މާލެ އިން އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ދިވެހި އަންހެން ޓީޗަރަކު ފިރިހެން ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އިތުބާރުހުރި މަގާމެއްގައި ހުރެ 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް 25 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް އިއްޔެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައިގައި އިތުރު ކުދިންތަކެއް ވެސް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ސަބަބުން ޖިންސީ ހާނިކައަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމުގައި ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެރަށުން މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ މައްސަލަ ފެންމަތިވީ އަންހެން ދަރިވަރުންތަކެއް ފިރިހެން ދަރިވަރެއްގެ ފޯނު ބެލިއިރު އެފޯނުގައި ޓީޗަރު އެދަރިވަރަށް ފޮނުވާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކެއް ހުރުމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް ލިބިފައި ހުރި މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު ތިން ފިރިހެން ދަރިވަރަކަށް އަންހެން ޓީޗަރުގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާ ލިބިފައިވާކަމަށް އެރަށުން މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުންޏެވެ. އޭނާގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާ ލިބުނީ ގްރޭޑް ދިހައެއްގެ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ކަމަށް ވެއެވެ.

މިކަން ކުރި ޓީޗަރަކީ އެރަށުގެ މީހަކާއި އިނދެގެން އުޅޭ އެހެން ރަށެއްގެ މީހެކެވެ.

މިމައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ވަނީ އެރަށަށް ގޮސް ތަހްގީގު ފަށާފައެވެ. އަންހެން ޓީޗަރު ގޮވައިގެން މިރޭ ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާގެ ޓީމް އެރަށުން ފުރާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ނަމަވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިމައްސަލައިގައި އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އަދި މިހާތަނަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ނުލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

31 ކޮމެންޓް

 1. ޟަމީރު

  އަސްލުވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ގިނައިން އަންހެނުން ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރަނީ މިއީ ސަމާސާ ވާހަކައެއްނޫން އަޅުގަނޑު ހުވާކޮށްފައިބުނާ ތެދެއްމިއީ

  56
  31
  • ކަމަނާ

   ކަލޭ އަންހެނުން ތިޔަހަރީ ވަރުގަދަ ލަނޑެއްދީފަތާ. އަހަރުން ހުވާކޮށްފަބުނަން، ތިޔަ މައްސަލާގަ ފިރިހެނުނގެ ދުއްޕާން މުޅި ގައުމަށްވެސް ބޮޑު. ނޫސްތަކާ އެހެނިހެން މަސްދަރުތައް ކަލެއަށް ފިލާވަޅަކަށް ފުދޭނެ.

  • އިއްބްް199

   އެއްވެސް ފެކްޓެއް ނެތި ހިތައް އެރި އެއްޗެއް އެބަ ލިޔޭ. މަށަކީވެސް ފިރިހެނެއް އެކަމަކު ގިނައިން ގޯނާކުރަނީ އަންހެނުންނޭ ނުބުނާނަން ސާބުތުވާނެ ވަަރަށް ހެކި ނުވަތަ ސްޓެޓިސްޓިކެއް ނެތި. ހަމައެއްޗެއް ހިތައް އަރާއިރަށް ހުވާކޮށްފަ ކޮމަންޓެއް ލިޔުނީމަ ނިމުނީ ދޯ؟

 2. ރަބަރޭ

  ތިގަ އޮންނާނެ ދެފަރާތުގެ ބައިވެރިވުން 16 އަހަރުގަ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ނުވާނެ

  81
  11
 3. ރެ އް ކ

  ގޮއްޔެ ގެ ފޮޓޯ އެއްނެތް ތަ؟

  41
  7
 4. ޢަހު

  ހާދަހާ ހަޑިކަމެކޭ ދޯ

  49
  5
 5. ޣފފދ

  އަންހެންކުދިންތައއް އެކަން ބަސްޓއްކޮށްލީ ދޯ. ސްކޫލް ދައުރުގަ ތި އުމުރުގެ ފިރިހެންކުދިން އަންހެން ޓީޗަރުންނާއި ވަރަށް ގާތްކޮށް އުޅޭނެ...

  72
  4
 6. ޙ

  ކޮންރަށެއްބާ....

  29
  2
 7. ސީމާ

  ޢަވަހަށް އެޓީޗަރަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރޭ

  42
  4
 8. ކޮތަރު

  ފިރިހެނުންނާ އަރާ ހަމަކުރަނީ. މައްސަލައެއް ނެތެއްނު.

  55
  6
 9. ޚަދީޖާ

  އެއީ އެހެން ރަށެއްގެ މީހެއް ކަމަށްވާތީ އެމީހާގެ ބޮލުގައި ކަމެއް އަޅުވާފައި އެރަށުން ބޭރުކުރަން އެރަށުގެ ބަޔަކު ރާވައިގެން ދައްކާ ވާހަކައަކާ ވައްތަރީ.

  73
  26
  • ޜަނާ

   ޢެހެންނަކަ މަށްވާނަ މަޢެކަނބުލޭގެ ފޮނުވިފޮޓޯތަކެއްހުރެގެންނުވާނެތާ!

  • މީން

   ވަރަށް ގިނައިން މިކަހަލަ ކަންތައް ހިނގާ ތިބުނި ރީޒަން އާ ހެދި

  • ސާބަސް

   މިއޮއްހާ ދުވަހުވެސް އުޅުނީ ދޯ. ހަމަ އެ ރަށުގަ. ވަޒީފަ ގަ އެހުރީ ވެސް. ކަމެއްވީމަތާ މިހާރު އެހެން ވާން އެޖެހުނީ. ހިސާބައް ވުރެން ބިޓިން ވީ. އެ އީ ވާ ކަަމަކީ. ބޮޑުވެއްޖެ ކަމެއްނު ދެން. ފިރިމީހަ ނެތި ދުވަސް ކޮޅެއް ވާ އިރަށް މީ ތާ މިފެށި ކުޅިވަރަކީ.

  • .....

   އަނެއްކާ ބޭފުޅާވެސް އެހެން އުޅުމަށް ޝައުގުވެރިވަނީތޯ

   1
   1
  • އައްބަ

   ތިގޮތަށް އެސިއުމްކުރާނަމަ އެތައް ހާސް ތިއަރީއެއް ހަމަ ލިޔެވިދާނެ. ހިވާގޮތާއި ވައްތަރު ގޮތް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ލިޔަނީ. ރަނގަޅަށް ތަހުގީގުކޮށް މިކަން ހިނގިގޮތައް ހޯދައިގެން ނޫނީ ހަގީގަތެއް ނޭންގޭނެ. ރަނގަޅުގޮތަކީ ހިތައް އަރާކޮންމެ އެއްޗެއް ނުލިޔެ ހޯދާ ތަހުގީގުކޮށް ފެކްޓް ބޭސްޑް ވާހަކަ ލިޔުން.

 10. ލލ

  މިފަދަ ވާހަކަތަށް ފަތުރަނީ މުޖުތަމައު އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބަދަލް ގައި ނުބައިކަންކަން ބޮޑަށް ފަތުރަން !

 11. ހައިރާން

  ޖެންޑާ އީކުއަލިޓީ

 12. ޙުސޭން

  ފުރަތަމަ ތިއީ ކިހިނެއް ހިނގި ކަމެއްތޯ ޔަޤީިން ނުވަނީސް މީހެއްގެ އަގުވައްޓާލަން ތިކަހަހަލަ ވާހަކަ ނޫސްތަކުގައި ލިޔެގެން ނުވާނެ. ތިޔަލިއުންތަކުން ހުރިހާ އަންހެން ޓީޗަރުންނަށް ބޭ އިޙްތިރާމް އެބަކުރެވޭ. ބަޔަކުމީހުން ރާވާލައިގެންވެސް މީހެއްގެ އަބުރު ކަތިލާން ތިކަހަލަ ކަމެއް ކޮއްފާނެ. އަންހެންވިޔަސް ފިރިހެން ވިޔަސް ޖިންސީ އެދުން ތޮބީއަތުގައި ލައްވާފަނެތް އެކަކުވެސް ކަލޭމެންތެރޭ ނުހުންނާނެ. ޢެކެއްގެ މައްސަލަ ބެލޭނެ މައުސޫމް އަނެކަކު ނުހުންނާނެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތި ދައްކަނީ އަނެކާގެ ވާހަކަ. ތިމާމީހާ ކޮށްފަހުރި ތިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް ހުންނާނެ. ހަނދާން ކޮއްލާ!

 13. ފޮޓޯ

  މަންމަ ބުނީ 13 އަހަރުގަ ވިހައިފީމެވެ. .ކުޑަކުދިންވެސް ވިހަނީތާ.

 14. ހޫ

  ދެފަރާތުގެ ރުހުން އޮންނާނެ ކުއްވެރިވާނީ އަށާރަ އަހަރުން މަތިމީހާ.

 15. ޢަމާނީ

  އަންހެން ދަރިވަރުން ކުރި ރިޕޯޓަކަށް ވުމުން މިކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާނަން. ސެކަންޑްރީ އަދި ހަޔަރ ސ. ފިރިހެންދަރިވަރުންނާ އަންހެން ޓީޗަރުން ވ ގާތް ގުޅުމެއްވޭ. ބައެއް ކުދިން ބިޓުންގެ ވާހަކަވެސް ހިއްސާކޮށްފާނެ. ޓީޗަރ ޢެކުދިންނަށް ފޮޓޯވެސް ފޮނުވަފާނެ. ނަމަވެސް ޖިންސީގުޅުމަށް މަގުފަހިވާ ފޮޓޯއާއި އެފަދަ ވާހަކަ ދެކެވިފަ ހުރެއްޖިއްޔާ ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ. ޢެއީ ޓޮލަރޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން.

  3
  1
 16. މޮޑީޑީ

  ކޮބާ ތިފެށުނީ އަނެއްކަންތަކާ. އަންހެނުންގެ ނުބާކަން ނޭގެނީ ފިރިހެނުން ރަނގަޅު ކަމުން އެހެން ނޫންނަމަ ތިކަހަލަ ހާސް މައްސަލަ ފެންނަމުންދާނެ.

 17. Anonymous

  ހަދާންވަނީ 2000 ވަނަ އަހަރު ޢިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގަ އުޅުނު އިރު ދަސްކުރާ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގަ އައި ލޯބި މިސް މަތިން.

  3
  1
 18. ނ

  ފިރިހެނެއްނަމަ މިހާރު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުންނާނީ
  ޢންހެނުންވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީވގޯނާ ކުރޭ
  މީ ހަގިގަތއެއް ގިނަފަހަރަށް ޖެންޑަރ އިންވެސް ސިއްރު ކުރަނީ

 19. ާަފާތުން

  ކޮބާ އަންހެން މީހާގެ އިންސާނީ ހައްގު..
  މާދަމާބުނޭ ނަފްސާނީއޭ...
  ޢަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންނާ ހުރިހާގޮތަކުން މިހާރު ހަމަހަމައެއްނު...
  ޥެރިން ގައުމު ހަލާކުކޮއްފި...
  ކުޑަމިނުން ބަރަހަނާ ސައިޓްތަށް ލޮކް ކުރަން ކެރޭވަރު ވެރިއެއް މިގައުމަކުނެތް..މިއީބޮޑުސުވާލެއް...

 20. Anonymous

  މިސަރުކާރުގަ އޮންނާނީ ނިކަމެތިންނައް ނިކަމެތި ގޮތް ރޯޔަލް ބޭފުޅުންނައް ރޯޔަލް ގޮތް.

  2
  1
 21. މަތީނު

  ތިކަހަލަ އަނހެން ޓީޗަރުން ވަރަށްގިނަ ،،،، މާލޭ ސުކޫލެއްގައި އުޅޭ ތަނެއް ދޮރެއް ނޭންގޭ ޤުރުއާން ލީޑިންޓީޗަރަކުވެސް އޭނަޓިޔުޝަން ދިން ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލައްވައި ، އޭނަގެ ފައިގައި ބާމޫ ކާތުވައިގެން އެކަން ބެލެނިވެރިންނަށް އެނގިގެން ކުރިން ހުރި ސުކޫލުން ބޭރުކޮށްލީ މިހާރުވެސް އެހާ ގަމާރު މީހެއް

 22. ބަގޭ

  ތީ އެ މީހެގެ މނިވަން ކަން

 23. ޗެސްޓިޓި

  ސޯޅައަހަރުވީމަ ބުނެވޭނީ ސޯސާލު ޕަހެލޭ މުޖޭތުމްސެ ޕިހޭ މުޖޭތުމްސެޕިޔާރުހޭ އާދިލްތިހޭ

 24. ދެފުއް ބަލާ

  ހީވަނީ އެމަންޖެ ރަށުން ބޭރުކުރަން ޖެހިމަޅިޔެއްހެން