ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މާދަމާ ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ޕީޕިއެމްގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު، އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ނިހާން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިރޭ "ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ އަދިވެސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ޕީޕީއެމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އޮންނާނީވެސް ޕީޕީއެމަށް ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ އަދިވެސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ޕީޕީއެމް އަށް ކަމަށެވެ. އަދި އޮންނާނީ ވެސް ޕީޕީއެމް އަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މުހައްމަދު ނަޝީދުއަކީ އިންޑިއާ މީހުން ދަންނަ މީހެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ނިހާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ޖައްސާތި

  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދިގު ދެންމީ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ތަމެން ރަންރީނދުލޭ މެން ބުނާ ބުނުން ފިޔަވައި އެހެން ލީގަލް އެވިޑެންސް އެއް ނެތެއް ނޫންތޭ. ދިވެހިންގެ ގިނަ މީހުންގެ ކަލްޗަރ ހުންނަ ގޮތުން ގިނަ މީހުންނަކީ އެއީ އަމިއްލަ ސިކުނޑިން ވިސްނުމުގެ ބަދަލުގައި އަޑު ދަށުން ވައްކަން ކޮށްގެން ކޮޕީ ޕޭސްޓް ޔާރާ ދިލް ދާރާ ލަވަ ކިޔާ މީހުންނޭ އެ ގޮތަށް ކޮންމެހެން މަމެން ޕިންކީން ކަންކަން ކުރަން ނުޖެހެއޭ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ ދުވަސް ވަރު އޭޖީ ކަން ކުރި މީހަކު އަދި ކުރީގެ ޕީޖީ އަކު އެއްޗެއް ބުނުމުން ތަމެން ނަށް ހީވަނީ މަމެން ޕިންކީން އެމެން ބުނާ ބުނުމަށް ތަބާވާނެ ކަމަށްތޭ ނުވާނެ އެކަމެއް އެކަން ޖެހޭނީ ހަނދާން ނައްތާލަން. މަމެން ނަހަދާނަން އެމެން ބުނާ ގޮތެއް އަދި މަމެން ހަދަން ނުޖެހޭނެ މަޖްލީހުގެ ކައުންސިލަރ ޖެނެރަލް ބުނާ ގޮތެއް މަމެން މީ ހާކިމާ އިން މަމެން ބުނާ ގޮތް އެންމެން ހަދަން ޖެހޭނީ ގާނޫނު އަސާސީ ތަރުޖަމާ ކުރާނީ މަމެން ތަމެންނެއް ނޫނޭ ބިކޮޒް އެދިފާއު ކުރާނީ މަމެން ޕިންކީން. ގޮޓް އިޓް.

 2. ވޮޗިންގް

  ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ މާދަމާ ބާއްވަނީ ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ޖައްސާތި ޖައްސާތި ލާރޖް ކޮށް އެމެން ގޮތަށް ރަނޑު އަނގަ ނުތަޅަން ކުނޫޒު ކިއްލާ އަށް ވަދެ އޭނާ އިނދެފި މީނަ ވަރިކޮށްފި މިޒާތުގެ ޔާރާ ދިލް ދާރާ ލަވަ ކިޔާނީ ދިވެހި ފިލްމްސް ތަކާއި ދިވެހި ލަވަތަކުގައޭ. މަމެން ބަލާ އެއްޗެއް ނޫނޭ އެއީ މަމެން މީ ޖެންޓުލް މެން ސްޓައިލް މީހުންނޭ މަމެން ނަކީ އިނޮވޭޓިވް ބައި އިކޮނޮމީ އިނޮވޭޓިވް ބައި ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް އޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން ލާރޖް ކޮށް ޖައްސަން ޖެހޭނެއޭ މާދަމާ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ އަދި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަން ޖެހޭނީ މަޖްލީސް ޖަލްސާ ކުރާ ހޯލް ގައޭ އިދިކޮޅު އެއްޗަކު ގޮނޑިން ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ތެދުވީ ނަން އިއްވާ މަޖްލީސް ކުރާ ގެއިން ވެސް ބޭރު ކުރަން ޖެހޭނެއޭ އެއިރުން އެމެންނަށް އިނގޭނެ މަމެންގެ 5 ވަނަ އަހަރަކީ އެއީ ލާރޖް ކޮށް އެމެންނާއި ނެކް ޓު ނެކް ޖައްސާ އެމެންނަށް މަމެން މީ ހާކިމާ އިން ކަން އަންގާ ދޭ އަހަރު ކަން. އައި ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ވޮޗިންގް ދަ ގޭމް.

 3. އައިއެފް

  ނިހާނު އެއްސަހަރެއްގައި މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު ދެއްތޮ. މޮޔަފުޅުވެގެން ބުއްދިފަސްވެފައި. 38މެންބަރުން ދަރުބާރު ފެކްޝަނުގައި. އަދިވެސް މެޖޯރިޓީޔޯލަ. ދެންމަހީހީ ހަލާކު.

 4. ދަވޭ

  ރިޔާސީ ބަޔާން މަޖްލީހުގައި އިއްވަން ޖެހެނީ އެއީ އެންމެ ބޭނުމަކަށޭ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިބަތާއި ގަދަރާއި އިއްޒަތާއި ޝަރަފު ބޭރުގެ ގައުމު ތަކަށް ދެއްކުމަށާއި އަދި އެންމެހާ ރައްޔިތުން އެކަމާއި ފަޚްރުވެރިވެލާ އަދި މަމެންގެ ރާއްޖެ މީ މިނިވަން ގައުމެއް ކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ގައުމު ތަކަށް ދައްކާ ދީ މޭގައި އަތް ޖަހާލާ އިންޑިއާ ފަދަ ގައުމު ތަކަށް ބޯން ދޭން ޖެހޭނެ ފަދަ ސިޗުއޭޝަންސް ތަކުގެ ބޭނުމުގައި ކުރާ ކަންކަމޭ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ރައީސް ގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަން ޖެހޭނީ މަޖްލީހުގެ އިދާރާ ތެރޭގައޭ އެމައްސަލަ އެއް ނެތޭ މަޖްލީހުގެ ރައީސް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަން ޖާގަ ނުދިން ނަމަ އެ އެންމެން ވެސް ޖެހޭނެއޭ ސިފައިން މެދުވެރިކޮށް މަޖްލީހުގެ ގޯތި ތެރޭން ނެރެ އެއްލާލާ ނަމަވެސް މަޖްލީހުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަން. މީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާ އަށް ބޯން ދޭން ޖެހޭނެ މިފަހަރު.

 5. ޖައްސާތި

  ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ މާދަމާ ބާއްވަނީ ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ހާކިމާ އިން އާރކިޓެކްޓަރ އިން ގެ ގޮތުގައި ތިބެގެން ޑިޒައިން ކުރި ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ދެކޭ ފުރަތަމަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ވެރިކަމޭ މިހާރު މިދަނީ ފާއިތު ވެގެން. މިކަން ޖެހޭނެއޭ މަމެން ފާހަގަ ކޮށް މިކަން އައިޑެންޓިފައި ކޮށް މީގެ ހުރިހާ ޕްރިންސިޕެލްސް ތައް އެކުލެވޭނެ އުސޫލުން ޖެހޭނެ ކަން ކަން ކުރަން. އެގޮތުން މަމެންގެ ވެރިކަމުގައި މަމެން ދެކެން ބޭނުންވެއޭ މަމެންގެ ވެރިކަމުގައި އެމެންނަށް މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ ގައި އަޑު ގަދަ ކޮށް މަޖްލީހުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް ވެރިކަމުން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ އިރު އެއް ގޮތެއް ވެސް ނެެހެދޭނެ ކަން އަންގާދީ އެމެން ލަދުން މަޑު މަޑުން ގޮނޑީގައި އަޑު އަހަން ތިބުން ނޫން ދެން އެހެން ކަމެއް އެމެންނަށް ނުކުރެވޭނެ އުސޫލުން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަން. އެއިރުން އެމެންނަށް ހުންނާނެއޭ ރަނގަޅަށް ރާކަނި..

 6. އައިބިލީވް

  ކޮން މަޖްލީހުގެ ކައުންސިލަރ ޖެނެރަލް އެއްތޭ އެއީ ރައްޔިތުން ހޮވައިގެން މަޖްލީސް ތެރެއަށް ވަދެ އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް މަމެން ނުދަންނަމޭ. މަމެން ރައްޔިތުން ހޮވައިގެން މަޖްލީހަށް ވަދެފައި ތިބޭނީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނޭ އެއީ އޭ ޑިސިޝަން މޭކް ކުރަން މަމެން ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ބަޔަކީ މަޖްލީހުގެ ކައުންސިލަރ ޖެނެރަލް ގެއަށް ކަނޑާލަން ބޭނުން ނަމަ ކަނޑާލަންވީއޭ އިސްތިއުފާ ދޭން ބޭނުން ނަމަ ދޭންވީއޭ ނޯ ވޮރީސް ލެޓް ބައި ގޯންސް ބީ ބައި ގޯންސް. ސްޓޭޓަސް އެއްގެ ބޭނުމުގައި ތިޔާ މަގާމް އަދާ ކުރާނެ ފަތިވަރު ބައިވަރު އެބައޮތޭ މާލޭގައި. އައި ބިލީވް އިން ދިސް ވޭ އައި ބިލީވް އައި އޭމް ރައިޓް އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ޓަޗް ދަ ސްކައި އައި ތިންކް އެބައުޓް އިޓް އެވްރީ ޑޭ އެން ނައިޓް. އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި.

 7. އާއާއާއާ

  މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ފިލްޒާ، މަޖިލިސް ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެއީ މަމެން ވޮރީ ވާ ކަމެއް ނޫނޭ އެއީ އެމީހެއްގެ މިނިވަން ކަމޭ މަމެންނަށް އިނގޭ އެއްޗަކީ މަޖްލީހުގެ ކައުންސެލަރ ޖެނެރަލް ބުނާ ގޮތަށް މަމެން ޕިންކީން ހޮވާފައިވާ ބިއުޓިފުލް އެމްޕީން ކަންކަން ކުރަން ނުޖެހޭނެއޭ. އައި އޭމް ޖަަސްޓް ކިއުރިއަސް ބައި ޔުއަރ އޮނެސްޓް އައި އޭމް ޖަސްޓް ވޮންޑަރިންގް ކޭން ޔޫ ވިން ފްރޮމް އަސް ކޭން ޔޫ އާއާ ކޭން ޔޫ އާއާ ކޭން ޔޫ އާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާއާ

 8. ރިފުއުޒްޑް

  ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ މާދަމާ ބާއްވަނީ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. މަމެން ޕިންކީންގެ ފުރަތަމަ 5 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމުގެ ޕްރޮސެސް ފެށެންއޭ މިއުޅެނީ. އައި ރިފުއްޒްޑް ޓު ބިލީވް ކްރިޓިކްސް އައި ރިފުއުޒްޑް ޓު ބިލީވް ދެމް އައި ރިފުއުޒްޑް ޓު ބިލީވް ދެމް.

 9. ޗޭންޖް

  އިޚުލާސްތެރި މެމްބަރުންނާއެކު އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދާނަން ކަމަށް މަޖްލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވާނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ގައުމަށް އިޚްލާސްތެރި ވުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ގާނޫނު އަސާސީގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ވެރިކަން ކުރަން އުޅެން ހަދައިގެން ވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް މަތިން ބައިން ޖެހިގެން ބޭނިގަނެގެން ނޫޅެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަމެން ނަކީ އެއީ މަޖްލީހުގައި ގާނޫނު ހަދާ ބަޔަކަށް ވެގެން އެމަގުން މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. އަނިޔާ ވެރިކަމޭ ކިޔައިގެން ގާނޫނު އަސާސީގެ ދިފާއުގައޭ ކިޔާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ކޯޓު ތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނެއް ނޫނޭ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފޭ ކިޔާ ވާހަކަ ދައްކަން. އެއީ ތަމެންގެ މޭން ޑޭޓެއް ނޫނެވެ. ޓެލްމީ ވަޓް ޔޫ ވޮނާ އޭޒް އަ ޗޭންޖް.

 10. ދަވޭ

  ތަމެން ރަންރީނދުލޭ މެންނަށް މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ ތައް ބޮއިކޮޓް ކޮށް ރަނޑުން ކަންކަން ކުރާ ގޮތަށް ރަންރީނދުލޭ މެންނޭ ކަން ކަން ނުކުރެވޭނެއެވެ. ތިހާ ރަނޑު ބަޔަކު ދެން އަލިފުލައިލާ ވާހަކަ ކިޔަން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް އައީ އެއީ ކިއެއްކުރަންތޭ ކެރިގެން ކަންކަމާއި ފިރިހެނުން ކުރިމަތިލާ ގޮތަށް ކުރިމަތި ލައިގެން ޑިމޮކްރަސީގައި މެޖޯރިޓީ އިން ވޯޓް ދީގެން ނިންމާ ނިންމުން ތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް ޓަކަިއ ނަމަވެސް ތަމެން މިއަދު މަޖްލީހުގައި ތިބި ނަމަ ހިސްޓްރީ ބުކް ޕޭޖް އިން ޖާގަ އެއްވެސް ތަމެން ނަށް ލިބުނީސް އެވެ. ތަމެން އެމްޑީޕީ އަދި ޖޭޕީ ތިޔާއީ ދެން ރަނޑުން ނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. މަމެން މީ ހާކިމާ އިން މަމެން ބޭނުން ގޮތެއް ހަދާލާނީ މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ.

 11. ރޮކްސްޓަރ

  ހޭއި ހޭއި ހޭއި އިޚުލާސްތެރި މެމްބަރުންނާއެކު އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދާނަން ކަމަށް ރީކޯ މޫސާ ވިދާޅުވާނަމަ މަމެންނަށް ޔަގީނޭ އެމްޑީޕީ އަދި ޖޭޕީގެ މެމްބަރުން މަމެން ޕިންކީންނާއި ގުޅޭނެ ކަމަށް. ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ކޮންޓްރޯލް އެއް ނެތޭ އެމްޑީޕީ އަށް އެމްޑީޕީ އޮތީ ހާވިޔާ ވެފައޭ މަމެން ނަށް ފެނެއޭ އެތަން ވަރަށް ރީއްޗަށް. އައި ހޭވް ބީން ލުކިންގް އިންޓް ދެއަރ އިނަރ ސާރކަލް އެން އައި ކޭން ސީ ވޮއިޑްސް ފްރޮމް އެވްރީ ވެއަރ ދޭ އާރ ނޮޓް ލިވިންގް ލައިކް ރޮކް ދޭ ކާންޓް ލިވް ލައިކް އަ ރޮކް ސްޓަރ ނޯމޯރ. އައި ހޭވް ބީން ލުކިންގް އިންޓް އިޓް ފޯރ ޑޭޒް ދޭ ކާންޓް ބީ ލައިކް އަ ރޮކް ސްޓަރ ނޯމޯރ.

 12. އަލްޖިބްރާ

  ތިޔައުޅެނީ މޮޔަ ބޮލަށް އަރައިގެން ! މަޖްލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ކަލޭމެނަށް އޮތްނަމަ މިއަދު އެތަން ނުދެއްކުނީ ކީއްވެތަ ؟ ތިއޮށްގެން އޮޑި އަޑިއަށް ދަނީ ! އަދިވެސް ބޭންޖަހަން ތިބޭ !

 13. އައި

  އިޚުލާސްތެރި މެމްބަރުންނާއެކު އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދާނަން ކަމަށް ރީކޯ މޫސާ ވިދާޅުވާނަމަ އެކަން ކުރާނެ ކަން އަދި ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ކުޑަ ވެސް ޝައްކެއް މަމެންގެ ނެތޭ. މަމެން ޕިންކީން ނޭ މިހާރު ވެރިކަމުގައި މިތިބީ މަމެންނޭ ހާކިމާ އިން ނަކީ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ހަދަން ޖެހޭނީ މަމެން ބުނާ ގޮތޭ އައި ބިލީވް އިން ދިސްވޭ އައި ތިންކް އެބައުޓް އިޓް އެވްރީ ނައިޓް އެން ދެން. އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ޓަޗް ދަ ސްކައި. އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި.

 14. އައިބިލީވް

  އިޚުލާސްތެރި މެމްބަރުންނާއެކު އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދާނަން ކަމަށް މަޖްލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެނަމަ އިޚްލާސްތެރި މެމްބަރުންނަކީ އެމްޑީޕީގައި ތިބި ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ގައުމަށް ގައްދާރު ނުވާނެ މެމްބަރުން ކުރިއަށް ނިކުމެ ކެނެރީގެ ނަޝީދު މިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް މަމެންގެ ނޯކަރުން ކަމުގައިވާ އިންޑިއާ މީހުން ވައްދަން އުޅޭތީވެ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް މަދުވެގެން 10 އެމްޕީން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަންވީއޭ. ކެނެރީގެ ނަޝީދަކީ އެއީ ދެން މާމޮޅު މީހެއްވެސް ނޫނޭ އޭނާ އަމިއްލަ އަތުން ކުރަން ދަންނަ ފިރިހެންވަންތަ މަސައްކަތެއް ވެސް އޮންނަނީ އެއް ނޫނޭ އަދި އަމިއްލަ އަތުން މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ކައިގެން ބޮއިގެން އުމުރުގައި ދުވަހަކު ވެސް އުޅުނު މީހެއް ނޫނޭ އޭނާގެ ދަށު ވާން ނުޖެހޭނެއޭ ރާއްޖޭގެ މަޖްލީހަށް ހޮވިފައިވާ ޖެންޓުލްމެން ސްޓައިލްގެ އެމްޕީން. އެމްޑީޕީގެ އެމްޕީންގެ ތެރޭން 10 އެމްޕީން ކެނެރީގެ ނަޝީދާއި ދެކޮޅަށް މިކަމުގައި ނިކުތުމުން އޭނާ ޖެހޭނީ ސައިޒުން ކަނޑާތިރި ވާންއޭ. އައި ބިލީވް އިޓް ކޭން ބީ ޑަން. އައި ބިލީވް އިން އިޓް. އައި ބިލީވް އައި ކޭން ޝޯ އިޓް.

 15. ވޮޗިންގް

  އިޚުލާސްތެރި މެމްބަރުންނާއެކު އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދާނަން ކަމަށް މަޖްލީހުގެ ނައިބްރައީސް ރީކޯ މޫސާ އެވިދާޅުވަނީ އެއީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގައި ތިބި ކެނެރީގެ ނަޝީދު އާއި ތިމާގެ އަންހެނަކު ކްރޭޒީ ވުމެން އެއް އުޅޭ ގޮތަށް އީގޯ ސިންޑްރޯމް ބަލި ޖެހިގެން ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރެއް ވައްޓާލަން އުޅޭނަމަ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވަންވީއޭ ވޭކް އަޕް ޔުއަރ ސްލީޕިންގް ސްޕްރިޓް އަދި ޖައްސަންވީ ކެނެރީގެ ނަޝީދާއި ނެކް ޓު ނެކް ޖައްސާ އެމްޑީޕީ އޯވަރހޯލް ކުރަންވީއޭ. އެމްޑީޕީ އަކީ އެއީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރާ ތަނެކޭ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ މައިންބަފައިންގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނޭ އެމްޑީޕީ އަށް ލިބޭހާ ފައިސާ އަށް އޭނާގެ ޚަރަދަށް ޚަރަދު ކުރަން. އެކަން ވެސް ޖެހޭނީ ހުއްޓުވެން. އޭނާ ޖެހޭނީ ޕްރައިސް ޕޭބެކް ކުރަން މިގައުމުގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަށް އިންޑިއާ ލަންކާ ބާނުވަން އޭނާ ކުރި މަސައްކަތުން. އެވްރީ ސިންގަލް ޑޭ އައި ވިލް ބީ ވޮޗިންގް އޮން ހިމް. އައި ވިލް ބީ ވޮޗިންގް.

 16. ައައިބިލީވް

  މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ފިލްޒާ، މަޖިލިސް ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގެންނެވުން އެއީ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނޫނޭ. ސޯ ވަޓް. ދެން ކޮބާތޭ މައްސަލަ އަކީ އެމެންނަށް ޓޮލެރޭޓް ނުކުރެވުނީމާ އެމެން ދާންވީއޭ މަޖްލީހުގެ އިދާރާއިން ނިކުމެގެން ގެއަށް. މަޖްލީހުގެ ކައުންސިލަރ ޖެނެރަލް ހުންނާނީ މަޖްލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބް ރައީސް އަންގާ އެންގުން ތަކަށް ތަބާވެ އެގޮތަށް އަމަލު ކުރަން އޭ ކައުންސިލަރ ޖެނެރަލް ދޭ އެޑްވައިޒް އަޑު އަހަން ބޭނުން ނަމަ އޭ މަޖްލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބް ރައީސް އަޑު އަހަން ޖެހޭނީ މަޖްލީހުގެ ކައުންސިލަރ ޖެނެރަލް ވެސް ގޮސިޕްސް ދައްކާ ޔާރާ ދިލް ދާރާ ވާހަކަ ތައް އަޑު އެހުމުން ވައްކަން ކޮށްގެން އެވާހަކަ ދައްކާނަމަ އެއީ ކައުންސިލަރ ޖެނެރަލް ދޭ އެޑްވައިޒް އެއް ގެ ގޮތުގައި މަޖްލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބް ރައީސް ވެސް އަދި މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ވެސް އަޑު އަހަން ނުޖެހޭނެއޭ. ނައު އައި ނޯ ދަ މީނިންގް އޮފް ޓްރޫވޭ. އައި ޖަސްޓް ބިލީވް ދެއަރ އިޒް ނަތިންގ ކޭން ރިޕްލޭސް އިޓް އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި. އައި..

 17. ރިދަމް

  އޯއް ހޯއް ހޯއް ޗޮއް ޗޮއް ޗޮއް ހޯއް. އޮއޮއޯ އޮއޮއޯ އޮއޮއޯ އިޚުލާސްތެރި މެމްބަރުންނާއެކު އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދާނަން ކަމަށް މަޖްލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ވިދާޅުވުމުން ދެން އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން މޭޒު މަތީގައި ބޯ އަޅައިގެން ރޯން ތިބޭނެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ޖަސްޓް ކޫލްޑް. މަމެން ޕިންކީން ނަކީ އެއީ މަޖްލީހުގެ އަގްލަބިއްޔަތު ހޯދުުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މީހުންނޭ ބިކޮޒް މަމެންނަށް ވަނީ މަޖްލީހުގެ އަގްލަބިއްޔަތު ހޯދުމުގެ ރޮގުން ވޯލްޑް އެވޯރޑް ވެސް ލިބިފައޭ. ހިނގާ މިކަމުގެ އުފަލުގައި ހުރިހާ ރަންރީނދޫ ބިއުޓީ ކްއީނޭ ކުދިން ވެސް ނަށާ ލަވަ ކިޔާލާ ޕިންކީންގެ ޕިންކް ފޯރމް ފުރާ ގޮތް ދަސް ކޮށްލަމާ ދޯ. މިތާ ސޮއި ކުރާނީ މިތާ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޖަހާނީ އިނގޭ ގުޑް ގުޑް. ވީއާރ ޑާންސިންގް ތްރޫ ދަ ޕްރޮސެސް ވީއާރ ދަ ރިދަމް ދަ ރިދަމް އޮފް ޔުއަރ ހާރޓް. ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 18. އޯލްރައިޓް

  އާއު އާއު އާއު އާއު އިޚުލާސްތެރި މެމްބަރުންނާއެކު އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދާނަން ކަމަށް ރީކޯ މޫސާ ވިދާޅުވާނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ދެން މަމެން ޕިންކީން ނާއި އެކު ބައިވެރިވާންވީއޭ އެމްޑީޕީގައި ތިބި ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ އަދި މިގައުމުގައި ވިޔަފާރި ކޮށްގެން މުއްސަނދިވާ އެމްޕީން ތައް. މަމެން ޕިންކީން މީ މިރަކުލް އެއް ފަދަ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ދަންނަ ބިއުޓިފުލް މައިންޑުން ކަން މަމެން އޮންނާނީ 38 ނަމްބަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ތަމެން ރަންރީނދޫ އެމްޕީންނަށް ރަނގަޅު ލެސަން އެއް ނަގާދީފައި ނޫންތޭ. 38 އެއްކުުރުމުން އަންނަނީ 11 ނޫންތޭ. އެއީ ފޯރޗިއުން އިންކްރީޒް ކޮށް ދޭ ނަމްބަރެކޭ. ދެން އެހެންވީ އިރުން މައްސަލަ އެއް ނެތެއް ނޫންތޭ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރާއި ދެކޮޅަށް މަމެން ޕިންކީން ނާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ އެމްޕީން މިގައުމު ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހަދަން އުޅުން މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނެއޭ. އޯއް އޮބްޖެކްޝަންސް ފޯރ ދަ ޖެލަސީ އެން އެންގަރ ވޯރފެއަރ އައި އޭމް ނޮޓް ގޮނާ ސްޕެންޓް މައި ލައިފް އިން ޖެލަސީ ވޯރ ފެއަރ. އޯލް ރައިޓް

 19. ޑާޑާޑާޑާ

  މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ފިލްޒާ، މަޖިލިސް ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގެންނެވުން އެއީ ވެސް ބެލެވިދާނެއޭ ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ގަވާއިދާއި ޚިލާފު ކަމަކަށް. ސަބަބަކީ ވަޒީފާ ދިނީ މަޖްލީހުގެ ރައީސްއޭ މަޖްލީހުގެ ރައީސް ގެ ހުއްދަ އެއް ނެތި މަޖްލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ކައުންސިލަރ ޖެނެރަލް އާއި ހަވާލު ކުރުމުން އޭނާ ނުޖެހޭނެއޭ އެމަސައްކަތް ބޮލާލާ ޖަހާފައި ގެއަށް ކަނޑާލަން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ނަގައިގެން. އެގޮތަށް ދާނަމަ ދާން ޖެހޭނީ ރެޒިގްނޭޝަން ސިޓީ އެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައޭ އެއީއޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ގައި އެކަން އޮންނަ ގޮތަކީ. ދިވެހިންގެ އީގޯ ސިންޑްރޯމްގެ ބައި ބޮޑު ވެގެން ގޮސް އޭ ރާއްޖެ ހަލާކު ވަނީ. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމް ކޯރު ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑަ ޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 20. ނާއްލޭ

  އޭ ކަލޯ ތީތި ސަޅި އިގޭ! ދެން ހިތްހަމަޖައްސާލައިގެން ހުރޭ... ވ. ސަލާމް

 21. ގަހަނާ

  ޕީ.ޕީ.ޕީ އަށް މެޖޯރިޓީ ގެއްލޭނެ އެއްގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެ ހަމަ އިދިކޮޅަށް ގިނަވެލާއިރަށް އެއްބަޔަކު ޖަލަށް އަނެއްބައެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލަންވީ އޭރަށް ތިމެޖޯރިޓީ އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ހަމަ

 22. ފާތިމަތު މުޙައްމަދު

  ނިހާނު ލަދުނުގަނޭތޯ؟ ކޮން މެޖޯރިޓީއެއް އޮވެގެން ތިޔައުަޅެނީ މިހާރުއިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއްނެތީތޯ؟ މެނަދުރުގެ އިރު ފެންނަހެން މެޖޯރިޓީ ގެއްލިފައިވާތަން މަމެންނަށް ފެނިއްޖެ އިން ޝާﷲ ދެންދައްކާނީ ވޯޓުން އިންޝާ ﷲ ތިޔަްަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓާލާ ދެންވެސް.

 23. އިބޫ

  ކަލޭމެންގެ ތރެރެއިން 15މެމަބަރުން ތުހުމަތެއްގައިކަމަށްބުނެ ހައްޔަރުކޮއްފިނަމަ މެޖޯރިޓީ ކިހިނެތްވާނެބާ؟މިއީބާ މެޖޯރިޓީހޯދާގޮތަކީ؟