ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ހިޔާލު ތަފާތުވާ މީހުން އެމްޑީޕީން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމަނިކުފާނު މިރޭ ދެއްވައިފިއެވެ.

ނަޝީދުގެ ނުރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ކަމަށްވާ "އެލެކްސް އަހްމަދު" އިން މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީގެ ބޭނުމަކީ ޕާޓީގެ އަސާސްތަކާއި ހިލާފްވާ މެންބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން. އެފަދަ މީހުން ޕާޓީން ވަކިކުރުން" ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކަންކަން ނިންމާނީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ކަމަށާއި ކަންކަން ނިންމާނީ ގައުމީ މަޖިލީހުން ނުވަތަ ޕީޖީ އޮފީހުން ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ވޯޓުން ބޭރުކޮށްލި މައްސަލައަށް އިޝާރާތްކޮށް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ހުށަހެޅުމަށް އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ވޯޓް ދިނީ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ލޮބީ ކުރައްވައިގެން ކަމަށެވެ. މިއީ އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވައިދާއި ހިލާފު ކަންކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީ އޮތީ ދެބައިވެފައި ކަމަށް އެޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެފައި ވާތީ ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވީ އެއީ ތެދެއް ކަމަށެވެ. "ސަރުކާރުން ބޭނުންވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލަ އާއި މަރުތަކުގެ މައްސަލަ އޮއްބާލަން. އެއީ ކަންކުރަން ޕާޓީގެ ގިނަ މެންބަރުން ބޭނުމެއްނުވޭ. އެހެނަސް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެމަގަށް ލޮބީ ކުރަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަމުގައި. އަޅުގަނޑު އަދި މިހުރީ ސްލިޕްގައި. ކެޗް އަންނާނަން." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދާއި އިދިކޮޅު ހިޔާލުގެ މީހުން އެންމެ ކުރިން ފެށިގެން އެމްޑީޕީން ވަނީ ވަކިކޮށްފައެވެ. ނުވަތަ ޕާޓީން ވަކިވާން ވަނީ މަޖުބޫރު ކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) ޑރ.މުނައްވަރު، ޑރ.ޑީޑީ، އަލްހާން ފަހްމީ، ރީކޯ މޫސަ ފަދަ ބޭފުޅުން ހިމެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

47 ކޮމެންޓް

 1. ސޫޖީ

  ކަނބުލޯ ޕީ.ޖީ މިތާގަ އެމާނަކުރަނި ޕާލިމަންޓްރީ ގުރޫޕަށް، ޕޮރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަކަށްނޫން.
  ކިރުތުބުން ނުވީއްލޭ ކުދިން ބޮޑުވެގެން ނޫސްލިޔަންފެށީމަ ވާނި ތިހެން.

  45
  9
 2. ޚަމަނަ

  ނަޝީދު މޮޔަވަނީ ހީހީހޭހޭހޫހޫ ނަޝީދު މޮޔަވެއްޖެ

  65
  1
 3. ކުއްޓި

  ނަޝީދާއި ހިޔާލު ތަފާތުވާ މީހުން އެމްޑީޕީން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުތަ އެދިނީ؟ ގޮތްނިންމާނި ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީންނޭ ބުނީ، އާއްމު މެމްބަރުންނޭ ގަދަވާނި، ހަބަރުގަ އެ ޓުވީޓްތައް ހިމަނަން ނުކެރުނި ކީއްވެތަ؟ ބޭނުންވާ މާނަ ނުނެގިދާނެތި ދެއްތޯ

  41
  12
 4. ހައްޕު

  ތީމިހާރު އެމްޑީޕީ އެއްނޫން. ތިޔައީ މޯލްޑިވްސް އޮތޮކްރެޓިކް ޕާޓީ.

  64
  1
 5. ބިގޭ

  ކަލޭ އަކީ މިހާރު މާޒީ!!! ދެން ރަނގަޅުވާނީ ތިތާ މަޑުން އޮތިއްޔާ،،، މިތަނަށް އަންނާނެ ކަމެއް ނެތް

  71
  2
 6. Mahujanu

  ބަލަ އޑޕ އަކީ ވަކިމީހެއްގެ ތަރިކަ މުދަލެއްނޫން. އާއްމު މެމްބަރުންނަށްވުރެ އެންމެ ފަރުދަކު ތިހެން ނުފުއްޕޭނެ، ކަލޭ އޑޕ ވަކިކުރާތަން ދެން ފެންނާނީ.

  64
  1
 7. އިބްރަ

  ނަޝީދަށް ސަޖިދަ ޖަހާމީހުންކޮޅު ބަހައްޓާފަ އެމްޑީޕީ އެންމެން ޕާޓީން ވަކިވާންވީ. އެބޭފުޅާއަށް އޭރުން އެއްޗެއް ވިސްނޭނެތޯޗެއް.

  68
  1
 8. ޑޫރާމާ ގެރި

  ނުކުރެވޭނެ ބޭރެއް ކަލޭ ބޭރު އަރުވާލާނޫ

  43
  3
 9. އަހުމަދު

  ލާދީނީ ޑިކްޓޭޓަރަށް ތަފާތު ހިޔާލުތައް ހަޖަމުނުވީ

  57
  3
 10. ޢިއްތިހާދު

  ރައީސް ޑރ ވަހީދު ބުނީތެދެއްކަން ދިވެހިރައްޔިތުންނައް މިހާރުއެގޭނެ އަދި ޕާޓީކުދިން ކުރިންބޭރުކުރި މެންބަރުންނައްވެސް ހުދުމުހުތާރު ގޮވިމީހާ އެބަލިމިޖެހުނީ އެއްމެފަހުން މިވަރުން ދާނަމަ މުގާބެ މެންނުވާނެ އެއްޗަކައް.

  52
  1
 11. ތާޖު

  ނަޝީދު ބުނާ ގޮތް ނެހެދުމަކީ ޕާޓީގެ އަސާސްއާ ހިލާފުވުން ކަމަށް މިވީ. ވެރިކަމާ ހެދި މޮޔަވެފައި މި ތިބެނީ އެންމެން.

  57
 12. ރެފްރީ

  ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް އަތަށްގޮވައިފި .. މިސަ ރުކާ ރުހާއަވަހަށްފެއިލްވިސަ ރުކާ ރެއްނެތް
  ހު ރިހާވެސްމައްސަލައަކީ
  ބޮޑުވަޒީ ރުކަންކު ރާހިތުންއުޅޭމީހަކު ޕާޓީހައިޖެކްކު ރަންއުޅުން.. އިބޫ ނަމަ ނަމަ އެފު ރުސަތުނުދޭތި!!

  52
 13. ކުޑަކަތީބު

  ހިތަށްނާ ރާކަހި ރުވަކެކޭވެސް.. ކެ ރެންޏާ ނިކަންކޮށްބަލަ !! ކަލޯ ބުނަންތަވާހަކައެއް. އެޒަމާން މާޒީއާއެކުވެގެންހިނގައްޖެ !!

  42
 14. އަބްދޫ

  ޢެމްޑީޕީ ގެއަސާސީ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން ޕާޓީގެ އެންމެ އިސްވެ ރިޔަކީ ސާލިހް .ގައުމީ މަޖިލަިހުގެ ތާއީދު ބޮޑީވެސް މަޖިލީހުގެ ގިނަމެމްބަ ރުންގެ ސަޕޯޓާއި ގިނަ އާންމު މެމްބަ ރުންގެ ސަޕޯޓް އޮތީވެސް ސާލިހަށް. މިދަނޑިވަޅުގަ ޕާޓީ ސާލިހުގެ ބާ ރުގެދަށަށް ގެނައުން ބުއްދިވެ ރި ކަމަށް ދެކެން

  43
 15. ޖުއްބާ

  އޭ، ކެނެރީ ރަންނަބަނޑޭރި، ތިފާޑައް ސައްދާމު އިރާގުގަ ހިންގި "ބާތު ޕާޓީ" ކިޔާޕާޓީއެއް. ސައްދާމާ ނުރުހޭ އެންމެ ތަޅާމަރާ ހުސްކުރި.

  33
  2
 16. ރަބަރޭ

  މީވާ ދެ ރަކަމެއް ރައީސް ކަންވެސް ކު ރަންވީ މީނާ މުޅި އުމު ރު ދުވަހު މީނާޔާ ދެކޮޅުވެ ރި
  ވެއްޖެއްޔާ އެއީ ބޮޑު ބާގީއެއް

  34
 17. އިބްރާ

  ނަޝީދަކީ ބޮޑު ފިތުނައެއް. ﷲއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޭނާ ފިތުނަ އުފެއްދިތޮތަށް އޭނަގެ ކަންކަން ނިމިގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން.

  50
 18. ކަހުރަބު

  ޑިމޮކްރެޓިކް ވެވޭނީ ތިހާވރަކަށް

  37
 19. އައްޑޫ ޝަކުވާ ބޯޓު

  މިހާ ރު އަނެއްކާވެސް ޝާނީ ރަނގަޅު އެބަވޭ!!!

  22
 20. ހުސޭނުބޭ

  މާނައަކީ އެމްޑީޕީގައި ތިބޭނީ ނަޝީދުގެ އަޅުންނޭ!

  37
  1
 21. ނާޝިޒް

  އެބަ ރަނގަޅުވޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނައް ފެންނާނެ މީނަގެ ބަލާވެރިކަން...

  35
  1
 22. ހުސެން

  ތެޅުނު ތެޅުނުހެން ދާނީ ހުޅަނބު މިހާރު ތިޔަހުރީ ވެރިކަމާހެދި ބޫތުކާފަ

  36
 23. އަމީތާބް ބައްޗަން

  އާނ! އިބޫ ވެސް ހުންނަނީ ކަށި ކިނބުރު މަތިން ހަނދާން ނެތިފަ ވެރިކަން ލިބުނީމަ! އެކަމު މީނަ ވެރިކަމަށް އައީ އަންނިގެ ސަބަބުން!

  10
  39
  • ރަނާ

   ޢަންނިގެ ސަބަބުނެއް ނޫން އަންނިއަށް ފު ރުސަތު ގެއްލުނީމަ
   ލިބުނީ އަންނި ޖަލު ހުކުމެއްގަ ހު ރީމަ

 24. ދިލްބަހާރު

  މީ މީނަގެ ހާލު. ވެރިކަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ހިޓިލަރު

  37
 25. ސަނާ

  އާނ އެމްޑީޕީ ޖެހެނީ އަބަދުވެސް ޕާސަނަލިޓީ ކަލްޓެއްގެ ގޮތުގަ އޮންނަން. އަދި އަބަދުވެސް ނަޝިދުގެ ގުއިފޮހޭ ފޮތިކޮޅަކައް އޮންނަން. ދެން އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ލަދު ނުގަނޭތަ އަޅެފަހެ. ތީ މިހާރު ރާއްޖޭގަ އޮތް އެންމެ ނާތަހުޒީބު އެންމެ އިހުގެ ވައްޓަފާޅި ގެންގުޅޭ އެއްވެސް ޑެމޮކްރެޓިކް ހަމަޔެއް ނެތް މީހަކުގެ ކުޅޭކުޅޭ ޕާޓީ.

  34
  1
 26. މެމްބަރުން

  ނަޝީދު އެމްޑީޕީއަކީ ކަލޭގެ ތަރިކަމުދަލެއް ނޫން އިނގޭ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީއެއް.. ކަލޭތީ ރަސްކަލަކައް ހަދަން އުފައްދާފައިން ޕާޓީއެއް ނޫންއެއީ ކަލޭބުނާއިރައް އެންމެން ގުދައް ތިބެންޖެހޭ. މީނާ ބޭރުކޮއް އެއްލާލަންވީ. ބޮޑު ނުހޮރޮއްޕާނެއްމީ.

  32
  1
 27. ސުމާ

  ކަލޯ ދެން ކިތެންމެވަރަކަށް އުޅުނަސް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަކަށް ނާދެވޭނެ.އެ ޒަމާން ގޮއްސި.ތާއިދެއްނެތް.ނަޝީދުގެ ބަތާކައިގެން އުޅޭ ކުދިންކޮޅެއް ނިކުމެގެން ވެރިކަމަކަށް އަންނަން ނުވިސްނާ.އެމްޑީޕީގެ ހަލާކުވެ ބައިބައިވެގެން އެދެނީ އަންނި އަކާހުރެ.ރަނގަޅު ވެރިކަމެއް އިބޫއަށް ނުކުރެވިގެން އެއުޅެނީވެސް އަންނިގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން.

  28
 28. ފާތޭ

  ޙެހެހެހެހޭ

  14
 29. ލލ

  މީނާ އުޅެނީ އިގިރޭސިންނާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ނަގާލަން އިންޑިޔާ ވައްދައިގެން ފުރަތަމަ ޕާޓީން ވަކިކުރަންވީ މީނާ ޕާޓީ އުފެއްދި މަޤުސަދުކޮބައިތޯ ؟

  27
 30. މޮޔަސޮރު

  ތިޔާދަނީ އަދިކި ރިޔާ ރަގަޅު ދިމާލަށް އިބޫމިސް ރާބު ބަދަލުނުކު ރާތި !!!

  25
 31. ލލ

  ސިޔާސީން ނަކީ ވަފާތެރި ކެހިވެރިން !

  22
 32. ބަރުގޮނު

  ނަޝީދު ޑިމޮކްރެސީ ކިހިލި ޖައްސަވައިގެން އުޅުއްވާކަމަށް ވިދާޅުވިޔަސް ނަޝީދަކަށް ބައެއް ކަންތައްތަކެއް ހަޖަމެއް ނުކުރެއްވޭ. ޕާޓީއަކީވެސް ހަމައެކަނި ނަޝީދު. ދެން މިހާރު މަޖްލިސަކީވެސް ހަމައެކަނި ނަޝީދު. ޤަވާޢިދުތަކާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް އެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތަސް ނަޝީދު ގެ ބަސް ބަހަކަށް ވާންޖެހޭ. އެހެންމީހުން އެބަހަކަށް ތާއީދުކޮށް އަތްޖަހާ ނަށަންޖެހޭ.

  21
 33. މާނު

  އެމްޑީޕީއަކީ އަންނި އަންނިއަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށްއަންނި ހީކުރަނީ . ދެންކޯޓަށްދޭ !!މައުމޫނު ޕީޕީއެމް ހޯދަންދުވިގޮތަށް !! އެބޭއަށްވެސް ލިބުނީ ނަސްރީނާ އެކަނި!!!

  20
  2
 34. ކުންފުނި

  ޕާޓީގެ ޤަވައިދަށް ނޫޅޭމީހުން ކަނޑާކަށް ނުކެރޭނެ. އެއީ ބައެއްމީހުންގާތު އަހާލުމެއް ކަހާލުމެއް ނެތިވެސް ތިޔަ މުޑުދާރުޕާޓީއަށް މީހުންރަޖިސްޓަރީކޮށްފަވާތީ.

 35. މުހަައްމަދު ރަޝީދު - އައްޑޫ

  ރައީސް ނަޝީދުގެ އަސްލު ސައިޒު އޭނާ އަށް ވަޒަންކުރެވޭތީ، އޭނާ ކިޔާހާ އެއްޗަކާއި އެއްބަސްނުވާ މީހަކު ޕާޓީގައި ބަހައްޓަން އެނާ ވަރަށް ބިރުގަންނާނެ.
  ރައްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލު ހިމާޔަތް ކުރެވެން އޮތީ، ރައީސް ޔާމިން ފަދަ ލީޑަރަކު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގެނެސްގެން.

  9
  1
 36. އަޒްލާ

  މަމިއުޅެނީ މީހަކާ އިންނަން އެމްޑީޕީން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައްޔާ މަށަށް ރަނގަޅި

 37. ނަޝީދު

  މިވަރުވެގެން ދާއިރު އެމް ޑީ ޕީޖީ މެމްބަރުން ޕާރޓީން ވަކިވާން ބޭނުން ނުވަނީ މިޤައުމުގެ ޚަޒާނާ ދަވާލާގެން މިމީހުންނައް ދީފައޮތް ބައިވަރު ގަނޑު އަތުލަފާނެތީ ދޯ ...ދެން އެނޫން ކޮންކަމެއް.. ހާދަ ހަޔާތްކުޑަ ބައެކޭ ތިވަރަށް ނިގުލައް ފިތޭކަށް ނުވާނެ...

 38. މީކާކުބާ ؟

  ދެލޯފުޅާ އަންނިޔާ ވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވިޔަސް ތީ ދެން ބޮޑުވަރު

 39. ތުއްތުނާ

  ބަޔަކުމީހުން ކޯލިޝަނެއްހަދައިގެން ރައީސް މައުމޫނުބޭރުކޮށްފަ ވެރިކަންހަވާލުކުރީމާ ވެރިކަންކުރަންނޭނުމީހަކަށް މިރާއްޖޭގެވެރިކަންކުރަން ދެނެއްފުރުސެއްނުދޭނެ !!
  ތިހެންތެޅިބޭލީމާ ދާނީހުޅުނބުކޮޅު ..

 40. ރިޔާޒުބެ

  މާ ދު ރުނޫން މުސްތަގުބަލެއްގަ ބިގޭ ކަހަލަ ކިތަންމެ ބިގޭއެއް ތިޕާޓީން އުފަންވާނެ ހަސަނާ ކަލޭ ކުޅިބަލަންހު ރޭ.

 41. ގަނޑިޔާ!!!

  މީނާ ހީކު ރަނީ އެމްޑީޕީ އަކީ މީނަކަަމަށް.. އެން އި ރެއްގަ އަހރުން މޮޔަވެެގެން ދުވުނީމު, މުޅި މިގެއަކީވެސް އޭ ރު އަންނިވެގެން އުޅުނު ގެެއެއް, އެކަމަކު މިހާ ރު އެންމެ ވޯޓެއްވެސް ލާހިކެއްނޫން... 17 ވޯޓު އެވެސް. ވަކި އެހެން ޕާޓީއަކަށް ދިޔައީކީނޫން. މީނައާއި ހެދި.. ދާ ކޮންމެ ތާކަށް ފިތުނަ ފަސާދަ. ވެ ރިކަމަށް ބޫތު ކައިފަ. އިބޫއަށް މީނައާއި ހެދި ވެ ރިކަން ނުކު ރެވޭ... ނޭންގެ މިވެސް މީނަގެ ރޭވުމެއް ނޫންކަމެއް. މިހި ރީވާ މީހެއް

 42. ކިހާދެރަ

  މީ ކޮންކަހަލަ މީހެއް މީނަގެ ތަރިކަ މުދާގަޑެއްތަ މިޕާޓީއަކީ ދައުލަތުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ހިންގާ ޕާޓީއެއް މީނަގެ ވާރުތައަކަށްވީ؟ތީޑިކްޓޭޓާ ޖަލަށް ގެންގޮސް އަދަގޮޑި ޖަހަން ވެފައި ތިހިރީ މީދިވެހިރާއްޖެ އިގޭ

 43. ޢބްދުއްﷲ

  ނަޝީދާއި އިދިކޮޅު ހިޔާލުގެ މީހުން އެމްޑީޕީން ވަކިކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމަނިކުފާނު ދެއްވައިފި

  9 ގަޑިއިރު ކުރިން ( ޖޫން 11, 2021 )

  އަސްތާކަލޯ ތީޑިމޮކްރަސީއަކީ.

 44. އިންޑިއާ އައުޓް

  އެއީ އެވިދާޅުވާ ޑިމޮކްރަސީ ދެއްތޯ ހަހަހަހަހަހަހަހަ ތިމާ މީހާ ކިޔާހާ އެއޗަކަށް ތަބާނުވާހާ ބަޔަކު ޕާޓީން ވަކިކޮށްލަނަމޭ އެހެންތާވާނީ ޕާޓީން އެކަކު ނެރެގެން އެމީހާޔައް ރައީސުކަން ލިބުނީމާ ޕާޓީ އެންމެން ވެއްޖެ ވިއްޔާ ވެރިކަން ކުރަން

 45. ދޮންބެ

  ކަނބުލޯ ޕީޖީއޭބުނާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއީ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްއެއްނޫން އިނގޭތޯ. އެއީ ޕާރލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދެލޯފުޅާ.

 46. ރާއްޖެމީހާ

  ނަޝީދަކީ އެމްޑީޕީއައްވެ ، އެމްޑީޕީއަކީ ނަޝީދައްވެ ނިމެނީއުތަ؟...