ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކުގެ ކޮމިޓީގެ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގެ ވޯޓު ދިން ގޮތް ލީކުވި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށާފައިވާއިރު އެއީ ގަވާއިދުން ސިއްރު ކުރަން ތަންދޭ ފަދަ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހްމީ (އިންތި) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ބޭއްވި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ސިއްރު ކުރިއިރު، އެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު އަހުމަދު ޒަމީލް އަރައިގަތް ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލީ އެމްޑީޕީ ހަތަރު މެންބަރެއްގެ ވެސް ވޯޓާ އެކުގައެވެ. މި ސިއްރު ބައްދަލުވުމުގައި ވޯޓް ދިން ގޮތް ލީކްކޮށްލުމުން އެ މައްސަލަ ވެސް އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ އެ ނިންމުމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ އިންތި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާގައި އޮތް މައްސަލައަކީ ވެސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުން ކޮމިޓީ ސިއްރު ކުރަން ތަންދޭ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ސިއްރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކޮމިޓީއެއްގެ މެންބަރުންނަށް ލިބެއެވެ. އެ ގޮތަށް ސިއްރު ކުރަން ޖެހޭނީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓެއް ނަގައިގެނެވެ.

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތައް ސިއްރު ކުރެވޭނެ ނޫނީ ސިއްރު ކުރަން ޖެހޭނެ ހާލަތްތަކެއް ވެސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވެއެވެ. މި ގޮތުން އޮންނަނީ މައިގަނޑު ދެ ހާލަތެކެވެ.

ގައުމީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް ނަމަ ކޮމިޓީއަށް ސިއްރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި އަދި ކުށް ކުރިކަން ސާބިތުނުވާ މައްސަލައެއްގައި މީހެއްގެ އަބުރަށް އުނިކަން ލިބޭ ފަދަ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭނަމަ ސިއްރު ކުރެވޭނެއެވެ.

ޒަމީލްގެ މައްސަލަ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލުމުން އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ މަސްރަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިސް މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކަށް އަރައިގަތް ކަމުގެ ތުހުމަތު ޒަމީލްގެ މައްޗަށް ކުރީ، މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) އިން ހިންގާ އިންކުއަރީއަކަށް ވަކިވަކި ސިފައިން ހާޒިރުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަންގައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ލިޔުމުގައި އޭނާގެ ސޮއި އޮވެގެންނެވެ.

މިހާރު އެ ކޮމިޓީއަށް ވަކިވަކި ސިފައިން ވެސް ހާޒިރު ކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، އެ ކޮމިޓީއިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކުއިރިޓީ ފޫއަޅުވާލި ގޮތުގެ މައްޗަށް ހިންގާ އިންކުއަރީއެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. އަލީ

  ގައުމު މިފަދަ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅެއްގަ އޮތް އިރުވެސް އިންތިމެން އަބަދުވެސް އިސްކަންދެނީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތުގެ ކަންކަމައް. މިނޫން ކަމަކާ މީނަ އުޅޭތަނެއް ނުފެނޭ. ދެން ކިހިނެއް ކަލޭމެން ލޮލައް ނިކަމެތި ރައްޔިތަކު ފެންނާނީ.

  14
  • އިންތިގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތު

   ވަރަށް ތެދު ވާހަކައެއްތީ. އިންތިއަކީ ރައްޔިތުންގެ ކަމަކާ އުޅޭ މީހެއް ނޫން.

   • އުއްމީދު

    ލަދު ހަޔާތްކުޑަ ފިރިހެނެއް

 2. އިބްރާހީމް

  މަގޭ ވެއްޖެއްޔޭ އޯކޭ!
  ކަލޭ ވެއްޖެއްޔޭ ސަކަރާތް!
  މީ ކޮންވައްތަރު އިންސާފު...
  ހުދުމުޚުތާރު އިންސާފު! އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ނިމުން ކައިރިވަނީ.... ޚުދުމުޚުތާރުކަން ދައްކައިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ފުނޑެނީ.. ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އަންނި، އީވާ، ހަސަން ލަތީފް، އިންތި، އާޒިމް.....

  12
  1
 3. ބެއްޔާ

  އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަކީ އިންތިގެ އަމިއްލަ ކޮމިޓީއެއް އޭނަ ބޭނުންގޮތަކަށް ކަންކުރާނީ. މުޅިގައުމުގަ ޚުދުމުޚުތާރުކަން އިންތިހާއަށް ފައްކާ ޑިމޮކްރަސީ ހިންގާ ގައުމެއްމީ

  14
 4. ދޮންހުސޭނު

  ހުތްއަލިދީދީ އަށް ވެސް ތި ދަރިންތަކާހެދި ހުތުރުއަރާނެކަމާމެދު ޝައްކެތްނެތް. އެއީ މި ގައުމުގެ ކޮންފަދަ މާތްމީހެއް. ދެން މިމީހުންދޯ. ސުބުޙާނައްﷲ

 5. އިމްސީނާޒް

  ވަކިވަކި ސިފަ އިން ހާޒިރުކުރަން ގަވަ އިދު ތަންދޭތަ؟؟ ގަވަ އިދޭކިޔަ އިގެން މޮޅުވާހަކަ ދަ އްކަން ނޫޅެ އްޗޭ! ގަވަ އިދު ބާ އްވާފަ ބޭނުން ކަމެ އްކުރަމުން ތިދަނީ ކެނެރީ ބު އްޅަބެގެ އަ އުވާނުން!!

 6. ހިމާރުލްގައުމު

  މި ދަނޑިވަޅަކީ ހިމާރުންގެ އަޑުން އަޑު ނެރެން ހަޅޭއްލަވަން އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް ނޫން. މިދަނޑިވަޅަކީ ގައުމުގެ އެތައް ބަޔަކު ހަނާވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއް.