މި ދަތި އުނދަގުލުން އަރައި ގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސް ވަހީދު ވެސް އެހީތެރިކަން ދެއްވަންވީ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އެއެހީ ބަލައިގަންނަނާނަން ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުރީގެ ދެ ރައީސުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯއްދެވުމަށް ވިސްނަވަންތޯ ނޫސްވެރިޔަކު ސުވާލު ކުރުމުން ރައީސް ޞާލިހް ވަނީ އިގްތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ދެއްވާފައެވެ.

ގިނަ ވާހަކަތަކަށް ފަހު ރައީސް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސް ވަހީދުވެސް އެހީތެރިވެ ދެއްވަންވީ ކަމަށާއި އެކަން ސަރުކާރުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށެވެ. "ރައީސް ޔާމީންވެސް ޑޮކްޓަރު ވަހީދުވެސް އެހީތެރިވެ ދެއްވަންވީ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނާނަން،" ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ބިނާވެފައި އޮތީ ވަރަށް މަދު ދާއިރާތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހެނީ "ބެލެންސެއް" ގެންގުޅެގެން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސުންގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާމީން ގެންދަވަނީ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ. މިވަގުތު އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ގޭބަންދުގައެވެ. ރައީސް ވަހީދު ގެންދަވަނީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ބައެއް ނިންމުންތަކަށް ރައީސް ވަހީދު ވަނީ ފާޑުވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސް ވަހީދުގެ އެހީ ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވުމުން އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން އަންނަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. ޖާނޭ

  ވަރަށް މަކަރުވެރި.

  70
  3
  • Anonymous

   ހިޔަޅެއްގެ ސިފަ ވެސް އެބަހުރި.

   22
   1
 2. ޢަޅޯ

  ކޮބާ ލަދު؟

  55
  3
 3. އެމަންޖެ

  ކޮންމެހެން ޔާމީނާއި ވަހީދު ކޮވިޑް ތެރެޔައް ވައްދަން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ.

  59
  3
 4. ޙިންނަބެ

  ތީ ހަމައެކަނި ސުވާލަށް ޖަވާދިނުން
  ނިކަން ޔާމިންގެ މަޝްވަރާ ހޯދަބް ގުޅާބަލަ އިނގިދާނެތާ ނުކެރޭނެ
  މަރުވި ފަރާތްތަކުގެ މަރުގެ ދިތަ ދޭންޖެހޭނެ
  ކެރެންޏާ ނިކަން އެއްމޭޒަކަށް މަޝްވަރާއަކަށް އަރާބަލަ

  60
  6
 5. ކިސަޑު

  ޔާމީން އަދި ވަހީދު އާދޭސްކޮއްފަ އެދެން އިބޫ އާއި އެއް މޭޒަކަށް މަޝްވަރާއަށް އެދިބަލަ ޕްލީޒް ރައްޔިތުން ހަނާވަނީ ރައްޔިތުންނާމެދު ހަމްދަރުދީވޭ އާދޭސްކޮއްފަ މި އެދެނީ ރުޅިވެރިކަން ނުބާއްވާ އެކުވެރިކަމަކީ ގަދަފަދަ ބާރެއް ﷲ ރަހުމަތްލައްވާނެ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށްދޭ

  61
  3
 6. ޖިންނި

  ދި ޗިކަން ހޭސް ކަމް ހޯމް ޓު ރޫސްޓް

  27
  1
 7. ކަމަނަ

  މެޑަމް ފަޒުނާ އާއި އެކު ކުރީގެ މަހާރެންދި ފާތިމާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކާއި ނުކުންނަވާ ކަމަނާއަކީ ކަނބަލެއްކަން ދިވެހިން ގަބޫލުކުރޭ އާދޭސް ކުރަން މެޑަމް ކުރިންވެސް މެޑަމް ގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނުގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން ހިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ މައްސަލައެއްނޫން

  36
  4
 8. އިބޫ

  ސާބަހޭ އިބޫ ތިޔައީވާ ފިސާރި ފިރިހެނެއް

  6
  55
 9. ކިސަޑު

  މެޑަމް ފަޒުނާ އާއި އެކު ކުރީގެ މަހާރެންދި ފާތިމާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކާއި ނުކުންނަވާ ކަމަނާއަކީ ކަނބަލެއްކަން ދިވެހިން ގަބޫލުކުރޭ އާދޭސް ކުރަން މެޑަމް ކުރިންވެސް މެޑަމް ގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނުގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން ހިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ މައްސަލައެއްނޫން

  16
  11
 10. ރައްޔިތު

  ރައީސް ޔާމީނު ގެ ވިސްނުން މިވަގުތު މުހިންމު

  59
  3
 11. އިލޮށި

  ތިމީހާއަކައް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އެހެތެރިކަމެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ ސަބަބަކީ އިންޑިއާއިން ހޮވި އިންޑިއާގެ ވެރިކަމެއްވީމަ..
  އެހެންނޫނަމަ ޗައިނާގެ އެހީއަށް އެދުނީސް އަދި އެދުނުނަމަ ވަގުތުން އެހީވެސްވާނެ އެކަމަކު މިވެރިންގެ ޖީބުތައް ނުފުރޭނެތީ އެބިރުވެރިކަންވެސް އިންތިހާއައް އެބައޮތް..

  57
  3
 12. ޚިޔާލު 3

  ރައީސް ޔާމިނާއި ރައީސް ވަޙީދުގެ ގާބިލުކަމުގެ އިތުރުން ދިވެހި ގައުމަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ އިޙްތިރާމާއި ގައުމީ އެއްބަވަންތަކަށް ދެއްކެވުމަށްޓަކައި މެދުވެރި ކުރެއްވި ހެއު ފުރުސަތު ނަންގަވައި ނުލައްވާ ގައުމަށްޓަކައި އިޚްލާސްތެރި ޖިހާދަށް ނުކުމެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް ދެބޭފުޅުންނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ދަންނަވަން.
  ރަޢިސް ޞާލިޙު ގައުމުގެ މަސްލަޙަތާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ވެ ވަޑައިގަންނަވާ ގުރުބާނީއަކީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ބަލައިގަންނާނެކަމެއްކަން ޔަގީން. ސާބަސް ރ.އިބޫ.

  6
  47
 13. ދިވެހިން

  ރައީސް ފެއިލް ވެއްޖެ، އިސްތިއުފާދެއްވާފަ ގެއަށްވަޑައި ގަންނަވާ!

  58
  3
 14. ރައްޔިތު

  ދެން ކީއްވެތޯ ޗައިނާ އިން އެހީ ދޭން ތައްޔާރައް މިހާރުވެސް އޮތްއިރު . އިންޑިޔާ ރުއްސަން . ޗައިނާ ގެ އެހީ ބޭނުން ނުވަނީ. ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަޔައް ވުރެ އިންޑިޔާ މުހިންމީތޯ؟؟؟؟؟

  65
  • ޙުސް

   ޗައިނާއިން އެހީދެނީ ރައްޔިތުންނަށް.
   އެހީބަލައި ނުގަންނަ ނަމަ ރައްޔިތުން ނިކުމެ އެވާހަކަ ދައްކަންވީ ސުވާލުވެސް ކުރަންވީ.

   15
 15. އައްޑޫ މީހާ

  ޔާމީނައި ވަހީދު ނަމަ ކަލޭ ގޮތައް ސިޔާސީ ފިކުރު އިސްނުކޮށް ބަލާނީ އެއްޗެއް ލިބޭނެ މަގު ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއެއް ވާނެ ގޮތެއް ކަލޭ ތިޔަ ބަލަނީ މޯދީ ހިތްހަމަ ޖައްސަން ރ. ވަހީދު/ ރ.ޔާމީން އަޅެ މީނަޔަށް އެހީ ބަލައިގަންނަން ކެރޭތޯ މިކަމާ އުޅެބަލަ ސީރިއެސްލީއޭ

  43
  1
 16. ހާމިދު

  ކުރިންވެސް ތިޔަގޮތައް ކަންތައްކުރެއްވިނަމަ ގައުމު މިހާލަތަކައް ނުދިޔައީސް ކުރިޔައް އޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް ތިޔަވިދާޅުވި ބަސްފުޅާ އެއްގޮތައް އަމަލުކުރައްވާނެކަމައް އުއްމީދުކުރަން

  38
 17. ކިނބޫ

  ތި ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ދުވަހެއްގަ ތިހެން އަރާއިނދެ ބުނި ތިމަން ކަންކުރާނީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފައަށޭ. އެކަމަކު ޑޮކްޓަރުން އާދޭސް ކުރިއިރު އަޑެއް ނީވުނު. މިހާލަތަށް ދިޔައިމަ ކިރިޔާ ހޭވެރިކަން ތިވީ.
  އެހީގެ ގޮތުގަ ލިބުނު އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ބެހުމުގަ ތިލަފަތު ދެކޮޅު ހަމަނުވެގެން އަވަދި ނެތި އެއްކަލަ ނުފެތޭ އޮޑީ ފަޅުވެރިން މީގެ ކުރިން އުޅުނީ.
  ޑޮކްޓަރުން ހަފުސް ވެއްޖެ. ބުނި އެއްގޮތެއް ހެދީކީ ނޫން. ވަސީލަތެއް ގާއިމު ކުރެވުނީކީ ނޫން. ލާރިތަކަށް ވީގޮތެއް އެނގުނީކީ ނޫން. ވެންޓިލޭޓަރު ވީހިސާބެއް ނުމެއެނގޭ. ފްލޯޓިންގ ހޮސްޕިޓަލް ތައްޔާރުވެ އޮތީ ކޮންތާކުކަމެއް އެނގެނީއެއް ނޫން. ވާރސްޓް ސިނާރިއޯ އަށްވެސް ތައްޔާރޯ!
  އިންޑިއާ ވޭރިއަންޓް އިމްޕޯރޓް ކޮށް މުޅި ގައުމަށް ހިލޭސާބަހަށް ކޮންޓިބިއުޓް ކޮށްފަ
  ދެން ރޮއިގަތަސް ވަރިހަމައެއްނު.

  43
  1
 18. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  ވަގުތު ނޫހުން ކީއްވެ ރައީސްނުބުނާގޮތަ ކަށް ސުރުޙީ ލިޔެނީ...ރައީސް ބުނީ ދިވެހި ކޮއްމެ ރައްޔިތަ ކަށްވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތޭ މުޖުތައުއަށް އެހީވާން އެގޮތުން ރޔާމީން ރވަހީދުވެސް އެތެރިވާންވީއޭ..މިއީ ވެރި ކަން ކޮއްފަތިބި ރައީސުންނަ ސަރު ކާރުން އެހީތެރިވުމަށް ދައުވަތު އަރުވާގޮތްތައް..އަހަރެމެން ގާތުގަވެސް ސަރު ކާރުން އެބަބުނޭ ވޮލެންޓިއާ ކޮއްދޭނަ އަންނާށޭ ފުރުސަތު ހުޅުވާފައޮތްވާހަ ކަ...އެ ކަމަ ކު އަހަރެމެނަ މިތިބީ ވޮލެންޓިއަރެއްގެ އެހީގަނޫނީ ފިޔަވަޅެނޭޅޭ ހާލު... ރޔާމީން މިނިވަން ކޮށް ހުރިނަމަ ސަރު ކާރުން އެއްޗެބުނޭތޯބަލަން ނުހުންނަވާނެ..މައިދާނުގަ އެމަނި ކުފާނާ މެޑަމް ފާތުން ތިއްބަވާނެ ރައްޔިތުންގެ ޙިދުމަތުގަ...އެއީ ދިވެހިންގެ ދިވެހި ރައީސް..ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަ ކުގެ ރަސްގެފާނު...

  36
  6
 19. ކާފަ

  ކޮސްބެ ރައީސް. އެއްވެސް ކަމައްނެނގޭ

  23
  1
 20. ކާފަބޭ2020

  ރައީސްޔާމީނާއި ރައީސްވަޙީދު ދެއްވާއެހީއޭބޭނުންވަނީ ! އެހީތެރިކަމެއްނޫނޭބޭނުންވަނީ ސަޅިދޯ؟ ތިޔައީދެލޮލުން ދެގަނޑުކަރުނަވައްޓާލާފަބުނިހީލަތްތެރިވާހަކައެއް! ޗައިނާގެ އެހީއެއްވެސް ރައީސްޔާމީނާއި ރައީސްވަޙީދުގެ އެހީތެރިކަމެއްހޯދާކަށްވެސްނުކެރޭނެ! ތިޔައީއެއަށްވުރެބޮޑަށް ޤައުމަށް ޣައްދާރުވެފަތިބިބައެއް ތިޔަމީހުންނަކީ ޤައުމުވިއްކައިގެންވެސް ވެރިކަމުގަތިބެންފެންބޮވާފަތިބިބައެއް! ކޮބާތޯ ހިލޭއެހީގެގޮތުގައިލިބުނުތަކެތި! ނޭވާހޮޅިންކުރިވައްކަމާ އޮކްސިޖަންފުޅިތަކުންކުރިވައްކަމަށްދިން ޒީރޯޓޮލަރެންސް! ގޯސްތަކެއްހެދިކަމަށްއެއްބަސްވެފަ ރައިއްޔަތުންކިބައިން މައާފަށްއެދެންވެސްނުކެރުނު! އަވަހަށްއިސްތިއުފާދޭށެވެ. ލަދުހަޔާތޭމިކިޔާއެއްޗެއްގެކަންފުޅެއްހުރިނަމަ އިސްތިއުފާދޭށެވެ.

  27
  1
 21. ސޯލިހް

  މިވީހާތަނައް އައި އެންމެ ނާގާބިލް އެންމެ ކޮރަޕްޓް ވެރިމީހާ މިއީ. ހުސް ފޭކް ގޭމްޖެއްސުން ނުންކަމެއް ނުކުރޭ. ނުމޮށޭ ގުރައެއް ދިވެހިންގެ ގައިގަ ދައިގަނެފަ މިއޮތީ.

  30
  1
 22. Anonymous

  ރައީސް ޔާމީން ގެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަކަން މީނައަށް އެނގޭތީ މިއުޅެނީ. އިސްތިއުފާ ދޭންވީ .
  މިހާތަނަށް އައީ ނުކުރެވޭ ކޮން މެކަމެއް ރައީސް ޔާމީން ގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަޅުވަމުން، ޕޯޑިއަމް ތަކުގައި ކުރީސަރުކާރޭ ކިޔާ ބަދުނާމު ކުރަމުން. ރައްޔިތުންނަށް ވ. ސާފު ކަލޭގެ މަކަރުވެރި ރޭވުން ގެރިމޯދީއާ ގުޅިގަނެގެން މިޤައުމުގެ ްްެްްެީްްެްްެީްްެްްެީްްެްްެްްެްްެީްްެްްެީްްެްްެީްްެ އިންޑިޔާގެ ފައިދަށަށްލާ ޗިސް ކުރަމުން ތިޔަގެންދަނީ

  30
  1
 23. Anonymous

  ޔާމީންވެސް މިދަތިދުވަސް ވަރު ގެހެދުންހުއްޓާލާފަ ދައުލަތައް ދައްކަން އޮތް ފަސް މިލިއަންޑޮލަރު ދައުލަތައް ދައްކާލުން އެއީ ވެވޭއެހީއެއް

  4
  37
  • ގހޖ

   ދެންލާރިކޭ ބޭފުޅުން މަގާމުތަކުން ވަކިކުރިއަސް ސަރުކާރަށް ވ ޚަރަދު ކުޑަވާނެ އިނގޭތޯ ބޭފުޅާ

 24. ނިޒާމު

  ދައުލަތުގަ ލާރިމަދީކީނޫން އެކ ކި އެކި ޖަމާތް ތަކައް ލާރި ކޮޅުބަހާ މެނޭޖުކުރަން ނޭނގޭތީ ވާގޮތް ހަމައެކަނި ބޯގަންވިލާއައްވެސް ނޭނގެ ފަންސާހަކައް މިލިއަންނުދޭކަމެއް ....ސައިންދާފޮރުވަންވެސް އެހާހަރަދު މީނާހުރީ ެައްނިގެ ގުއިރޯނުގައި ޖެހި ފިތިބާރުވެފަ ..ކޮބާތޯ މީނާއަކައް ވާއެއްނުވާއެއް އިނގެނޯކީނޫން ބޮޑު ބަޖެޓް ކަނޑައަޅާފަ ކުރޭބޭ ކަމެއްނެއް އެހެންމީހުންވެސް ކަނޑައަޅާތީ މީނާވެސް ބޮޑު ެަފަދެއްޖަހާލަނީ ތޯއްޗެއް..

  13
 25. ފޯއްމުލައް މަސީ

  ރައީސް ކިބާތަ ޔާމިނު ދައިރުގެ މަޖްލިސްރަެީސް އެންމެ ގިނައިން ބައިއެޅިގެން ދިޔައެ ކު ރާއްޖޭންބޭރުގަ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮއްލައިގެން އުޅެނީ ހަމައެވަރައް މައުމޫނު ދައުރު ގައިވެސް މަސީހުވަނީ އެވަރައް ފައިސާ ކައިފަ ކީއްވެތަ މައްސަ ނުބެލެނީ. މީނާ އެވަރައް އެމްއެމްޕީއާރުސީ ފައިސާވެސް ކައިފަ އޭނާގެ އަންހެނުން ބުނީ އެއީ ހުދުކާފޫރޯ ކިޔައި ވަގު ފައިސާތައް ކައި ހުސްކުރަނީ....ކީއްވެތޯ ދައުވާ ނުކުރެވެނީ......ކިހާދެރަ ކަމެއްތޮ މިއީ....މިމީ ހުނައް ނޭނގެނީތަ އެފަދަ ހަރާމް ފައިސާ އަބިދަރިންނައް ކާންދޭން ނުވާނެކަން..އަދި އަނބި މީހާ އަހާވެސް ނުލަނީބާ....

  1
  4
  • ގހޖ

   ދެންލާރިކޭ ބޭފުޅުން މަގާމުތަކުން ވަކިކުރިއަސް ސަރުކާރަށް ވ ޚަރަދު ކުޑަވާނެ އިނގޭތޯ ބޭފުޅާ

 26. ޓެރޭ

  އިއްޒަތެރި ރައީސް ޔާމިނެއް ވަހީދެއް ނަސީދަ ކަށް ކޮއްދެވޭނެ ކުޑަވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ
  މިބަލިން އަރައިގަނެ ގައުމު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ބޭނުންނަމަ !
  އެއްމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ސަބަބު ތަ ކުގައި ހިފާ ﷲ އަށް ވަ ކީލް ކުރަން ފަށަމާތޯއެވެ މިސް ކިއްތަ ކުގައި 5 ނަމާދާ ހު ކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރަން ފަށާ ދުޢާއިން ގައުމު ގުގުމާލާށެވެ
  ﷲ އުފެލެއްލެވި ބަލިމަޑު ކަމެއް މުސީބާތެއް މެނުވީ ފިލާނުދާނެ ކަން ދަންނާށެވެ ސަބަބަ ކީ ހަމައެ ކަނި ޑޮ ކްޓަރުންގެ ބަސް ތަންފީޒް ކުރުމެއްނޫނެވެ.

  • ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

   ތިކަ މެ އިބޫއަށް ނުކޮއްދެވޭނެ...ތިކަން ކޮއްދެވޭނީ ރޔާ މީންއަށް.. މިސއކިތްތަކުން ބަންގީގެއަޑު ނުކެޑިއަޑުއިއްވޭނީ ރޔާ މީން ވެރިކަ މަށް ގެނެސްގެން...

 27. Anonymous

  ރައީސް ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ބާތިލުކުރޭ! އަނިޔާވެރިވީމަ ކަލޭވެސް އެތަންދެކޭނެ. ﷲ ތައާލާ އަނިޔާވެރިންގެ ކިބައިން ބަދަލުހިއްޕަވާނެ.

  14
 28. ކައްބެ

  ރައީސް ޔާމީންއަށް ވަގުސަރުކާރަކަށް ލާރިދޭކަށް ނުޖެހޭނެ ކޮވިޑުވަގު ސަރުކާރު މިހާރު އެވަނީ ވެއްޓެން ދޮންވެފަށްކާވެފަ.

  12
 29. ޕާޕަ ޕާޕާ

  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޔާމިން ދޫކުރޭ

  16
 30. ސޮއިތި

  މުޒާހަރާއެއް ކޮށްފާނެތީ ބިރުގަތީ

  12
 31. ވަހީދުބެ

  މޫނަށް ލަދަށް ތިހެން ތިބުނީ. ނުކެރޭނެ ތިކަންކުރާކަށް.

  13
 32. މޯޑިސް

  ރައްޔިތުން ހަނާވިއަސް ނު ކެރޭނެ. ރައްޔިތުންދެ ކެ ލޯބިވާ ވާތީ ރުއިމަ ނިމުނީ.

  11
 33. ޙހހހ

  ރަޢީސް ފުރަތަމަ މިސުވާލަށް ދިންޖަވާބު ރައްޔިތުން އެއްސެވިންތޯ ، ސީދާ ޖަވާބު ނުދެއްވާ ހިތުގައިއޮތް ހަސަދަވެރިކަން އިސްކޮށް ވިދާަޅުވީ ، ބަޔަކު އެހީތެރިކަން ނުދީ ޖެއްސުންކުރަން މަގުތަކަށް ނުކުތީމައޭ މިކޮވިޑް ގިނަވީ ، މީ ވަކިބަޔަކު ބޮލުގައި އަޅުވަން ވީކަމެއްތޯ ، މުޒަަހަރާކުރީމަ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރ ބޮޑުވެ ކިތައްކަންތައް ރަނގަޅުކުރަން މަޖުބޫރުވި ، އަދި ޒުވާނުން މުޒާހަރާޖުރީވެސް އުނދަގޫކުރަންބާ

  11
 34. ރައީސު މީހާ

  ކުރިން ވެސް ތިގޮތް އޮތްކަން މަނިކުފާނަށް ވިސްނުނު ނަމަ ހާދަވާ ރަގަޅެވެ. އެކުގަ ތިބި ބައިވެރިން ރިސޯޓް ތަކާ ތަންތަނުގަ އެކަހެރިވެ ފިއްލަވަނީ އެވެ. މަނިކުފާނަށް ކުރިޔަށް ދެވޭނެ މަގެއް ނެތޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް މި އަދު ނުވާނެއެވެ. އެކުވެރި ކަމާއެކު ކުރިޔަށްދާން ފެށުމަކީ ވަރަށް ރަގަޅު ފެށުމެކެވެ. މިވަގުތަކީ އެކުވެރި އެއް މިސްރާބަކަށް މަސައްކަތް ފަށަން ވީ ވަގުތެވެ. ގައުމާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައެވެ.

 35. ޕަރީ

  މީނާ ނުގޮތަކަށް މި ބުނަނީ ރ.ޔާމީނުއޭ. ޗައިނާގެ އެހީއަށް އެދޭށޭ.މަށަށް މޯދީދެކެ ޖެހިލުންވާތީ ފާޅުގައި ޗައިނާގެ އެހީއަށް އެދެން ނުކެރިގެނޭ މިއުޅެނީ.

  3
  1