އާންމު ތަނެއްގައި މުސްލިމަކު ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް ހަދަން ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިން ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ވަނީ ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް 124 ވަނަ މާއްދާ އަށް ކަންތައްތަކެއް އިތުރު ކުރަން ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. އެގޮތުން އިސްލާހުގައި ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ އާންމު ތަނެއްގައި ވަކި މީހަކީ އިސްލާމް ދީނާއި ހިލާފަށް ނުވަތަ އިސްލާމް ދީނާއި ހިލާފު މީހެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން އަންނަނީ އިސްލާމީ އަގީދާއާ ގުޅުވައި މުޖުތަމައުގައި ވަކި މީހަކާއި މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމާއި، އާންމުތަނެއްގައި މުސްލިމަކު ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރުމާއި، ސިފަ ކުރުމުގެ ބައިވެރިވުމާއި، އާންމު ތަނެއްގައި މުސްލިމަކީ ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރުމަކީ ވެސް ކުށެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެއީ ޖުނަހުގެ އެއް ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވާއިރު، ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ ދަށުން އެ ދަރަޖައިގެ ކުށަށް ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަދަބަކީ އެއް އަހަރުގެ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެވެ.

މީގެއިތުރުން އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމާއެކު މީހަކާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރިވާން ގޮވާލުމާއި، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިތުރުން ބައިވެރިވުމަކީ ވެސް ކުށެއް ކަމަށް އިސްލާހުގައިވެއެވެ. އަދި މީހެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައި، އެމީހަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުމާއި ބައިވެރިވުމާއި އެފަދަ ކަމެއް ރޭވުން ވެސް ވަނީ ކުށަކަށް ހަދަން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެ ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖިނާޔަތުގެ ހަތަރެއް އަދި ފަސް ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުށް ސާބިތުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދެ އަހަރާއި ހަތަރު އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

މީހެއްގެ ނަސްލަށާއި، އުފަންވީ ގައުމަށް ނުވަތަ ކުލަޔަށް ބަލައި، އެމީހަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުމާއި، ބައިވެރިވުމާއި ރޭވުމަކީ ވެސް ކުށެއް ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގައިގެން މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިއްޖެނަމަ، އެ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ނޫނީ އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމުގެ އަދަބު އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރީ މީހަކު ރަހީނުކޮށްގެން، ޖިންސީ އަނިޔާ ދީގެން ނޫނީ މަރާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީގެން ނަމަ، އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

މުސްލިމަކު ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރުން ކުށަކަށް ހަދަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ނިރުބަވެރި ހަމަލާއެއް ދީފައި ވަނިކޮށެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި އެ ހަމަލާ ނަޝީދަށް އަމާޒުވީ އެމަނިކުފާނާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން ބަޔަކު ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީއެވެ.

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ހަތަރު މީހުންނަކީ ވެސް ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

112 ކޮމެންޓް

 1. ބޮޑުވަޒީރުބެ

  އޭނާ އަކީހަމަ ސީދާ ޔަހީދީ އެޖެންޓެއް މަޖިލީހުން ކޮންމެ އެއްޗެ ހެދިޔަސް މައްވަރިހަމަ

  148
  4
  • Anonymous

   ނަޝީދު ވަށައިގެން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ގާނޫނުން މިއަޅަނީ..
   ތިނޭވާގަ މީހަކަށް ވަގަށް ގޮވައިފިނަމަ ދުނިޔެމަތީގަ އޭނާގެ އަދަބަކީ އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހަދާބަލަ. މީހުންގެ ނަފުސުގެ ރައްކާތެރިކަމަކީ ވަކިމީހަކަށް އެކަނި ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްނޫން. މިގައުމަކީ ހަމައެކަނި ނަޝީދުގެ ގައުމެއްވެސް ނޫން.

   78
   2
  • ފފފފ

   މިވެރިން މިހެން ކުޅޭ ކުޅޭ ގާނޫނު ހަދަމުން ގޮސް، އިންޑިޔާއިން ލަކްޝަދީޕުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހެދި ޤާނޫނުތައް މިތަނަށް ހަދާ ނުހިންގާނެބާއޭ މަހިތަށްއަރާ!!!! އެއީވެސް މިފަދަ ގައްދާރު ބައެއް ކޮއްފާނެ ކަމެއް. މިތިބީ ނަފުސު އިންޑިޔާއަށް ވިއްކައިގެން ތިބި މުޑުދާރު ގޮތްކުޑަ ބައެއް މަޖްލިހަށް ހޮވާފަ.

   43
  • Anonymous

   "ހަވަރު ތުންފުހި" ނޫންއެއްޗެއް ކަލެއަށް ނުކިޔޭގޮތަށް ގާނޫނު ހަދާބަލަ.

   35
  • Anonymous

   މިނުބައި ނުލަފާ ޖާހިލު ލާދީނީ ޒައިނިސްޓުންގެ ވެރިކަން ވީއްދަވާނދޭވެ. މިތިބަ މުޑުާރު ގޮތްކުޑަ މީހުން ނިކަމެތިކުރައްވާ ވަލުޖަނަވާރުންނަށް ލިބޭ އިހްތިރާމަށްވުރެ ދަށުގެ ޓްރީޓްމަންޓް ލިބޭ ބައެއް ކަމުގައި މިނުބައި ޝައިޠާނުންތައް ލައްވަވާނދޭވެ. އާމީން.

   11
  • Anonymous

   މިކޮޔާ މިއީ ދައްޖާލެއްތަ؟

  • çޗ

   ގާނޫނު ހަދަނީ މދޕ ލާދީނީ އެޖެންޓުން ހިމާޔަތް ކުރަން. ދެން ރައްޔިތުން އަނދަގޮޑިޖަހަން.

 2. ހޯނު ހަސަނު

  މުސްލިމެއްގެ ޝަރުތު ފުރަތަމަ ހަމަވެގެން ދޯ އޭނަ މުސްލިމެއްކަމަށް ބަލައިގަނެވޭނީ، ދެނެއްނު ދޯ އަދި ކާފަރަކަށް ގޮވޭނީ؟

  138
  4
  • އަސްލަމް

   ލަކްޝަދީޕްގެ މުސްލިމުންނަށް މަސްކެއުން މަނާކުރި ގާނޫނު ދެން މިވެރިން މަޖްލީހަށް ހުށަހަޅާ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފް ކުރާނީ....... މިފަދަ ނުލަފާ ޖާހިލު މުސްލިމުން ދެކެ ރުޅިއަރާ ދިވެހިން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށާއި މަޖްލިހަށް މިލީ އަޅި ދިވެހިން ތިބީ ހަމަހޭގަވާއޭ ހީވޭ..

   30
 3. ހ މ ޒ

  އިންޝާ ﷲ 2023 ގައި ވެރިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯއްބާއިއެކު ރައީސް ޔާމީން އިންތިހާބު ކުރާނަން!

  172
  12
  • ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

   ޒިންދާބާދު...އޭމުހައްބަތު ތުޖޭ ޒިންދާބާދު... ވަތަނުގެ ދަރިން ކަމަރުބަދެލާ ސާބިތު ވެލާ ގައުމުގެ ދިދަ އުފުލާލަންޖެހޭ ވަގުތު އައިއްސި...

   52
   2
  • އަހައްމަދޭ

   ޔާﷲ، ރައީސް ޔާމީނަށް މިގައުމުގެ ވެރިކަން ދެއްވަވާ އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުމަތިން މިގައުމު މިނިވަން ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވަވާނދޭވެ. ދިވެހިންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވަވާ މިތިބަ ހާއިނުން ފައްސަވާ ބޭރުކޮށްލައްވާނދޭވެ. އާމީން.

 4. ޠަންޑާ

  ހެހެހެހެހެ... ވަޓް އަ ބިގް ޖޯކް. ފުރަތަމަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ނޫރު ސޫރަތުގެ 31 ވަނަ އާޔަތް ކިޔަވ އީމާންވޭ. އެއަށްފަހު މުސްލިމުންނޭ ކިޔައިގެން އަނގަ ހުޅުވާ. ލަދުން ބޯހަލާކު.

  159
  3
  • Anonymous

   سبحان الله ނުބައި ޝައިތާނު ބައިގަނޑެއް. ލާދީނީ އިބިލީހުން ހިމާތަޔް ކުރަނީ!! ޔާ ﷲ މިވެރިކަން ނިންމަވާ ދެއްވާނދޭވެ. އާމިން. ޔާރައްބުލްޢާލަމީން.

   10
 5. ހ މ ޒ

  އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވައިފުމަށްފަހުގައި، އަޅަމެންގެ ހިތްތައް حق ން އެއްކިބާ ނުކުރައްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންނަށް އިބަރަސްކަލާނގެ حضرة ން رحمة އެއް ދެއްވާނދޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން، އިބަރަސްކަލާނގެއީ، ގިނަގުނަ نعمة ތައް ދެއްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.

  144
  1
 6. ނާސިރު11

  އެހެންވިއްޔާ މުސްލިމަކު ހަރުކަށިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރުން ކުށަކަށް ހަދަންޖެހޭނެ. ހުރިހާ ކަމެއް މިރާއްޖޭގައި ގޯސްވަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ދީނީކަންކަމާ ދެކޮޅުވެރިވާތީ.

  153
  2
 7. ޙުސެންދީ

  މުސްލިމު ޓެގް ޖަހައިގެން އުޅުނަސް ކާފަރެއް ވާނީ ކާފަރަކަށް

  134
  2
 8. Anonymous

  އަހަރެމެން މިބުނަނީ އޭނައަކީ، ޒައިނިސްޓުންގެ އެޖެންޓެއް. ފަތުރަނީ ޒައިނިސްޓު އެޖެންޑާ.

  55
  2
 9. ލީލާ

  ތިޔަކަމާއި އެކު އައުރަ ނި ވާނުކޮށް މަޖްލީސް އަށް ނު ވަދެ ވޭ ގޮތައް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅަން ވެސް ފެނޭ

  60
  1
 10. ހުސޭނުބޭ

  ނަމުގެ ކުރިޔަށް މުސްލިމު ލާންވީނު

  40
  1
 11. ޕާޕަ ޕާޕާ

  ބިލްފުރިހަމަވާނީ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އުޅޭ މުނާފިގުންނަށްވެސް ކިޔާނެ ދިވެހި ރީތި ނަމެއް ހޯދީމާ.

  50
  1
 12. މުސްލިމް

  މުސްލިމް ނަމެއް އެމީހަކަށް ކިޔަސް، ތިމަންނާއީ މުސްލިމޭ ބުންޏަސް، އެމީހާގެ އަމަލުންނާއި ދުލުން ފާޅުގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ދީނަށް ހަޖޫޖަހައި ދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަ ދައްކައި ލިޔެ ހަދާނަމަ އެމީހަކާމެދު އޮތް ހުކުމް ބާވައިލައްވާފައިވާ ފޮތުގައިވޭ. މުރުތައްދުވީމާ އެއީ ކާފަރެއްކަމަށް ނުބުނުވޭނެ ހަމައަކީ ކޮބައިބާ! އަދި މުރުތައްދުވާ މީހުންނާ ދިމާލަށް އެއްޗެއް ބުނި މީހާ ކުށްވެރިއަކަށް ހަދަން ގާނޫނު ހަދަން އުޅޭ މީހުންނަށްވުރެ ނުބައިކަން ބޮޑީ އަދި އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑީ އެއްޗެއް ބުނި މީހާ ބާވައެވެ.

  47
  2
 13. ސޮއިސ

  ތިވާން އުޅެގޮތް ވަރަށް ސާފު. ތިއީ ވަކި މީހަކު ވެރިކަމަށް ގެންނަން ކެމްޕެއިން ރެލީތަކުގައި މީހުންގެ އަނގަ ބަންދުކުރަން ޖަހާ މަޅިއެއް.

  40
  1
 14. ަސދަސ

  މމޕރސ ލިސްޓް ފަޅާލުމުގެ ކުރިން ބޭނުންވާ ލިބާސް ސައިޒަށް ފަހާލަނީ. ޥީމާ ލިސްޓް ކަންތައް ފެށޭނީ ކެމްޕެއިނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޅިއެއް ހަމަކޮށް ނިމުނީމަ.

  27
 15. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  ބޭރުފުށުން މުސްލިމެއްކަން ދައްކައިގެން މުނާފިގު ލާދީނީ ވެގެން އުޅޭ މުސްލިމު ނަންކިޔައިގެންތިބުމަކީ ގާނޫނީ ކުށަކަށް ހަދަންޖެހޭ..މަޙުޝަރުގަ ހިސާބު ބެއްލެ ވޭ ދު ވަހު މީޒާނުގެ ކަށި ހަމަކޮއް ބަހައްޓަން ޖެހޭނެކަމަށް ކަޑައެޅިދާނެތަ...

  25
  1
 16. ޖާބެ

  މުނާފިޤުން ހުސް

  23
 17. ކޮއްޕަންސ

  ލާދީނީ މީހުންގެ ވާހަކަ ހާމަތަނެއްގައި ދެއްކުމަށްފަހު ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް މަޅީގައި ޖައްސަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް.
  ބުއްޅަބޭ ދައްކާފަހުރި ވާހަކަތަކަކީ އެއްމެ ލާދީނީ މީހުން ކުރާވަރުގެ ކަންކަން. ގްރުއާނާއި ސުއްނަތުން އެކަންކަން ބަލަން ކޯޓަކަށް ވެއްދޭނެ ހަަމަ އެކަނި ގޮތަކީ ތއީ. ޢަވަސްކުރޭ. މަޅިއަރާނީ މައްސަލަ ހިފައިގެންދާ މީހާ.

  28
 18. ސލ

  ކުޅޭ ކުޅޭ އެއްޗަކަށް ގާނޫތައް ހެދުމަކީ ބާރެއް އޮތަކަސް ޒިއްމާދާރު ގޮތެއް ނޫނެ ވެ ދި ވެހި ޕާސްޕޯޓާއި އައިޑެންޓިޓީ
  އޮ ވެމެ ހަރުކަށިކަމާއި ގަދަބާރުގައި ދި ވެހި ސިފަތަކާ ދެކޮޅު
  ހަދައި ބޭރުގެ އެހީހޯދައިގެން އެކަންކަން ތަންފީޒް ކުރަން
  އުޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހެއެ ވެ.

  29
  1
 19. ސޮއިއަ

  ބުއްޅަބޭ ޑެންމާކްގައި ދެއްކިވާހަކަވެސް ކޯޓަކަށް ނުވެއްދުނު. ޢެކަން ބަލާނެ ބަޔަކުނެތް. ރަނގަޅުވާހަކައެއްކަމެއް ގޯސްވާހަކައެއްކަމެއް ކަނޑައަޅާނެ ބަޔަކުނެތް.
  ތިގާނޫނުހެދީމާ އެއްގޮތަކީ އެވާހަކަތަކަށް ބަލައި ބުއްޅަބޭ ކުއްވެރިވުން ނުވަތަ އެވާހަކަ ދައްކާމީހުން ކުއްވެރިވުން.
  ބަލަންތިބެމާ!

  34
  1
 20. ސޮއިއ

  މިފަސް އަހަރުނިމުމުގެ ކުރިން ތިގާނޫނު އުވާލައްޗޭ. ޢެހެންނޫނީ ތިއިލޮށިގަނޑު އެނބުރި އައިސް ލޮލަށްވެސް ހެރިދާނެ.

  35
  1
 21. ކޮރަލް

  މުސްލިމަކު ބުނާ ބަހަކުން ނޫނީ ކުރާ ކަމަކުން ދީނުން ބޭރު ވެދާނެ އެވެ. ޢެފަދަ މީހަކާ ދޭތެރޭ ސަރުކާރާއި އާއްމުން ކަން ކުރާނެ ގޮތް އިލްމް ވެރީން ކިޔާ ދީބަލާށެވެ.

  28
  1
 22. ޚަތަނ

  ޖޭ އެސް ސީ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ދެމަފިރިން ތިކަހަލަ މައްސަލަ ބަލަން ޚާއްސަ ގާޒީއަކުވެސް ބަހައްޓާތި.

  27
  1
 23. ަސދަސ

  މުސްލިމަކު ރަސޫލާއައް ޖޯކުނުޖަހާނެ. އެހިސާބުން ދެން އެމީހަކާއިދިމާލަށް ބުނާ އެއްޗަކުން ތިގާނޫނު ނުހިނގާަނެ.

  34
  1
 24. ރާކަނި

  ސާބަހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ފައދާ ކުރާނެ އެއްޗެހިދޯ ތިޔަ ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަނީ. ލަދު ޙަޔާތްވެސް ކުޑަ ބައިގަނޑެއް. ވަކިމީހަކަށް ޓަކައި ހޮވައިގެން އުޅޭ ރީންދޫހުން ޖެހިފަ ތިބި ކަލްޓެއް. ކޮމިޓީ ސަރުކާރު.

  30
  1
 25. އާދަމުގެ ދަރި

  އިބިލީހަކީ މަލާއިކަތެކޭ ބުނަންޖެހޭނެކަމަށް މީސްތަކުންނަށް އަމުރުކޮށް އެކަމަށް މަޖުބޫރުކުރިޔަސް އިބިލީސް ވާނީ ހަމަ ޝައިޠާނަކަށެވެ.
  ނަން ބަދަލުކުރުމަކުން އެއްޗެއްގެ އަސްލު ބަދަލެއް. ނު ވާނެއެ ވެ.

  34
  1
 26. ނުރަބޯ

  ރަނގަޅު. ދެން މިއުޅޭ ހަރުކަށި ބައިގަނޑު ކިޔަންފަށާނެ ކޮބާހޭފަޅޮލަށް ފުރައްސާރަކުރާމީހުން ކުށަކަށް ހަދާށެ ކިޔައިން. ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނެތިއްޔާ ލާރިއަކަށް ދެކުރޮޅި ލާރިޔަކަށް ދެކުރޮޅި ކިޔާލަކިޔާލަ އިނދެބަލަ

  14
  5
 27. ޟމ

  އެއީ އަބަދުވެސް ކުށެއް، މީހުން މަރަން ގޮވުންވެސް ކުށެއް އެކަމަކު އެމް.ޑީ.ޕީ އުސްފަސްގަނޑުގަ ވެރިކަން ކުރިއިރު ސިހުރު ހެދުމާޢި މީހުންމަރަން ގޮވުމާއި ތަޅާނެ ކުދިން ހޯދަން ގޮވުން ނޫންކަމެއް ކުރިތޯ، ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރިޔަސް ކުށް ވާންޖެހޭނީ ކުށަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވެސް ތަފާތު ކޮށްގެން ނުވާނެ، އެކަމަކު މަންޒަރު ފެންނަނީ މި ދެންނެވި ގޮތާޢި މުޅިން ތަފާތުކޮށް

  30
  1
 28. ސޯސްތުބުޅި

  ލޯބި ނިންމުމެއް❤

  3
  31
 29. ސީރިއަސްލީ

  އުޅެ އުޅެ މުސްލިމެއްކަމަށް ގަބޫލުނުކުރީމާ ގާނޫނެއްހަދައިގެން މަޖްބޫރުން މުސްލިމެކޭ ކިއުއްވުމަށްވުރެ ލުއިވާނެ ތައުބާވެެން މައުފަށް އެދިފައި ދެން އެކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް އަމަލާއި ބަސް ނުބެހެއްޓީމާ.
  ޢެއިރުން ރައްޔިތުންގެ ލޯބިވެސް ލިބޭނެ.
  މިހާރު ތިއުޅެނީ ސަންފާއޮނެއް ތެދުކުރަން އުޅޭގޮތަށް

  30
  1
 30. ރީދޫ

  ނަމަކުން މީހަކު މުސްލިމަކަށްނު ވާނެ، ކޮންމެ ނަމެއްކިޔަސް ކާފަރަކު ވާނީ ހަމަ ކާފަރަކަށް

  31
  1
 31. ބޮޑުވަޒީރުބެ

  އުފާ ވެރި ނިންމުމެއް. މަރުހަބާ!

  2
  34
 32. އިންސާން

  މުސްލިމު އަންހެނުން އައުރަ ނި ވައިކޮށްގެން މަޖިލީހަށް ވަންނަށް ބިލެއް މަޖިލީހަށް ފޮނު ވަން ވީނޫންތޯ

  35
  1
 33. ޝޮކްތެރަޕީ

  ﷲ ހުކުމަކަ އިންކާރު ކޮއްފިއްޔާ އެމީހާ ދީނުން ބޭރުވާނެ. ކަލޭމެން ތިއުޅެނީ ނާޖަރަންގީ ޖަހަން ދިވެހިންގެ ދޫ ބަންދުކޮއްފަ ދީނަ ފުރަސްސާރަ ކުރަންއި ތިއުޅެނީ

  41
  2
 34. އުގުރި

  އެންމެފުރަތަމަވެސް އެންމެ ބާރަށް އަޑުން އަޑުނަގާފައި ހަޅޭއް ލެވި އިމްރާނު . ދެއް ބާކީ

  29
 35. ށުކުރު

  ހިސާން ކަލޭ ވެސް ތީ ޔަހޫދީ އެޖެންޓް އެއް. ވާން އުޅޭ ފިރިމީހާ އަކީ ބޮޑު ލާދީނީ އެޖެންޓް އެއް ، ގާނޫން ފާސް ކުރާ އިރަށް ކިޔާލެއް ގިނަ ވެފަ ބާރުވެސް ވާނެ. ހެހެހެހޭ

  29
  1
 36. އެމަންޖެ

  ނަމެއްގަ މުސްލިމެން ރަސޫލާޔާ އިސްލާމް ދީނައް ހަޖޫޖެހިޔަސް އޯކޭ މިސްޓާރ ބުރޯ ހަމަ ބުނެލީ.

  24
  1
 37. ސައްޓި

  ކުޑައިރު އަކުންބަކުންކުޅުނުހަނދާން ވަނީ. ތިކަހަލަކޮސްގާނޫނުހަދާކަށްނޫން
  ހޮ ވާފަތިތިބީ !! ތިބުނާމީހާއަކީ އުޑުންފައިބާފަހުރިމީހަކީތަ ؟

  26
  1
 38. ޢަހުމަދު1

  ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް.

  2
  33
 39. ރެފްރީ

  މިތިބައަންހެނުން އެފަދަމަޖިލިސްތަކުގަ ބުރުގާނައަޅާތިބުމަކީ ކުށަކަށްހަދަން ގާނޫނެއްފާސްކުރަންފެނޭ !!

  32
  2
 40. މުއްލާ

  ތަންޑާއަށް ބުނެލާނީ ކަލޭތީ ޔަހޫދީއެކޭ އެއީޔަހޫދީން ﷲ އަށާ ރަސޫލުންނަށް ޗެލެންޖު ކޮށްއުޅުނީ ކަލެޔަށްއެންގޭތަ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّٰهِ މިކިޔާ ހިތުން ގަބޫލުކޮށްގެން ހުންނަމީހަކާ ދިމާލަށް ކާފަރެކޭބުނާނީ ސީދާހަރުބީބޮޑުކާފަރުން ފާފަކުރެވިފަހުރި މުސްލިމަކަސް އެމީހަކު ކުރިފާފަޔަކަށް އަޒާބުދެއްވުމަށްފަހު ސުވަރުގެ ވަށްދަވާނެ ކަމަށްއޮތީ އަންގަވާފަ އެހެންވީމަ ދެންކޮންފޮނެއްތިއަރުވަނީ ފިތުނައުފަށްދަން

  5
  15
  • ހހހހ

   މުސްިމަކށްވެ ހުރެ ﷲ އާ ރަސޫލައަށް ފުރައްސާރަ ނުކުރާނެ. މުނާފިގުން އެއީ. އެމީހުންގެ ދުލުން ޝަހަދަތް ކިޔުމަށްފަހު ކީރިތި ްުރުއާނށްހަޖޫ ޖަހާ. މިފަދަ މީހުނަށް ކާފަރޭ، މުނާފިގެކޭ، ލަދީނީ މީހެކޭ ބަކަރިއެކޭ ގެރިއެކޭ، ޑޯގެކޭ ވެސް ކިޔޭނެ. އޭނާއަށް ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ލިބޭ އެއްޗެއްލިބޭނީ އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް އެއްޗަކަށް. އަހަރެމެންނަށް ފެންނަ އެއްޗަކަށް އަހަރެމެން ނަން ދެނީ. މިގައުމުގައި. މުރުތައްދުވުމުން ކުށަކަށް ނުޗޭ. އެއީ ﷲ ތައާލާގެ ހަޟްރަތުގައި ކުށެއް. ދުނިޔޭގަ އެމީހަކު ތައުބާނުވެއްޖެނަމަ ނައްތަލަްޖެހޭ. މިފަދަ މީހުންހިމާތަޔް ކުރަންހަދާ ގާނޫނު ދެކެއަހަރެމެން ބިރު ގަންނަނެތަ؟ ދުވާލަކު 1000 މީހުން ކުށްވެެިކުރަން ތައްޔާރަށްތިބޭ!! ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަށް މިގައުމު އަރާނެ. އެންމެ ކުށް ގިނަ ގައުމުގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ތައްޔާެުވޭ.

 41. އައްޑޫ މީހާ

  ބަލަ ސަފަރުކައްދަ ކަލޭ މާރީތިވީހެއްނުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާއި ލާދީނީ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގާނޫނަށް އިސްލާހް ހުށަހެޅި ނަަމަ މިހާރު ތިޔަ ހަދަނީ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުން ހިމާޔަތް ކުރަން ގެންނަ އިސްލާހް އޭރުން އެމީހުން އެކުރަނީ ލާދީނީ ކަމެކޭ ބުނާ މީހާ ކުއްވެރިވަނީ ތިޔައީ ލާދީނީ ގޮލައެއްް ތިޔަ ކަމަކުން ގައުމަށް ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ އިތުރަށް މުޖުތަމައު ފަސާދަ ވެެގެންދާނެ ސަބަބަކީ ލާދީނީ ބައިގަނޑު ފައުޅުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަން ފުރުސަރު ފަހިވާނެ

  28
 42. Anonymous

  މިސަރުކާރުން ދިވރހި ގައުމު ހަލާކު ކޮށް ނިންމައިފި. ހަރުކަށިފިކުރޭ ކިޔައިގެން އިސްލާމް ދީނަށް ހުތުރު އަރުވަނީ. މިވެރިކަން ގެނައިބަޔަކު ނުކުމެ މިވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނޭ. ވ.ނުރައްކާތެރި ބިރުވެރި މުސްތަގްބެއްގެ ސިގްނަލް މިދެނީ!!!

  23
  1
 43. ރިފަރީދާ

  ދީންނުގެ ހަގީގަތް އޮޅުވާ ނަސްލީ ބާރުގަދަުކުރުވުމުގެ ބިލެއް ދެއްތޯ. އިންޑިއާ މީހަކަށް އިންޑިއާ ތަމަޅައެކޭ ވެސްދެންނުބުނެވޭނެދޯ،ތީ ޖަަންގަލީގެ އުސޫލެއްނޫންތޯ، އެހެންވީމާ މުސްލިމަކަށް މުސްލިމެކޭބުނެވޭނެބާ. އެމްޑީޕީ ކުރާ ހެޔޮކަމެއް ފެނޭތޯ މިހުންނަނީ.

  24
  1
 44. އަލީމާކް

  މުސްލިމުންނާދިމާލަށް ހަރުކަށްޓޭ ކިޔާ ތުހުމަތުކުރުން އޯކޭ ، އެކަމު އިސްލާމީ ހުކުންތަކާ ހިލާފަށް ވަކާލާތުކުރާ މީހަކާދިމާލަށް އެމީހާ ކުރާކަމަކާގުޅޭގޮތުން ނުބުނެވެންނާމް ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ނަފުރަތުގެ ފަޅިން ކުރަންޏާމު ކޮންކަހަލަ ބަޔެއް.

  24
  2
  • ޢަހުމަދުވަގާރު

   ހަރުކަށްޓާ ކަފަރާތޮ ތި އެއްވރުކުރަނީ

 45. ލަބީބާގޮއި

  މަދުބައިގަނޑެއްގެ ގިނަމަސައްކަތާއި އެކު ތިޔަ ކުރާ މަސައްކަތް ދީނޭކިޔާ، ތިޔަ ފިކްރު އެބަ ސާފުވޭނޫންތޯ ، މިކަން ގިނަމީހުނަށް ނުވެއް އޮޅޭނެ މިހާރަކު

  14
 46. ރައްޔިތުން

  އެމްޑީއޭ އިން. އަސްލަމް ދީނާ ދެކޮޅު ރިޕޯޓް ލިޔެ. ފޯނައް ފުރައްސާރަ ކުރުން އޯކޭ ދޯ. ކީއްވެތަ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން މަނާ ކުރާ ބިލެއް ހުށަނޭޅެނީ

  21
 47. އަލަމަގަ

  މުސްލިމަކު ކާފަރު ނަމެއްޖަހައިގެން ޓްވީޓް ކުރުން އޯކޭ، ހަރުކަށި އޯކޭ، ހައްދުފަހަނެޅި އޯކޭ، އިންޑިއާ އޯކޭ ނޫން ، ލާދީނީ އޯކޭނޫން ކާފަރު އޯކޭ ނޫން ތިމާމެން އަނގައިގައި ޓޭޕްއަޅުވަން ދެއްތޯތިބަލަނީ ...ބަލަގަ

  22
 48. ގޮތްކުޑަ

  މީހާދަ ގޮތެއްނެތް އަަންހެނެކޭ މިމީހުން ހެޔޮދޯ ނަފުރަތު އުފައްދަން އެހެންމީހުންނާ ދިމާލައް ކޮންމެ އެއްޗެއްކިޔަސް ހަމަސީދާ ޔަހޫންދީންގެގޮތް ކޮންތާކުން ކޮންއެއްޗެއް ކިޔަވައިގެން އައިސް ހުރި އަންހެނެއްތަ ކަލޭމެން އިސްލާމް ދީނައް ހަޖޫ ޖަހާ ފުރައްސާރަކުރާއިރު އަނގަމަޑުން ނުތިބޭނެކަން ހަނދާންކުރާތި ތިއުޅެނީ އަމިއްލައައް ފޭއްސާ އިލޮށި އަމިއްލަ ލޮލައް ވަންނަން

  22
 49. ޢަލީ

  ވަރަށްދެރަ މީގެކުރިން އަންނަންޖެހޭނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރިމާއި ﷲގެ ހުކުމްފުޅުތަކަށް ޖޯކުޖެހުން އެއީ ކުށެއްކަމަށް ހެދުމުގެ އަދަބު.

  24
  1
 50. ދުންމާރި

  ކެނެރީގޭ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީގެ ލާދީނީ މީހުންނާ ދިމާޔަން ނުރުހުމުގެ ގޮތަށް ބެލިޔަސް އެއީ ކުށެއްކަމަށް ހަދަން ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ހުށަނޭޅީ ކީއްވެބާ؟ މި ނަޝީދަކާހެދި ލާދީނީ އެމްޑީޕީ މީހުން މޮމޮޔަވަނީ މި އޮތީވާ ވަރުގަދަ ކަމެއްތާ ލާދީނީ ހުރިހާ ސިފައެއް ފާޅުވަމުންދާއިރުވެސް އެވާހަކަ ދެއްކީމަކުށަކަށް މިވަނީ ޖާޙިލިއްޔަ ޒަމާޏުގައިވެސް މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި މުނާފިޤުން އުޅުނު އެމީހުންގެ ބަހާ ޢަމަލާ ދިމާނުވާކަމީ ޝައްކެއްއޮތްކަމެއްނޫން

  23
 51. މަބޭ

  މުސްލިސްގައުމެއް މިތާއެހެންދީންތަކެއްނެއް މަޖުލިހުންތިފަދަ ގާނޫނެއްހަދަންޖެހުނު ސަބަބު ރައްޔިތުންނައް އޮޅުންފިލުވަދޭން އެބަޖެހޭ

  19
 52. ކޮރަލް

  ކުރާ ކަމަކުން ބުނާ ބަހަކުން ދީނުން ބޭރުވެދާނެ އެވެ.

  17
 53. ނަޒީރު

  ރައްޔިތުންނޭ.. އެބަފެނޭތަ މިތިބަ ލާދީނީ ބައިގަނޑު ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމައުއިން އިސްލާމީ ފިކުރާއި އަޑު ކަނޑުވަން އުޅޭމަންޒަރު. އަދި ހުރިހާވައްތަރެއްގެ ލާދީނި އޮއިވަރެއް މިތަނުގަ ހިންގުވަން ފުރުސަތުދޭ މަންޒަރު. ކަލޭމެން އެހެންވިއްޔާ ހަރުކަށިކަމައް މުސްލިމުންނާއި ދިމާލައް ގޮވުން ހުއްޓުވަންވެސް ޖެހޭނެތާ. ތިޔަ ބޭޒާރުވީޔޭ ލާދީނީ ގެރިންތައް...މިތަނުގަ ޔާމީނު ވެރިކަން ކުރިއިރަކު މިޔިބަ މީހުންނައް ދީނަކާއި ނުކުޅެވުނޭ..

  28
  2
  • ޢަހުމަދުވަގާރު

   ތަކްފީރަށްn

  • ޜީނދޫ ލާދީނީ

   އަމިއްލއައް އެތިބް ފަލީހަތްވނީ ފިލްމުތައް ކުޅެނީ

   13
  • ދިވެހިން

   މިބާވަތުގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޮންމެ ވެރިކަމެއް ކަމަކަށް ވެސް ބަހާއި އަމަލުން ނޫނެކޭ ބުނެ ވެރިކަމުން ދުރަށް ލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ..

   14
 54. 100%

  އަންނި އަކީ 100% މުސްލިމް ޖަހާފަ ގާނޫނެއް ފާސްކޮއްބަލަ

 55. ތަކުރު

  ބަލަގަ އަހަރެމެންވެސް އެބަތިބިން،

 56. ޕާޕަ ޕާޕާ

  އަލް އަޚް މުހައްމަދު ނަޝީދުލް އިސްލާމް
  އަލް އަޚް މުހައްމަދު ނަޝީދު( އިސްލާމް)

  4
  1
 57. މުހައްމާ

  މުރުތައްދު ވެފައި ވާ މީިހާ ތައުބާ ނުވާހާހިނދު އެއީ މުރުތައްދެއް! ޢެހެންވީމަ، ފުރަތަމަ މުސްލިމެއްކަން ސާބިތު ކޮއްދޭން ޖެހޭނެ.

  12
 58. އޭނާގެ ގާނޫނު

  ނަޝީދުގެ ނަން ޖަހައިގެން ގާނޫނު ހަދާބަލަ. އޭރުން އަހަރެމެންނަށް ވާހަކަ ދައްކާއިރު ފަސޭހަވާނެ.

  12
 59. ިކޮސްދައިތަ

  އިސްލާމުން އުޅުމަށް ކަނޑައަޅުއް ވާފައި ވަކި ގޮތްތަކަކާއި ހަމަތަކެއް ވާއިރު އެހުރިހާކަމަކަށް އިންކާރުކޮށް އިސްލާމްދީނާއިގެން ފޮނުއް ވި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަދާމީހާއަށް ކިޔަން ވާ ނަމެއް ތިމަޖްލިސް އިންފާސްކުރޭ! ކިތައްމެފުށްޖަހާފަހުއްޓަސް ތީމީދާކޭއުނބެއް..

  14
 60. ލާދީނީ

  1- މުސްލިމުންނަށް ކިޔާ ޒާތުގެ ނަމެއް ކިޔަސް އެމީހާ މުސްލިމަކަށް ނުވާނެ.
  2- ދިވެއްސަކަށް ވިޔަސް އެމީހާ މުސްލިމަކަށް ނުވާނެ.
  3- މަށަކީ މުސްލިމެކޭ ބުންޏަސް އެމީހާ މުސްލިމަކަށް ނުވާނެ.
  4- ޝެއިޚެއްގެ ދަރިއަކަށް ވިޔަސް އެމީހާ މުސްލިމަކަށް ނުވާނެ.
  5- އިސްލާމް ދީނަށާ އިސްލާމް ދީނުގެ ޙުކުމް ތަކަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ބަޔަކު މުސްލިމަކަށް ނުވާނެ.
  *- މުސްލިމަކަށް ވާނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޙުކުމްތަށް ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލުކޮށް އެއަށް ޢަމަލު ކުރާބައަކު.
  *- ލާދީނީ ބައިގަޑު މިއުޅެނީ މީސްތަކުންގެ އަނގަ ބަންދުކުރަންތަ؟ ތިކަމެއް ނުވާނެ ދުވަހަކުވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ..................................

  18
 61. ކޮއިމަލާމް

  ލާދީނީ އާއިލާ އާއި ލޯބިވެރިން ކޮމިޓީތަކުގައި ކޮމިޝަންތަކުގައި، މުޅިތާގައި، އަނެއްހެން ބުނަންޏާމް މީ އެލެކްސްގެ ދެފައި މުޅި އޮޑީގައި

  14
 62. ޑެޑުއހފޯސް

  ދެން ތިބުނީ މޯދީ އަދި ނަޝީދު އަދި ސަހިންދަ އަދި އިބޫ އަދި އެފަދަ، ﷲ ގެ ހުކުމް ބަދަލުކުރާ މީހުންނާއި ﷲ ގެ ޙުކުމް ބަދަލުގައި ވަޞަޢީ ޙުކުމް ކުރާ މީހުންނާއި ﷲ ގެ ޙުކުމުގެ ބަދަލުގައި ވަޞަޢީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާ މީހުންނަކީ މުސްލިމުންނޭ އިސްލާމުންނޭ ކިޔަން މަޖުބޫރޭތަ. ﷲ އަނގަވަނީ ހަމަ ކާފަރުންނޭ ހަމަ އެއީ. ދެން އެ އާޔަތް އުނިކުރާނަންތައް އާމުތަންތާނގައި ކިޔެވުން. އަދި އެފަދަ އެހެން ޢާޔަތްތައްވެސް. ބަލާބަލަ މާޢިދާ ސޫރަތުގެ 44 ޢާޔަތް.

  17
 63. މޫސާ

  މިއަންހެނާ ގާގަ ހުރީ ފިރުއައުނާ ހާމާނުގެ ޖާސުސު ކުރަން ގަޑުވަރުގަ ގެންގުލުނު އަންހެންމީގެ ސިފަތަ
  ތިޔައީ އިންސާނެއްގެ ސިފާގެ ހުރި ސައިތާނެ

  13
 64. Anonymous

  . އިސްލާމް ދީނުގައި ވަނީ ހުރިހާ ކަމެއް ވ. ސާފުކޮށް އަންގަވާފައި. އިސްލާމް ދީނަކީ ލުއި ފަސޭހަ ދީން. ކޮންހާ ޤާނޫނުގެ ތަކެއް އަމިއްލައަށް ހަދަން މިއުޅެނީ. މަތިމައްޗަށް ޤާނޫނު ހެދިޔަސް މަތީގަޑިން ޖަހަންދެން ތިބެވޭނީ. ހާދަ ހީވެޔޭ ވަކިމީހަކު ޙިމާޔަތް ކުރަން ފަހާ ކޯޓެއް ހެން. މުސްލިމު ކަނބަލުން ގޮތަށް ބުރުގާ ވެސް އަޅާލާ ކަނބުލޮމެން.

  14
 65. ރައްޔިތުމީހުން

  ލާދީނީ ނަޝީދު އޭ ކިޔަނީ ތަ މީހުން..
  ސަބަބަކާނުލާތަ ކިޔަނީ..
  ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު ނުދެވޭ ނީ ކީއްވެ؟

  14
  1
 66. ހަންޑި

  ތިޔަ ބިލްގަ ނަޝީދުގެ ނަން ޖަހާފަ ބުނަން ވީނު ނަޝީދަކީ މުސްލިމެކޭ

  10
 67. ރާއްޖެއިސްލާމް

  ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އަދި ފުރައްސާކުރާނެ ޖަމުއްޔާތައް ހަދައިގެން ލާދީނީވެގެން ތިބެ މިހާރު މިބައިމީހުން މިއުޅެނީ އެބައިމީހުންގެ އެއަމަލުތަކަށް ބަސްބުނާ ދިވެހިންނަކީ ހަރުކަށި ނުވަތަ އެވިސްނުން ހުރި މީހުން ކަމަށް ބުނެ ބޭރު ދުނިޔޭގެ މުސްލިމުނޫން ސަރުކާރުތަކަށް ދައްކުވައިގެން، އެބޮޑުން އެދޭފަދައިން މި ކުޑަ ގައުމުގައި ލާދީނީ އެޖެންޑާއިން ﷲ އަށް ޝަރީކު ކުރެވޭ ދީންތަކަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކުރުވައި އެދީންތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ.
  ދިވެހިރައްޔިތުން ލާދީނީ ފިކުރާއި ދެކޮޅަށް ބަސްބުނާނެވެ. އަބަދުވެސް ދެކޮޅަށް ހިތްވަރާއި އެކު ތެދުވެ ތިބޭނެއެވެ.
  އަދި ﷲ ގެ ދީނަކީ ދިވެހިންގެ ރާއްޖޭގައި އޮތުމަށް ދިވެހިން އެދޭ ހަމައެކަނި ދީނެވެ. ދެދުނިޔޭގެ ފަލާހާއި ކާބިޔާބުގެ ދީނުން ދިވެހި ދަރިން ބޭރުކުރަން ލާދީނީ އެޖެންޑާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ނާކާމިޔާބު ކުރައްވާށި! އާމީން..

  12
  1
 68. ޖިހާދު

  މޫސާގެފާނާ މޫސާގެފާނުގެ މަންގެ ވާހަކަ ފިރުއައުނާ. ހާ މާނައް ގެންގޮސް ދިން އަންހެން މީހާގެ މަތިން ހދާންވީ

 69. މުއްލާ ނާސިރު

  ޤާނޫނުތައް ހަދަމުންގޮސް އެންމެފަހުން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޖަލުގޮޅިތަކަށް ލުމުން އެކުރެވެނީ މާ މޮޅުކަމެއްް! އޭރުން މި ކުޑަކުޑަ އާބާދީގަތިބޭނީ ހުސްކުށްވެރިން! މީހުން އިސްލާހުކުރުމުގެ ބަދަލުގަ ޖަލަށް ލުމަކީ ހައްލެއްނަމަ މީގެން ކޮންމެ ކުޑަ ރަށެއްގަ 100 އެެއްހާ، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން ނުތިބޭނެ!

  11
  1
 70. އެނޯ

  ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް މިދައްކައިދެނީ ހާދަގޯސް މިސާލެކޭ! އިސްލާންދީނާ ދެކޮޅަށް ބަހުސްކުރެވޭނެ ހުރިހާ މަގެއް މިއޮތް ހުޅުވާ ތަނަވަސްކޮށްލީ. އިސްލާންދީނަށް ފުރައްސާރަކުރު މުގެ ދޮރު، މިބިލާއިއެކު އާއް މު ވެގެންދާނެ.

 71. އާކާޝް

  الله ގެ ޙުކުމް ފުޅުތަކަށް ފާޅުގައި އިންކާރުކޮށް، ކީރިތިރަސޫލާގެ ( ޞ.ޢ،ވ) ގެ ޞައްޙަ ޙަދީޘް ފުޅުތަކަށް އިންކާރުކޮށް ހަދާ މީހާއަށް ކިޔާނީ ކީކޭތޯ ތި ޤާނޫނުގައި ލިޔެލުން ރަގަޅު، ޤާނޫނުގައި ނުލިޔުނަސް ﷲގެ އާޔަތްތަކަށް އިންކާރުކޮށް، ކީރިތިރަސޫލާގެ( ޞ.ޢ.ވ ) ޞައްޙަ ޙަދީޘް ފުޅުތަކަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންނަށް އިސްލާމް ދީނުގެ ޢިލްމުގައި ނަން ދެވިފައި އޮންނަނީ އެއީ ކާފަރުން/ މުނާފިގުން/ ފާސިގުން/ ޡާލިމުން/ ކަައްޒާބުން/ މުލްޙިދުން/ މުޖުރިމުން ނުވަތަ އަނިޔާވެރިން މިފަދަ ނަންތަކުން ވީމާ އިސްލާމްދީން އަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ދުސްތޫރުގެ އަސާސް ކަމަށްވާއިރު ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފު ޤާނޫނު ހެދޭތޯ؟

 72. ލާދީނީ

  ލާދީނީ މީހަކާ ދިމާލައް ލާދީނީ ކިޔާ މީހާ ދެެއަހަރު ދުވަހައް ޖަލައް. އެމްޑީޕީ ގަބޫލުކުރާ މިނިވަންކަމަކީ ލާދީނީވުމުގެ މިނިވަންކަން. އެމްޑީޕީ ދަައްކާ ބިރަކައް ރައްޔިތުންނެއް ނުސިހޭނެ. ދީނުގެ ދިފާއުގައި ރައްޔިތުން ތިބީ ބިރުފަހަނައަޅާ ގޮއްސަ. ތިބިލް ވާނީ އެމްޑީޕީގެ ނިމުމުގެ ފެށުމައް.

  5
  1
 73. ލާދީނީ

  ނަޝީދުގެ ނިއްކުރީގައި އަލްމުސްލިމް މިގޮތަށްޖަހަން މަޖުލިސްއިން ބިލެއްފާސް ކުރުމަށްފެނޭ ! އަދިއެފެންނަ ކޮއްމެމީހަކު އަލްމުސްލިމް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިހެންކިޔަން ވެސްޖެހޭނެކަމަށް ބިލް ފާސްކުރޭ ! އޭ ތިޔަމަޖްލިސްއިން ކުރުމަށް ދި ވެހިރައްޔިތު ހަ ވާލުކުރި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ!!

 74. ނާޅި

  އެމްޑީޕީ ބައިގަޑު އުޅެނީ ދިވެހިން ބައިބައިކޮށް ނަފުރަތު އުފައްދާ ދިވެހިންގެ މެދުގައިވާ އެކުވެރިކަން ނަގާލަން!

 75. އަސްލު

  އައުރަނިވާކުރުމާބެހޭގޮތުންވެސް ގާނޫނުހަދާބަލަ.... އަތަށްގޮވަނީ...

 76. ޕޮގުބާ

  އުފާ ވެރި ނިންމުމެއް ހަރުކައްޓޭމެން ދެން މަހަށްދޭބަލަ

  1
  5
 77. ރަދުން

  މިއީ ލާދީނީ ކިޔުން ހުއްޓުވުން. ލާދީނީ މީހުންނަށް ކިޔޭނީ ހަމަ ލާދީނީ! ޝަހާދަތް ދުލުކުރިން ކިޔެއްކަމަކު ދީނުގައި ކުރުމަށް އަންގާފަހުރި ކަންތައްތައްނުކުރާޙާލު އެކަންކަމަށް ޖޯކު ޖަހާނަމަ އެއީ ކާފަރެއް! ޤުރުއާނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނަބިއްޔާއަށް މަލާމާތްކޮށް ﷲ ތަޢާލާގެޒާތުފުޅަށް ހަޖޫޖަހާނަމަ އެއީ ކާފަރެއް! މިކަންކަންކުރާީހުން މިއަދުގެ ސަރުކަރުގެތެރޭގައި ގިނަ ޢަދަދަކަށް އެބަތިބި! އެފަދަ މީހުން ހިމާޔަތްކުރުން ތިޔަ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ!

 78. ބަރުގޮނު

  މިހާރުގެ އެންމެ އަޑުގަދަ އެމް.އެން.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ މަސްއަލަ ލީކްވީތާ ކުރީކޮޅު ، އޭރު އޮތް މަޖްލިސްގެ ސްޕަރ މެޖޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް ވަރަށް ވަރުގަދަ "އަބުރު ގެ ބިލެއް" ހުށަހަޅައި ފާސްކުރި. އެދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީ އެކަމާ އަޑުގަދަ ކުރި ހަދާންވޭ. ... އެވެސް ދުވަހެއް. މިވެސް ދުވަހެއް. އޭރުވެސް ޕާޓީ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ފޮރޮޅާލަނީ ސްޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮންނާތީ. މިއަދުވެސް އެކަން މިހިގަނީ ހަމަ އެގޮތަށް. ކަންކަން ދަނީ ހަމަ އެއްގޮތަށް.

 79. މުސްލިމު

  އޯކޭ، ދެން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް އޭނާއަށް ކިޔަންވީ ދީނީ ނަޝީދު، ލާ ކަނޑާލާފަ ހަމައެކަނި ދީނީ ކިޔަން ވީ އޭރުން އޯކޭ ވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ މަޖިލިސް

 80. ޥަހީ

  އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީވެސް އުވާލަން ގޮވީ މީނަ!

  ތުޅާ ދޫ ރައްޔިތުން މީނަ ހޮވީ މިކަމަށް ތޯ!

  ރައްޔިތުން ނުކުމެ ބޭރު ކުރާކަށް ނުވޭތޯ!

 81. އަހްމަދު

  މުސްލިމަކު ކާފަރަކަށް ވާނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ﷲ އާއި އެކަލާންގެ ރަސޫލާއަށް އީމާން ނުވުން! ﷲގެ ރަސޫލާއަށް އިހާނެތިބަސްބުނެ ޖޯކް ޖެހުމަކީ ކާފަރުވުން! އެކަންކުރާމީހުން ހިމާޔަށް ކުރަން ޤާނޫނު ހަދުމަކީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް! ޤާނޫނަކުން ކަލޭމެންނަށް ހިމާޔަތް ހޯދިދާނެ! ﷲގެ ކަލާމްފުޅުގެ މައްޗައް ހެދޭނެ ޤާނޫނެއް ނޯންނާނެ!

 82. ރިޔާޒުބެ

  ކޮންމެ ނަމެއްގަ ތިއްބެވިއެއްކަ
  މަކު ކާފިރުން ވާނީ ހަމަ ކާފިރުންނަށް.

 83. އަރާއިރު

  ރައްޔިތުންނޭވިސްނާތި!!
  މިގާނޫނެއްހެ ދުމަށްފަހު މިގުރޫޕުމީހުން ބައިބަޔަށް ލާ ދީނީވާންފަށާނެ!!
  އިސާހިތަކު އާގާނޫނެއްހެ ދުމަށްފަހު ފައްޅިއަޅަންފަށާފާނެ!! ފަހުމަރުހަލާގަ އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގެނަންބޯޑުނަގާފަ މިނިސްޓްރީއޮފް އިސްލާމިކް އެންޑް ނޯންއިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެނަމަށް
  ބަ ދަލުކުރާނެ!! އަހަރެމެންޖެހޭނީ އަތްޖަހާލަ ޖަހާލާތިބެން. ބޮޑުވަޒީރު ޖަރުމަނުގަހުރެގެން އެމީހުންނާގުޅިގެން ފަންޑުހޯ ދަނީ. އިންޑިއާއިން ގެރީގެނަޖިސް އަހަރެމެންނަށް ކާން ދޭންފަށާނެ. މަޖިލީހުގައެތިބަ ބޯބުރާނތިތަށް
  ގާނޫނަކަށްފަހު ގާނޫނެއްފާސްކުރާނެ!!

 84. މިވެރިން

  މިވެރިކަން ނިމުމަކަށް ނުގެނެސް ތިބެން މިހާރު ހެޔޮނުވާނެ. ރައްޔިތުންނޭ ހޭލާ. ހައްދުފަހަނަ އަޅަދަނީ އެހެރަގެން.

 85. ވިލޭ

  ޔާމިން ވެރިކަމައްއަންނަންކާރިވަނީއިންޝާﷲ

 86. ޅ.ނޫރާނީއާގޭ

  ހެދުނުގޯސްފެނިއްޖެ އަވަހައްރ.ރާމިންގެންނަންވީއިންޝާﷲ

 87. ބޮލި މުލައް

  އިސްލާހެއްގެ ގޮތުގަ ގެނައުން ރަނގަޅު ދީނަށް ކުޑައިމީސް ބަހެއް ބުނުމަކީވެސް ކުށެއްކަމުގައި

 88. ތުކި

  ކާޅުގެ ދަރަޖަނެތް ހަޔާންނެތް އަބުރެއްނެތް މީހަކު މަޖްލީހަށް ވަގެ ވަދެ ލޯބިވެރިޔާ ހިމާތަތް ކުރުމަށް އުޅުމަކީ ފިރިމީހާއަށްވެސް ހުތުރުކަމެއްދ¥!!!!

 89. ކާފަ

  މި ކޮމެންޓަށް ޑިސްލައިކު މި ދިނީ ކޮންކައުޅެއް؟؟...

 90. ޙަމީދު

  ގަހެއްގެ ފަހަތުގަ ފިލާއޮތަސް ގަސްވެސް މިއޮތީއޭ ބުނާނެބަޔަކު ގާނޫނަކުން އޮއިސަލާމަތެއް ނެއް!!

 91. Anonymous

  ދިވެހި ރާްއްޖެއަށް ވެސް މިފަދަ އަދިރި އަޅުވެތި ދުވަސްތަކެއް އައުން ވަނީ ދުރުގައެއް ނޫން... އައްޑޫ ސިޓީ އަށް އެހެރަ ވެރިވެގަންނަން މަސައްކަތް ކުރަނީ................ރައްޔިތުންނޭ ދިވެހި ފަސްގަނޑު ހިމާޔަތްކުރޭ.............................ދިވެހި ވަތަން އެދި އާދޭސް ކުރަނީ ..................... ދިވެހި ބިން ކަރުނަ އަޅަން ފަށައިފި

 92. Anonymous

  ހީހީ ހަލާކު
  ލާދީނީ މީހުން ހާދަ ބިރުގަނެއޭ ކާފަރޭ ކިޔާތީ

 93. Angela

  ބަލަ ގާނޫނެއް ހަދައިގެން ލާދީނީއޭ ބުނާ މީހާއަށް އަދަބެއް ނުދިނަކަސް އެބަސް ރައްދުވަމިހާއަށް އެނގޭނެތާ ތިމަން މީހާއަކީ ލާދީނީ މިހެއްނޫންކަން. އަދި ﷲ ވެސް ދެނެވޮޑިގެންވާނެތާ އެކަން، އެހެންވީމަ ކޮންމެހެން އެބަސް ބޭނުންކުރާމީހާއަށް އަދަބުދޭން ޖެހޭތަ. ކަނބުލޭގެއަކީވެސް ލާދީނީ މީހެއް. ސަބަބަކީ ހެދުން އަޅައިގެން ތިޔަ ހުންނަނީ ފުރިހަމަ މުސްލިމުން ހެދުން އަޅާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އައުރަ ނިވާނުކޮށް.

 94. ދިވެހިން

  މިކަމަނާއަށް އިސްލާމީ އިލްމު ލިބިފައިނުވާކަން ވަރަށްސާފު. ތިޔަކީ ގާނޫނަކުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމެއްނޫން. ފުރަތަމަ ގާނޫނު ހަދަންތިބޭމީހުއް އެހެންމީހުންނަށް މިސާލަކަށް ވާންޖެހޭ. ފުރިހަމަގޮތުގައި އައުރަނިވާކުރުން އެއީ ކޮންމެމުސްލިމަކަަށް ލިބޭނެ އެންމެފުރަތަމަ ރައްކާތެރިކަން. އަލިފްހާ...

 95. ބޮކުރީ

  މުޖޫ، ވެލިޒިނީ ފަދަ މީހުންނަކީ މުސްލިމުން
  ކަން ހާމަކޮށްދޭ ފޯރަމެއް ބަނދަރުމަތީގަ ޙިސާނު
  ބާއްވަންވީއެއްނު. ތިއުޅެނީ ތިމާވަރުގެ އެހެން ދެވަނަ މީހަކު ނުހުންނާނެކަމަށް ކުއްހީވެގެންތާ؟ މިޤައުމު ކުޑައަކަސް ހާދަހާ މޮޅެތި ބެއިފުޅުން
  މިޤައުމުގަތިއްބެވި ކަމަށް ދެކި ފަހަތް އެނބުރި ބަލަމުން ކުރިއަށް ބާރަށް ވަޑައިގަންނަވާ.

 96. ލައިބުރަރީ

  ތިކިޔާ ޙިސާނަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ނަންބަދަލު
  ކޮށްލުން. ސީދާ ރޯނު އެދުރެއް. ޙިސާނުފެނުނީ
  މާވެސް %100މުސްލިމު ކަނބަލެއްކަން އެގޭނު.
  ޤުރްއާނުން އެންގެވިގޮތައް ހެދުން ތުރު ކުރައްވާ
  ފަ ހުންނެވި ކަނބަލެއް ކަންރަނގަޅަށްބެލީމަ އެގޭނޫންތަ؟

 97. ޢަލީ

  މީ އެބުނާ އޯގާތެރި ބަޔަކކކަ ކީ! ޢެޖެންޑާ 19 ރަނގަޅަށް މިހިރަ ފާޅުވަނީ! ދެންވެސް އަނިޔާ އޭ ކިޔާއިރަށް ވާނެ ބާރަށް އަތްޖަހަން.