނާތި ސަހީދޫ. މީ ވަރައް ވާހަކަ.

 44. ފަރުހާދިު

  ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް އާޚިރަށް ވިއްކާ ދުނިޔޭގައި އުޅޭ މީހުންވެސް އުޅޭނެ. ދީނީ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ މީހާއަށް ނުފެނޭތޯ ޢަޅުކަން ކުރަން ތިބި ބަޔަކަށް އިޒްރޭލު މީހުން ހަމަލާދީ މިސްކިތުން ބޭރު ކުރިތަނެއް. މިހާރުވެސް ނަސޯރާއިންނަށް ވަދެވޭ، މުސްލިމުންނަށް ނުވަދެވޭ. ކީއްވެތޯ އެއްޗެކޭ ނުބުނެވުނީ.

  މޭފުއްޕާފަ އުޅުނަކަސް މީއީ ނިކަމެތި ވީބައެކޭ
  ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް ދުނިޔޭގައި އުޅޭލާފާ ނިމިދާނޭ

 45. ނުހާ

  މީދެން ކާކުތަ؟ މީކޮންތާކުން ނުކުމެގެން އުޅޭމީހެއްތަ؟ ކަލޭކިޔާއެއްޗެއް މުހިންމެއްނޫން މައިތިރިވެގެން ހުރެބަލަ ބުރާންތި...

 46. ބުއްޅައަންނި

  ދީނެއް މިއްލަތެއް ނެތް ވަލު ޖަނަވާރުން އިންސާނުން ގެ ސިފާގަ ތިބެ

 47. ލީލް

  ޝަހީކު ކަލޭތީ ކާކު. ކަލޭ އެކަނި ނިންމާ ޔަހޫދީ ނިންމުމަށް ވުރެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނިންމާ ގޮތަކަށް ނިމޭނީ. ކަލޭ މިރާއްޖޭގަ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރިމީހުންނާ ދިމާލަށް ޗުއްޕު އޭވެސް ނުބުނެ ހުރެ ޔަހޫދީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް ސަޕޯޓު ކުރި މީހަކު ފޮނުވާލައިގެން ހީވަނީ ފަޔަށް ހިނި އަރައިގެން އުޅޭ މީހެއްހެން. ދުނިޔޭގެ އެދުމަށް ބޫތު ކައިފަ

 48. ޚާލިދު

  ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާައި ލޮލަށް އެފެންނަ އަނިޔާވެރިކަން ދަނެގެންނަން ނޭގޭކަން ޝަހީދު ތިދައްކަނީ. ޢަޖަައިބު ހީވޭ.