އިންޑިއާގެ ކޮންސިލޭޓެއް އައްޑޫގައި ހުޅުވުމުން އިންޑިއާ އާއި އައްޑުއާއި ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ގާތް ގުޅުމެއް އުފެދި ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެކަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަސްލަމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އައްޑޫގައި ކޮންސިލޭޓެއް ހުޅުވިއްޖެ ނަމަ އިންޑިއާ އާއި އައްޑޫ އާއި ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވެ، އިންޑިއާގެ އިންވެސްޓުމެންޓުތައް ވެސް އައްޑުއަށް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށާއި އަދި ކޮންސިއުލޭޓްގެ ސަބަބުން ވިސާގެ ފަސޭހަތަކެއްވެސް އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ.

އައްޑޫގައި އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓް ހުޅުވުން އަވަސް ކުރުމަށް އަސްލަމް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އައްޑޫގައި އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ހުޅުވަން އިންޑިއާގެ ކެބިނެޓުން ނިންމި ނަމަވެސް އަދި އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އައްޑޫގައި ހުޅުވަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުއްދަ ނުދޭކަމަށް ރޭ އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އައްޑޫގައި އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ހުޅުވުމާއި ދެކޮޅަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މީސް މީޑިއާގައި އަޑުއުފުލަމުންނެވެ. ކޮންސިއުލޭޓް ހުޅުވުމާއި ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ އައްޑޫގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެން ދިއުމުގެ ފެށުމަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ބީތާ

  އިންޑިޔާ ބަޔަކު ތިބެގެން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިއަށް ކަމެއްވާނަމަ ވޯރާ ވިޔަފާރިވެރިން ތިބެގެން ކުރިއެރުމެއް ހޯދުނީސް. ކުރިހާވެސް ކަމަކީ ވައްކަމާއި ދުއްޕާން. އަލުން އެކަން ފެށެން ތިއުޅެނީ. މީހަކު ބީތާވެއްޖިއްޔާ ދެއްކޭ ނުދެއްކޭ ވާހަކަ ނޭނގޭނެ.

  30
  • ބޭބެ

   މިއެންމެން މިވަނީ ގަނެފަ!! ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާ މިމީހުންނަށް މިލިއަނުން ދީގެން އިންޑިޔާއިން ބޭނުންވާ ކޮންމެކަމެއް މިރާއްޖޭގައި ކުރަމުން މިގެންދަނީ!! މިއީ ހަމަ ހިތާމަ ހުރިކަމެއް!! ނާގާބިލް ތަނެއްދޮރެއް ނުދަންނަ މީހަކު ވެރިއަކަށް ރައްޔިތުން ހޮވީމަ ވާނެ ހުރިހާކަމެއް މިރާއްޖޭގައި ވަމުންދާތަން މިފެންނަނީ!! 25 އަހަރު ވަންދެން މަޖްލިސްތެރޭ ހުރި ލޮސްގަހެއް ގެންގޮސް ރައިސް އޮފީސްތެރޭ އިންދިޔަސް ހަމަވާނީ ޅޮސް ގަހަކަށް!! އާރެއްނުލާނެ!!

   17
   • ކަލޯ

    ޕަލަސްޠީނަށް މިނުލަފާބައިގަޑުހެދިގޮތައްއައްޑޫހަދަންއެއުޅެނީ ހަމައެގޮތައްވާނީ

 2. Anonymous

  މަރުމޯލާ ގެރިމޯދީ ނޭނގެތޭ އަދިވެސް. މީ މުސްލިމުންދެކެ އެހާ ވެސް ރުޅި އަންނަ ދައްޖާލެއް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނަށް ހެޔޮއެދޭނޭތަ

  33
  1
 3. ބުއްޅަދައްޖާލު

  އިބިލީސްތައް މިތިބެނީ ކިހާވަރެއް ދީ ގަނެލާފަ ބާ..؟؟ ރީނދޫ ގެރިތައް ބޭނުމެއްނެތް ކަލޭ އެހެން ކަމެއްކޮއްބަލަ

  30
 4. ސކާރު

  ވިކިފަ ތިބިމީހުން ފެނޭ އެބަ

  33
 5. ކަމަން

  ރޭގަ ސޯލިހު ބުނި ހަދާކައް ނޫޅެމޭ، މިހާރު އަސްލަމްތިބުނަނީ ހަދާނެ ކަމުގެ ސިގްނަލް! ދެން ނޭގުނެއްނު، ރައްޔެތުން ތިބެނީވާނުވާ ނޭގިފަ!

  31
 6. އަލިބެ

  ހީވާގޮތުން މިކަލޭގެ ގެރިމޯދީ އަތުން ލާރިގަނޑެއް ބަނޑު އަޅާލައިފި

  12
 7. ކަލޯ

  މިކަހަލަ ދެބޯގެރިންނައް ކަމެއްލިބުނީމަ ވާހުރިހާ ކަމެއްފެނެމުން މިދަނީ

  14
 8. މޮހޮރުބޯ

  ބަލަގަތީ ކަލޯގެ އަމިތްލަ ތަނެއްތަ އިންޑިއާ މީހުން ވިޔަފާރި ކޮއްގެންމުސް ސަދިވިގައުމެއް ދައްކަބަލަ ކަލޯބަލާބަލަ މަހަލްދީބައްހަދާގޮތް ގެރިމަސްކެއުން މިހާރު އެމަނާކުރީ މޮޔަ ގރ

  10
 9. ހަސަން

  އަސްލަމް އެވެ. އަސްލަމް 25 އަހަރު މި ސިޓީގެ މެމްބަރުކަމުގައި ބަގުޑިބައްދައިގެން ރައްޔަތުންނަށް ވީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ. އަސްލަމްމެން މަސައްކަތްކުރަނީ އަސްލަމް އާއި އަސްލަމް ލައިގެން އުޅޭ ހައެއްކަ ކެނާގެ މަންފާއަށް. މި ސިޓީއަށް އިންޑިޔާ މީހުން އައިސް ގެން ތިއުޅެނީ މިތާ ގަޑުބަޑު އުފައްދަން. މާލޭގައި ވޯރާ ވިޔަފާރިވެރިން ހެދީ ކިހިނެއްކަން އަސްލަމް މެންނނަށް ނޭނގެނީބާ! އަސްލަމްމެން އުޅެނީ ކެނެރީގޭ ނަޝިދު ބޭނުންހާ ގޮތެއް މިތަނަށް ހަދަން. އޭނާގެ އޮފީހެކޭ ކިޔާފައި ވެސް ކޮރަޕްޝަނަށް މަޝްހޫރު ހިޔަލީމެންގޭގައި އެބަހުރި ތަނެއް ހަދާފައި. ކޮންކަމެއްވަނީ. ބަލަ އައްޑޫ ރައްޔަތުންނަކީ ގަމާރުންނެއް ނޫން. އަޅީ ނިޒާރުއަކީ ހެޔޮ ވިސްނޭ މީހެއްނަމަ ކައުންސިލަށް ބާރު ނުލިބޭ ގޮތަށް ތިޔަކަން ވިޔަ ދީގެންނުވާނެ. ނޫނީ ލާމަރުކަޒީއޭ ބުނުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އަސްލަމް މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގައި އުދުހެނީ އަސްލަމްމެން އަހަރުމެންނަށް ކޮށްދެވުނު އެއްވެސްކަމެއް ނެތް.

  13
  • ނޭނގުނު

   އަހަރެން އަޖާބުވަނީ މިހުރިހާ ކަމެއް އެނގިއެނގި ތިބެ އައްޑޫން ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގަައިވެސް އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ކީއް ކުރަން، ހުރިހާ ގޮޑިއެއްދޭތީ.

   11
 10. ރެފްރީ

  އިންޑިއާގެވެެރި ކަން ކުރާރަށަ ކަށް އައްޑުއަތޮޅުހަދަންފެނޭ .... އެއިރުން ހުރިހާ ކަމެއްއައްޑުއަތޮޅަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ.
  އަލިފު ހާ

 11. މޮހޮރުބޯ

  ބަލަގަތީ ކަލޯގެ އަމިތްލަ ތަނެއްތަ އިންޑިއާ މީހުން ވިޔަފާރި ކޮއްގެންމުސް ސަދިވިގައުމެއް ދައްކަބަލަ ކަލޯބަލާބަލަ މަހަލްދީބައްހަދާގޮތް ގެރިމަސްކެއުން މިހާރު އެމަނާކުރީ މޮޔަ

  10
 12. Anonymous

  އިބްރާހީމް މީ ބަހައި ޢަމަލުވެސް ދިމާނުވާ ވެރިއެއް. އިސްތިއުފާ ދީ.
  ޝެއިޚް އިލްޔާސް ކޮބާތޯ މިކަމުގައި އެއްޗެއް ވިދާޅުވެ ނުލައްވާންތޯ.

  12
 13. އަވަ

  އޯކޭ އެހެން ވީމަ އަސްލަމް ބުނީމަ ބުނާނެ އެއްޗެއްނެއް

  2
  2
 14. ހުސެން

  އަސްލަމް އަށް ފައިދާ ވެދާނެ ، ކަރުދިގު ފުޅިތަށް ފުރިޖަށް ލެވޭލެއް އިތުދރވެދާނެ. މީނަ ހުންނަނީ ހަމަހޭގަ ތަ؟

  10
 15. ސސ

  މިއަސްލަމް މީސީދާ އައްޑޫ ވިއްކާލަން އުޅޭ މީހެއް، ދިވެހި ރައްޔިތުން މިފަދަ ރޯނަ އެދުރުން ދައްކާވަހަ އަޑު ނާހާތި !

  12
 16. ހަގީގަތްވާނީ ހަގީގަތައްދޯ

  އެހެންވީމަތޯ މިމާލެ މިއޮތީ އަތްނުފޯރާ ހިސާބުގަ ތިޔަ ބުނާ ގައުމަކާ ހެދި މިމާލޭގައި ތިޔަބުނާ ގައުމެއްގެ އެންބަސީ ހުންނަތާ ކިތައް އަހަރުވެއްޖެތޯ މެމްބރ ހީވަނީ ޖީބައް ކޮންމެވެސް ވަރެއް އިތުރުވެގެން އުޅޭމީހެއްހެން

  11
  1
 17. ކޮވިޑް

  އަސްލުވެސް ދޯ އަސްލަމް؟ ދެން ތިހެން ބުނީމަވެސް އައްޑޫ ރަތްޔަތުން ހަމަ އަތް ޖަހާނެ، އެއީ އަންނި ޕޯޑިއަމްގަ އަވަގުރާނަ ގޮވީމަ އަތްޖަހާ ކޮޅަށް ތެދުވި މީހުން، މިފަހަރުވެސް ކަނުންސިލް ޖެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީ އަށް ދިން ގަޅި އައްދޫ މީހުނޭ، ޕަކާސް

  13
  1
 18. ކޮވިޑް

  މިސަރުކާރުގަ ވާކަމެއް އަދި ނުވާކަމެއް ވާނޭކަމެއް ރައީސް މީހާ އަކަށް ނޭންގޭނެ . މެމްބަރުންނާ އެކްޓިވިސްޓުން ވެސް މާ އަޕްޑޭޓް ވާނެ ތި ކަންކަމުގާ،

  10
 19. ރައްޔިތު މީހާ

  އައްޑޫ އެއީ ވަކި ޤައުމެއްތަ، ވަކި ޤައުމެއްގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ހުރެގެން ތަރައްޤި ކުރަން.. އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ޓެކްސް ދައްކާ. އެފައިސާއިން އައްޑޫ ތަރައްޤީ ކުރަން ބާރުއަޅަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލެއް ހޮވާފަ.. ކޮންސިއުލޭޓެއް ބޭނުމެއްނޫން.. ވިއްސާ ދިނުމަގަ ތިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދޭން ބޭނުމިއްޔާ ހދ. ގަ ކޮންސިއުލޭޓެއް ހަދާ.. މިހެން މިބުނީ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯރޓް އިން ސީދާ އިންޑިއާއަށް ދަތުރު ކުރަނީވެސް.. އައްޑޫ އިން އާއްމުކޮށް ދަތުރުކުރަނީ މާލެ އަށް ނޫނީ ކޮލަމްބޯއަށް..

  • ބަކަމް

   މީ އައްޑޫ ވަކި ކުރަން ފެށުން. މި ޢެފެދޭ އާ ޤައުމުގަ ވެރިކަން ކުރާނީ އަންނި

   4
   1
 20. ޣޯސް

  ޢަސްލަމްމެންފަދަ ގައުމަށް ގައްދާރުވާ މީހުންނާހެދި ގައުމު އަޅުވެތިވެގެންދާނީ.

 21. މަސްއޫދު

  އަސްލަމުއަށް. ސުވާލެއް! މިހާރުތިޔައުޅޭ މިނވަންކަމާއެކު އިންޑިޔާގެ ބާރުގެ ދަށަށް އައްޑު ދިއުމުން އުޅެވޭނެބާ! ޖަވާބެއް ދެއްވުންއެދން! ގައިގައި ޖަހައިފައިހުރި މަހަކީ އައްޑުއަށް ހަރާޟްހޯރުވުމުގެ މަސްދޯ!

 22. ވަތުބަތާނަ

  އެއްކަމެއްވެސް ނުވާނެ. މާލޭގައި ހުންނަ ތަނުގެ ހާލަތު ބަލާބަލަ، އެތަނަށް ބޭނުންވާ ފަންސުރުވެސް ގެންނަނީ އިންޑިޔާއިން ފައިފުހިވެސް ދެންކީއްކުރަން ކާ ތަރުކާރީކޮޅުވެސް އެމީހުން މާލެއަކުން ނުގަންނާނެ. ދެން ތިތަނެއް ހަދައިގެން ތިޔަރަށުން ކޯންޗެއް ގަންނާނީ، އަނެއްކާ އެ ހަތަރުފާރުތެރެ ވާނީ މި ގައުމުގެ ޤާނޫނު ނުހިނގާތަނަކަށް ކޮންމެފަދަގަނޑެއް ގަތަސް ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޯންނާނެ. އާނ! ތިކުދިން ކަމެއްވާއިރަށް ފިލާތިބެން ވަންނަ ތަނަކަށް ވެދާނެ، ހީވަނީ އެބޭނުމުގަ އުޅޭހެން، މި މީހުން ވެރިކަން ދޫކޮށްލާފަ ފިލަންވަންނަ ތަނެއް ބޭނުންވެގެން އުޅޭހެން ހީވަނީ، ކުރިންވެސް ގޮަލައަކު އޮތެއްނު މާލޭގަ ހުންނަތަނަށްވަދެ ފިލާ.

 23. ޔާމިން

  ބޮޑުގޮހަޑާ ކީކާތަތިޔަކިޔަނީ ނުވާނެތިކަމެއް

 24. ޔާމިން

  ޔާﷲ މިގައުމް މިބަހީލުންގެކިބައިންސަލާމައްކުރައްވާޝި