ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ހަސަން ޒަމީލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީން ބަލައި ދިނުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލަ ކޮމެޓީން ބޭރުކޮށްލުމުން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ހިތްހަަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޒަމީލްގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީން ބޭރުކޮށްލީ އެމްޑީޕީގެ ހަތަރު މެންބަރަކު ވެސް ވޯޓް ދެއްވައިގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކޮމެޓީން މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލީ މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ކޮމެޓީގައި ތިއްބަވާ އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނަށް ގުޅުއްވާ ލޮބީ ކުރައްވައިގެން ކަމަށް ނަޝީދު ފެކްޝަންގެ މެންބަރުން ތުހުމަތު ކުރައްވައެވެ.

ކޮމެޓީން މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލުމުން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕަށް އީވާ ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބިގޭ ޓެގް ކުރައްވައި އީވާ ވިދާޅުވީ ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާގެ އިންކުއަރީ ފެއިލްކޮށްލުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

"ނުޖެހޭ ކޮމިޓީ އެހެން މެމްބަރުންނަށް ގުޅައިން ތިހެން މިކަން ފަނި ކުރާކަށް. ނުކުރިޔަސް ބިގޭގެ ސަރުކާރު ދެމި އޮންނާނެ،" އީވާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެން ކޮމެޓީންކުރާ ކަންކަން ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ގޯސް ކުރަން ބިގޭ އުޅުއްވަނީ ކީއްވެގެންތޯ އީވާ ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލަތާމެދުވީ ހަމްދަރުދީގެ މުއްދަތު ހަމަވީތޯ ވެސް އީވާ ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެމެސެޖް ނިންމަވާ ލައްވަމުން އީވާ ވިދާޅުވީ "މާތްކަލާކޯ މީވާ ސަރުކާރެއް،" ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ބިގޭ އަކީ ރައީސް ސޯލިހްގެ ޅިއަނެކެވެ. އޭނާ އަކީ ރައީސް ސޯލިހް ފެކްޝަން ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް މީގެ ކުރިން ވެސް އުޅުއްވާ މެންބަރެވެ.

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ނަޝީދު ފެކްޝަންގެ މެންބަރުންނާއި ރައީސް ސޯލިހް ފެކްޝަންގެ މެންބަރުންނާއި މެދު ވަނީ ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައެވެ. ހާއްސަކޮށް ވަކިވަކި ސިފައިން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން އުޅޭ މައްސަލައިގައި ދެފެކްޝަންގެ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. ވައިކިންގ

  ތިޔަބޭފުޅުން ގެނައި ސަރުކާރު. ނަމަވެސް ނަމަނަމް އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުމެއް ދޭން ނުހަދާތި. އައްޑޫ ހޭލާ ތިބޭތި.

  140
  3
  • ބޭބެ

   އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ އަދި މުހިންމެއްވެސްނޫން ކަލޭމެން މަޖްލިސްތެރޭ ތިބެގެން ތިޖަހާ ސިޔާސީ ސަކަރާތްތައް ބަލާކަށްވެސް އަދި އަޑުއަހާކަށްވެސް! މަޖްލީހުން ކޮންކަމެއް ތިކުރަނީ ކަލޭމެންތިބެ! ޖީބުތައް ފުރާލައިގެން ތިބެ ސިޔާސީ ގޭމްކުޅުން ފިޔަވާ ކޮންކަމެއްކަލޭމެން ތިކުރަނީ!! އަމިއްލަ ނަފްސާ ކޮންމެ މެމްބަރަކު ސުވާލުކުރޭ! މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅުން ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވަކި މީހެއްގެ ވަށައިގެން އެނބުރޭ ތަނަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ހަދައިގެން އުޅޭ ސަބަބެއް ކަލޭމެން އަޅެ ބުނެބަލަ؟ ކަލޭމެންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައްދެނީ ކޮންބައެއްގެ ފައިސާއިންކަން ކަލޭމެން އަޅެބުނެބަލަ؟ މިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމް އޮތްފެންވަރު ކަލޭމެންނަށް ނޭނގެނީތަ؟ ދައުލަތާއި ކަލޭމެންގެ ހުރި ނޭއްގަނީކަމާއި ވިޔާނުދާ ކަމާއި އަދި އެތައް އިހްމާލެއްގެ ސަބަބުން މިރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް ފެތުރި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެތައްފުރާނައެއް ވަކިވެގެންދާކަން ކަލޭމެންނަށް ނޭނގެނީތަ؟ މިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔާ ތަޅާ ސުންނާފަތިކުރާކަން ކަލޭމެންނަށް ހަމަ ނޭގެނީތަ؟ ފިނޭސް މިނިސްޓަރާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ ދެންވެސް ތިބި ބަޔަކު މާތަނަވަސް ބަޔަކަށް ކުއްލިއަކަށްވެ އެތައްކަމެއް ހިންގަމުންދާކަން ކަލޭމެންނަށް ނޭގެނީތަ؟ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ބޭރުގައި އެތައްބަޔަކު ގޮވައިގެންގޮސް މަހަކަށްވުރެން ގިނަދުވަސް އެކުރަނީ ކިހާ ވަރެއްގެ ފައިސާއެއް މާލިއްޔާއިން ހޭދަކޮށްގެންކަން ކަލޭމެންނަށް ނޭގެނީތަ؟ ގައުމުގެ ހާލަތު ރަގަނޅުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުޅި ގައުމު ކަލޭމެން ހަލާކުކޮށްފި! ގައުމު އަޅުވެތިކަމެއްގެތެރެއަށް ގެނބިގެންމިދަނީ ކަލޭމެންގެ ހުރި ކޮރަޕްޓް އެތައްކަމެއްގެ ސަބަބުން!

   117
   1
   • ޢަދީލް

    100% ތާއީދު

    21
    1
  • ދައްޖާލު ކެނަރީސް

   ސަހަރޯ އޭ ހީވެ.. މިއޮތީވާ މަޖިލީހެއް... މުޅި މަޖިލިސް އިވާލަންވީ

   30
   1
 2. އަލީ

  ތިބޭފުޅުން ދޮގުހަދާގެން ރައްޔިތުންނައް އޮޅުވާލައިގެން ތިމަރައައް ބޮޑެތި އަދަދު ތަކުން ފައިސާ ދީގެން ގެނައި އޮޅުވާލި ސަރުކާރެއް ކަމައް އެއްބަސް ތިވަނީ

  99
 3. އައްޑޫ

  އައްދޭ އައްޑޫ އަށް ކާކުތަ އުޅެނީ ގެއްލުންދޭން..އަބަދުވެސް ބަލާތި ދެމީހަކު އެއްވެއްޖެއްޔާ އެތާކަށް ބޯގަޅާލަން..ހޭލާ ތިއްބަތާ އެހެން ގައުމަކުން ވެރިކަންވެސް ކުރީ...

  31
  39
 4. ޖުހާ

  ..ހިނިއަންނަނީ...ހިނިއަންނަނީ...ހިނިއަންނަނީ...ހިނިއަންނަނީ..ހިނިއަންނަނީ...ހިނިއަންނަނީ...ހިނިއަންނަނީ...ހިނިއަންނަނީ....

  65
  3
 5. ޒަބީބު

  ޒާތީ ތައައްސުބާއި ހަސަދަ އިސްކޮށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގަން ޗާޓުން ބޭރުން ކަންކަން ކުރަން އުޅުނީމާ ވާނެގޮތް ތިޔަފެންނަނީ. ހިތައް ކިތައްމެ ތަދުވިއަސް ފަރަގު ތުނިވެފަ އޮތް މިންވަރު މިހާރު ފިސާރި އިހުސާސް ވާނެ ތޯއްޗެއް.

  ފެހި ޤާނޫން އަސާސީގެ ދަށުން ވެރިކަން ލިބުނީމާ ބޭނުންވީ ނޫ ޤާނޫން އަސާސީގެ ދަށުން މައުމޫނު ކުރިކަހަލަ ވެރިކަމެއް ކުރަން. ދެން އަތައް ގޮވީމާ އިސްތިއުފާ ދީފައި ރައްޔިތުން ހަވާލު ކުރި ވެރިކަން ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް ޖަހާފާ ގޮނޑިން ފުންމާލައިގެން ފިލީ.

  ފެހި ޤާނޫން އަސާސީގެ ދަށުން މަޖިލިސް ރައީސްކަން ލިބުނީމާ ބޭނުންމިވަނީ ނޫ ޤާނޫން އަސާސީގެ ދަށުން އަބްދުﷲ ހަމީދު ކުރިކަހަލަ މަޖިލިސް ރައީސްކަމެއް ކުރަން. މަޖިލީސް މެމބަރުން ބިރުދައްކަން އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން 100 ފަހަރު ބަސް އަހާނަމޭ ލިއަން ޖައްސާ، ރިޔާސަތުގަ އިނދެ ހަޅޭލަވާ ރުޅިމޫނު ދެއްކިޔަސް ހަމީދު ދެކެ މެމބަރުން އެއިރު ގަތްކަހަލަ ބިރެއް މިހާރުގެ މެމބަރުން ނުގަންނާނެ!

  މަޖިލީހުގައި މިހާރު ތިބީ ނޫކަށި ފުރައިގެ ލޭހޫނު ޒުވާނުން. ލޮލުގެ އިޝާރާތަކަށް އިންގިލީގެ އިޝާރާތަކަށް އެމީހުން ބިރެއްވެސް ނުގަންނާނޭ އަދި ޗާޓުން ބޭރުވަންޏާ ތުނިކުރަމުން ތުނިކުރަމުންގޮސް ވައްޓާލާފަ ގޮޑިން ބާލުވަންވެސް ބާލުވާލާނެ.

  ކުޑަކުޑަ ވަޑާންގެއެއް ހިންގަން ހަވާލުކުރީމަ އެތަން ނުހިންގި ބަނގުރޫޓް ކޮށްލި މީހަކަށް ހިންގޭނީ ކޮން ޤައުމެއް އަދި ކޮން މަޖިލީހެއް. އަދިވެސް މުންޑޭ ސޯރުފޮތިކޮޅޭ މީވާ ސަރުކާރެކޭ ކިޔާ ބޮޑެތި ވާހަކަ ދައްކާތި.

  76
  3
 6. ޖާބިރު

  ނަޝީދަށް މަޖިލިސް ރައީސްކަން ދެން އީވާ! ކަލޭމެންގެ ސަރުކާރެއް ނާންނާނެ. ކަލޭނުން ތިދުވަނީ ނަޝީދަށް ވެރިކަންހޯދަދޭން ކަނޑިކިގަޅައިގެން

  92
  2
 7. ާވެރިން

  ހައް ހައް ހައް ހައް ހައް ހައް ހައް ހައް ހައް ހަމަ ހިނި އައްނަނީ. އީވާ ކަލޭމެން ރައީސް ޔާމީން އިނތިހާބުން ފެއިލް ކޮށްލަން ކަން ކަން ޕްލޭން ކުރި އިރު ހިތަކަށް ނާރާތަ އެއްމެ މޮޅަށް ޕްލޭން ކުރާފަރާތަކީ ﷲ ކަން

  98
  2
 8. ކޮތަރު

  މައްސަލައެއްނެއްކަމައްބުނެވޭޖާގަމިހާރަކުނެއް

  44
 9. ޅ.ނޫރާނީއާގޭ

  ކުރާނެކަމެއްނެއް

  44
  1
 10. ކޮތަރު

  ފޭއްސިއިލޮޅިގަޑު އެހެރެނީ ހަހަހަހަހާ

  18
 11. މުލޭ

  މާތްކަލާކޮށް! މިއޮތީވާ މަޖުލިހެއް! ހުރިހާ ހޮރަކަށް އަތްބާނަންޖެހޭތަ؟

  19
 12. ކޮތަރު

  ބޮޑުތަޅާލުންއޮއްކަމައްވަނީ ޖުލައިމަހުގާ ބޮޑުގޮހަޑާއައުމުން ކަމައްވަނީ ރ.ޔާމިންހުރީ ވެރިކަމަހަވާލް ވާން ރައްޔިތުންގެލޯއްބާއެކީގާ

  14
  1
 13. ބާޒް

  ފަހުތަޅާލުން ވަރައްއުފާވެރިދުވަހަކައްވާނެ ދިވެހިންނައް

  15
 14. ލައިލާޗީ

  ރެދުއަޅާފި ރެދުއަޅާފި އުފަލުގެކޮޅެއްވެސްނެއްހާއުފާ

  16
 15. މަލިކޯ

  އުފަލުގެ ކޮޅެއްނެއްހާއުފާ ފަހުތެޅުންގަޑުއިންތިޒާރުގާމިތިބީ

  14
 16. ރެފްރީ

  ސުބްހާނަﷲ މިއޮތް ސްޕް ރިމްކޯޓު މަޖިލީހެއް !!! ހައިބަތުން ގައުމުކުޑަ ގާނޫނީގޮތުން ޔާހަބޭސް ހިތުން އެމެ ރިކާގެ ސެނެޓު .. ކަނބުލޮމެއްނޭ ތިޔަވިސްނަނީ ކުކުޅަށްވު ރެން ބިސްދޮށިކޮށް !! މަޖިލީހުން ޝަ ރީއަތްކު ރަން އަދިމާއަވަސް! ދުނިޔޭގެގައުމުތަކުގަ ދެއި ރުދެދަޅަޔަށް ބޯބޭހެއްހެން ގާނޫނުނުހެދުމަކީ
  ކު ރާކަމެއްނޫން އަދި
  ކު ރެވޭނެވެސްކަމެއްނޫން!! އަލިފު ހާ

  15
 17. ބިންގޯ

  ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހެއް.

 18. ހައްޕު

  އީވާ އާއި ނަޝީދަށް ކަމުދާނީ އެމީހުން ބޭނުންވާގޮތް އެކަނި.

  16
 19. ތަންޑާ

  މާތްކަލާކޮ މިއޮތީ ވާ މަޖިލީހެއް.

  14
 20. އަހްމަދު

  އީވާ ކޮބާކަމެންހެންހީވެއްޖެދޯ އެކަމުބުނަންއީވާވެސް ޝައިނީއާ ގިޅިގެންހިންގިޖަރީމާވެސް ﷲމޮޅައްދެނެވޮޑިގެންވޭ ވެރިކަމަކީ ﷲތަޢާލާ ދެއްވާއެއްޗެއް ސަރުކާރުބާރުވެރިއެއްގެގޮތުގަހުރެ ސަރުކާރައްފާޑުކިއުމަށްވެރެ ސަރުކާރުން ބޭރުވެފާޑުކިއުންރަނގަޅީ

  12
 21. އަމް

  ޔާމީން ސަރުކާރަށްވުރެ އުނދަގޫ ބޮޑު ސަރުކާރެއް މިހާރު ފެނިއްޖެއެއްނު. ހުރިހާ ބާރެއް އޮވެ އަމިއްލަ ވެރިކަމުގައި މިހާރު ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ނުކުރެވެނީ. ޚުދުމުޚުތާރުވާން އުޅުމުން އެހެން މީހުން ހުއްޓުވީތީ މިހާރު ތިޔަ ކަންބޮޑުވަނީ. ގަވައިދުން ބޭރުން މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން އުޅުނުކަން އެއީ އަމިއްލައަށް ކުރީތީ ގޯސްކަމެއް ކަމަށް ނޭނގުނު.

  15
 22. އައްޑޫ މީހާ

  ކަލޭމެންނާ ދިމާލަށް އަސްލު ކިޔަންވާ އެއްޗިހި ނުކިޔޭނެ ވޮށްއަލިވާ ހިސާބަކު. އަމިއްލައަށްދޯ ސަރުކާރު ހަދައިގެން ތިތިބީ މާމޮޅެތި ޕްލޭންތަކެއް ހިފައިގެން އައިސް؟ އިބޫ ބަރުލަމާނީއަށް ނޫނެކޭ ބުނިހައިރުން ތިތިބީ ދެޕާޓީ ހަދައިގެން. ކަލޭމެން ވެރިކަމަށް އައީ ވަކިމީހަކަށް ސަޖިދަ ޖަހާކަށް ނޫނޭ. ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަން ކޮށްދޭނަމޭ ކިޔައިގެން ހުވަފެން ދައްކައިގެން ވެރިކަމަށް އަޔަސް އަސްލު ކުރަން ތިޔައުޅޭ ކަމެއް އެންމެނަށް އެނގޭ. މަޖިލިސް ތެރޭގަ ތިޔަކުޅޭ ކަސޯޓީ ބަލާނެ ބަޔަކު ނެތް މިހާރު. އީވާމެން ރޮޒޭމެންނަށް ކަރުން ތޫލިއަޑު ނެރެފަ ހަޅޭލެވުން ނޫން ކަމެއް ކުރަން އެނގެނީކީ ނޫން. ތިޔަތަނުން ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް ބިލެއް ފާސްކޮށްގެން ރައްޔިތަކަށް ވީ ފައިދާއެއް ހަރާމް. ބޮޑުމުސާރަ ނަގައިގެންތިބެ ކުރާހާވެސް ކަމަކީ ވަކިމީހެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުން. މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކުރީ އެކަން ކުރަންތަ؟ ލަދެއްވެސް ނުގަނޭ ވާހަކަ ދައްކަން.

  14
 23. ބަރުގޮނު

  މަސްއަލައަކަށް ދިމާވަނީ ކަންކަމުގައި އޮންނަ އުޞޫލުން ކަންކަން ގެންދިއުމާ ، އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ގެންދިއުމާމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވުން. ނަޝީދުގެ ފެކްޝަން ބޭނުންވަނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ގެންދަން. އެކަމާ އިދިކޮޅަށް ކުޑަކުޑަ ބަހެއް ބުނެލިޔަސް އީވާމެން މޮޔަވާން ކައިރިވޭ.

  12
 24. ހެހެހ

  އަޖައިބެއް ހަމަ، މި އީވާ ވެސް މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ފެލި، އެތައް ވަންނިއެއް ޖައްސާއިގެން ގެނައި އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ސަރުކާރެއްނޫންތަ މީ..
  އެންމެ ފަރުދަކަށްޓަކައި މުޅި ޤައުމު..
  ސެކިއުރިޓީ ވެސް މި މީހުންގެ ޢާއިލާއަށް ..
  އެކަމަކު ހުދުމުޚްތާރު ޑިކްޓޭޓެއް ނޫނޯ މިމީހުން، ވަރަށް ވެސް ޑިމޮކުރެޓިކް ކަމަށް ދެއްކެނީ.. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް އަދި ވެސް ހަމަ ވާނުވާ ނޭނގެ، އަތްޖަހާ އަވަހަށް..

  12
 25. ހަސަނުގެ ދެފައި

  ބަލަ ނަޝީދަކީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ޤައުމުން ބޭރުގަ ހުންނެވި ބޭފުޅެއް އެބޭފުޅާޔަށް މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވޭތަ؟ މިވެސް ޢަރަތެއް ހަމަހޭވެރިކަން ނެތަސް އެބޭފުޅާމަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއިގެން ރޫހާނީ ގޮތުން އިންނެވިކަމަށްތޯ ލާދީނީ އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ބައްލަވަނީ؟؟؟ މުޅި ދައުލަތުގެ ހުރިހާތަނެއްގަ މި ނަޝީދުގެ ދެފައި މީދެން ބޮޑުވެސްޖެ އާފާތެއްނު؟ މަށަށް ހީވަނީ މިވަރުން ދަންޏާ ފިރު އައުނުހެން ހިއްކާފަ ބާއްވަންވެސް ފަސް ނުޖެހޭނެހެން

  10
 26. ހުސޭނުބޭ

  ބުނާން އޮތް އެތި ހުތުރުކަމުން މިތާކު ލިޔެވޭކަށްނެތް! ކަލޭމެންގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރު ކަލޭމެންނަށް ކަމުނުދަނީ ހާދަ ކަޑަވީމާ!

  12
 27. ޖުޕިޓާ

  ބަލަގަ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކުންނާ ތަޅަމުންބަލަންވީ ސިއްޙީ ދާއިރާފެއިލްވާންޖެހުނުސަބަބު ކޮވިޑޭ ބުނާއިރަށް މަޖިލީސް އނޑޕ މެމްބަރުންފިލަނީ

  12
 28. ޢަޒު

  ހިރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ރާވާ ހިންގާ ފަރާތަކީ ގަދަ ކީރިތިވަންތަ މާތްﷲ އަހަރެމެންގެ ރައްބު އަހަރެމެން ހެއްދެވި ފަރާތް އަހރެމެން ގެ ވެރި އިލާހު

  11
 29. ނުދަންނަމީހާ

  މިއީވާ މަޖްލިސްއެކޭ ބުނަންވީ މީވާ ސަރުކާރެކޭ ނޫން ބުނަންވީކީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބެ ގާނޫނާ ގަވައިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކަންކުރަނީ ތިޔަވީދާއާ ނަޝިދު. ތިމާމެން ނުރުހޭ ކަމެއް މީހަކު ކޮށްފިއްޔާ ހަމަ ވަގުތުން އެމިހެއްގެ ދުވަސް ދުއަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ހަމަ ސީދާ ޚުދު މުޚްތާރު ދެބެއިންމީ. އަދިވެސް ބުނާތި ހިތްތިރި ވެރިޔެކޭ އަންނިއަކީ.

  11
 30. Anonymous

  އީވާ އާ ނަޝީދުއާ މިގައުމުގަ ރަސްކަން ކުރަންވީ.

  11
 31. އައްލާ

  ބީވާއަށްވެސް އެނގިއްދޯ ބޮލު ރޮދިކެޑިފައޮތް ސަ ރުކާ ރެއްކަން:

  10
 32. އެލެކުސް އޮބި

  މާތް ކަލާކޯ މިވާ މަޖީލީހެއް ނަމުން ރައްޔިތުންގެ ބޯޑު އަޅުވައިގެން ނައިބުކަމުގެ މަގާމުގަ އިދެގެން ކުރާކަމަކީ އެއްމެއް ފަރުދެއްގެ ހަެްގުތައް ހޯދުން ދެންތިބި މީހުން މަރާފަވިއަސް މާތް ކަލާކޯ މި އަނިޔާވެރި ކަމާއި ކެހިވެރި ކަމުން މި ދިވެހި ބިން ސަލާމަތްކުރައްވާށިއެވެ.

  10
 33. އަޙްމަދު

  މަހީހީ ހަލާކުވެއްޖެ! މަމިހިރީ ހަނު!

  10
 34. ޗަކޮއި

  ރައްޔިތުން ބޮޑުވެގެންވާ ބަލިމަޑުކަމެއްގަ ހަނާވަނީ އެންބިޔުލެންސް ނެތިގެން އަތްގާދިޔަލުގަޔާ ޕިކަޕުތަކުގަ މިޖެހެނީ ހަސްފަތާލަށް ގެންދަން. ރައްޔިތުންގެ އަތުން ބޮޑު މުސާރަ ނަގައިގެން ތިބި މަޖިލިސް މެންބަރުން އެމީހުންގެ ރޫހާނީލީޑަރަށް އިންސާފު ނުހޯދަދެވިގެން ހަމަ މޮޔަވަނީ. ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ އެއްވެސް ސިޔާސީމީހަކު ނޫޅޭނެކަން ދަންނާތި.

  10
 35. ޢަހު

  ޙެހެހހެހހެހެެހެހެހހެހެެހެހހެހެހހެެހހެހެހެހެހހެހެހެހެހެހހެހެހެހެ

 36. މާއްދާ27

  މާތްކަލޯކޯ މީވާ މަޖލިހެއް!!!! ނަތީޖާ އެއް ނެރެވެނީކީ ނޫން. އަބަދު ކޯޅުން. ނަންވާނީ މައުމޫނާ މަ ރހޫމް ހަމީދު. އޭރު ގޮވަމުން ދިޔައީ މައުމޫނާ ކޮއްކޮ މަރްހޫމް ހަމީދު ގޭތެރެއިން ހިންްގި ތަނެކޯ!!!! ހަމޑިމޮކްރަސީއޯ ކިޔައިގެން ރައްޔިތުން ވާވައްދައިގެން ތިބެ، ރައްޔިތަކު އަގަ ހުޅުވާލާއިރަށް ބިލުތައް ވައްދައިގެން އަގަ ބަންދު ކުރަން ހިފާފަ މިތިބީ. ބަލަ މާއްދާ 27 މަތިން ހަދާންވޭބާ. ނޫނީ މިހާރު ބޭނުން މާއްދާއެއް ނޫންބާ؟؟؟!!!!

 37. ސެންޗޯ

  ކުރާނެ ކަމެއްނެތް ކޮވިޑު ޖެހުނަސް ފުރާނަ ހުއްޓަކައި ވަޅެއްނުލާނެ