ވަކިވަކި ސިފައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް، ތަހުގީގު ނުހިންގޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިބްރާހިމް ދީދީ މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުން ހިންގާ ތަހުގީގަށް ވަކިވަކި ސިފައިން ޖަވާބުދާރީ ނުވާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްފައެވެ.

ވަކިވަކި ސިފައިން ޖަވާބުދާރީ ނުވާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނުމުން އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުން ދަނީ އެކަމަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އަދި މަޖިލީހުުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ވަނީ އެކަމަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒު ވެފައިވަނިކޮށް އިބްރާހިމް ދީދީ ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ސިފައިންގެ ގާނޫނު އޮންނަ ގޮތުން ސިފައިންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީ ވާނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށެވެ.

އަދި މަޖިލީހަށް މީހުން ހާޒިރު ކުރުމުގެ ބާރު ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބިފައި އޮތަސް، އެ ބާރަކީ ވަކިވަކި ސިފައިން މަޖިލީހަށް ގެންގޮސް ތަހުގީގު ހިންގުމުގެ ބާރު އޮތުން ނޫން ކަމަށާއި އެ ޒިންމާ އޮތީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް އެކަނި ކަމަށް އިބްރާހިމް ދީދީގެ ޓްވީޓްގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ސިފައިންގެ ގާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގައި އެ ތަކްލީފް އެ ވަނީ މިނިސްޓަރަށް މަތިކޮށްފައި،" އިބްރާހިމް ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  މިއީ މިހާތަނަށް މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް ގޮވި އެންމެ ވަރުގަދަ ބޮން. މި މައްސަލަ އައި ސީ ސީ އަށް ހުށަހަޅާ، މަޖިލީހުގެ މިތިބީ ހުސް ބޮލުރޮދި ކެނޑިފަ ތިބިމީހުން.

  28
 2. ޝިރޯ

  ވަކިވަކި ސިފައިންވެސް މަޖްލިހަށް ޙާޟިރު ކުރާނެ އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ ބަލަ މީ އެމް ޑީޕީ ސަރުކާރެއް އިބްރާހިމް ދީދީއަށް ނޭގޭތަ އެކަން އެއީ ގޮޅާފޯސް އެމްޑީޕީ ގޮޅާފޯސް ބޭނުން ގޮތަކަށް ފޯސް ކައްކާލާނެ މިފަހަރު އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ ޝަމާލްމެން ތި ތިބަ ބޮޑަތި ބޭފުޅުން ނަށް ބޯކޮބާ އެމްޑީޕީއާއި ނުކުޅެވޭނެ ހުރިހާ ބޮޑުންތައް ތިޔަތިބީ ގުއި ރޯނު ޖައްސާފައި ލާހިކައެއްނޫން ގުޑާލާކަށްވެސް މަޖްލިސް ބޭނުން ގޮތަކަށް ތިޔަތަން ހިލުވާލާނެ އިންޑިޔާ ސިފައިން ބޭނުން ކޮށްގެންވެސް ކުރެވިދާނެ ތިޔަ ތިބޭ ގަޑީގެ ވަގުތު ހިގާ ކަށި ހުއްޓިފައި ސިކުޑި 0 އަށް ވައްޓާލާފައި ބޭނުން ގޮތެއް ހަދާނީ އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ ސަލާމް

  5
  18
  • ގުޑުގުޑާ

   ކަލޯ ލައްކަ ވަރުވެފަ ދޯ ތިހުރީ؟ ރެވި ތެޔޮ ބުއީތަ އަނެއްކާ

 3. ބެރު

  މަޝްހޫރު ގޮޅާފޯސް ތިޔަތިބީ އަތަށް ގޮވާފައި ދެން ތިބޭ މާރިޔާ ތިޔަތިބީ ފިދަނަތައް ފެންޖަހާ ތެއްމަލާފައި ފިދަނަ ފޯސް ފިދަނަ ފޯސް މާރިޔާ މެެންނަށް އެގޭ ތިޔަ މުއްސަސާ ހިލުވަލަން ތިޔައޮތީ ހިލުވާލާފައި ދެން ދެން ނުވާނެ ސަލާމަތެއް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު ހުރިހާ މުއައްސަސާ ތައް ތިޔަ އޮތީ އެމްޑީޕީން އެންމެ އިސްތައްޓަކުން ބަދަލެލާފައި މިގައުމަށް ފުދޭވަރަށް އިންޑިޔާ ސިފައިން އެކި އެކި ތަންތާގައި އެބަތިބި ނޫންތަ ޝަމާލް ތިޔަ މީހުންގެ ބޭނުމެއް ދެން މިގައުމަކަށް ބޭނުމެއްނޫން ވަރަށް ސާފް ވަރަށް ސާފު

  6
  10
 4. އިބްރާ

  ބޭފުޅާ އެމްޑީއެން ފި ކުރު ދޫ ކޮށްލީތޯ؟

  13
  4
  • Juhaa

   ހުރިހާ ނުބައި ކަމެއް އެމީހުން ކުރާއިރުވެސް ހުންނަނީ އެމީހުނާ ބައިވެރިވެގެން.

 5. މާމީ

  ތިކަމައް ބޮޑުބޭބެ ބުނާ ބަހެއްހޯދަން ޖެހޭނެ ކަމައް ބެލެވޭ.

 6. މޫސާފުތާ

  ތުއްބީގެދީދީ މެންގެބަސް ހިނގިޒަމާން މާޒީއާއިގޮސްފި. އެއީ ހަވާޔަށް ފަޒާޔަށް ބަޑިޖެހިޒަމާން !!!! ދީދީގެބަހަށްވުރެން ހަސަންޓޭގެ ބަސްވެސް މިހާރުހިގާނެ. .އެ ކަމަ ކު ސު ކޫލެއްގެމަގުންވެސް އޭނަދިޔަ ކަންނޭގޭ!!

 7. ހަސަން ޓ

  ދީދީ ފި ކުރު ހުރި ގޮތް ބެލުމަށް މާދަމާ pcR ޓެސްޓެއް ހަދަނީ

 8. ޒީ

  ޤާނޫނާ ޚިލަފަށް ކަންކުރުމަކީ، އޭ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރެއް. އޭ އާ ކަމެއްނުން.

 9. Anonymous

  ޢޭޔޯ ޑީޑީ ދެންކިހުނެއް ކަން ދަރިއެއްކަމެއްކަން ތަހުގީގު ކުރާނީ ، ތިހެންނަމަ ޑީޑީގެ ދރިއެއްަ ކަމެއކުރީމާ އެނާއާ ތަހުގީގު ކުރާނެކަމެއްނެއްކުރ

 10. Anonymous

  އެޔޯ ޑީޑީ އޭރުން ތިޔަކަން ކިހިނެއްތަހުގީގު ކުރ

 11. ސާންބެ

  މީދެން ކާކުތަ މިއަނގަބާނަނީ އަސާސީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު ނެއްމީހެއް މައުމޫނު ކާތިބުކަމުގެ ސަނަދު ދީފައި ބްރިގޭޑިއާ ކަމައްގެނެސްދިނީ.....ނޫންތައަޅެ...ކޮޅުއަނބޫރާ މީހެއް އެއްބައިފަހަރު އަންނި އަނެއްބައިފަހަރު މައުމޫނު....

 12. އިއްސޭ

  ތިކަމުގަ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތަކީ ވަކިވަކި ސިފައިންނާއި ވެސް ތަހުގީގި ކިރިން އެމީހިް ދެއްތޯ އެތާއުޅުނީ ސަމާލު އާއި މާރިއައެއްނޫންދެއްތޯ އެތާއުޅުނީ..ތިޔަގޮތައް ކުރީގަ ސިފައިން ކޮޓައް ހާޒިރު ކުރާއިރު އިތުރުސިފައިންްގެ މީހެއްވެސްދަނެ މިހާރު މީ އެދިވަހެއްނޫން ދެއްތޯ ..ވިސްނަވާ...އެހެން ވީރި ހެންވޭރުން މީހަކު ކުށެއްކޮއްފިއޔާ ޖަވާނުދާރީވާ ގެންދަން ޖެހޭނީ ދައިރާގެ މެންބަރު ދެއްތޯ...ހަމަޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކާ...އެހެންވީރު ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ވެރިންދޯ އުޅެންވަނީ..ކުދިންކުރާަމެއް އެވެރިންނައް ނުވެސްް އިނގޭފަހަރު ގިނަވާނީ

 13. ކާފަބޭ2020

  އިންޑިއާސަރުކާރެއްގަ އިންޑިޔާމީހުންގެބާރުއޮންނަންވާނެތާ! ޙަޤީޤަތަކީ އެމްޑީޕީއަކީ އިންޑިއާގެއަޅުވެތިންގެގޮތުގަތިބެގެންވެސް ބޭނުމީތަޚުތުގަތިބުމަށްބޭނުންވާބައެއް ކަން! ވަރަށްސާފް! ފައިސާގެތިޔަގުއިރޯނުގަނުޖެހޭނެ " ދިވެހިދަރިން " މިފަސްގަނޑުގަތިބޭނެ! ކޮންމެފަދަގުރުބާނީއެއްވެގެންވެސްނިދިވެހި ވަތަން ތިޔަފަދަޣައްދާރުންފުށުން ސަލާމަތްކުރާނެ! އިންޝާﷲ!

 14. ލާހި

  މުއައްސަސާތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ތަކުގައި މުއައްސަސާތަކުން ސީދާ މުވައްޒަފުން އެކަމެއްގައި ދެކޭ ގޮތާއި ކަންހިގާ ދިޔަގޮތް މުވައްޒަފު ކިޔާދޭގޮތަށް ބަޔާން ނަގާފަ އެފޮނުވަން ޖެހޭ ތަނަކަށް ފޮނުވަމުން މިހާރުވެސް މިދަނީ، ކޮންމެހެން މުއައްސަސާގެ ހުރިހާމީހުން ހާޒިރެއް ނުކުރޭ ބަޔާން ނަގާށޭ ކިޔާފަ، އަދި ހާޒިރު ނުކޮށްވެސް ކަންހިގާ ދިޔަގޮތުގެ ބަޔާން ނެގިދާނެ މުއައްސަސާގެ އިދާރީ އޮނިގަޑުގެ ތެރެއިންވެސް !