އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ވީހާވެސް އަވަހަށް ހުޅުވަން ޖެހޭ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޗީޕް ވިޕް ރޮޒެއިނާ އާދަމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޮޒެއިނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމު ކުރީމަ، އެކަމުގެ ފަސޭހަތައް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ޏ. ފުވައްމުލަކާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ އައްޑޫ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ފްލައިޓު ދަތުރުތައް ބޭއްވުމުން ވަގުތާއި ފައިސާ ވެސް ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ކޮންސިއުލޭޓް ވީހާވެސް އަވަހަށް ގާއިމު ކުރެވޭތަން ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫގައި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުން ފާސް ކުރި ނަމަވެސް އެކަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އަދި ގޮތެއް ނުނިންމައެވެ. ކޮންސިއުލޭޓް ހުޅުވުމާ ދެކޮޅަށް މީސް މީޑިއާގައި ވަނީ "ސޭވް އައްޑޫ" ގެ ކެމްޕޭނެއް ވެސް ފަށައިފައެވެ.

އައްޑޫގައި އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީހެއް ހުޅުވަން އުޅޭކަމުގެ ވާހަކައާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ އަށް އުފަން ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ބައެއް މީހުން ބުނަމުންދާ ގޮތުގައި މިއީ އައްޑޫ ރައްޔިތުން އަޅުވެތި ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އިންޑިއާ އިން ކުރަން އުޅޭ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެކަމާ ހިޔާލު ތަފާތުވާ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ދެކުނު ރަށްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

43 ކޮމެންޓް

 1. ކެހިވެރި ފަތިސް

  ވަގު ކަލޭގެ ހިފާ ހައްޔަރު ކުރޭ.

  97
  1
 2. ރާގު

  ރައްޔިތުން އެއްބާރުލުންނުދީގެންނެއްނޫ އަދި އިންޑިޔާއިން މީހަކު ނުގެނެވގެންނެއްނޫން މިއުޅެނީ މިއުޅެނީ ދޯހަޅިސިޔާސތުގެ ސަބަބުން ޑޮަރު ބޭބޭނުންވެގެން އިންޑިޔާއިން ބަލިމީހުންތަކެއް އެތެރެކޮ ށ ްއިންޑިޔާގެ ފެސސިލިޓީއަކަށް ރާއްޖެ ހެދިހިޔާބުން އެކަމުން ސަލާމތް ވާން މިހާރު ޖަހާނެ މަޅިއެއް ނޭގިގެން މިހާރު އިންޑިޔާއިން ކޮްމެވެސް މީހަކު ގެންނަްމަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމެއްނެތް ރައްޔިތުން މިހުރިހާކަމެއް އެބަބަލާ ަމަގާތުން

  103
 3. ހހހހ

  ދިވެހި ގައުމުގެ ގައްދާރު ރޮޒޭނާ. އައްޑޫ ރައްޔިތުން އަޅުވެތިކޮށް ލަކްޝަދީޕު ރައްޔިތުނަނަށް ބީޖޭޕީ އިންދޭ ޝައިޠާނީ އަނިޔާ ދޭން ތާއީދުކުރާ މެންބަރެއް.

  133
  • ޙާކިމާ

   ރޮޒޭއާއި އަސްލަމު މަޖިލީ ހުން ވޭތުކުރަންވީ ވީ ހާއަވަ ހަކަށް.

 4. Anonymous

  މާނައަކީ، އައްޑޫގައި އިންޑިޔާ ރައްޔިތުން އިންތިހާއަށް އުޅޭނއ ގޮތަށް މިސަރުކާރުން ޕްލޭން ކުރަނީއޭ. ގައުމުތަކުގެ ކޮންސިއުލޭޓަކީ ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ތިބޭ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތްދޭން ހަދާ ތަންތަން. އިންޑިޔާ ކޮންސިއުލޭޓުން މިގައުމަށް ވާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ. އައްޑު ދިވެހިރާއްޖެ އިން ވަކިކޮށް އިންޑިޔައިން އަޅުވެތިކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް ހަދަން ރޮޒެއިނާ ތާއީދު.

  116
 5. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  އިންޑިޔާގެ ކޮންސިޔުލޭޓް އޮފީސް ހުޅުވަންވީ ޑޮނާޑްގަ..އެ ހެންމީ ހުން ރުޅިއަރުވަންނޫޅޭތި..

  110
  1
 6. Anonymous

  އައްޑު މެންބަރުވެސް ތާއީދު މިކުރީ އައްޑޫ އަޅުވެތިކޮށް ބުފުދީނުގެ ނުބައި ޖާހިލުން ތަކެއްގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވަކިތަކުގެ ދަށަށް އައްޑޫ ރައްޔިތުން ދޫކޮށްލަން. އައްޑޫ ރައްޔިތެއް ނޫންވީމަ ރޮޒޭނާއަށް ކީއްދޯ. އަނިޔާލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި މީނަ ނުހިމެނޭނެއްނު.

  110
  1
 7. މައިކް

  ކޮންފައިދާއެކުރާނީ ތިއުޅެނީ އަޑޫ ރައިތުްނ ނިކަމެތިކުރަން ، ތިއުޅެނީ އަޑޫގަ ބުދުފައްޅިއަލަން
  އަޑޫރައިތުްނ މިަކމައް ތާއއިދުނުކުރާތިމީހަމަ އަލޫވެތިކުރުން

  95
 8. ގެނޭއަވަހަށް

  އަވަހަށް ގެނޭ ކޮންސިއުލޭޓް. އައްޑޫ މީހުންނާ ތި ސަރަހައްދު މީހުންނަށް ވާ ފައިދާގެ 10 ގުނަ ފައިދާވާނެ އެތަނަށް އަންނަން އުޅޭ އިންޑިއާ މީހުންނަށް.

  81
  2
 9. އައްޑޫ ބެއްޔާ

  ހެޔޮނުވާނެ ރޮޒޭ ކަލޭމެން އައްޑޫވަންތަ ވާނެ ކަމެއް ނެތް އަހަރެމެން ބޭނުމެއް ނޫން ޔޫ ޑޮނާޑްގަ އެމީހުން ބައިތިއްބާ ކޮންފަދަ ބޮޑު ނުހޮރޮއްޕާނެއް މީދެން އިންޑިޔާ ޤައުމު ނުވިއްކޭނެ

  96
 10. ރޮކޮސް

  މީގެ އެކަކުވެސް ޕޮލިޓިކަލީ ފައިދާވާގޮތަކައް ނޫނީ އެެއްޗެކޭ ބުނާގޮތެއް ނުވޭ! ކަލޭމެން ކުރިއަށް އޮތް 50 އަހަރު ވެރިކަމުގަ ތިބޭން އައްޑޫ ބިމުގެ ބޮޑުބައެއް އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީބޭނުމައްދީފަ، އެއެގްރީމެންޓްފޮރުވައިގެން ތިބެ، އެހެން އެއްވެސް ހާލަތެއް މެދުވެރިނުވެ ކުއްލިގޮތަކަށް އެތާ ގާއިމުކުރަން ތިއުޅޭ ކޮންސިއުލޭޓަކީ އާދައިގެކަމެކޭބުނީމަ އަޑުހާނީ މިވެރިކަމުން ނަހަމަގޮތުގައި ފައިދާހޯދާ ނުވަތަ ލިބޭބަޔަކު.

  34
 11. ރަނޑާލި

  ދިވެހިލޭވެސް ނުހިނގާ ކަނބަނލުން ތިއުޅެނީ ތިޔަތިބީ ގައުމައް ޢައްދާރުވާ ބައެއް

  41
 12. މަސްއުޫދު

  ތިޔާއަވަހަށް ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެންތަ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ހައްގުގައި ވާހަކަ ނުދައްކައި ބުދުދީނުގެ މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ރުޒައިނާއަށް މުސާރަދެނީ ބުދު ދީނުގެ މީހުންތަ! ހގެވެށި އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ ހައްގުގައިވެސް ބަހެއްވެސް ބުނަނަް ނުކެރުނު! ތިޔައީ އަންހެނެއްތަ! ނުވަތަ!

  29
 13. އަމީރާ

  ތި ރޮޒޭޭތީ މުޅި ދުނިޔެއިން މަ އެންމެ ރުޅިއަންނަ އެކަކު!

  31
 14. ރާއްޖެތެރެ

  އައްޑޫ މީހުންނަ ހީވެދާނެ ވިސާ ފަސޭހައިން ލިބުނީމަ ފަސޭހަތަކެއް ވެދާނެކަމައް. މިކަމުގަ ފޮރުވިފަ އޮތީ އައްޑޫ ބާރުވެރިކަން ދަމައިގަތުން. މިލިޓަރީ ބާރުގަދޮއް ރިސްވަތުދީގެ ސިޔާސީ މީހުން ގަނެލަން ފަސޭހަތަކެ ކޮއްތިދެނީ.

  31
 15. ހޭކެޑޭ

  އަހުރެމެންގެ ވަތަން އަހަރުމެނައް.
  ތިޔަބޭފުޅާ ތިޔަ ތާކައް ވަޑައިގަނޭ.
  2023 ގައި ތިޔަގޮޑި ގަޑުވެސް ސައްކު

  32
 16. ްގައްދާރު

  ކަލޭމެންގެ އެކަނި ގައުމެއްތަމީ ބޭނުންހާ ކަމެއްކުރަން!

  34
  1
 17. އައްޑޫ މީހާ

  އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ނުގޮސް އައްޑޫގެ ހޮސްޕިޓަލުން ކެންސަރު ބައްޔަށާއި އަދި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ސްކޭނެއް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ދެން ކޮންސިއުލޭޓު ހަދަންވީ އޭރުން އަހަރުމެން ބުނާނީ ތަރައްގީއޭ އެހެން ނޫނީ ކިހިނެއް ތަރައްގީއޭ ކިޔާނީ

  24
  1
 18. މަގޭގައުމު

  މިހެރަ އައުރަ ނިވާނުކާ އަންހެނާ އިންޑިޔާއިން ދިނީކިހާވަރެއް؟؟ތިޔައުޅެނީ ގައުމުވިއްކާލަން ؟ތިޔައަންހެނާ މެންބަރުކަން ހަދާންނައްތާލާ މަވާސަލާން؟؟ ބޮއަގުގާ ސަރުކާރުގެއޮފީސް ތަކައް ޔުނިފޯމް ފަދަތަކެތި ބޮޑުައަގުގާފަހާގެން ވީމުއްސަންޖެ؟

  27
 19. މަރޭ

  މިކަމުން އައްޑޫގަށް ވިޔަފާރި އާ އެހެނިހެން ކަންކަންކުރިއަރާނެ އެއީ އިންޑިޔާގެ މީހުން ގިނަވެގެނަދާނެ އަދި ބަގުލަދޭސް މިހުން ގައުމުގަ(ހާއްސަކޮށް މާލޭގަ) ވިޔަފާރި ކުރަފަދައިން އިންޑިޔާ މީހުން ވަކިކަމެއް ނުބަލާ ވިޔަފާރިތަށް ކުރަންފަށާނީ. އަގުވެސް ހެއުވާނެ. ހަމަ އެކަނި ތަފާތަކަށްްވާނި އެމީހުން ގެ އަތަށް އެ އަށްޑޫގެ ކޮން ޓުލޯލު ދާނީ. އޭރު އެތައް ބަޔަކު އެމިހުންނާ ވަކިނުވެވޭ ހިސާބުގަ ތިބޭނީ. އެމހުން ގެ މިހުން ވިޔަފާރި ހިނގާވަރަށް އެތަނަށް ގެންނާނެ. މިހީ ހިޔާލެއް

  20
 20. ކާފަބޭ2020

  ވަރަށްއަވަސްކުރަންވާނެ! އަންނަދައުރަށްނާދެވޭނެކަމަށްފެންނަނީ ތިއުޅެނީރައިއްޔަތުންނަށް ފައިބައިގެންދަމުންވެސްލަނޑެއްދެވޭތޯ އަބަދުވެސް ތިޔައީދެކޮޅުންކާންދަސްވެފައަދި އެގޮތުގަދެމިހުރިމިސާލެއް ލިބޭއެއްޗެއްވިއްޔާދަމަގަންނަންވާނެދޯ؟

  20
  1
 21. އަލިބެ

  ރޮޒޭނާގެ އަމާބަފާތަރިކަމުދަލެއްނޫން އައްޑުއަކީ، ކަލޭބޢނުންހާ ގޮތެއް ނުވާނެ

  29
 22. އައްޑޫ ބެއްޔާ

  އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއްވެސް އަދި އެހީއެއްވެސް ބޭނުމެއްނޫން ނާޤާބިލު ސަރުކާރު އިސްޔިއުފާ، ކުރިންވެސް އޮތީ އައްޑޫގައި ބުދު ބަހައްޓާފަ އަނެއްކާވެސް އެއުޅެނީ އެކުޅިވަރު ފަށަން، ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި އިޒުރޭލު މީހުން ވަކި ހިއްޕިގޮތަށް އައްޑޫގައިވެސް އެއުޅެނީ އިންޑިއާ މީހުންގެ ވަކި ހިއްޕުވަން، ދުވަސް ކޮޅަކުން މަލިކަށް ހަދާލިހެން ހަދާލާނެކަން ޔަޤިން ކަށަވަރު މުޖައްރިބު ނާޤާބިލު ސަރުކާރު އިސްތިޢުފާ....އިންޑިއާ އައުޓު...😡😡

  32
  1
 23. ކަނބާ

  ''އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ދާދި އަވަހަށް ބޭނުން: ރޮޒެއިނާ'' އެހ ހާ އަވަ ހާ ވެއްޓެނީތަ؟ ކަލޭމެން ފިލާނެ ތަނެއް އަވަ ހާ ހޯދަނީދޯ؟

  25
 24. ޖޯގޫ

  ތި ކަމަނާ އަކީ ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ މީހެއްކަމަކައް ނުބެލެވޭ ދެން އައްޑުއައް ވަކި ކޮން ލޯއްބެއް ހުންނާނީ އަޅުވެތި ކުރިޔަސް ކޮން ކަމެއް ވަގުތީ ފައިދާ ބޭނުންވަނީ ވެރިކަމާ މުދާވެރިކަން އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރަކީ މުސްލިމުންނައް އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެއް

  29
 25. ކެޔޮޅު

  ރޮޒެއިނާ އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމައް ދާކައް ބޭނުމެއްނޫންތަ؟

  13
  1
 26. ދެންހަމަ

  ތިޔައީ ރާއްޖެއާ ތޮޅެން ޖަހާކަޑައެއް ތީވަރައްބޮޑު ގޯހެއް!!!

  30
 27. އަބްދޫ

  އައްޑޫގަ އިންޑިޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އަލައިފިތަ. އައްޑޫގަ އިންޑިޔާގެ 3000 އާއިލާ ވަޒަންވެރި ކުރާނެ. އެމީހުން ތިބޭނީ އައްޑޫގެރައްޔިތުންގެ ގޮތުގަ ދާދިއަވަހަށް މިހާރު އައްޑޫގަތިބި ރަށްވެހިން އައްޑޫގެ 3 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ރަށްވެހިންނަށް ބަދަލުވާނެ. އިންޑިޔާގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތަކީ އޭސިޔާގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގަ އެމީހުންގެ ހަންފެތުރުން. އައްޑުއާއި ފޯޅުވައްސާ3އިދެމެދު ކަނޑުއޮޅިޔަކީއަދީ ހުވަދުއަތޮޅާއި އައްޑު ކަނޑުއޮޅިޔަކީ އިންޑިޔުާ ސަރުކާރަށް ވަރަށް މުހިންމު ދެކަނޑުއޮޅި އެއީ ބޭރުގެ ކާގޯ ބޯޓްފަހަރާއި މިލިޓްރި އުޅަނދުތައް އެތަނުން ދަތުރުކުރާތީ ޖާސޫސް ކުރުމަކީ އެމީހުންގެ ބޮޑު މިސަން. އައްޑޫގެ ތަރައްގިއަށް ވާނެކަމެއް ވާނެ ފައިދައެއް ނެތް. އިންޑިޔާގަ ބޯފެން ނުލިބޭ ފަހަނަޔަ ނަރުދަމަ ފޮން އިންޓަނެތް ނުލިބޭ އެތައްމިލިއަން މީހުންއުޅޭ އިރު ރާއްޖެއަށް ކަމެއް ކޮށްދޭނެހެން ހީވޭތަ؟ އެމީހުނަށް ބޮޑުމަންފާނެތި އެއްވެސް ކަމެއް ދިވެހިގައުމަށް ކޮށްދީފައެއް ނެތް ލޯނުތައް ދެނީވެސް ޗައިނާގެ ބޭންކުން 2% އަށް ނަގާފަ 8 % އިންޓަރެސްޓާ އެކު ޗާއިނާގެ އެ ބޭންކުންރާއްޖެއަށް ވެސް 2% އަށް ލިބެން އެބައޮތް.

 28. ހަމަހަމަ

  އަދި އިންޑިއާގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްވެސް ބޭނުން.

 29. އަލީ

  ގައްދާރު ކަލޭގެ!!!

 30. މުހައްމަދު

  ޢިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ހުޅުވުމަށްވުރެ މިހާރު މިޤައުމު އިންޑިއާގެ ފެސިލިޓީއަކަށް ހެދުމުން މި ލިބެމުންދާ ފޫނުބެއްދޭ ގެއްލުމުން ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ އުޅުން ކަމަކާ ޖެހުނުއިރު ވެކޮސިންވެސް ފޯރު ކޮށްދޭކަށް ނުކެރުތާ އެހީތެރކަމެއްގެ ވާހަކައެއް ނެތްތާ އަދިވެސް ބޮޑުތަނުން އަޅުވެތިކަން ޚިޔާރު ކުރަވީތަ ނޫން

 31. ބޭރުމީހާ

  ރޮޒައިނާ ނިކަން އިންޑިޔާ ކަނޑޭ މިކިޔާ ހިސާބު ޗާޓަކުން ހޯދައި ލޯހުޅުވައި ބަލައި އޭގަހުރިއެއްޗެއް ކިޔާލަބަލާށެޗެ. ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި ދެންހުރިހާ ތަނެއްގެ ވެރިކަން އޮތީ އިންޑިޔާގެ މުށުތެރޭގައެވެ. ތިޔައީ މިދީބުގެ ސަޔާދަތު ނުވަތަ ގައުމުގައި މިވާ ދިވެހި އަމިއްލަވަންތަކަން ނިގުޅައިގަނެ އެވެރިންގެ ބާރުގެދަށަށް ގެނައުމުގެ ސިއްރު ސިލްސިލާގެ ބޮޅުތަކެވެ. ނިކަން ދެކެންތިބޭށެވެ. އައްޑޫ ގަމުގައި ތިޔައޮތް އެއާޕޯޓުވެސް ދާދި އަވަހަށް އިންޑިޔާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދާނެއެވެ.
  ތިކަމަކީ ސިޔާސީ މަދުބައިގަނޑަކު އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ އެދުން މަތިކޮށް ގައުމަށް އަންނާނެ ނިކަމެތިކަމާމެދު ނުވިސްނާ ކުރާ މޮތަކަމެކެވެ!

 32. މިހަރު

  މިއަދު ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ނުހައްޤުން ހޯދައި ވަކިވަރަކަށް ބޮޑިބޮޑުވީމާ ސަލާމަތ ނުވެވޭ ވަރު ވީމާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ނުބަލައި ބޭނުންހައިވާހަކަ ދައްކާކަށްނުވާނެ ވ.ފޫހި

 33. ހަނާ

  ޗޮއްޕަޑު ރިޒޭނާ މަގޭ ވޯޓް ކަލެއަށް ހަރާމް

 34. އަހްމަދު

  ކަލޭމެންގެ ސިޔާސީބޭނުމަށް ތިކަންކުރޭ! 2023 ކަލޭމެން ހިންގާ ޖަރީމާތަށް ވަރަށްރަނގަޅަށް ބޭލޭނެކަން ހަނދާންކުރާތީ! ﷲގެ އިރާދަފުލުން ކާލޭމެން ރިވެތި ބައްޔަކުން ބަލިވާނެ! އަދި ޤައުމުދެގެ ލޯބިވާނެ ވެރިން އަންނާނެ!

 35. ކެހިވެރި

  އެމީހުންއަތުން ކަލޭއާއި ކަލޭގެ ބައިގަޑު ހާދަލާރިއެކޭ ތިހޯދައިގެން ޖީބުތަކާއި ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފުރުވާލައިގެން ތިއުޅެނީ އެހެންވީމުތާއޭ ވަތަނާއި ގައުމުގެ ސިޔާދަތާއި އިސްތިގުލާލަށް ބެލުމެއްނެތި ބުރާންތިވެގެން ތިއުޅެނީ

  12
 36. ވައިކިންގ

  ނަމަ ނަމަ ހުއްދަ ނުދޭތި. ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބިރުބޮޑުވާނެ. މި ޤައުމަކީ ކުރިޔަށް އަންނަން އިތަ ޖީލުތަކުގެވެސް ޙައްޤެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނާއި އެބައިމީހުންގެ ދަރިފަސްކޮޅު.

  13
 37. ރެފްރީ

  އަޅާގަނެގެން މިއުޅޭކޮންސިއުލޭޓެއްދޯ؟؟
  އައްޑުއަތޮޅުގެ ކޮންމެރަށަކަށް ކޮންމެގައުމަކުން ކޮންސިއުލޭޓަކާއި އެމްބަސީއަކާއި ފަސްވައް ދޮންކޭލާއި ކުކުޅުބި ހަކާއި ނެޕީބޮނޑިއެއްދޯ ؟ހ ބޭނުންވެގެންތިއުޅެނީ
  ރާއްޖޭގެވެރިކަންކުރާތަނަކަށް
  އައްޑުއަތޮޅު ހަދަންދޯ ؟؟

 38. ރާއްޖެތެރެ

  ރައްޖޭގަ ހިންގަނީ ކަޅު ޑޮލަރުތަ

 39. ބަރިއްޔާ

  އެެއޮތް އަނގަގަނޑެއް ހުވާ.

 40. އައިމަން

  މި މީ ހުންނަށް ހީވަނީ މި ތަނަށް ވަދެވުނީމަ ދެން މިވަރުގެ ދުރުވިސްނޭ ވިސްނުން ތޫނު ބަޔަކު ނުތިބޭނެކަމަށް ދެއްތޯ؟

 41. ކަލޯ

  ހައްހައްހައް.. އައްޑޫ ފުވައްމުލައް އަދި ދެކުނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ވާނެޔޯ. ކޮންސިއުލާ ޚިދުމަތަކީ އެއާރލައިންގެ ޚިދުމަތެއް ވިއްޔާ. މީދޫ މީހުންވެސް ރޮޒެއިނާގެ ތިވާހަކަ އަޑުނާހާނެ. ދޮގު ހަދައި މީހުން އޮޅުވާލަން ނޫޅޭ. ކޮންސިއުލާރ ޚިދުމަތަކީ އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހުޅުވާ ތަނެއް. އެއީ ދިވެހިންނާއި ބެހޭ ކަމެއްވެސް ނޫން

 42. ޜަންނަމާރި

  ޜޮޒައިނާމެން ތިއީވިކިފަ ތިބިމީހުން އިރެއްގަ މީނަޑީއާރުޕީކިޔާސައިޕާޓީއެއްގަައުޅުނުއިރު މީނާކަރުގެނާރުތައްފުއްޕާފަމިހާރުމިއުޅޭގޮލަޕާޓީމީހުންނާދިމާލަށްއެވަރަށްފެލުނުމިކަހަލަމީހުންދައްކާވާހަކައަޑުއަހާރައްޔިތުންނަކީވެސްމޮޔަކިނބުލުންވިއްޔަ ކޮންސިއުލޭޓްކީއްކުރަންއަޅަނީއައްޑޫކީއްކުރަންމުޅިރާއްޖެމިއީއިންޑިއާގެސްޓޭޓެއްއެމީހުންބޭނުންކޮންމެކަމެއްރާއްޖޭގެކޮންމެހިސާބެއްގަކުރެވޭނެދިވެހިސަރުކާރުންހުއްދަހޯދާކަށްނުޖެހޭލޮލްލޮލް!!!!!!؟؟؟؟؟؟